TOP 09 připravila na žádost ČSSD priority do programového prohlášení kraje

tisková zpráva

24. 10. 2012

TOP 09 byla přizvána vítěznou ČSSD k jednání o budoucnosti Vysočiny.  Po říjnových krajských volbách získali TOP 09 a Starostové dva mandáty v zastupitelstvu Kraje Vysočina. Po schůzce s vítěznou ČSSD dostali TOP 09 a Starostové nabídku na zařazení svých bodů do programového prohlášení kraje.

„Chceme transparentnější a lépe fungující kraj, proto je naší snahou dostat do programového prohlášení kraje naše priority, které jsme poslali ČSSD písemně,“ sdělil předseda TOP 09 Jiří Blažek.

  

Příloha:

Programové priority TOP 09 a Starostů, které byly zaslány ČSSD

 

1. Transparentní a otevřený kraj

Zastupitelstvo, rada a další orgány

Zveřejňovat informace, jak kteří zastupitelé, radní a členové zřízených výborů a komisí hlasovali.

Zveřejňovat všechny podklady k jednání, zápisy a usnesení, i dokumenty, které byly schváleny, a to včetně příloh a komentářů.

Rada kraje bude občany informovat s dostatečným předstihem o záměrech kraje, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na fungování kraje.

 

Rozpočet kraje a zveřejňování platů a odměn

Zveřejnit rozpočet kraje v uživatelsky přívětivé „rozklikávací“ formě s doprovodným komentářem, pochopitelným i pro laickou veřejnost.

Schválený rozpočet bude pouze vyrovnaný, s tvorbou každoročních rezerv pro mimořádné události.

Přílohou rozpočtu bude přehled všech závazků a pohledávek kraje s uvedením názvu či jména věřitele, resp. dlužníka.

Společně s rozpočtem zveřejnit také seznam plánovaných investičních akcí, včetně předpokládaných vynaložených částek.

Při schvalování rozpočtových opatření postupovat jako při schvalování rozpočtu a zveřejněný rozpočet kraje aktualizovat o schválená rozpočtová opatření.

Zastavit růst úředníků a nákladů na správu obecně, provést personální audit na Kraji Vysočina.

Zveřejnit odměny všech volených funkcionářů a platy zaměstnanců v nejvyšších pozicích (ředitel úřadu, ředitelé sekcí, vedoucí odborů a oddělení), včetně zřízených příspěvkových organizací, a to včetně odměn. Rovněž zveřejnit hromadné statistické údaje o platech a odměnách na úřadu.

Zveřejnit všechny výdaje kraje nad 100 000 Kč (bez DPH), včetně údajů o datu, příjemci, výši a důvodu platby.

Zrušit podpory podnikatelům formou dotací z Fondu Vysočiny, zde pouze vzniká prostor pro korupci a obdarování kamarádů. Fond využít pro dotace obcím a neziskovému sektoru. 

Stanovit otevřené nediskriminační podmínky pro podání žádostí do grantových programů.

 

Veřejné zakázky a smlouvy uzavírané krajem

Kraj bude postupovat dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, který je přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Přísnější postup se uplatňuje u všech veřejných zakázek s hodnotou plnění 100 000 Kč (bez DPH) a vyšší.

Kraj bude zveřejňovat veškeré veřejné zakázky od přípravy (záměru) až po jejich ukončení, ustanoví nediskriminační podmínky, zveřejní vyhodnocovací kritéria. Dále zveřejní finanční vypořádání veřejné zakázky a případné vícenáklady nebo více prací.

Zveřejnit všechny plněné smlouvy včetně příloh, dodatků, předávacích protokolů a zpráv z kontrol. U plnění rozumíme smlouvy i již dnes plněné – ke dni voleb. Veřejná je dokumentace celého „života“ zakázky. Publikovat všechny proplacené faktury včetně příloh, i všechny objednávky.

Kraj nesmí, s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, uzavřít smlouvu, kterou není možné zveřejnit bez hrozby sankce.

Tyto principy transparentnosti platí i ve všech organizacích zřizovaných krajem.

 

Nemovitý majetek kraje

Na internetových stránkách kraje zveřejnit přehled nemovitého majetku kraje, včetně informace o jeho současném využití.

Prodávat nemovitý majetek pouze formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí musí patřičně zdůvodnit. O zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku bude rozhodovat zastupitelstvo.

Všechny smlouvy, na jejichž základě se disponuje nemovitostmi, zveřejnit na webových stránkách.

Po letech odkládání vyřešit problém Krajské knihovny - zahájit výstavbu knihovny v nových vyhovujících prostorách.

Aktivně se podílet na prosazování řešení dopravní problematiky ve významných sídlech kraje Vysočina, při přípravě a realizaci obchvatů těchto sídel.

Odpovědnost

Na krajském úřadu bude fungovat institut „odpovědné osoby“, což znamená, že za každé rozhodnutí odpovídá konkrétní osoba, která ručí za to, že je v souladu se zákonem a není pro kraj nevýhodné. Zveřejnit jméno této osoby s každým rozhodnutím.

Pravicová opozice povede kontrolní výbor a opozice bude mít v tomto výboru nadpoloviční většinu, dále bude zastoupena v hodnotících a grantových komisích na úrovni kraje aspoň jedním členem.

Před každou investicí nad 500 000 Kč (bez DPH) provést analýzu její proveditelnosti, návratnosti a hospodárnosti. Nákladnost analýzy přitom musí být přiměřená výši zvažované investice.

 

2. Zdravotnictví, sociální služby

Krajskou nemocnici v Jihlavě budovat na principu zlepšení kvality specializovaných ambulancí a oddělení a přitom zachovat kvalitu ostatních nemocnic. V některých oborech využít propojení oddělení všech krajských nemocnic.

Dát specialistům možnost užší spolupráce s nemocnicemi - pronájmy ambulancí, pokojů, operačních sálů, operačních týmů atd. Tato dohoda bude efektivnější pro krajské zdravotnictví, bude to znamenat v samotném dopadu menší odliv peněz ze systému krajského zdravotnictví.

Zavést společné nákupy léků, energií, kancelářských potřeb a dalšího.

V sociální oblasti zrovnoprávnit v podporách domácí péči - od základní péče až po hospicovou péči.
Spíše než-li domovy pro seniory podporovat denní stacionáře – tzv. ,,školky pro seniory. Podporovat v tomto směru systém ,,home care,, - profesionální zdravotní personál v domácích službách. Pacienta je možno do této péče propustit z nemocnice dříve (Není potřeba tolik lůžek, která jsou drahá).
Podporovat v rámci grantového programu kraje projekty školky při podnicích - malé dětské kolektivy v místě zaměstnání matek.

Před započetím dalšího rozvoje sítě výjezdních stanovišť zdravotnické záchranné služby provést analýzu jejich pokrytí s přihlédnutím na možnou spolupráci s okolními kraji dle platné legislativy, tak aby výstavba nových stanovišť a následné provozní výdaje neúměrně nezatěžoval její rozpočet.

Jiří Blažek, předseda TOP 09 Vysočina
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme