Informace z jednání výboru pro národnostní menšiny

20. 12. 2021

Na svém posledním zasedání v tomto roce výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva MSK projednal „Zprávu o činnosti výboru národnostních menšin za rok 2021“. Dále předseda výboru Vít Slováček seznámil přítomné se zápisem o provedené kontrole kontrolním výborem. Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 2. pololetí 2021. Všichni přítomní vzali na vědomí, že kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dalším důležitým bodem bylo seznámení s návrhem rozpočtu kraje na rok 2022. Výboru byl předložen návrh rozpočtu za odbor kultury a památkové péče, pod který výbor pro národnostní menšiny organizačně spadá. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022“ je ve výši 1.650.000,- Kč.

Posledním bodem jednání výboru bylo kladné stanovisko k předložené Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 150 000,- Kč Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné–Fryštátě z. s. Záměrem spolku je vybudovat přístřešek v zahradě u objektu PZKO za účelem ochrany terasy před srážkami. Terasa slouží k provozování kulturních a společenských akcí realizovaných v rámci dlouhodobých projektů.

Po ročním působení ve výboru pro národnostní menšiny musím konstatovat, že se občas setkávám s nepochopením a často i se základními neznalostmi ohledně problematiky národnostních menšin. Proto zde zdůrazňuji, že základním právním aktem národnostní menšinové politiky ČR je Listina základních práv a svobod. Menšinová práva jsou zahrnuta v III. hlavě této Listiny nazvaná jako Práva národnostních a etnických menšin.

V roce 1998 vstoupila v platnost pro Českou republiku Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin přijata Radou Evropy dne 1. února 1995 ve Štrasburku. Tento dokument stanoví ochranu práv příslušníků národnostních menšin v rámci evropských standardů. Česká republika provádí ustanovení úmluvy např. zákonem o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb.).

Roman Strzondala

člen Výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje

Štítky
Osobnosti: Roman Strzondala
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme