1. 10. 2010

Chtěli bychom navázat na vše dobré, co bylo za posledních 20 let v Lounech vytvořeno. Uvědomujeme si však, že město již potřebuje nový impuls, nové tváře, které přijdou se zajímavými projekty a vizemi a které přinesou energii, nadšení i zkušenosti z nejrůznějších oblastí profesního, společenského, kulturního i soukromého života , které nebudou navázány na negativní jevy uplynulých let.

Odmítáme laciný populismus i extremismus, nebojíme se pojmenovat věci pravými jmény a nebojíme se přijímat nepopulární opatření.

Chceme spolupracovat se všemi, kterým leží na srdci další směřování Loun, se všemi, kteří chtějí ,aby občané prožívali v Lounech kvalitní a spokojený život.

Program TOP 09 Louny chceme prosazovat nejen na zastupitelstvu města Loun, ale také na krajské a celostátní úrovni. Chceme, aby požadavky a potřeby lounských občanů byly prezentovány prostřednictvím našich poslanců a ministrů za TOP 09 ve Sněmovně i vládě ČR.

TOP 01 Město otevřené a hospodárné

Chceme být zodpovědným hospodářem, budeme šetřit na pravých místech, nikoliv jen plošně škrtat. Veškerá výběrová řízení budeme provádět transparentně, hodláme také využívat elektronických aukcí. Na internetu uveřejníme jak poptávku výběrového řízení, tak výběr vítěze a jeho zdůvodnění. To znamená, že nebudeme zužovat počet uchazečů, kteří o zakázku projeví zájem. Zabráníme dělení zakázek do menších celků a tím zabráníme obcházení zákona o veřejných zakázkách.Budeme uplatňovat princip, že jediným a nejspravedlivějším kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek na základě tzv. ekonomické výhodnosti bude možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Výběrová řízení budou vyhlašována na veškeré dodávky, stavební práce a služby které mají takový charakter, že je může dodat či poskytnout více než jeden dodavatel.

Prověříme investiční i neinvestiční záměry města, jeho příspěvkových organizací i obchodních společností městem vlastněných. Vyhodnotíme, zda u záměrů není možné využít některé z existujících dotačních titulů. Akce, u nichž bude možné zabezpečit vícezdrojové financování (strukturální fondy, státní a krajské dotace atd.) budou přednostně realizovány, aby byly ušetřeny vlastní finanční prostředky města. Dále využijeme konkurence na trhu s elektřinou a plynem a pomocí tendru vybereme nejlevnějšího dodavatele elektřiny a plynu pro objekty, které vlastní a provozuje město Louny. Takto ušetřené prostředky použijeme na další rozvoj města.

Komunikace s občany je jeden z nejdůležitějších prvků chodů města. Chtěli bychom, aby se občané zajímali o chod města. Konstruktivní kritiky se není třeba obávat, proto se zasadíme o otevřené diskusní fórum v rámci oficiálních webových stránek města. Považujeme za samozřejmou oficiální prezentaci města na sociálních sítích (Facebook, Twitter), která umožní přirozenou komunikaci města s občany. Zpřehledníme oficiální internetové stránky města a vytvoříme komplexní a aktualizovaný portál pro občany i návštěvníky města a nadále budeme informovat o chodu města prostřednictvím regionálních novin. Hodláme efektivně využívat informování občanů pomocí SMS zpráv.

Budeme důsledně dbát o dodržování zákonů při realizaci veškerých zakázek města.

TOP 02 Zdravotnictví

Jsme připraveni aktivně řešit neuspokojivou situaci v zajišťování zdravotní péče pro Louny a okolí. Budeme prosazovat další rozvoj polikliniky tak, aby se dále rozšiřovala nabídka zdravotních služeb a současně, aby bylo zajímavé a výhodné pro lékaře z Loun i okolí v jejích prostorách provozovat své ordinace. V poliklinice vidíme budoucí městské zdravotní centrum

Chceme také aktivně jednat se zástupci kraje, s ministerstvem zdravotnictví a zástupci soukromého sektoru o dalším posílení a rozšíření lékařské péče v Lounech.

Budeme podporovat zavedení 24 hodinové pohotovostní služby s odpovídajícím zázemím.

Aktivně podpoříme všechny životaschopné a realistické návrhy vedoucí k dalšímu rozšíření a zkvalitnění zdravotní služby ve městě. Zasadíme se o vytváření vhodných podmínek pro lékaře, kteří by měli zájem usadit se a pracovat v Lounech, a tak zlepšit dostupnost lékařské péče v našem městě.

TOP 03 Sociální problematika

Vyhlásíme nulovou toleranci k zneužívání sociálních dávek a "práci načerno", které budeme v rámci platné legislativy postihovat. Budeme požadovat důsledné kontroly ze strany úřadů, a to i ve spolupráci s Policií ČR. Tato opatření chápeme jako preventivní, nechceme, aby se Louny staly azylem pro nepřizpůsobivé z měst, kde tvrdá opatření byla již zavedena. Ve spolupráci s městskou policií chceme zavést důsledné kontroly žadatelů o sociální dávky a společně s úřady přísně kontrolovat majetek žadatelů o dávku přes veřejně přístupné registry. Zpětně prošetříme již vyplacené dávky a v případě neoprávněného podáme podnět k zahájení trestního stíhání těchto osob.

Chceme prosadit větší adresnost sociálních dávek, aby se dostaly k těm skutečně potřebným. Část sociálních dávek budeme vyplácet nepeněžní formou,aby nedocházelo ke zneužití těchto dávek, k nákupu alkoholu a hře na výherních automatech .

Prosadíme, aby město využívalo institutu veřejné služby, která výrazně sníží náklady na uklizená veřejná prostranství, v létě posekanou veřejnou zeleň a v zimě uklizení sněhu. Veřejná služba umožňuje městu ušetřit mnohé prostředky, které mohou být efektivněji využity pro zajištění chodu města.

TOP 04 Bezpečnost

Pomáhat a chránit by mělo platit i pro Městskou Policii. Chceme, aby se občané cítili bezpečně, chceme, aby se zabránilo poškozování městského i soukromého majetku. Prioritou Městské policie by nemělo být pokutování špatného parkování, ale kontrola veřejného pořádku v rizikových hodinách na problémových místech. Budeme velmi tvrdě kontrolovat podávání alkoholu nezletilým , zejména na diskotékách a v hernách. Chceme důrazně postupovat proti provozovatelům zařízení, kde budou tato pravidla opakovaně porušována. V Poděbradově ulici chceme zvýšit aktivitu Městské policie, včetně okamžitého řešení vzniklých situací , i v krizových oblastech jako je tzv. „ Amerika“ či Tyršovo náměstí zvýšíme přítomnost strážníků. Využívání kamerového systému chápeme jako součást bezpečnostní koncepce města, kdy systém kamer musí být užíván nejen efektivně, ale zároveň musí plně korespondovat s plnou ochranou soukromí občanů.

TOP 05 Sport, kultura a volný čas

Budeme plně podporovat jakoukoliv aktivitu vedoucí ke zlepšení kulturního, společenského i sportovního vyžití. Budoucnost města vidíme v oživení turistického ruchu a propagaci Loun ve světě. Chceme zatraktivnit Louny pro turisty pomocí zkvalitnění služeb městského informačního centra. To by mělo fungovat nejen jako poskytovatel informací pro návštěvníky i občany, ale i též jako rádce využití volného času v Lounech a okolí. Turista musí v Lounech trávit více času, ne pouze jedno dopoledne! Toho docílíme vytvořením několika turistických okruhů, kde si vybere každý návštěvník podle svého zájmu. Nalezneme vhodnější objekt pro infocentrum, aby bylo pro každého přístupnější a změněnou otevírací dobou vyjdeme vstříc turistům. Nadále se budeme snažit propagovat město Louny v zahraničí, navážeme nová partnerství s městy nejen v Evropě.

Je pro nás velmi důležitá osobní stránka člověka, duchovní rozvoj osobnosti a osvěty v oblasti náboženství. Ctíme tradiční morální hodnoty, budeme plně podporovat rozvoj občanské společnosti. Vždy budeme naslouchat tvořivým občanům a jejich nápadům. Chceme živé, pulsující město, otevřené svým občanům, podporující nové myšlenky v oblasti kultury a volného času.

Plně podporujeme sport pro všechny generace, ale zejména práce s mládeží je pro nás prioritou. Chtěli bychom ve spolupráci s okolními obcemi vytvořit cyklostezku podél řeky Ohře, kterou by využívali i in-line bruslaři. Dále se zaměříme na výstavbu a opravu dětských hřišť v okolí panelových domů. Jednou z důležitějších součástí programu TOP 09 v Lounech je navýšení prostředků putujících do sportovních organizací, které svou činností zviditelňují město Louny a zároveň pracují s mládeží. Profesionální sport chceme podpořit pouze na opravdu vrcholové úrovni, kdy jednotlivci i družstva propagují město Louny na celostátní či světové úrovni. Zavedeme multifunkční využívání sportovních zařízení města, např. Sportovní haly nejen pro sportovní účely, ale i pro kulturu.

TOP 06 Školství

Chceme finančně podporovat školy, které navazují a udržují spolupráci se zahraničními školami a aktivně zapojit město do těchto aktivit a budeme vybízet zastupitele města k účasti na školních akcích (např. při zahájení) a tím zviditelňovat a propagovat město Louny.

Zasadíme se o znovuotevření mateřského centra a rozšíření jeho aktivit, vzniku dětského domova mládeže a prosadíme zvýšení kapacity předškolních zařízení. Zároveň podpoříme každé opatření vedoucí ke zvýšení autority učitelů na základních, středních i učňovských školách. Za důležitý považujeme rozvoj spolupráce středních a učňovských škol s významnými zaměstnavateli.

Podpoříme využívání knihovny, muzea, divadla atd. pro vzdělávání dětí a mládeže.

TOP 07 Podnikání a doprava

Základním předpokladem trvalého rozvoje města a potažmo celého regionu je fungující tržní prostředí. Nechceme zaměstnavatele ani jistotu zaměstnání podporovat z veřejných výdajů, naší prioritou je nastavení takových podmínek, které budou motivovat soukromý sektor k dalšímu rozvoji a investicím v našem regionu. Naše kooperace s podnikateli, od těch malých až po velké zaměstnavatele v průmyslové zóně, přinese nejen růst a zvýšený tok financí do regionu, ale i tvorbu a udržení pracovních pozic pro občany Loun. Podnikatelská sféra přináší městu finance a oživuje ho, a proto naším cílem je nastavení aktivní komunikace a spolupráce, předání velké části městských služeb do privátního sektoru.

Naším záměrem je také úplná otevřenost a transparentnost výběrových řízení, která vytvoří zdravé konkurenční prostředí, bez korupce a klientelismu, a přinese tak užitek nejen městské pokladně, ale i místním živnostníkům v podobě více příležitostí k účasti na veřejných zakázkách.

Podpoříme propagaci místních zaměstnavatelů a nábory nových zaměstnanců, a to spoluprací se středními školami,učilišti a státními institucemi – burzy práce, prezentace živnostníků na městských kulturních akcích. Zajistíme rozvoj turismu, Louny mají velmi výhodnou polohu nejen vůči Praze a letišti Ruzyně, ale i snadnou dostupnost z Německa. Využitím odborného zajištění státních a evropských programů pro podporu podnikání vytvoříme nové možnosti pro lounské živnostníky a podnikatele.

Předpokladem ekonomického rozvoje města, zaměstnanosti a spokojenosti občanů je zajištění dopravní dostupnosti. Ovšem i z hlediska zachování životního prostředí budeme klást důraz na rozvoj ekologické hromadné dopravy, její integrace a využití nemotorové dopravy.

Chceme aktivně prosazovat co nejrychlejší dostavbu silnice R7 a napojení na Německo. Tato důležitá tepna umožní lépe cestovat za prací a zároveň bydlet v Lounech. Současně ve spolupráci s krajem budeme udržovat stávající síť regionálních komunikací a napojení na ostatní centra Ústeckého kraje v co nejvyšší kvalitě a provozuschopném stavu.

V oblasti železniční dopravy se zasadíme o co největší zachování stávajících spojů při udržení ekonomické efektivnosti a smysluplného vytížení. Budeme preferovat zdravou konkurenci regionálních dopravců. Zlepšíme informovanost občanů o integrovaném systému hromadné dopravy, budeme jednat se zaměstnavateli o spádových linkách do průmyslových zón, provedeme audit veřejné dopravy a budeme optimalizovat linky v návaznosti na potřeby cestujících i jiné spoje. Linky MHD doplníme o další linku na trase Nečichy – Louny ( včetně Mírového náměstí ) – Brloh. Doprava bude zajištěna malými nízkopodlažními autobusy. Tímto zlepšíme dostupnost města pro Brloh a Nečichy a zároveň zpřístupníme centrum Loun ( knihovna, radnice, banka,..) pro občany. Chceme řešit oblast parkování, ale nebudeme stavět parkoviště na úkor zeleně, budeme podporovat výstavbu parkovacích domů. Městské komunikace učiníme bezpečné a dostupné pro cyklisty, chodce a osoby se sníženou pohyblivostí.

TOP 08 Životní prostředí

Prioritou v oblasti životního prostředí je pro nás stanovení strategie udržitelného rozvoje . Chceme tím přispět k vyšší kvalitě života, úsporám energie, pohonných hmot a celkově k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Chceme podporovat ekonomický rozvoj regionu, ovšem s ohledem na co nejmenší zatížení okolního prostředí. Důležitou součástí bude aktivní vyhledávání možností a podávání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí (Ministerstva životního prostředí) a dalších fondů EU. Dále chceme podporovat vzdělávání v oblasti životního prostředí v mateřských a základních školách v našem městě.

Budeme sledovat kvalitu ovzduší , zaměříme se zejména na zdroje znečištění z lokálních topenišť a zdrojů dopravy.

Nepřipustíme ničení územních a kulturně historických hodnot stále ještě krásného lounského okolí. Budeme pečovat o zeleň a stromy, kácení dřevin dovolíme pouze v případech, kdy je to opodstatněné.

Důsledně posoudíme stavby alternativních zdrojů el. energie, aby nedocházelo k dlouhodobému nebo nenávratnému poškozování krajinného rázu okolí města.

Uděláme všechno pro likvidaci stávajících a zamezení vzniku nových černých skládek. Pejskařům důrazně připomeneme, že je jejich povinností po svých psech uklízet. Využijeme maximální možnou výši postihů v rámci platných předpisů.

Rozšíříme možnosti ukládání tříděného odpadu a zajistíme jeho častější odvoz. Zvýšíme informovanost veřejnosti o legálních možnostech likvidace odpadů.

Nepodpoříme vznik nových obchodních center na území města.

Poskytneme prostor pro konání farmářských trhů v Lounech a tím podpoříme okolní chovatele a zemědělce.

TOP 09 Bytová politika, město bez bariér, rozvoj Brlohu a Nečich

Podpoříme všechny iniciativy a investory, kteří by měli zájem o výstavbu bytů v Lounech, budeme pokračovat v rozvoji lokalit Ryneček a Zahradní město. Budeme plně podporovat bydlení pro mladé rodiny (startovací byty, bezúročné půjčky z Fondu bydlení). Vlastníky nemovitostí na území města chceme motivovat k údržbě vzhledu budov. Důsledně budeme kontrolovat, aby městské byty nebyly „podnajímány“ třetím osobám. Budeme nadále budovat bezbariérové přístupy ve všech městských objektech a chceme k tomu vybízet i soukromé subjekty. Ztotožňujeme se s úmyslem realizace kanalizace v Brlohu a další rozvojem osad, které chápeme jako plnohodnotnou součást Loun.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme