Volební program

Program lounské TOP 09 pro Louny

Víme co chceme LOGO

Program TOP 09 navazuje na vše dobré, co se v Lounech za poslední období, ale i za předchozí léta, vytvořilo. Ovšem pouze ohlížet se nestačí. I proto chce lounská TOPka pokračovat v nejvyšší možné míře v další práci pro rozvoj města. Města, jehož osud nám není lhostejný. Rozhodli jsme se postavit naši kandidátní listinu na jménech lidí, kteří přinesou energii, nadšení i zkušenosti z nejrůznějších oblastí profesního, společenského, kulturního i soukromého života a kteří chtějí své schopnosti nabídnout městu Louny i nám všem. V programu odmítáme laciný populismus i extremismus, nebojíme se věci pojmenovat pravými jmény a nebojíme se přijímat i nepopulární opatření. Náš program neslibuje nesplnitelné, ale je postaven na skutečných možnostech města. Priority našeho programu hodláme prosazovat nejen na zastupitelstvu a radě města, ale i na krajské a zejména celostátní úrovni.

1) Louny - město pro aktivní vyžití

Louny musí dávat prostor všem občanům, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas. Proto jedním z klíčových bodů našeho programu je příměstská rekreace a stavba cyklostezky podél Ohře. Budeme prosazovat vybudování a vyasfaltování části cyklostezky tak, aby část mohla být využívána plnohodnotně i in-line bruslaři. Bezpečné cyklostezky vnímáme jako jednu z nejdůležitějších částí rozvoje města, a proto budeme prosazovat spojení východní a západní části města pomocí cyklotras, které pomohou zejména mládeži bezpečně dojíždět na kolech do školy, na tréninky i do kroužků. Dále hodláme vybudovat monitorované cyklostojany v centru města. Samozřejmostí je pro nás podpora mládeže ve sportovních oddílech minimálně ve stejné míře jako v minulém období a nadále rozdělovat peníze z loterií do sportu, kultury a sociální sféry.

 • Vybudujeme cyklostezku a bruslařskou dráhu podél Ohře v lokalitě Louny a pomůžeme ostatním obcím s její realizací
 • Propojíme bezpečnou cyklostezkou východ města se západem
 • V centru města zřídíme monitorované parkovací stojany pro kola
 • Nadále budeme finančně podporovat sportovní, sociální a kulturní vyžití

2) Louny - město bezpečné

Jedním z hlavních úkolů městské samosprávy je zajistit bezpečnost pro naše občany. TOP 09 v Lounech považuje bezpečnost ve městě za velmi důležitou a podstatnou. Proto jsme pro navýšení rozpočtu městské policie i pro navýšení počtu strážníků. Jsme pro vytvoření poboček městské policie v problémových lokalitách, například u v Husově ulici a zvýšení počtu strážníků v těchto místech. Nehodláme trestat zábavu slušných lidí, ale stejně tak nehodláme nadále tolerovat neustálé rušení nočního klidu ze strany nepřizpůsobivých spoluobčanů. Lokality jako Osmidomy, Tyršovo náměstí, náměstí Zschopau či „náměstíčko“ u ulice Školní musí být neustále pod dohledem městské policie (kamerový systém i strážníci v terénu). Nebudeme tolerovat vandalismus a nepořádek v ulicích. Práce Městské policie v ulicích města musí být respektována, musí být vidět a musí být kvalitní. Našim cílem je, aby se občané nebáli chodit ve dne ani v noci po veřejných prostranstvích. K zajištění výše uvedeného jsme připraveni činit i nezbytné personální kroky.

 • Zvýšíme počet strážníků v problémových lokalitách a v nočních hodinách
 • Rozšíříme zóny „zákazu pití alkoholu“ o problémové lokality, ve kterých se často pohybuje mládež
 • Zřídíme pobočku Městské policie v problémových lokalitách a zavedeme funkci okrskového strážníka
 • V bezproblémových oblastech zavedeme jednočlenné hlídky Městské policie a o to víc posílíme hlídky v neklidných lokalitách
 • Budeme podporovat činnost azylového domu pro matky v tíživé situaci

3) Louny - město hospodárné a efektivní

Lounská TOPka chce dále dobře a rozumně hospodařit. Jsme proti hloupým škrtům i výdajům, chceme dále pokračovat v trendu, který jsme prosazovali v posledním volebním období při řízení finančního výboru města. Naše město je jedno z mála v Ústeckém kraji bez koruny dluhu. Přesto jsme byli schopni investovat nemalé prostředky do rozvoje města. Konečně jsme k tomu začali využívat i evropské dotace (Zastávka, Zelené náměstí v Zahradním městě). Na našem zdravém hospodaření budeme dále stavět budoucí rozkvět Loun.

 • Chceme MĚSTO BEZ DLUHŮ se zdravým hospodařením - Budeme pokračovat v trendu nezadlužovat město, a přitom efektivně a účelně hospodařit
 • Budeme nadále smysluplně investovat i využívat evropské dotace, nechceme ovšem budoucí rozpočty města zatěžovat náklady na provoz nesmyslných projektů

4) Louny – město vstřícné k návštěvníkům

Nechceme jen město zahleděné do sebe, chceme, aby Louny byly vyhledávaným turistickým cílem, pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí, protože se máme čím pochlubit. Budeme dále rozvíjet a podporovat městské informační centrum, které jsme v letošním roce otevřeli na náměstí.

Chceme město vstřícné návštěvníkům, kam se budou všichni rádi vracet. Louny musí být vidět nejen v regionu, ale i v celé republice. Chceme navázat na Strategii rozvoje cestovního ruchu, jejíž vznik jsme iniciovali, a zároveň se z velké části podíleli na jejím zpracování. Turisté mohou městu přinést nejenom zlepšení ekonomické situace, ale i zvýšenou zaměstnanost.

 • Budeme podporovat propagaci města Loun v zahraničí ve spolupráci se subjekty cestovního ruchu v ČR i ve světě. Důležitou roli hrají partnerská města.
 • Pokusíme se zavést stálou expozici o městu Louny v městských prostorách
 • Budeme maximálně podporovat výměnné pobyty našich a zahraničních školáků
 • Podpoříme veškeré aktivity zvyšující atraktivitu města

5) Louny - město rozvíjející se

Nové a dostupné stavební pozemky, podpora nových podnikatelských projektů, smysluplné investice do městského majetku, využití potenciálu areálu Masarykových sadů. To je rozvoj Loun, který chceme dále podporovat.

Pro TOP 09 Louny není rozvojem města stavění dalších nákupních center, ale promyšlené budování infrastruktury, efektivní investování a využívání stávajících městských zařízení k rozmachu města tak, aby nedocházelo k odlivu obyvatel Loun do okolních vesnic nebo do hlavního města. Proto upřednostníme investice do městských budov, které budou snižovat jejich energetickou náročnost, tím snižovat jejich provozní náklady a zvyšovat návratnost těchto investic. Budeme maximálně podporovat dostavbu rychlostní komunikace Praha - Louny - Chomutov. Dostavbou této rychlostní komunikace R7. Zvýšíme tím atraktivitu a potenciál našeho města jako vhodného místa pro život.

 • Chceme nadále podporovat sportovní, kulturní a sociální zařízení ve městě a nebojíme se velkých akcí – rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce plavecké haly
 • Budeme pokračovat v boji za dostavbu rychlostní silnice Praha - Louny - Chomutov
 • Ve spolupráci s ostatními obcemi kolem Loun chceme zřídit vycházkové a výletní trasy
 • Nabídneme podnikatelským subjektům pomoc dotačního úředníka při vyhledávání a získávání dotačních titulů Evropské unie
 • Zlepšíme využívání městských sportovních zařízení, a to nejen veřejností, ale i školami, či městskými organizacemi

6) Louny - město zdravé a čisté

V současnosti je bohužel nemožné vrátit do Loun nemocnici. Budeme však pokračovat v naší podpoře pohotovosti v Lounech a pokusíme se získat pro zvýšení úrovně zdravotní péče v Lounech i podporu Ústeckého kraje.

Pořádek ve městě a příznivé životní prostředí musí být prioritou každého z nás. Zaměříme se jak na čistotu v ulicích tak i na otázku třídění odpadů a jejich svozu. Budeme nadále podporovat farmářské trhy v Lounech.

 • Ve spolupráci s Ústeckým krajem zajistíme další provoz lékařských pohotovostí v Lounech
 • Budeme pokračovat v podpoře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
 • Chceme být nadále dobrými partnery nejbližších nemocnic ve Slaném a v Žatci
 • Budeme aktivně spolupracovat s vlastníky zdravotnických zařízení a lékaři působícími v Lounech
 • Vybudujeme zapuštěné kontejnery na tříděný odpad v centru města a v dalších vhodných lokalitách
 • Budeme vyžadovat důslednější plnění smlouvy ze strany poskytovatele svozu komunálního odpadu – čistější kontejnerová stání apod.
 • Postaráme se o současnou zeleň ve městě a budeme ji nadále rozšiřovat
 • Analyzujeme a vyhodnotíme současné využívání ploch pro venčení psů,
 • Obnovíme distribuci sáčků na psí exkrementy a ve spolupráci s Městskou policií budeme důsledně kontrolovat jejich používání

7) Louny - město otevřené občanům

Samospráva má být službou při správě a rozvoji města a spolehlivým zástupcem občanů při výkonu státní správy. Každý občan musí mít možnost podílet se na správě přímo a to dotazy, návrhy či účastí. Proto chceme otevřenou radnici pro občany. Hrdě se hlásíme k iniciativě poslanců TOP 09 a budeme zveřejňovat smlouvy města na internetu ve veřejném registru smluv. Budeme lépe komunikovat s občany města i na internetu i pomocí využití nových médií.

 • Zpřehledníme webové stránky města, zapojíme nová média (sociální sítě) jako účinný komunikační kanál mezi občany a městem
 • Umožníme občanům odebírat informace prostřednictvím služby SMS info a komunikovat s městem přes aplikaci pro chytré telefony, která vedle novinek, kontaktů či například úřední desky nabízí i možnost pro občany upozornit nepořádek ve městě
 • Na úřadech zřídíme bezbariérové kontaktní místo kam v případě potřeby za občanem (např. senior či rodič s kočárkem) přijde úředník ze své kanceláře
 • Úřední dobu upravíme tak, aby byl úřad dostupný i pro dojíždějící za prací (prodloužíme úřední dobu)
 • Naši zastupitelé budou k dispozici občanům mj. během pravidelných zastupitelských dnů

8) Louny - město kulturní a vzdělané

Louny jsou městem umění a kultury. Působí zde řada aktivních lidí napříč generacemi a napříč kulturními oblastmi. Chceme, aby se v Lounech konaly kulturní akce od těch malých menšinových až po ty velké. Chceme jednotlivé kulturní akce koordinovat tak, aby se konaly v příznivých termínech, a navzájem na sebe navazovaly a „nekonkurovaly si“. Kulturní akce by měly oživovat různé části města (náměstí, park…), ale i méně tradiční prostory. Měly by se na nich podílet nejen lounské příspěvkové organizace, ale také zájmové spolky. TOP 09 bude podporovat kulturní potenciál města Loun v návaznosti na předchozí volební období, kdy podařilo částečně zviditelnit zcela nad rámec Loun významné osobnosti města . TOP 09 podpoří všechny projekty, které budou prezentovat bohatou kulturu města, hlavně obnovení provozu Galerie Benedikta Rejta s jejími mimořádnými sbírkami a dále přispěje svou aktivitou k realizaci úpravy prostoru před Vrchlického divadlem dle návrhu architekta J.Pleskota s využitím výtvarného díla světového malíře Zdeňka Sýkory, lounského rodáka.

Zasadíme se o dostatek míst pro předškoláky i pro školáky a odpovídající kvalitu a přívětivost škol i školek. Podpoříme investice do modernizace školních budov. Naše základní školy musí spolupracovat s lounskými i okolními středními školami, což bude ve výsledku prospěšné pro žáky-učně-studenty.

 • Budeme lépe koordinovat kulturní aktivity ve městě a okolí, zapojíme městské organizace i zájmové spolky do kulturního života města
 • Vedle výborné práce profesionálních kulturních příspěvkových organizací (Městské knihovny Louny a Vrchlického divadla) budeme podporovat i aktivity spolků a zájmových sdružení a využívat je v programech městských akcí (Vábení, adventní koncerty atd.)
 • Chceme pokračovat v propagaci velikánů lounského uměleckého a kulturního života
 • Chceme navázat na tradici Loun v oblast výtvarného umění a využít přitom tvorby významných lounských umělců (Sýkory, Linharta, Mirvalda) a jejich žáků a následovníků
 • Zvýšíme počet akcí, oživíme jimi náměstí, výstaviště i další části města. Akce rovnoměrně rozložíme do celého roku
 • Dohlédneme na kapacitu i kvalitu mateřských a základních škol
 • Pohlídáme spolupráci základních škol se středními školami

9) Louny - město s vizí

Člověk se nesmí bát svých snů. A tedy náš sen či vize na závěr. Otevřeme debatu na téma vybudování lounského nábřeží, které by vedlo podél pravého břehu pod jezem od Jiráskovo mlýna až k loutkovému divadlu. Nábřeží, které by bylo místem setkávání i místem kulturních a společenských akcí. Nábřeží, které by v době zvýšených vodních stavů pomohlo k ochraně majetku na levém břehu Ohře.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme