TOP 09 Havlíčkův Brod: Víme, co naše město potřebuje

18. 8. 2022

Víme, co naše město potřebuje

Podpoříme a zasadíme se o:

 • město, kde se dobře žije
 • vyrovnaný rozpočet, rozumné investice, využití dostupných dotačních titulů k rozvoji města
 • dostupné bydlení, realizaci výstavby městských bytů a družstevní bydlení
 • bezpečné město s aktivní preventivní bezpečnostní politikou
 • rozvoj podnikatelských aktivit na území města
 • kulturní života ve městě -  „Brod není a nebude kultury hrob“
 • volnočasové aktivity ve městě
 • moderní město, digitalizaci služeb a agend města
 • systém komunálního odpadu, který se bude snažit zachovat výši poplatků a kde odpad bude z části energeticky využivatelný      

Bezpečnost

Podpoříme a zasadíme se o:

 • aktivní preventivní činnost s mládeží, stop návykovým látkám
 • trvalá opatření pro omezení kriminality a vandalismu
 • aktivní bezpečnostní a bytovou politiku zabraňující vytváření vyloučených lokalit
 • zvýšená bezpečnostní opatření a trvalý dohled v problémových lokalitách města
 • zlepšení dohledu nad dětskými hřišti a veřejnými sportovišti
 • posílení technického vybavení Městské policie, které ušetří personální náklady a zvýší bezpečností dohled ve městě a  příměstských částech

Správa města

Podpoříme a zasadíme se o:

 • aktivní zavádění on-line úřadu, propojení s Portálem občana
 • dlouhodobý vyrovnaný rozpočet města, hospodárné využívání majetku a vynakládaných prostředků
 • plnění energeticky úsporných a ekonomicky návratných opatření v investiční výstavbě
 • aktivní hledání a využívání národních a evropských dotačních titulů pro rozvoj a provoz města
 • pravidelné setkávání vedení města s občany místních částí
 • propagaci města a podporu turismu

 

Energetická opatření

Podpoříme a zasadíme se o:

 • hledání a navrhování opatření směřující k snížení energetických náročností budov ve vlastnictví města
 • realizaci instalace solárních panelů na vhodných objektech ve vlastnictví města
 • změnu zdrojů vytápění v objektech s využitím tepelných čerpadel tam, kde to bude technologicky řešitelné a ekonomicky návratné         
 • realizaci vlastní produkce zdrojů energie s využitím komunálního odpadu, např.  formou plazmového zplyňování nebo bioplynových stanic s využitím financování z národních i evropských dotačních titulů          
 • provedení energetických auditů budov a navržení harmonogramu nutných opatření
 • zohlednění úsporných a ekonomicky návratných opatření v nově realizovaných investicích
 • vznik odboru energetického auditora v rámci stávajících struktur úřadu

 

Kultura, sport, volnočasové aktivity

Podpoříme a zasadíme se o:

 • různorodost volnočasových aktivit, sportovní a spolkový život občanů ve městě i v jeho místních částech
 • pokračování v podpoře poskytovatelům kultury ve městě, zlepšení vzájemné informovanosti mezi jednotlivými subjekty, městským úřadem a veřejností          
 • spolupráci s kulturními a vzdělávacími organizacemi, které nezřizuje Město Havlíčkův Brod
 • založení grantu pro podporu oprav památek a historických staveb, které dotvářejí památkový charakter města
 • obnovení tradice sportovních akcí pro mládež s celorepublikovým dosahem

 

Investice v oblasti kultura, sport, volnočasové aktivity

Podpoříme a zasadíme se o:

 • vytváření podmínek a podporu investic a údržby sportovních a kulturních zařízení
 • přípravu výstavby nového plaveckého bazénu v lokalitě u letního koupaliště
 • spolupráci města a provozovatelů na modernizaci areálu Vysoká pro zimní i letní aktivní využití
 • výstavbu školního sportovního areálu u ZŠ Nuselská s možností využití pro veřejnost
 • zahájení úprav přírodních ploch při řece Sázavě s novými rekreačně sportovními objekty umístěnými v širším území břehových partií podél celého toku řeky ve městě

           

Doprava, investice v dopravě

Podpoříme a zasadíme se o:

 • urychlené dokončení všech stavebních objektů v režii města na stavbě jihovýchodního obchvatu
 • výstavbu nových parkovišť na celém území města, zejména v lokalitě sídliště Výšina, v centru města i v dalších lokalitách a výstavbu velkokapacitního záchytného parkoviště mezi silnící I/38 a areálem TJ Slovan            
 • vybudování jednosměrných ulic tam, kde to je z dopravního hlediska přípustné, hospodárné a účelné z důvodu navýšení místních parkovacích kapacit      
 • budování nových stezek ve městě i cyklotras spojující město s dalšími obcemi, městy
 • zavedení alternativních pohonů pro autobusy MHD (vodík, elektro apod.)  
 • zavedení sdílených kol s pevnými stanovišti

 

Za co budeme aktivně lobovat u státu

Podpoříme a zasadíme se o:

 • urychlení dostavby celého kvadrantu JVO
 • podporu aktivity ŘSD  pro realizaci nového bezpečného napojení stávajícího severovýchodního obchvatu na silnici  I/38 (směr Kolín), včetně mimoúrovňového křížení s Chotěbořskou ulicí          
 • snahu ŘSD o nalezení a vyprojektování optimální trasy jihozápadního obchvatu Jihlava – Humpolec a urychlené zahájení její výstavby  

           

Bydlení, životní prostředí

Podpoříme a zasadíme se o:

 • zahájení výstavby bytových domů pro dostupné nájemní bydlení
 • rozvoj družstevního bydlení na území města
 • vyhledání a vytvoření stavebních parcel a nových bytových jednotek pro všechny typy bydlení v rámci stávající zástavby, ve spolupráci se současnými vlastníky          
 • zahájení dalších etap prací v rámci revitalizace parku Budoucnost
 • zlepšení péče o stávající stav trávníků, keřů a stromů v ulicích města i v osadách
 • větší množství zeleně tam, kde je to vhodné - výsadbou dalších nových stromů a keřů ve stávající zástavbě 
 • kultivaci veřejného prostoru nejen v historickém centru, ale i na sídlištích, v okrajových částech města a v místních částech           
 • zvýšení čistoty ulic, cest v parku, chodníků a dalších veřejných prostranství, osazení dalšího potřebného mobiliáře (lavičky, koše, osvětlení aj.)          
 • vybudování nových dětských hřišť a komunitních míst k setkávání
 • zachytávání a využívání dešťových vod
 • vypracování manuálu architektonických a grafických příkladů a vzorů jako doporučení pro subjekty fungující v památkové zóně města (eliminace vizuálního a grafického smogu ve městě), zřízení grantu pro příkladné realizace           

 

Rozvoj města

Podpoříme a zasadíme se o:

 • místní části s důrazem na budování chybějících, či nedostatečných sítí technické infrastruktury
 • dokončení úpravy prostorů Staré radnice ve prospěch Městského informačního centra, síně historie města, společenského a kulturního využití           

 

Zdravotnictví, sociální služby

Podpoříme a zasadíme se o:

 • posílení významu zdravotnických a sociálních organizací města, kraje či státu tak, aby nedošlo k degradaci a devalvaci dosavadního rozsahu péče pro havlíčkobrodské občany        
 • rozvoj terénních sociálních služeb pro občany města
 • aktivity vedoucí k navýšení kapacit domovů pro seniory jak u stávajících, tak u nově budovaných zařízení pro občany města 
 • vytváření podmínek pro zajištění dostatečné nabídky zdravotnických služeb pro občany města
 • znovuobnovení zdravotnických pohotovostí v ON – zejména zubní a ORL

 

Školství

 Podpoříme a zasadíme se o:

 • rozvoj zájmové činnosti mládeže
 • optimální naplněnost tříd mateřských a základních škol
 • zlepšení prostorových poměrů stávajících školních zařízení
 • lepší podmínky pro získání učitelů s chybějícími aprobacemi

 

Podnikání

Podpoříme a zasadíme se o:

 • lepší komunikaci radnice se zaměstnavatelskou, podnikatelskou a živnostenskou sférou formou pravidelných setkání s jednotlivými subjekty podnikajícími na území města           
 • kvalitnější podmínky pro malé a střední podnikání
 • spolupráci s  Hospodářskou komorou a s dalšími regionálními veřejnoprávními subjekty tohoto typu 

Michael Kubík, krajský manažer TOP 09 Vysočina

Přílohy
JPG Kandidátka TOP 09 Havlíčkův Brod.jpg (298.7 kB) JPG TOP 09 Havlíčkův Brod - priority.jpg (472.2 kB) JPG Volební program TOP 09 Havlíčkův Brod_1.jpg (448.7 kB) JPG Volební program TOP 09 Havlíčkův Brod_2.jpg (460.9 kB) JPG Lídr kandidátky Libor Honzárek.jpg (436.1 kB)
Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme