TOP 09 v Jihlavě - volební program

22. 9. 2014

Volební program TOP 09 na období 2014 – 2018

VÍME, CO CHCEME:

Stejná práva a povinnosti pro všechny

Lidský přístup v jednání s občany

Efektivní, hospodárné a koncepční řízení města

Zastavit živelné prodávání majetku nás všech

ROZVOJ JIHLAVY A REGIONU – garant ing. Vít Zeman

-          Zasadit se o územní plán postavený na třech základních pilířích udržitelného rozvoje a rovnováhy (tedy sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře).

-          Propojit územní a strategické plánování, tzn. územní plánování s jasnou dlouhodobou a udržitelnou vizí, reflektující potřeby a možnosti našeho města a občanů.

-          Prosazovat transparentní a nediskriminační rozvoj, ale i ochrana všech jednotlivých částí města, včetně příměstských částí.

-          Realizovat smysluplné a dlouhodobě udržitelné projekty, zapadající do koncepce města a kraje Vysočina, které by se mohly ucházet o finanční prostředky z EU a které budou investičně i provozně udržitelné a funkční.

-          Vytvořit dlouhodobou politiku rozvoje bydlení, schopnou reagovat na veškeré potřeby obyvatel města Jihlavy, včetně startovacích bytů a bydlení pro seniory.

-          Založit platformu, na které bude fungovat otevřený dialog mezi městem, odbornou i laickou veřejností, občanským sdružením či zájmovými skupinami

-          Revitalizovat střed města v duchu historického kontextu včetně řešení dopravy v centru města

 

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK – garant JUDr. Jan Havlíček

-          Zvýšit výkon Městské policie prostřednictvím většího počtu kamer, popř. počtu policistů.

-          Zaměřit činnost policie od parkovišť a botiček směrem k bezpečným ulicím a parkům.

-          Podpořit volnočasové aktivity mládeže jako prevence kriminality a vandalismu.

-          Zvýšit funkčnost spolupráce mezi městskou a státní policií.

-          Zvýšit kontrolu dodržování pořádku, zejména majiteli psů.

-          Dbát na dodržování nočního klidu a zamezení nočního vandalismu.

-          Uplatnit systém „každý občan zná svého strážníka“ v místě bydliště.

-          Využívat alternativních trestů ve prospěch čistého města.

 

KOMUNIKACE S OBČANY – garant Mgr. Kryštof Kothbauer         

-          Vytvořit mechanizmus otevřeného systému pro zapojení odborné veřejnosti a aktivních občanů do rozvoje města.

-          Zveřejňovat obchodní smlouvy města v rámci platné legislativy.

-          Zpřehlednit více internetové stránky města a v maximální možné míře rozšíření elektronizace úřední agendy.

-          Změnit redakční politiku Novin jihlavské radnice a otevřít je pro příspěvky občanů.

-          Využít nových médií pro komunikaci s občany stejně jako pravidelné osobní setkání představitelů magistrátu.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RELAXAČNÍ ZÓNY – garant ing. arch. Jiří Vohralík

-          Trvale pečovat o čistotu města, kvalitu ovzduší, pitné vody a likvidace nepovolených skládek.

-          Nalézt a revitalizovat vhodný prostor k aktivnímu odpočinku občanů náhradou za „obsazený“ Heulos.

-          Podílet se aktivně na řešení likvidace odpadů způsobem, který nezatíží životní prostředí.

-          Zabývat se zkvalitněním provozu MHD.

-          Soustavně pečovat o zelené plochy, případně je rozšířit, pokračovat ve výsadbě a ochraně stromů v ulicích města

-          Optimalizovat organizaci dopravy v centru města s důrazem na parkování a obslužnost

 

KULTURA – garant MgA. Marek Hovorka, Věra Podhorská

-          Kultura v Jihlavě pro všechny – podpora akcí a činností pro všechny generace obyvatel Jihlavy, neopomenutelný bod kulturní mapy regionu i atraktivní lákadlo pro turisty.

-          Klást speciální důraz na podporu aktivit v různých částech města, především na největší jihlavské sídliště Březinky, ale i další městské lokality.

-          Aktivní podpora města Jihlavy na regionální a celostátní úrovni jako kulturního a společenského centra kraje Vysočina.

-          Zjednodušit grantový program v rámci snížení jeho administrativy.

-          Zajistit udržitelnost stávajících dokončených projektů a hledat jejich další využití.

-          Zaměřit se na významné kulturní akce, které zviditelňují město, a zasadit se o jejich vyšší finanční podporu.

 

ŠKOLSTVÍ – garant PaedDr. Ladislav Jirků

-          Provést důslednou analýzu potřeb předškolních a školních zařízení v návaznosti na prognózu demografické křivky a rozvoj zaměstnanosti.

-          Zajistit dostatečný počet míst v mateřských školách bez enormních investic.

-          Zabývat se otázkou podpory soukromých MŠ a ZŠ.

-          Ve spolupráci s Krajem Vysočina přehodnotit nevhodná sloučení středních škol za případné finanční podpory města.

 

TĚLOVÝCHOVA, SPORT – garant Ing. Ladislav Blecha

-          Zajistit zvýšení celkových výdajů na sportovní aktivity

-          Navýšit finanční příspěvky na sportovní a pohybové aktivity dětí, na podporu „menších“ sportů a na činnost tréninkových středisek mládeže

-          Prosadit účast ve statutárních a kontrolních orgánech sportovních zařízení s majetkovou účastí města podle odbornosti, nikoliv podle politické příslušnosti

-          Výrazným způsobem zvýšit kontrolní činnost využívání finančních prostředků v rámci stanovených rozpočtových pravidel

-          Pro seniory zajistit finanční podporu nenáročným pohybovým aktivitám (turistika, plavání…)

-          Rozvíjet projekty se zdravotními pojišťovnami pro zdraví seniorů

-          Prosadit rozšíření nabídky prázdninových činností DDM a příměstských táborů pro děti

 

ZDRAVOTNICTVÍ – garant MUDr. Roman Peschout

-          Participovat na rozvoji a modernizaci důležitých oddělení.

-          Vnímat nemocnici jako partnera, velkého zaměstnavatele s daňovým přínosem pro město.

-          Realizovat ozdravné programy a prevence ve spolupráci s nemocnicí.

 

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme