Desatero pro Zlínský kraj - volební program

1. 10. 2020

Desatero pro Zlínský kraj

Vážení obyvatelé Valašska, Slovácka a Hané,

děkujeme, že máte zájem seznámit se s krajským programem kandidátní listiny STAN s podporou TOP 09, Nového Impulsu a Zlínského hnutí nezávislých pro volební období 2020 – 2024. Je plný projektů a nápadů, které pomůžou udělat ze Zlínského kraje lepší místo pro život.  

Držíme slovo! Rozum do hrsti. 

 

1/ Školství 

Chceme školství, které pomůže měnit profesní zaměření po celý život. Školství flexibilní, moderní a dynamické. Školství liberální, které podpoří chuť žáků a studentů učit se. Jaké změny chystáme? Svobodný výběr profese až v průběhu studia. Větší zapojení praxe. Polytechniky v krajích. Chystáme vzdělání pro 21. století.“ 

Garant: Petr Gazdík, lídr kandidátky, radní Zlínského kraje pro oblast školství: „Z hodnotící Zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplynulo, že školství ve Zlínském kraji je v rámci ČR z pohledu kvality aktuálně na druhém místě, hned za Prahou. Bylo by skvělé se v příštích letech před Prahu posunout. To je velká výzva a cíl pro nás všechny, kteří můžeme krajské školství ovlivňovat.“ 

VAŠE DĚTI BUDOU CHODIT DO NEJLEPŠÍCH ŠKOL V ZEMI

 

2/ Sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinná politika

Tvoříme pro vás dlouhodobý plán rozvoje služeb sociální péče. Namísto velkých komplexů finančně podpoříme asistenční služby pro ty dříve narozené, kteří s touto pomocí mohou a chtějí zůstat raději u sebe doma.  Dbát budeme na odlehčovací služby pro pečující osoby. Podpoříme vznik menších objektů pro ty klienty, kteří upřednostňují spíše ústavní péči. Rezidenční služby by měl pokrýt stát, kraj, obec, nikoliv komerční služby. Budeme podporovat denní aktivity pro seniory. Od zábavných a vzdělávacích programů až po sportovní aktivity.

Garant: Eliška Olšáková, dvojka kandidátky, starostka města Valašské Klobouky: „Pokud selže rodina, obec se o své seniory postará a kraj jí k tomu připraví podmínky. To je vize hnutí STAN a také vize má.“ 

ZLÍNSKÝ KRAJ MÁ BÝT PŘÍVĚTIVÝ K RODINÁM S DĚTMI, SENIORŮM, SKUPINÁM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBÁM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

 

3/ Zdravotnictví 

Chceme pro vás špičkové zdravotnictví, zasloužíte si ho. Je důležité, aby tato oblast byla jednou z absolutních priorit Zlínského kraje. Je potřeba mít novou krajskou nemocnici a modernizované okresní nemocnice. A je nutné, aby mezi sebou spolupracovaly. Pro lékaře, sestřičky a další personál hodláme vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich práci. 

Garant: Miroslav Adámek, trojka kandidátky, lékař, náměstek primátora města Zlína: „Je zde jedno velké téma, které se mě osobně a profesně velmi dotýká: výstavba nové nemocnice v Malenovicích. Jsem přesvědčen, že tento projekt bude velkým přínosem pro pacienty, kolegy lékaře a sestry, a hlavně pro celý region.“ 

ZLÍNSKÝ KRAJ NESMÍ BÝT V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PERIFERIÍ REPUBLIKY

 

4/ Doprava 

Chceme pro vás uvést do praxe Integrovanou dopravu na celém území Zlínského kraje, abychom mohli jezdit mezi městy a obcemi v kraji moderními klimatizovanými vlaky a autobusy, které pojedou včas, budou čisté a moderní. Důležité je uspíšit výstavbu obchvatů měst Zlína, Vsetína, Valašského Meziříčí, Luhačovic, Kunovic i důležitých dálnic D55 (Otrokovice – Břeclav), D49 (Hulín – Fryšták – Lípa – Vizovice a dále) a D48 (Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí a dále). Důležitou aktivitou je také projekt modernizace železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice i elektrizace trati „Slovácko“ ze Starého města do Brumova Bylnice, stejně jako dobudování železnice „prezidenta T.G. Masaryka a generála M.R.Štefánika“ z Hranic na Moravě přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč až do slovenského Púchova. Nutné je také výrazně více a efektivněji modernizovat a udržovat na 2 200 kilometrů krajských silnic i věnovat více pozornosti aktivitám BESIPu včetně rozvoje dětských dopravních hřišť.

Garant: Milan Plesar, čtyřka kandidátky, předseda krajského Výboru pro dopravu: „Doprava je jednou z klíčových oblastí samosprávy Zlínského kraje, proto k ní přistupujeme s maximálním odhodláním a snahou efektivních řešení. Pomůžeme mnoha městům a obcím, včetně Zlína, v uspíšení výstavby silničních obchvatů, jako jsme to udělali v JV obchvatu Otrokovic. Zrychlíme procesy v budování dálnic D55, D49 i D48. Budeme v rámci dopravy prodlouženou rukou občanů v jejich lepší mobilitě a kvalitnějším cestování v rámci celého Zlínského kraje.“

DOPRAVA JE JEDNOU Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ KRAJE, BUDEME AKTIVNÍ A POSUNEME SPOUSTY PROJEKTŮ SMĚREM K REALIZACI


 

5/ Kultura 

Chceme pro vás region plný života, folklóru, uměleckých zážitků, region pestrý, zábavný a poučný. Ve městech a obcích, kde působí naši starostové a zastupitelé, jsme dokázali, že to jde. Postaráme se zlepšení spolupráce mezi Zlínským krajem a muzei, galeriemi, folklórními spolky, ZUŠ. Podpoříme volnočasové akce napříč krajem. Vytvoříme novou koncepci, na jejímž základě se bude kultura v regionu dále rozvíjet. 

Garant: Rudolf Seifert, pětka kandidátky, starosta města Holešov: „Potřebujeme udržet současnou úroveň divadel a filharmonie. Nutně je třeba rozvíjet a podporovat další aktivity tak, aby náš pražským centrismem přehlížený kraj zůstal důležitou součástí kulturního dění země. Zlínský kraj má sice zpracovanou dotační a projektovou politiku, ale je třeba ji zjednodušit a především posílit.“

KULTURA JE ŽIVOT… KULTURA JE ZÁKLAD SPOLEČNOSTI. PEČUJEME O NI. O NÁS

 

6/ Finance, rozpočet, majetek, řízení dotačních programů

Zasloužíte si vědět o hospodaření Zlínského kraje a jeho organizací maximum. Prosadíme „klikací“ rozpočet, jasný a pravidelně aktualizovaný plán reprodukce majetku a také investičních záměrů reflektujících finanční možnosti kraje s využitím vícezdrojového financování. V oblasti dotací chceme stanovit jasná pravidla pro přidělování dotací a minimalizování objemu finančních prostředků pro individuální žádosti. 

Garant: Tomáš Pifka, šestka kandidátky, místostarosta města Vsetín: „Pokud chci věci změnit tak, jak si myslím, že je dobré a měly by fungovat, musím být, jak se lidově říká „u toho“. Cítím jako nutnost zlepšení vazby obcí a měst ke kraji a naopak. Jeden bez druhého nemůžou dobře a efektivně fungovat. Musí si navzájem sdělovat své požadavky, problémy i úspěchy.“

KRAJ JE JAKO DOMÁCNOST. NĚCO VLASTNÍ, NĚJAKÉ PROSTŘEDKY VYDAT MUSÍ, NAD OSTATNÍMI VÝDAJI SE MUSÍ RODINA SPOLEČNĚ ZAMYSLET

 

7/ Mládež, sport, církve

Špatná zpráva pro děti: chceme je zvednout od počítačů. Chceme pro ně připravit pestrou nabídku sportů a dalších volnočasových aktivit. Dohlédneme na transparentní přidělování dotací do sportovních klubů a organizací krajských sportovních svazů. Podporu si zaslouží nejen sportovní kluby pracující s mládeží, ale i ty, které reprezentují Zlínský kraj v seniorské kategorii na republikové a mezinárodní úrovni. Chceme, aby pro církev byl Zlínský kraj co nejserióznějším partnerem. Obě instituce mají spolu hodně k řešení. Postaráme se o solidní, pravidelný dialog. 

Garant: Martin Zábranský, sedmička kandidátky, místostarosta Starého Města: „Mládež a sport? Určitě víte, že tohle spojení už není jako dřív. Pomozme to změnit, s pomocí Zlínského kraje. Řešením jsou nová multifunkční, a hlavně dostupná sportoviště, cyklostezky, koupaliště, motivovaní trenéři a zapálení lidé, bez kterých se sport na žádné úrovni neobejde. Pojďme se do toho opřít. Spolu, ve městech a obcích, s krajem.“

TŘI OBLASTI, TŘI TÉMATA - JEDEN KRAJ, JEDEN DOMOV

 

8/ Sucho, voda

Voda je základ života. Nynější potřeba pitné vody ve Zlínském kraji činí cca 1 000 litrů/s.  Současná kapacita zdrojů ale odpovídá potřebě pouze s minimální rezervou. Důsledky klimatické změny mohou zapříčinit pokles kapacity zdrojů až o 30 procent. To chceme řešit. Podpoříme opatření, která pomůžou udržet vodu v kraji, v návaznosti na další potřeby životního prostředí. Budeme pokračovat v podpoře výstavby Vodního díla Vlachovice, které podstatnou měrou rozšíří zásoby pitné vody v regionu. 

Garant: Tomáš Chmela, osmička kandidátky, starosta města Slavičín: „Nenechme e zmást letošním deštivým létem. Sucho s největší pravděpodobností znovu udeří. Za posledních pět let byly hned tři roky s rekordním srážkovým minimem. Je potřeba reagovat, na úrovni zemědělství, péče o životní prostředí, na úrovni měst, obcí a kraje.“

VODA JE CITLIVÉ, ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ TÉMA PRO KAŽDÉHO Z NÁS

 

9/ Lokální ekonomika, drobné podnikání

Inovace, propojování podnikatelů a zajímavých záměrů nejsou už jen výsadou velkých měst. I na malých městech a vesnicích existují zajímavé podnikatelské nápady a bylo by dobré o nich vědět více, aby se aktivní a schopní lidé mohli propojit a zviditelnit. S pomocí Zlínského kraje. Nejde jen o větší soběstačnost venkova, ale také o dynamiku a prosperitu. 

Garant: Zuzana Vandame, devítka kandidátky, radní města Uherské Hradiště: „Ekonomickou prosperitu vnímám jako alfu a omegu dalšího rozvoje regionů. Ale jako všechny oblasti i podnikání potřebuje svoji kultivovanou podobu. Konkrétním krokem je vytváření podnikatelských komunit, rozvojových vzdělávacích programů a společných akcí, kde dochází k prezentaci existujících projektů. Takové příležitosti jsou žádoucí na všech velikostních úrovních měst a obcí.“

PROSPERUJÍCÍ REGIONY MOHOU VÍCE INVESTOVAT DO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY I SOCIÁLNÍ OBLASTI

 

10/ Životní prostředí a zemědělství

V současné době jsou tyto oblasti na úrovni státních orgánů řešeny odděleně, přitom vliv konvenčního zemědělství na životní prostředí je zcela dominantní. Chceme, aby se konvenční zemědělství začalo chovat výrazně jinak, například omezilo nebezpečné postřiky, rozšířilo sortiment pěstovaných plodin, bojovalo proti půdní erozi zatravňováním a skladbou plodin, zvýšilo obsah humusu v půdě. Ano, zisky určitě nebudou tak vysoké jak v současné době, ale je to jediná cesta. jak přežít. 

Garant: Petr Galatík, desítka kandidátky, podnikatel: „Stačí se podívat na pole. Lány řepky či kukuřice, půdní a větrná eroze, zhoršování kvality půdy. To je realita současného zemědělství. Včetně rezignace na potravinovou soběstačnost státu. Pojďme to změnit. Z pozice kraje, ve spolupráci se zemědělci, městy a obcemi. STAN nabízí řešení. Pro zemědělství, pro životní prostředí.“

NEJEN BRÁT, ALE I VRACET

 

A bonus: 

Osobní zodpovědnost…

za všechny uvedené body. Pokud nám dáte důvěru a zástupci STAN, TOP 09, Nový Impuls a ZHN zasednou v nové Radě Zlínského kraje, uděláme maximum pro realizaci uvedených plánů.

Účty vám budou skládat na podzim 2024 jak naše hnutí a strany, tak jednotliví garanti.  

 

Postaráme se o náš kraj stejně dobře, jako se staráme o naše města a obce. Rozum do hrsti!

autor: Aleš Durďák

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme