7. 3. 2011

Dne 7.3. 2011 se na pozvání místní organizace TOP09 Havlíčkův Brod uskutečnil poslanecký den s poslancem dolní komory Parlamentu České republiky za TOP09 panem Ladislavem Jirků.

Ladislav Jirků je absolventem fakulty tělesné výchovy a sportu a celý svůj dosavadní profesionální život zasvětil školství. Naposledy před svým zvolením do Poslanecké sněmovny působil jako rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Nepřekvapí tedy, že problematika školství je mu nesmírně blízká a že v této otázce je na slovo vzatým odborníkem.

Jeho návštěva v Havlíčkově Brodě byla zahájena přijetím na havlíčkobrodské radnici za účasti vedení města v čele se starostou panem Janem Teclem. Diskutována byla především nejpalčivější otázka současného Havlíčkova Brodu, tj. řešení dopravní situace a stavba obchvatu. Vedení města, stejně jako MO TOP09 Havlíčkův Brod, toto považuje za svoji nejvyšší prioritu, a vede mnohá jednání s odpovědnými stranami s cílem jeho prosazení. Ladislav Jirků přislíbil svoji pomoc z pozice poslance. V současné době, kdy stav veřejných financí nutí stát k dramatickým úsporným opatřením, není prosazení stavby podobného rozsahu v žádném případě snadné, o to větší úsilí je proto třeba neustále vyvíjet.

Dalším bodem programu byla diskuse s řediteli základních havlíčkobrodských škol. V neformální diskusi zaznělo mnoho podnětů, se kterými se základní školství potýká. Systémové řešení školství je velkou výzvou, na které je nutno intenzivně pracovat, aby se zvýšila kvalita výuky a připravenost absolventů vypořádat se s nástrahami pracovního trhu.

V následné diskusi s řediteli středních škol byla probírána zejména otázka koncepce středního školství kraje Vysočina. V současné době je zásadní otázkou především problematika optimalizace sítě středních škol a státních maturit. Pojem „optimalizace“ zahrnuje z obecného hlediska především slučování středních škol v zájmu jejich vyšší ekonomické efektivity. Ladislav Jirků a MO TOP09 jsou však přesvědčeni, že tato tzv. optimalizace v rámci kraje Vysočina již z největší části proběhla. Rozhodně nejsme zastánci neorganického slučování těch středních škol, jejichž zaměření je zcela odlišné, a případné neodůvodněné projekty tohoto typu nepodpoříme. Všechny současné střední školy v Havlíčkově Brodě mají dlouholetou tradici a vychovaly řadu vynikajících absolventů, přičemž zachování a rozvíjení kvality výuky považujeme za zcela prvořadé.

Návštěvu Ladislava Jirků považuje MO TOP09 Havlíčkův Brod za jeden z prvních kroků k otevření širší diskuse a k vytvoření zpětné vazby mezi zákonodárci a běžným pracovním životem. Je nepochybné, že problematika školství se týká každého z nás. Hlavním smyslem školství musí být kvalitní výchova studenta k tomu, aby se mohl uplatnit na pracovním trhu. To je v zájmu jak studenta samého, všech základních i středních škol v Havlíčkově Brodě a také TOP09.

MO TOP09 Havlíčkův Brod chce závěrem vyjádřit poděkování všem ředitelkám a ředitelům havlíčkobrodských škol za vstřícnost a věcnou diskusi. Pravidelné pořádání poslaneckých dnů považujeme za první a rozhodující předpoklad k tomu, aby důležité otázky života v Havlíčkově Brodě byly řešeny na všech úrovních – městské, krajské i celostátní. MO TOP09 Havlíčkův Brod bude prostřednictvím všech svých zvolených zástupců aktivně usilovat nejen o to, aby byly řešeny, ale především vyřešeny v zájmu občanů města.

 

MUDr. Pavel Jedlička, předseda MO TOP 09 Havlíčkův Brod
Galerie