MO ČB: Důrazně se ohrazujeme proti dezinterpretační reportáži JTV

26. 2. 2020

Místní organizace TOP 09 v Českých Budějovicích se důrazně ohrazuje proti dezinterpretační reportáži, kterou zveřejnila JTV k zakázce na tzv. modré zóny, tedy I. a II. etapu parkovacích zón ve městě České Budějovice. 

JTV vysílala tuto reportáž ve dnech 22.-23. února 2020. V reportáži informuje o údajných nesrovnalostech v chování TOP 09 v současném volebním období v letech 2018 a 2019. Pro podpoření údajů dává relativně velký prostor místnímu zastupiteli za ODS Michalu Šebkovi, který byl v minulém volebním období zastupitelem a uvolněným radním. Rozpory se týkají zejména Václava Kasky, který je zároveň i jednatelem firmy KASKA s.r.o. Jeho firma ve II. etapě rozšiřování modrých zón v Českých Budějovicích uzavřela s městem smlouvu na realizaci značení. Reportáž zejména poukazovala na příslušnost pana Kasky k TOP 09 a k tomu, že stavba není ještě hotová, svislé značky jsou vylomené ze svého lože a broušení vozovky nebylo dokončeno. To vše i přesto, že na zhotovení stavby původní smlouva dávala na dokončení prací 60 dní ode dne podpisu smlouvy.

Zastupitel za ODS se ve svých argumentech dopouští chybné interpretace bývalého a současného stavu. Špatně interpretuje stav, který TOP 09 v minulém období napadala. TOP 09 se nehodlá do těchto nečestných hrátek zapojovat, ale cítí potřebu na tento útok reagovat. Rovněž necháváme stranou úroveň novinářské práce JTV, a.s., zejména používání pasáží rozhovorů vytržených z kontextu, používání skryté nahrávky bez souhlasu nahrávaného, poskytování velkého a nekritického prostoru ODS, používání neověřených informací apod. 

Pan Kaska v roce 2018 kritizoval tehdejší vedení radnice v Českých Budějovicích, které vypsalo veřejnou zakázku bez uveřejnění na internetu a neoslovilo ani jednoho zhotovitele z Českých Budějovic, který se dopravním značením zabývá a zakázku by zvládl. Tato kritika byla zcela oprávněná a nestydíme se za ni. Vítězem „soutěže“ byla firma Signistav. Shodou okolností v té době měla (a dosud má) uzavřenou platnou smlouvu s městem na dodávky dopravního značení firma LION z Českých Budějovic, a to za podstatně nižší ceny, než které byly „vysoutěženy“ ve zmiňované zakázce. Paradoxně firma LION následně část tehdejší zakázky prováděla na základě smlouvy na subdodávky od firmy Signistav, která však městu fakturovala výrazně vyšší ceny z oné „neotevřené“ zakázky. To naznačuje možný vzorec v přidělování veřejných zakázek za vedení radnice, ve kterém byla zastoupena ODS. Toto jsme kritizovali. Je zvláštní, že redaktorce JTV tento fakt unikl.

Smlouva s firmou Kaska s.r.o. vzešla ze zcela otevřeného výběrového řízení, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv, což je podstatná změna. Je v ní a v dodatku zohledněno, že původní plánování počítalo s povětrnostními podmínkami odpovídajícím červenci a srpnu, ne zimním měsícům. Cena je i přes růst nákladů výrazně nižší než původní z r. 2018. Ráz počasí a povětrnostní podmínky mají přímý vliv na kvalitu provedených prací a jejich trvanlivost. Argument, že současná zima je nadprůměrně mírná, neobstojí, protože kapacity se plánují dlouhodobě a v zimě se vodorovné dopravní značení (VDZ) ani tak nedá provádět i kvůli vlhkosti, nejen kvůli teplotám. Provedení prací určil nezávisle projektant tak, aby dílo fungovalo od 2.12. 2019. Přesně tyto kroky podle přání investora (město) a projektanta byly provedeny s tím, že práce jsou po dobu zimního období přerušeny a na jaře budou pokračovat. 

Město České Budějovice má, i bez dalšího, v obecných smluvních podmínkách (byly součástí zadání) až do 15. 3. všeobecnou zimní technologickou přestávku. Práce tedy v tomto období obecně neprobíhají. Navíc technologie VDZ má ještě přísnější omezení, především vlhkost, kterou zkrátka v zimě nelze podle norem dodržet. V neposlední řadě si je zhotovitel vědom dílčích nedostatků a ty, které byly zaviněny vichřicí Sabine v únoru 2020, do druhého dne od nahlášení okamžitě odstranil (z celkově 310 ks nově nainstalovaných patek bylo nakloněno a opraveno 11 ks značek, z čehož 7 ks bylo způsobeno orkánem, na který se navíc podle platné normy při určité síle větru ani nevztahuje záruka, dále byly 2 značky poraženy auty a 2 vandaly, což také není odpovědností dodavatele. Rozhodně se nejedná o 70 procent vadných značek z celkového počtu, jak nepravdivě v reportáži tvrdil pan Šebek z ODS. Vzhledem k přerušení prací podle smlouvy není pravda, že by na díle byly jakékoli nedodělky. 

Reportáž JTV vykazuje silné znaky tendenčnosti, jak je výše popsáno, některé skutečnosti zamlčuje a jiné zdůrazňuje. Zejména spojování politického přesvědčení s podnikatelskou činností jasně naznačuje, jakým způsobem iniciátoři a protagonisté této reportáže uvažují. TOP 09 se v tomto případě ohrazuje proti takovým interpretacím, zdůrazňuje, že naopak stabilně a dlouhodobě prosazuje nekorupční a transparentní jednání při nakládání s veřejnými prostředky a veřejnými zakázkami. 

Oldřich Souček, předseda MO České Budějovice

České Budějovice, 26. 2. 2020

Štítky
Osobnosti: Oldřich Souček