Kroměříž

TOP 09 - Kroměříž perspektivně

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Kroměříž (Kroměříž, Zlínský)
Volební strana: Kroměříž perspektivně (sdružení US-DEU, TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Mgr. Emil Sedlařík 21 student Vážany TOP 09 TOP 09
2. Ing. Vladimír Koutský 67 Stavební technik Kroměříž US-DEU US-DEU
3. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

43 let

Primářka ARO, Nem.Kroměříž

43 Primářka ARO, Nem.Kroměříž Kroměříž TOP 09 TOP 09
4. Zdeněk Hána -- manažer v kultuře Kroměříž US-DEU US-DEU
5. MUDr. Jaroslav Novák 40 chirurg Kroměříž bezpp TOP 09
6. Petr Konečný -- ředitel banky Kroměříž bezpp TOP 09
7. Ivona Daňková 44 optimalizační poradkyně Kroměříž TOP 09 TOP 09
8. Ing. Miroslav Spáčil -- zástupce ředitele OA Kroměříž bezpp TOP 09
9. Mgr. Lenka Fijalíková -- speciální pedagožka Kroměříž bezpp nez. kan.
10. Mgr. Petr Zapletal 30 analytik Kroměříž TOP 09 TOP 09
11. Pavlína Liczková 37 zdravotní sestra Kroměříž bezpp TOP 09
12. Ing. Petr Zaoral 34 středoškolský učitel Kroměříž bezpp TOP 09
13. Tomáš Světlík 34 vedoucí obchodního oddělení Kroměříž TOP 09 TOP 09
14. Michaela Apollenářová 22 zdravotní asistentka Drahlov TOP 09 TOP 09
15. Mojmír Mrázek -- technicko-ekonomický pracovník Kroměříž bezpp TOP 09
16. Bc. Radek Prudil 24 ředitel reklamní agentury Kroměříž TOP 09 TOP 09
17. Jana Malenovská -- učitelka MŠ Kroměříž bezpp nez. kan.
18. Dagmar Skopalová -- pracovnice informačního centra Kroměříž bezpp TOP 09
19. Radim Skočovský -- finanční poradce Kroměříž bezpp TOP 09
20. Ing. Josef Král 54 dopravní analytik Kroměříž TOP 09 TOP 09
21. Jan Michalčík 34 poštovní úředník Kroměříž bezpp TOP 09
22. Jiří Osina 26 profesionální hokejista Kroměříž bezpp TOP 09
23. Tomáš Minarčík -- pracovník IT Kroměříž bezpp TOP 09
24. Marek Řihák -- finanční poradce Vážany bezpp TOP 09
25. Magdalena Vázlerová -- poštovní doručovatelka Kroměříž bezpp TOP 09
26. Zdeněk Kryštof -- podnikatel Kroměříž bezpp US-DEU
27. Mgr. Jiří Kelnar 22 student Kroměříž TOP 09 TOP 09

Volební program

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA

Představujeme Vám dlouhodobou koncepci rozvoje města, která bude během na dlouhou trať. Nehrajeme si na to, že by její realizace byla otázkou jednoho volebního období. Bude trvat roky a snad i desetiletí, než se nám společně zdaří splnit vytýčené cíle a toho jsme si plně vědomi. Chceme Vám však nabídnout ucelenou vizi a ne jen souhrn slibů pro čtyřleté volební období. Záleží nám totiž na budoucnosti naší Kroměříže víc, než si myslíte.

NOVÍ LIDÉ NESOU  NOVÉ MYŠLENKY, ELÁN A NASAZENÍ, NOVÉ INSPIRACE A ČERSTVÉ SÍLY

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŔENÍ JE ZÁKLAD DALŠÍHO ROZVOJE

 • budeme usilovat o snížení provozních nákladů města a jeho organizací o 10%,
 • provedeme audity majetku a hospodaření města, zamezíme dalšímu bezúčelnému rozprodání,
 • veřejné zakázky budou průhledné, podle jasných pravidel a zřetelně publikované. Požádáme  o konzultace Transparency International,
 • zřídíme elektronické aukce nákupu potřeb pro město a jeho instituce k získání nejvýhodnějších cen,
 • sjednotíme ekonomické, právní a další agendy města a jeho organizací k dosažení vyšší efektivity a snížení provozních nákladů,
 • USPOŘENÉ PROSTŘEDKY využijeme k umořování dluhu, posílení podpory sociálních služeb, kultury, sportu, občanských a zájmových sdružení, neziskových organizací a výchovných akcí.

 

MĚSTSKÁ ENERGETIKA

 • připravíme centrální nákup energií pro město a jeho instituce k vyjednání nejvýhodnějších úsporných cen s přihlédnutím k již uzavřeným smlouvám,
 • provedeme energetický audit škol, školek a budov města,
 • ZELENÁ ÚSPORÁM – zapojíme se do programu energetických úspor objektů města.

 

RADNICE VE SLUŽBĚ OBČANŮM

 • chceme racionální, efektivní a transparentně řízený úřad s optimálním stavem pracovníků, vstřícným přístupem k občanům a systematickou zpětnou kontrolou postupu úředníků,
 • budeme zveřejňovat záměry a projekty města přes internet, veřejné prezentace a diskuze s občany,
 • zavedeme nabídku města občanům - informační listy do každé domácnosti s denním programem akcí v Kroměříži,
 • uskutečníme internetové přenosy z městského zastupitelstva,
 • zavedeme elektronické hlasování zastupitelů,
 • při rozvojových plánech se budeme orientovat s využitím průzkumů názorů obyvatel, jejich zájmů a priorit.

 

„HANÁCKÉ ATHÉNY“

 • PAMÁTKY  UNESCO JSOU PRESTIŽNÍ VIZITKOU MĚSTA,
 • podpoříme vznikající „Národní centrum zahradní kultury“ jako stěžejní atraktivity Kroměříže,
 • přijdeme s nabídkou nových možností využití Podzámecké zahrady a dalších památek UNESCO, navrhneme zachování stávajících atraktivit v nové formě (minizoo atd.),
 • vybudujeme nové důstojné a reprezentativní INFORMAČNÍ CENTRUM s novými službami pro veřejnost a turismus vč. elektronického systému rezervace ubytování.

 

TURISMUS

 • podpoříme organizátory a podnikatelské iniciativy k rozšíření turistické nabídky ve městě, zejména tvorbu ucelených pobytových a víkendových programů, zpřístupnění dalších památek a zajímavostí,
 • zkvalitníme propagaci města - (Czech Tourism, sdělovací media, přístupy do města, dálnice atd.),
 • PŘIPRAVÍME podmínky ve spolupráci PPP pro dlouhodobý program kongresové turistiky.

 

KULTURA  PRO VŠECHNY GENERACE

 • podpoříme organizaci veřejných akcí v kultuře, zájmové a společenské sféře, zejména  s  nadregionálním významem a dopadem na zvýšení turistické atraktivity,
 • postupně v rámci finančních možností dovybavíme Dům kultury, aby byl lépe a více využíván pro zájmovou činnost spolků, společností a klubů (divadlo, loutkáři, tanečníci apod.),
 • chceme větší přístupnost filmových produkcí seniorům a rodinám s dětmi i v dopoledních časech,
 • zvýšíme funkčnost budovy kina NADSKLEPÍ – posoudíme potenciál celé stavby vč. sklepů a půdy, sál zrekonstruujeme na multifunkční využití pro filmové, hudební a konferenční účely, provedeme digitalizaci a tím rozšíříme využití o nové formy představení.

 

ZDRAVÉ MĚSTO – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • KAŽDÉ SLUŠNÉ MĚSTO SE POSTARÁ O SVÉ POTŘEBNÉ SPOLUOBČANY,
 • chceme rozšiřovat a zkvalitňovat sociální služby hlavně s důrazem na domácí péči a stacionáře,
 • podpoříme veřejné akce pro zdraví a zdravý životní styl, zejména pro rodiny s dětmi,
 • podpoříme programy protidrogové prevence, pro občany rizikových skupin, osamělé matky, handicapované a občany v nouzi,
 • vyvineme soustavný tlak na zkvalitnění práce nemocnice a veřejného zdravotnictví.

 

PROGRAM PRO SENIORY

 • podpoříme neziskovou činnost a dobrovolnictví při práci pro seniory – počítačová a finanční gramotnost, osobní bezpečnost, zdravotnictví, univerzita 3.věku, společenské aktivity a pod.,
 • budeme postupně zavádět výrazné slevy pro seniory v autobusech MHD.

 

PROGRAM PRO MLADÉ - KROMĚŘÍŽ MĚSTO  PŘÍVĚTIVÉ PRO RODINY S DĚTMI

 • zahájíme startovací bytyale jen s podporou státu a ve spolupráci s podnikateli na principu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Chceme nízkoenergetický dům,
 • zavedeme RODINNÉ PASY – slevové výhody v zařízeních města a spolupracujících firmách,
 • podpoříme rozšiřování SLUŽEB PRO MLADÉ RODINY – kluby zájmové a vzájemné pomoci,
 • rodinná centra (Klubíčko, Charita) mateřské centrum Kotě, dětské a mládežnické organizace,
 • bereme vážně vznik klubu mládeže jako neziskové kulturní a společenské centrum – na základě vlastní odpovědnosti a řízení samosprávou.

 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST –  PODPOŘÍME ČINNOST AKTIVNÍCH

 • finančně podpoříme aktivní spolky a sdružení v kultuře, společenské sféře a sportu,
 • stanovíme pevná pravidla poskytování podpory, zvýšíme podporu z úspor hospodaření,
 • budeme hledat vyšší využití fondů EU pro neziskový a zájmový sektor a další zdroje z Visegrádské čtyřky i soukromých podpůrných fondů.

 

ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA, SPORT

 • BAJDU ZACHOVÁME a vylepšíme se zachováním stávajícího charakteru,
 • připravíme nový “VOLNOČASOVÝ REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ AREÁL“ v prostoru krytých lázní a zimáku až po Kotojedské nádraží s moderními a adrenalinovými sporty (lanové centrum, horolezecká stěna, skatepark, bikepark a dalšími); propojíme jej cyklo a in-line zaokruhovanou  stezkou do TĚŠNOVIC, kde chceme do budoucna na bývalé motokrosové trati rozšiřovat další sportovně-rekreační území a plochy pro různé druhy sportů,
 • u krytého bazénu ponecháme rezervu pozemku pro možnost budoucího aqvaparku,
 • určíme rovněž pozemkovou rezervu pro budoucí výstavbu VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY,
 • dořešíme sociální zařízení Žlíbku v Těšnovicích,
 • pomůžeme dořešit mysliveckou střelnici HVĚZDA, ale s využitím pro rekreaci a sport občanů města,
 • postupně zmodernizujeme stávající zařízení – zimní stadion, krytý bazén a halu TJ Slavia,
 • podpoříme občanská, zájmová, kulturní a sportovní sdružení a kluby s kvalitní mimoškolní  péčí o děti a mládež (ZUŠ, ŠIPKA, D-muzik, sportovní kluby, Skauti a další.), zvýšíme kapacity a nabídku,
 • podpoříme a oceníme dobrovolníky, trenéry a vychovatele v mimoškolní práci s dětmi a mládeží,
 • podpoříme sportovní kluby a oddíly s širokou a kvalitní péči o děti a mládež,
 • přispějeme k vytvoření agentury pro sport a rekreaci pro organizaci nevýkonnostního sportu, městských soutěží, využití volného času, prevenci kriminality, podpory zdravého životního stylu a využití volného času,
 • Zvýšíme využití sportovišť u základních škol!
 • vytipujeme a do územního plánu zakomponujeme plochy pro nové a netradiční sporty.

 

VEŘEJNÝ POŘÁDEK PATŘÍ KE KULTURNÍMU A MODERNÍMU MĚSTU

 • chceme zvýšit bezpečnost ve městě, z ulic a veřejných prostranství vytěsnit nepřizpůsobivé občany,
 • k tomu budeme organizovat cílené kampaně na rizikové lokality, vytypované akce a podniky. Při vyhodnocování rizikových míst budeme spolupracovat s občany,
 • budeme posilovat preventivní činnost městské policie a úzkou spolupráci s Policií ČR,
 • rozšíříme program „signál v tísni“ a další bezpečnostní programy pro seniory, posílíme bezpečnost v místech rizikového bydlení a v okolí základních škol.

 

MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ

 • zahájíme postupnou rekonstrukci parteru centra města, aby bylo reprezentačním doplňkem památek UNESCO. Oživíme a zatraktivníme město, doplníme mobiliář (lavičky, výtvarné prvky, řemeslné a funkční doplňky), vodní prvky, vytvoříme místa klidu se zelení atd.. Začneme Vodní ulicí,
 • do vytváření města budeme zapojovat kvalitní odborníky a architekty, začneme podiem na náměstí,
 • budeme pokračovat v úpravách a zkrášlení sídlišť a veřejných prostorů s podporou programů EU,
 • dokončíme úpravu parku na Slovanském náměstí.

 

DOPRAVA VE MĚSTĚ

 • zpracujeme kvalitní, komplexní a perspektivní dopravní studii města s cílem snížení provozu na průjezdní trase (průtah), uvolnění bezpečného a plynulého provozu chodců a cyklistů,
 • stabilizujeme v územním plánu trasu jižního obchvatu města s dalším mostem přes Moravu,
 • zrevidujeme dopravní značení ve městě, snížíme počty značek a usměrníme provoz mimo průtah,
 • PARKOVÁNÍ ve městě rozšíříme, zejména na Zacharu, v ul. Alšova, kolem POLICIE ČR a podle adekvátní potřeby i u Květné zahrady. Naopak chceme odlehčit Riegrovu náměstí,
 • změníme systém poplatků parkovného se zohledněním krátkodobého stání v oblastech škol,
 • kruhový objezd esteticky dotvoříme – zeleň apod.,
 • město bez barier – postupně budeme rozšiřovat městské trasy a zpřístupňování objektů.

 

ZAMĚSTNANOST – PODNIKÁNÍ

 • BEZ ÚSPĚŠNÝCH FIREM A PODNIKATELŮ NEMŮŽE MĚSTO PROSPEROVAT,
 • podpoříme revitalizaci nevyužitých prostor v PAL MAGNETONU a nabídneme spolupráci při racionálním rozšiřování výroby v této lokalitě,
 • budeme usilovat o spolupráci s vysokými školami na vzniku VÝVOJOVÉHO A INOVAČNÍHO CENTRA  nebo PODNIKATELSKÉHO INKUBÁTORU,
 • budeme usilovat o revitalizaci kroměřížských  BROWNFIELDS – nevyužitých průmyslových areálů a podnikatelských ploch,
 • podpoříme stabilizaci vysokého školství na území města, zejména toho, které směřuje k výzkumu, vývoji, inovacím a podpoře výroby,
 • VaK a.s. chceme pod plnou kontrolu města s cílem rozvoje vodárenství a souvisejících činností,
 • nabídneme oboustranně výhodnou spolupráci kroměřížským podnikatelům a Okresní hospodářské komoře při rozvoji města,
 • vytvoříme podmínky pro vznik čety VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ  s náplní údržby veřejné zeleně, čistoty města, výpomoci při údržbě zahrad UNESCO a dalších potřebných veřejných prací,
 • chceme zaměstnávat zdravotně postižené v organizacích města a iniciovat vznik dalších pracovišť.

 

NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ PROGRAM V HISTORII KROMĚŘÍŽE

 • prověříme zavedení stlačeného zemního plynu do MHD (nižší emise, nižší provozní náklady),
 • postupně budeme zavádět elektromobily a ekologické pohony do služební a komunální techniky,
 • v městské energetice využijeme obnovitelné zdroje a připravíme program zavádění BIOENERGIE v rámci mezinárodního programu sdružení měst,
 • přihlásíme se do programu ZELENÁ ÚSPORÁM (školy dle auditu, MŠ Trávník) bazén a ZS,
 • vyvineme opravdové úsilí proti navážení upraveného popílku Otosan 2 do Kroměříže-Vážan,
 • ve spolupráci s vlastníkem vepřína Těšnovice budeme hledat cesty k odstraňování zápachu,
 • budeme rozšiřovat městské lesy, lesní hospodářství, stromovou školku k podpoře výsadby v městě a zahradách UNESCO (pomoc města zahradám),
 • zvýšíme čistotu města a údržbu zeleně k omezení prašnosti, snížení exhalací a smogu z dopravy,
 • ročně vysadíme nejméně 500 x ks dřevin vysoké a nízké zeleně v ulicích, veřejných prostranstvích, vybraných lokalitách, areálech škol atd. včetně obnovy přestárlých a nemocných stromů,
 • do územního plánu zapracujeme další parkové úpravy, ptačí a zelené zóny a další přírodní prvky,
 • rozšíříme biokoridory v okolí města s vazbou do městského prostředí – město zeleně!
 • KOLEM BÁGRÁKU vybudujeme 1,2 km dlouhý okruh pro JOGING a NORDIC WALKING,
 • upravíme vycházkový koridor kolem silnice a zpracujeme studii celé oddychové lokality,
 • budeme řešit staré resty nakládání s odpadními vodami v Drahlově, Zlámance, Těšnovicích, Trávnických Zahradách a Horních Zahradách,
 • DŮSLEDNĚ budeme postupovat při ochraně ZPF (zemědělského půdního fondu),
 • budeme chránit stávající PŘÍRODNÍ RÁZ KRAJINY v okolí města.

 

CHCEME NAVÁZAT SPOLUPRÁCI SE ZEMĚDĚLCI REGIONU

 • podporou výstav a prezentací, dožínek, farmářských trhů, regionální potravinářské fórum a pod.,
 • v oblasti energetických plodin.

 

NÁŠ SPECIÁLNÍ PROGRAM

 • četa veřejně-prospěšných prací pro:
 • údržbu veřejných prostranství a rozšiřování, zeleně
 • výpomoc údržby parků UNESCO,
 • oslava 750 let založení města (pokračování tradice – v  r.1963 se oslavovalo 700 let),
 • chceme založit PROTIPOVODŇOVOU ALIANCI obcí povodí Moravy k systematickému tlaku,
 • k protipovodňovým opatřením státu – zlepšení stavu hrází, budování poldrů a prosazování opatřen,í
 • v krajině (Wolfův splávek, Korytná atd.),
 • pořídíme 2 městské elektrovozíky pro potřebné vozíčkáře,
 • zřídíme fond pro podporu mladých talentů Kroměříže.

 

TO JE NAŠE CESTA K ROZVOJI MĚSTA

Kancelář: Moravcova 253, Kroměříž    E-mail: mo-kromeriz@zln.top09.cz

TOP 09: Čtyřnohý miláček – respekt je třeba na obou stranách
28. 9. 2014

TOP 09: Čtyřnohý miláček – respekt je třeba na obou stranách

Záleží nám na pejscích i pejskařích a jsme rádi a respektujeme fakt, že je jich v Kroměříži tolik. Je ovšem nutné, aby byl respekt oboustranný. Tedy aby i pejskaři a samotní pejsci respektovali jistá pravidla.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme