Příbor: Dohodnutá koalice - názorově jsme si blízci. Máme 15 z 23 hlasů

22. 10. 2018
V městě Příbor byla dohudnuta koalice: sdružení nezávislých kandidátů: Příbor je náš domov, KDU-ČSL, Piráti a sdružení Společně pro Příbor -  lídr kandidátky Pavel Netušil - středoškolský učitel, předseda regionální organizace TOP 09 Nový Jičín.
V zastupitelstvu bude mít většinu 15 hlasů z 23. "Ale tento zbytečně vysoký celkový počet zastupitelů pro příští období určitě snížíme," řekl Pavel Netušil a dodal "občany Příbora by mohlo potěšit, že koalice nebyla tvořena s ohledem na "nezbytné minimum" jako v minulých obdobích, ale zejména s ohledem na názorovou blízkost. Proto je širší, než by odpovídalo minimu 12 hlasů. A pevně věříme, že o to bude také silnější."
Základní body sdružení Společně pro Příbor při práci v zastupitelstvu města Příbora pro období 2018 - 2022:
Odpovědnost, otevřenost, odhodlání
Příbor – město, které má atmosféru pro místní obyvatele i pro jeho návštěvníky.
Vědomi si komplexnosti přírodních i společenských procesů, kterých jsme součástí, chceme směřovat k udržitelné soběstačnosti. Město Příbor je pro nás jak jeho obydlená část, tak navazující krajina – záruka kvalitních potravin, tedy zdravé půdy, dostatečného množství čisté vody a příznivého klimatu; krásy. Budoucnost pro nás znamená spolupráci s místními obyvateli v hledání lokálních řešení globálních témat, čímž však nemáme na mysli izolovanost; naopak rádi bychom se stali součástí sítě soběstačných, samosprávných a sebeudržitelných jednotek, které spolupracují, vyměňují si zkušenosti na úrovni obcí, měst, států.
1) práce zastupitelstva a městského úřadu
● budeme se nadále snažit o finančně zdravé město a bránit nekoncepčnímu zadlužení města
● postavíme se proti klientelismu a případům střetu zájmů
● podpoříme vyhrazení části rozpočtu města na participativní financování projektů občany (občané získají částečnou možnost ovlivnit to, jaké projekty bude město finančně podporovat)
● opětovně navrhneme snížení počtu zastupitelů pro příští volební období
● budeme usilovat o revizi pravidel veřejné finanční podpory a grantů s důrazem na zpětnou vazbu (s cílem důsledného sledování přínosu vynaložených financí pro město)
● navrhneme opatření k zefektivnění činnosti MÚ (aplikace motivačního programu)
● při rozhodování budeme zohledňovat potřeby okrajových částí města (Prchalov, Hájov, Klokočov)
● na našem FB-profilu budeme zveřejňovat podrobné informace o činnosti zastupitelstva a kontroverzních kauzách
● podpoříme maximální využití čerpání financí z rozvojových programů ministerstev a z dotací EU
● chceme městskou policii přátelskou občanům na základě partnerského přístupu se silnou zpětnou vazbou na městský úřad a zastupitelstvo města
2) sociální služby
● budeme se zasazovat o rozšiřování služeb pro seniory, zvláště dostatečné kapacity těchto služeb (Domov seniorů, Dům s pečovatelskou službou)
● podporujeme připravované vybudování bezbariérového přístupu na radnici (příp. dalších veřejně využívaných budov v majetku města)
● budeme rozvíjet aktivity a služby podporující sociální zázemí rodin (“domov na půl cesty”), podporou péče o seniory v jejich domovech se budeme snažit snížit tlak na další soustřeďování seniorů do jednoho uzavřeného prostoru
3) doprava
● zasadíme se o zpracování studie nové koncepce dopravy (parkování) a klidových zón v centru města (rekonstrukce ul. K. Čapka)
4) životní prostředí
● budeme svědomitě dbát na údržbu městské zeleně a její obnovu s důrazem na estetickou složku městských ploch
● budeme dbát o extravilán Příbora, podpoříme v tomto směru vhodné projekty (studie využití lokality Z62 v Klokočově, vytvoření klidové zóny mezi Lubinou a zahrádkářskou kolonií Orinoko aj.)
● podpoříme koncepční přístup v péči o městské lesy
● budeme spolupracovat s občanskými aktivitami na jejich projektech v oblasti udržitelného rozvoje města a jeho okolí
● budeme pokračovat v aktivní účasti na činnostech souvisejících s péčí o naše životní prostředí (pracovní komise pro životní prostředí aj.)
● zaměříme se na hospodaření s vodou a půdou (zadržení vody v krajině, zúrodňování půdy)
● podpoříme výsadby medonosných rostlin
● podpoříme nejen třídění, ale i minimalizaci objemu komunálního odpadu (i v případě, že to nebude ekonomicky rentabilní - životní prostředí má pro nás prioritu)
● podpoříme aktivity vedoucí ke zlepšení stavu zeleně ve městě (revitalizace parků, úprava břehů Lubiny, vytvoření lesoparku aj.)
5) cestovní ruch
● podpoříme rozvoj turistického informačního centra jako servisní organizace města, která bude proaktivně a motivovaně vystupovat ve prospěch propagace města, rozvoje turistického ruchu, kultury a společenského dění ve městě
● podpoříme snahu zavést víkendové spoje veřejné dopravy na turisticky zajímavých linkách (Štramberk – Příbor – Hukvaldy)
● podpoříme rekonstrukci ulice U Brány, stavbu rozhledny v místě staré vodárny
6) kultura
● zaměříme se na plnohodnotné využití kulturního domu jako multifunkční budovy zlepšující možnosti kulturního vyžití občanů Příbora (semináře, přednášky, případně i konference)
● udržíme dobré podmínky pro občany města z hlediska kulturního vyžití především mladé generace
● podpoříme aktivity uchovávající historické dědictví města
● uvítáme a podpoříme vlastní aktivity občanů, zvláště mladé generace
● intenzivněji budeme spolupracovat s dalšími kulturními subjekty ve městě (muzeum Novojičínska, církve)
● podpoříme nové přístupy ve snaze oživit příborské náměstí (spolupráce s Národním památkovým ústavem)
7) školství
● budeme prosazovat rekonstrukci hřiště u ZŠ npor. Loma (dle dispozic ZŠ a basketbalového klubu)
● budeme usilovat o pomoc školám ve vyhledávání a přípravě projektů pro dotační programy
● podpoříme celoživotní vzdělávání (zejména pokud jde o zvyšování počítačové gramotnosti příborských seniorů)
● jsme připraveni na alternativní řešení při nízké kapacitě školek
● podpoříme vznik soukromé základní školy na území města
8) bydlení
● budeme se koncepčně zabývat tepelným hospodářstvím města a jeho organizací
● podpoříme rozšiřování a zkvalitňování veřejných prostor na území města v zájmu všech občanů
● budeme podporovat rozvoj bydlení ve stávajících určených lokalitách a budeme napomáhat k vyhledávání dalších vhodných míst
● zaměříme se na vyčlenění „startovacích“ bytů pro mladé rodiny z obecních bytů
9) volnočasové aktivity, sport
● podpoříme sportovní akce pro děti a mládež
● budeme usilovat o vytvoření oddychových zón v extravilánu města
● budeme se koncepčně zabývat podporou provozu a údržby sportovních areálů ve městě, podpoříme výstavbu diskgolfového hřiště v Klokočově, pumptrackové dráhy
● podpoříme investice do rozvoje stávajících sportovišť (zejm. hřiště u ZŠ npor. Loma)
● budeme se snažit zapojit občany do diskuze o problémech sportu ve městě prostřednictvím internetových stránek města

Marcela Masná

krajská manažerka TOP 09 Moravskoslezského kraje

e- mail: marcela.masna@top09.cz

tel: 737209730

Štítky
Osobnosti: Pavel Netušil
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme