Ohlédnutí a jak dál

Ohlédnutí

Před 4 roky jsme přebírali unhošťskou radnici v okamžiku, kdy byl vybrán dodavatel na zateplení ZŠ v Komenského ulici. V té době to byla prakticky jediná připravená investiční akce. Zpracovat projekt, získat stavební povolení a připravit investiční akci není záležitostí týdnů, ale mnoha měsíců, v některých složitějších případech i pár let…

Možná i proto mnoha obyvatelům našeho města připadal „náš start“ v oblasti investic příliš pomalý. Prvními kroky jsme se tedy snažili řešit nevyhovující stav tam, kde nebyla třeba dlouhodobá příprava. Podařilo se nám ještě včas uplatnit reklamaci u dodavatelské firmy, která stavěla sportovní halu. Od začátku provozu haly se zde vyskytovaly problémy s mokrými stěnami, které nebyly řešeny. V rámci reklamace byly zjištěny rozsáhlé nedostatky (např. chybějící hydroizolace), po jejichž odstranění problémy s vlhkostí zmizely. U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války jsme mohli uctít její oběti v nově upraveném parčíku na Tyršově náměstí. Byly zahájeny opravy ulic, které nevyžadovaly celkovou rekonstrukci a tedy ani projekt.

Rozvoj města je neustálý proces

Ve spolupráci s mnoha odborníky a obyvateli byla zpracována Koncepce rozvoje města. K dokumentu se mohli vyjádřit všichni obyvatelé Unhoště a jejich názory byly poté zapracovány. Koncepce rozvoje města, schválená zastupitelstvem v lednu 2016, se stala jedním ze základních pilířů při rozhodování o přípravě projektů a investic.

Potřeby města byly v tomto dokumentu rozčleněny do osmi rozvojových programů a jednotlivé projekty získaly priority od největší naléhavosti (AA) až k nejmenší C.

Největšími prioritami (AA) dle Koncepce rozvoje města byly vyhodnoceny tři oblasti:

1)      Čistírna odpadních vod - posouzení stávající kapacity, technologie a provozních nákladů kanalizace z hlediska budoucích potřeb, vč. projektů řešení

-          byla zpracována Studie na intenzifikaci ČOV Unhošť, která se stala podkladem pro zpracování projektu Intenzifikace čistírny odpadních vod Unhošť.

-          je vydáno stavební povolení a staveniště předáno vysoutěženému dodavateli

-          je zpracováván projekt přečerpávací stanice Nouzov 3

2)      Základní škola – nedostačující kapacita

Přístavba budovy ZŠ v Komenského ul.

-          byla zpracována studie přístavby a projekt pro stavební povolení

-          je vydáno stavební povolení a hledáme možnosti financování přístavby

Modernizace a rozšíření počtu specializovaných přírodovědných učeben ve školních budovách na nám. TGM – vč. sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ

-          zpracován projekt, podána žádost o dotaci

-          provedena sanace vlhkostních poruch

-          město získalo dotaci ve výši 7 875 000,- Kč

3)      Mateřská škola – nedostačující kapacita

-          zpracován projekt Nástavby a stavebních úprav MŠ (přístavba dvou tříd)

-          vydáno územní rozhodnutí, probíhá řízení stavebního povolení

-          připravujeme žádost o dotaci

Daří se plnit i další body programů Koncepce – např.:

-          byla zpracována, projednána a schválena Změna č. 2 územního plánu Unhošť, která mimo jiné stanovila charaktery zástavby jednotlivých částí města, podmínky pro dopravní obslužnost, požadavek na zpracování územních studií pro rozvojové lokality

-          byly zpracovány, projednány a úřadem pro územní plánování schváleny územní studie veřejných prostranství Unhošť – Střed, Unhošť – Nouzov a Unhošť – Sever, jejichž financování se podařilo zajistit z 90% z dotací. Územní studie mají mimo jiné za úkol rozumně propojit jednotlivé oblasti, navrhnout plochy veřejné zeleně.

-          díky aktivnímu jednání s investory jednotlivých lokalit se daří vyjednat dopravní propojení nových lokalit a pomoc investorů při budování přístupu do nových lokalit

-          bylo zrekonstruováno školní hřiště na nám. TGM, školní hřiště v Komenského ulici bylo zpřístupněno veřejnosti, v parku Na Radlici vzniklo nové dětské hřiště

-          byl zpracován projekt sběrného dvora, vydáno územní rozhodnutí a získána dotace ve výši 6 409 104,- Kč

-          byl zpracován projekt sociálního bydlení (2 byty pro občany města v obtížné životní situaci) a podána žádost o dotaci

-          byly vytvořeny nové webové stránky města, zprovozněn facebook města, zavádí se aplikace mobilního rozhlasu

-          budovy v majetku města jsou postupně opravovány či jsou připravovány projekty na jejich rekonstrukci (např. nová střecha na jídelně a kuchyni ZŠ v ul. Komenského, nové vytápění v č.p. 36 a 377, nová elektroinstalace v č.p. 910 – zdravotní středisko a knihovna, postupná rekonstrukce kinosálu na multifunkční sál, postupná rekonstrukce bytů ve Fastu)

-          roztřídění místních komunikací dle stavu a způsobu užívání, které se stalo podkladem pro volbu způsobu oprav a celkových rekonstrukcí. V Unhošti postupně mizí prašné ulice bez asfaltového povrchu – byl položen nový asfaltový povrch na více než 20 komunikacích nebo jejich částech, byly a jsou zpracovávány projekty na kompletní rekonstrukce ulic – podařilo se dokončit ul. Rašínovu (chodníky), spodní část Havlíčkovy ul. vč. chodníků, kompletně zrekonstruovat ul. U Studánky, položit mlatové chodníky v parku za dětským domovem a u rybníku Bulhar.

Ve městě byl od března 2015 zaveden nový systém platby za komunální odpad – každý si může vybrat četnost svozu a velikost nádoby, díky třídění tedy většina obyvatel platí méně a také město doplácí výrazně méně na svoz a likvidaci odpadu. Pro porovnání: před zavedením nového systému za rok 2014 město doplácelo 992 708,- Kč, za rok 2015, kdy byl zaveden nový systém plateb za komunální odpad, město doplácelo již jen 453 179,- Kč, v roce 2016 - 167 582,- Kč a v roce 2017 – 299 143,- Kč. Nově byly také uzavřeny smlouvy na odvoz a likvidaci dalších druhů odpadu (zpětné využití elektra, světelných zdrojů, baterií, atd.). Město z dotace zakoupilo štěpkovač a auto s kontejnery pro svoz bioodpadu. Tato zařízení pomáhají snižovat náklady na údržbu městské zeleně.

Cena stočného se v uplynulých letech neměnila. Přesto se díky zkvalitnění kontroly uzavírání smluv a výběru poplatků za stočné podařilo vybrat v roce 2017 téměř o 60 % víc oproti roku 2014.

Dále byl zaveden nový způsob provozování sportovní haly, kdy je příjem provozovatele závislý na využití haly. Tímto opatřením se podařilo eliminovat ztráty, které činily každý rok několik set tisíc Kč.

Před minulými volbami jsme slibovali transparentnost a otevřenost radnice. Na webu města zveřejňujeme všechny smlouvy, které město Unhošť uzavřelo, pravidelně informujeme o chystaných či probíhajících investicích. Snažíme se vše projednat s obyvateli, kterých se změny či investice dotknou nejvíce.

V uplynulém volebním období jsme se vám snažili dokázat, že město lze řídit jinak, než jste byli zvyklí. Neskrýváme se za zavřenými dveřmi radnice, ale chceme dále spolupracovat s těmi, kteří mají zájem o rozvoj města.

I nadále chceme podporovat spravedlivé rozdělování dotací spolkům a volnočasovým aktivitám v našem městě podle předem nastavených kritérií.

Snažili jsme se vynakládat veškeré prostředky účelně a ve prospěch města. A dodržet tedy nejen naše přesvědčení, že zastupitelé by měli ke své práci přistupovat s plnou zodpovědností a s financemi nakládat jako by byly jejich vlastní a platili vše ze svého, ale tím plnit i slib zastupitele, který jsme složili. 

Jak dál…

Jsme připraveni pokračovat v započaté práci a plnění cílů Koncepce rozvoje města, kterou považujeme za stěžejní. Čtyři roky jsou velmi krátká doba pro uskutečnění všech plánů a nutných investic. Je připraveno mnoho projektů, které čekají na realizaci, protože nelze zodpovědně připravovat projekty jen na „své volební období“ - bez přípravy nelze pracovat.

Všechny naše školy si zaslouží podmínky, které odpovídají moderním požadavkům 21. století. I proto je jednou z našich priorit přístavba budovy ZŠ v Komenského ulici – stávající přístavba je stavbou pouze dočasnou a její čas se krátí. Nová přístavba by zajistila nejen dostatek míst, ale i zcela nové  možnosti pro výuku.

V rámci přístavby je nutné také zrekonstruovat stávající školní hřiště v Komenského ulici. Po dokončení prací na školní budově č.p. 58 na nám. TGM je třeba upravit školní zahradu pro volný čas dětí. Máme zájem o vybudování workoutového hřiště – již proběhl geologický průzkum dané lokality (pozemek vedle Teras – nad ČOV), nyní je třeba zpracovat v souladu s územním plánem územní studii této lokality, která by upřesnila řešení celé lokality B8, jejíž by mělo být hřiště součástí.

Přístavba mateřské školy je nutností, aby mohlo město uspokojit poptávku po předškolním vzdělávání. Chceme podporovat i alternativní způsoby výuky a jsme rádi, že ve městě již dvě takové alternativy vznikly.

Realizace modernizace a intenzifikace ČOV je záležitostí minimálně dvou let a je třeba ji dokončit, aby město mělo zajištěno kvalitní čištění odpadních vod i v příštích letech. Počítáme také s vybudováním nové přečerpávací stanice na Nouzově, která by vyřešila problémy a vysoké náklady stávající přečerpávací stanice Lesní divadlo.

Dále jsou připraveny projekty na kompletní rekonstrukci dalších ulic (např. ulice Hájecká), připravuje se obnova kanalizace a nový povrch komunikace v ul. V Brance, začínají práce v horních částech ulic Havlíčkova a Seifertova, Je připraven aktualizovaný projekt na chodník V Topolech, podařilo se získat pozemky a připravit projekt pro chodník do lokality Terasy. Zlepšení možností parkování v okolí sportovní haly a fotbalového hřiště by měl pomoci připravený projekt parkovacích míst v ulici Na Bílé pěšině.

Chceme ve spolupráci s vámi aktualizovat Koncepci rozvoje města a dál pokračovat v jejím naplňování.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme