Pět priorit komunální politiky TOP 09

24. 9. 2018

Pět priorit komunální politiky TOP 09


1. Otevřené město....aneb cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě

Obecní a městské úřady jsou zatíženy ohromným množství byrokracie a papírování, které je
třeba usnadnit a přizpůsobit na míru každé obci či městu. Služby budou fungovat lépe, pokud
budou mít jednotné rozhraní a logiku a občan o nich bude dobře informovaný.
Je čas začít úřad ovládat ze svého mobilního telefonu či tabletu. Otevřená data v obcích musí
být dostupná každému. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro
všechny občany, aby jejich kontakt s úřadem byl co nejpříjemnější a při nejlepším vyřízen
přímo z domova.

• Moderní způsob komunikace s úřady – je čas služby slučovat a propojovat. Na úřad
by měl mít každý přístup online z domova, stejně tak mít možnost platit poplatky.
• Snížení byrokracie a zbytečného papírování – zasadíme se o to, aby obec zajistila
všechny dostupné formuláře na svých webových stránkách. Budeme podporovat
bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany.
• Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze
s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle
oběžníkem.
• Otevřená data v obcích dostupná každému – veřejná data, která jsou bezplatně
poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána
a uchovávána díky veřejné investici, budou volně k dispozici i pro komerční využití.
• Smart cities jako příležitost i jako riziko – koncept smart cities vnímáme jako
příležitost, ale také riziko mnohdy nesmyslných investic, které popírají principy,
na kterých vznikly. Proto se i v obcích zavážeme k transparentnosti, návratnosti,
reálnosti a otevřenosti přístupu, který do budoucna neomezí konkurenci.

2. Výdaje pod kontrolou...aneb investujeme a nezadlužujeme

Prosazujeme povinné zveřejňování soutěží a smluv bez výjimek. Chceme odpovědné
investice v obcích a úsporné hospodaření – neprojídáme městské rozpočty, ale rozumně
investujeme do infrastruktury města. Nevyčerpané peníze z obecních či státních peněz by se
měly uschovat do rezervních fondů města a využít pro jiné smysluplné účely.
Nemáme právo zadlužovat naše děti a ohrozit tak jejich budoucnost, stejně jako neodpovědně
zadlužovat naše obce. Je proto zásadní generovat vyrovnané příjmy i výdaje obce, které
budou moci občané lépe kontrolovat.

• Průhledné město bez korupce – je nezbytné všechny soutěže důsledně zveřejňovat,
stejně tak i znění smluv a průběžné čerpání rozpočtu. Limity pro vícepráce pak nesmějí
otevírat prostor pro korupční jednání.
• Odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – městské rozpočty nesmí
plýtvat penězi na zbytečné projekty, ale rozumně být investovány do infrastruktury
města.
• Vyrovnaný obecní rozpočet – je pro nás zásadní mít vyrovnané příjmy i výdaje obce,
tudíž je nezbytné mít transparentní účet a přehledný a plně zveřejněný rozpočet do
úrovně jednotlivých položek. Jen tak bude pro občany jednoduše pochopitelný. Může
tomu pomoci i forma rozklikávacího rozpočtu, zejména u větších měst.

3. Moderní infrastruktura...aneb kvalita rozhoduje

Obec a pod ní spadající organizace musí fungovat maximálně transparentně, stejně tak
i veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby. Jsme proti zadávání zakázek jednomu
dopravnímu monopolu, o to více podporujeme volnou podnikatelskou soutěž. Nechceme, aby
cyklostezky a chodníky končily v poli. Budování nových tras navíc zvýší atraktivnost místa a
podpoří místní podnikatele.
• Veřejná kontrola výstavby dopravní infrastruktury – veřejné zakázky týkající se
dopravní výstavby musí fungovat transparentně a občané by měli mít přístup ke všem
smlouvám, které se výstavby týkají.
• Efektivní dopravní obslužnost obce – při plánování a výstavbě nových infrastruktur
budeme počítat se specifikem každého města či obce tak, aby doprava odpovídala
potřebám města.
• Prosadíme nový stavební zákon, který usnadní realizaci všech typů staveb. Žadatel
podá jednu žádost, ostatní zajistí příslušný stavební úřad. Chceme také stanovit tzv.
fikci souhlasu, tedy pokud se stavební úřad v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za
to, že souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavení povolení vydal.
• Podpora cestovního ruchu – podpoříme budování naučných stezek a cyklotras za
účelem zvýšení dostupnosti a zajímavosti obecních míst.

4. Důstojný život v obci...aneb pomoc mladým a potřebným

Je čas otevřít obce lidem s handicapem skrze úpravy veřejných prostor a bezbariérové
přístupy na úřad. Je třeba lépe pečovat o seniory, poskytovat jim služby jakými je např. rozvoz
jídla, doprava starších lidí skrze “senior taxi”, to vše za přijatelně nízké ceny. Podporujeme
též organizování příměstských táborů i služby pro znevýhodněné děti.
Chceme zajistit dostupné bydlení pro zaměstnance škol nejen v Praze a dostat na všechny
stupně škol kvalitní personál. Plánujeme též podporovat výuku cizích jazyků formou
zahraničních výjezdů žáků. Budeme prosazovat navýšení finančních prostředků do
regionálního školství o 30 mld. Kč.
• Podpora služeb zabývajících se léčbou a péčí o seniory jako je rozvoz jídla pro
seniory, kteří žijí doma, za přijatelně nízké ceny.
• Rozvíjení různých typů sociálních služeb jako jsou terénní služby, paliativní péče,
odlehčovací služby, domácí péče, či dálkového sledování zdravotního stavu
s možností zapojení i soukromého sektoru. V rámci dostupnosti sociálních služeb
podpoříme projekty zapojující studenty rehabilitace či sociální práce v rámci terénních
služeb.
• Otevření obce lidem s handicapem v rámci úprav veřejných prostor, úředních
budov, bezbariérových přístupů na úřad či na jednání zastupitelstva obce.
• Podpora zakládání dětských skupin v obcích – přinese výhody jak pro rodiny, tak i
zřizovatele, protože zřízení skupiny je jednodušší než vytvoření míst v mateřských
školách.
• Podpora komunitních center, mateřských center a klubů pro seniory.
• Vytvoření nízkoprahových center pro děti a mládež, zavedení příměstských táborů,
podpora služeb pro znevýhodněné děti (např. bezplatné doučování, za pomoci
neziskového sektoru či zapojení dobrovolníků).
• Pomůžeme samosprávám s úpravou kapacit základních škol, především ale
mateřských škol, aby zvládali zákonné požadavky na ně kladené. Připravíme vhodné
grantové tituly, které budou odrážet skutečné lokální potřeby.
• Podpoříme základní umělecké školy jako nezastupitelný a unikátní systém
moderního vzdělávání.

5. Kultura především...aneb podpora kulturního života v obcích a městech

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro
podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky
vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti
obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a
drobného podnikání.
Zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu, podpoříme knihovny, galerie i
dobrovolnické spolky a postupně odstraníme byrokratické překážky, které těmto organizacím
znepříjemňují život.
• Podpora místních knihoven a galerií – komunitní život v obcích je důležitou součástí
jejího fungování, proto je třeba kulturní vyžití podporovat nejen v rámci měst a obcí,
ale i regionálním a celostátním významu. Do tohoto spadá nejen podpora živého
umění a ochotnických divadel, tak i podpora pěveckých sborů a jejich významu, stejně
tak upozorňování na význam matrikářů v obci.
• Zvýšení prestiže tradičních církví spoluprací v oblasti kultury, vzdělávání
a sociálních služeb.
• Grantová podpora začínajících umělců a zavedení architektonických soutěží.
• Podpora místních a regionální sportovních klubů – zasadíme se o transparentní
přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme
existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat
transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
• Podpora dobrovolnických spolků – funkční spolková činnost v malých obcích
i městech znamená podporu mladých lidí a přispívá k jejich vztahu k samotné obci.

Marcela Masná - krajská manažerka TOP 09 Moravskoslezský kraj

e-mail: marcela.masna@top09.cz

tel: 737209730

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme