Nevěřme ve stavění vzdušných zámků!

Program MO TOP 09 v Otrokovicích pro volby do zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

rádi bychom se Vám představili jako politické uskupení, které by Vám slíbilo výstavbu nového Aqvaparku, nový městský pivovar, snížení různých poplatků a zvýšení přidělovaných finančních prostředků pro městské organizace, ale bohužel nic z toho není v současné době reálné.

Toto vše bychom Vám mohli také nabízet, ale my chceme zodpovědně plánovat další rozvoj Otrokovic. Investiční projekty s vysokými provozními výdaji, poskytování nových služeb pro občany by jen zvýšilo dluh města, který činí 50 000 000 Kč a bude navýšen o dalších
60 000 000 Kč
na přesunuté investiční akce.

Naše uskupení ale žije v realitě, stejně jako vy, naši potencionální voliči. Jsme si vědomi toho, že je nutné udržet ekonomiku města ve zdravém stavu. Rozhazování peněz a slibů považujeme v předvolební době, kdy daňové výnosy města výrazně klesají a ekonomický růst je v nedohlednu, za čistý populismus, absenci skutečného programu a snahu urvat co nejvíce voličských hlasů.

Na základě výše uvedeného Vám nabízíme „pouze“ program založený na podpoře smysluplných projektů, ze kterých nebudou pramenit vysoké provozní náklady, ale pomocí nichž dojde k výrazným úsporám. Našimi návrhy se pokusíme změnit chod města tak, aby došlo ke změně struktury rozpočtu města. Naším cílem jsou úspory v provozních výdajích města, které bude možné použít pro rozvojové projekty.

 

Každý rozumný člověk ví, že v dobrých časech se má šetřit, vytvářet rezervy pro časy špatné, v těch se pak uskromnit a my víme, že nedobré časy přicházejí.

S pokorou usilujeme o Vaše hlasy, a proto dovolte, abychom se Vám na závěr představili a seznámili Vás s naším programem. Kandidátku tvoří lidé převážně pravicového smýšlení, členové TOP 09 a také nestraníci. Není nám lhostejný život v našem městě, a proto bychom rádi pracovali v samosprávě. Řada z nás se již podílela na práci v zastupitelstvu města, komisích rady i různých občanských aktivitách.

 

1. Hospodářská politika a úsporná opatření:

 • Nebudeme realizovat investice bez znalostí provozních nákladů, jak se činilo dosud, upřednostníme projekty, které sníží provozní náklady, např. zateplení městských budov z Operačního programu životní prostředí s dotací 90 % z EU.
 • Potřebujeme financovat dva správce městského majetku? Navrhneme sloučení správy Městské polikliniky Otrokovice a společnosti Tehos.
 • Snížíme počet místostarostů, členů ve výborech zastupitelstva a komisích městské rady. Pro další volební období navrhneme snížení počtu zastupitelů.
 • Zavedeme internetové aukce, centrální nákup služeb a materiálu pro městské organizace.
 • Zvýšíme průhlednost veřejných zakázek důsledným zveřejňováním na webových stránkách města.
 • Podpoříme efektivní využití veřejně prospěšných prací a zaměstnanost občanů z evidence úřadu práce.
 • Zlepšíme dostupnost informací o možnostech získávání dotací z EU pro příspěvkové organizace, občany, podniky a živnostníky.

2. Rozvoj města:

 • Dokončení dlouhodobé koncepce rozvoje města považujeme za naši prioritu.
 • Najdeme nové formy komunikace s občany s cílem vyššího podílu občanů na přímém řízení města (např. referendum).
 • Budeme usilovat o vytvoření cenové mapy pozemků na webových stránkách města.
 • V novém územním plánu vytipujeme lokality pro výstavbu rodinných domů.
 • Podpoříme aktivity směřující k zlepšení využívání areálu TOMA.
 • Podporujeme zřízení  zastávky dálkových autobusových spojů u ČD Otrokovice. -            Propojíme plánovanou páteřní cyklistickou síť v Otrokovicích s úpravou dopravního značení podjezdu pro cyklisty pod železniční tratí.
 • Zajistíme studii zabývající se problémem parkování ve městě, jejíž výsledky budou postupně realizovány.

3. Sociální politika a služby:

 • Chceme směřovat sociální podporu a služby pro ty, kteří to opravdu potřebují. Odmítáme jakoukoliv plošnou podporu. Posílíme financování aktivit žen se zaměřením na matky samoživitelky.
 • Udržíme dostupnost sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi občanům města.
 • Dohlédneme na údržbu a každoroční kontrolu protipovodňových bariér.

 

4. Školství, kultura a sport:

 • Lepším vyžitím stávajících objektů města, zejména základních škol zvýšíme počet míst v mateřských školách.
 • Realizací projektů z Operačního programu Přeshraniční spolupráce podpoříme sportovní a kulturní aktivity občanů. Na tyto projekty přispěje město pouze 10 % skutečných nákladů.
 • Vyčleníme odpovídající prostory pro činnost Klubu přátel historie města Otrokovice.
 • Zlepšíme dostupnost stávajících sportovních zařízení v majetku města pro sportovní vyžití občanů.
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme