Volební program TOP 09

Unhošť je místo, které jsme si vybrali pro svůj život. Chceme se zde cítit dobře. Přejeme si, aby Unhošť vzkvétala a žila a aby tu jednou chtěly žít i naše děti. Proto jsme se rozhodli kandidovat a požádat Vás o důvěru ve volbách do místního zastupitelstva. 

Naši kandidátku jsme připravovali řadu měsíců. Najdete na ní jak osobnosti, které se angažovaly již v minulosti, tak i úplně nové kandidáty, kterým budoucnost Unhoště leží na srdci, a proto se rozhodli přiložit ruku k dílu. Jsou mezi námi jak lidé, jejichž rodiny žijí v Unhošti po generace, tak lidé, kteří přišli teprve nedávno. Ať už naše motivace pramení z pocitu zodpovědnosti ke generacím minulým, či z touhy po rozkvětu budoucím, spojují nás všechny principy, které v komunální politice chceme prosazovat:

 
Středopravicová demokratická politická orientace

Ctíme význam soukromého vlastnictví a důležitost iniciativy jednotlivce. Stát, reprezentovaný všemi složkami od úrovně centrální až po lokální, má podle nás vykonávat svou aktivitu tak, aby podporoval soukromé iniciativy a vhodně doplňoval prostor tam, kde soukromá řešení nejsou dostatečně efektivní.

Podporujeme demokratický hodnotový systém, otevřenost ve správě věcí veřejných a diskuzi jako prostředek hledání vyvážených kompromisů.

Jsme přesvědčeni, že úlohou všech úrovní státu je sloužit občanům, nikoli poskytovat nástroj pro prosazování moci a soukromých zájmů některých zástupců státu.

V Unhošti je koalice ČSSD a ODS ve vedení radnice již 12 let a my s jejich prací nejsme spokojeni. Myslíme si, že by občané měli mít větší možnost zasahovat do dění ve městě, že by vedení města mělo být otevřenější, více podporovat aktivity občanů a méně je omezovat.

Transparentnost

Chceme, aby byla radnice otevřená a přátelská k občanům. Za základ považujeme zveřejňování veškerých podstatných informací. Chceme, aby byl na městském úřadu zaveden účinný vnitřní kontrolní systém. Chceme, aby orgány města byly snadno kontrolovatelné i širokou veřejností. Jsme přesvědčeni, že neprůhledné řízení města vede k nezájmu o místní politiku. My naopak chceme, aby se lidé života ve městě aktivně účastnili. Naše přesvědčení, že vedení města má být především čitelné pro občany, budeme realizovat následovně:

Budeme zveřejňovat zápisy ze všech jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí města bez zbytečných odkladů včetně hlasování jednotlivých zastupitelů. Jsme přesvědčeni, že byste měli vědět, jak který ze zastupitelů hlasoval.

Zpřístupníme centrální evidenci smluv veřejnosti. Víme, že ne každý z Vás bude mít chuť do smluv města nahlížet. Přesto považujeme možnost veřejné kontroly za jeden ze základních prostředků, jak zabránit korupci, a chceme, abychom byli pod veřejnou kontrolou občanů i opozice.

Přehledným a podrobným rozpočtem umožníme občanům seznámit se s hospodařením města. I v tomto bodě je naším cílem zacházet s prostředky města efektivně a účelně. Chceme, aby bylo i pro běžného občana snadné hospodaření města kontrolovat a aby vedení města veřejně vysvětlovalo případné nejasnosti v rozpočtu.

Výběrová řízení budeme vyhlašovat veřejně včetně podmínek. Při výběru samotném budeme postupovat nejen v souladu se zákony, ale i v souladu s dobrými mravy a s péčí řádného hospodáře. Výsledky výběrových řízení budeme zveřejňovat včetně zdůvodnění výběru.

Otevřenost

To, co nám v současné chvíli ze strany vedení města chybí asi nejcitelněji, je otevřenost. Chceme, aby vedení města občanům naslouchalo a aby k tomu využívalo veškeré dostupné prostředky. Dosud jsme svědky opaku. Jednání zastupitelstva by se měla konat častěji a v čase, který bude vyhovovat většině občanů. Nebudeme se snažit Vaše hlasy umlčet, i když budou kritické. Naopak se budeme snažit vnímat případnou kritiku jako podnět ke zlepšení.

Necháme vypracovat koncepci rozvoje města, kterou budeme projednávat až po veřejné diskuzi. Koncepce rozvoje města je tématem, které se dotýká mnoha občanů a má pro každého z nás konkrétní důsledky. Odráží se do cen nemovitostí, které ve městě vlastníme, do cen, které platíme za služby, významně dopadá na infrastrukturu města (provoz na silnicích, využití školy, školky atd.). Veřejnou diskuzi před projednáváním koncepce rozvoje města na zastupitelstvu považujeme za naprosto nezbytnou.

Zveřejníme plán oprav nemovitostí ve vlastnictví města tak, aby obyvatelé Unhoště měli přehled, jak budou postupovat opravy a rekonstrukce komunikací, infrastruktury a budov.

Pokud se vyskytne závažné téma nebo občané projeví zájem o uspořádání referenda, naši zastupitelé uspořádání referenda podpoří a jeho výsledky budeme respektovat. Vzpomínáte si na snahu uspořádat referendum o sloučení škol, ve kterém občané Unhoště chtěli vyjádřit svůj názor? A pamatujete si, že tehdejší vedení města konání referenda nepřipustilo? My se Vašimi názory řídit chceme. Proto, pokud vyjádříte svůj názor referendem, budeme se jím řídit. Nechceme využívat formálních spletitostí předpisů proti Vám.

Dosavadní komunikaci vedení města s občany nepovažujeme za dostatečnou. Především nám chybí veřejná diskuze nad tématy, které nás jako občany Unhoště zajímají. Chtěli bychom, aby občané Unhoště mohli své názory vedení města nejen přednést, ale aby vedení města na tyto námitky a podněty veřejně a otevřeně reagovalo a vzalo je v úvahu při rozhodování v radě i zastupitelstvu města. Konkrétní cesty, které podle nás povedou k lepší vzájemné komunikaci mezi vedením města a obyvateli Unhoště, jsou tyto:

Pro komunikaci s občany chceme mimo jiné využívat diskusní fórum na webových stránkách města, příp. i sociální sítě (Facebook, Twitter). Debata na internetu je nejen moderní komunikační metodou, ale především umožňuje komunikaci obousměrnou. Mohou zde zaznít i hlasy kritické a je možné témata diskutovat v reálném čase.

Budeme usilovat o změnu Unhošťských listů. Unhošťské listy by měly obsahovat informace o akcích a zajímavostech nejen z Unhoště, ale i blízkého okolí. Myslíme si, že by redakce Unhošťských listů měla témata zajímavých akcí a míst pro výlety a trávení volného času v okolí aktivně vyhledávat, navázat spolupráci s redakcemi časopisů z okolních obcí a také prohloubit spolupráci s informačním centrem v Unhošti. Unhošťské listy by měly lépe reflektovat politickou diskuzi probíhající v Unhošti. Chceme, aby Unhošťské listy nebyly politickým věstníkem té strany, která právě povede unhošťskou radnici.

Rádi se s Vámi budeme setkávat při neformálních diskuzích o aktuálních tématech. Pokud nám dáte svou důvěru, budeme otevřeně odpovídat na Vaše otázky a budeme se snažit promítnout Vaše přání a představy o fungování města do reality. Nebude-li to možné, řekneme Vám proč.

Odbornost

O odborných otázkách by měli rozhodovat odborníci. Témata, o kterých rozhoduje vedení města, mají dalekosáhlé důsledky a jsou v mnoha případech komplikovaná. Víme, že rozhodovat bez znalosti dané problematiky vede k chybám. Abychom těmto chybným rozhodnutím předešli, budeme se snažit využít odborných znalostí našich kandidátů.

Na naší kandidátce najdete odborníky ze stavebnictví, financí, interního auditu, ekologie či školství, kteří jsou ochotni své léty nabyté zkušenosti využít při své práci zastupitelů.

Na pozici starostky města Unhoště navrhujeme Ing. Ivetu Koulovou, stavební inženýrku, která dlouhodobě děním v Unhošti žije, angažuje se osm let v místní komunální politice a bude i nadále usilovat o rozkvět Unhoště a férovou politiku.

Za našeho působení v opozici jsme byli nemile zaskočeni neodborností při rozhodování o tak zásadních tématech, jako jsou investice či dotace. Myslíme si, že by tyto záležitosti neměly být projednávány pouze v úzkém kruhu vedení města, ale měly by být předloženy k odbornému posouzení lidí, kteří jsou s danou problematikou obeznámeni a jsou si vědomi důsledků, které jejich rozhodnutí bude pro obec mít. Proto budeme nadále usilovat o zřízení investiční komise. Do komisí budeme nominovat zejména odborníky žijící v Unhošti.

Myslíme si, že odborné posuzování investičních projektů spočívá mimo jiné v tom, že je brán zřetel nejen na pořizovací cenu, ale také na budoucí náklady pro město (provoz a údržba atd.) i samotné občany (např. výstavba a provoz přečerpávacích stanic, které se promítají do nákladů na kanalizaci, a tím i do ceny stočného, jež platí všichni obyvatelé).

V rámci financování projektů chceme také žádat o prostředky z dotací. Věříme, že dobré projekty zasluhují financování bez ohledu na stranickou příslušnost navrhovatelů. Nebudeme při žádání o dotace spoléhat na osobní kontakty, chceme uspět dobrými nápady a kvalitně zpracovanými projekty.

Chceme dobře udržovat stávající majetek města včetně zeleně. Všechny projekty investic i oprav by měly být odborně zpracovány a mělo by být důsledně kontrolováno, zda investice či opravy byly také v prvotřídní kvalitě provedeny. Je třeba zavést kontrolní funkci města jako dobrého hospodáře. Myslíme si, že dlouhodobá dobrá péče je levnější než jednorázové velké investice. Raději bychom včas řešili například podmáčený lesík za dětským domovem odvodňovacími úpravami, než stáli před nelehkým rozhodnutím, zda poškozené stromy vykácet, nebo riskovat zranění někoho z procházejících.

Možná jste si také všimli, že nově osázené keře např. v  Berounské ulici jsou „každý pes jiná ves“, výškově i charakterem naprosto odlišné typy keřů s rozdílnými nároky na údržbu. Myslíme si, že osazování zelení, které proběhne pod vedením zahradních architektů, nepovede k těmto nemilým situacím. V zadání pro architekty chceme zdůraznit nejen estetickou stránku vysazovaných stromů, keřů a květin, ale také náklady na jejich údržbu.

Důslednou spoluprací s projektanty již ve fázi tvorby projektů chceme předcházet nevhodným řešením – ať už se jedná o výstavbu či městskou zeleň.

Podpora občanské společnosti

Přestože definovat občanskou společnost je obtížné, cítíme, že v současné chvíli je iniciativa vycházející od občanů Unhoště vedení města spíše na obtíž. My podporu občanské společnosti myslíme vážně a chceme dělat konkrétní kroky k rozvoji života v našem městě. Chceme, aby se lidé účastnili nejen politického dění, ale především aby v Unhošti mohli realizovat své nápady, aby se společně scházeli, pořádali akce, vzájemně se podporovali a společně žili.

Z rozpočtu města budeme podporovat akce pořádané v Unhošti i dlouhodobé aktivity spolků a organizací působících v Unhošti. Myslíme si, že pravidla financování by měla být jasná a předem všem známá. Zároveň by financování mělo probíhat na základě objektivních kritérií bez toho, aby bylo financování jednotlivých akcí či dlouhodobých aktivit jakkoliv ovlivněno vztahem daného subjektu k vedení města. Domníváme se, že efektivní vynakládání prostředků podporovaných subjektů zajistí princip spolufinancování.

Jsme přesvědčeni, že město by mělo podporovat především aktivity a akce zaměřené na děti (dětské zájmové kroužky a sportovní aktivity pro děti, mateřské centrum) a další. Přáli bychom si, aby děti z Unhoště nemusely dojíždět za sportem a svými zájmy do jiných měst. Chtěli bychom, aby v bezpečném prostředí Unhoště mohly rozvíjet své sportovní, výtvarné, hudební i další nadání. Snad bude jednou Unhošť v této oblasti vzorem pro ostatní obce.

Podle nás by obec měla kromě finanční podpory poskytnout pro zájmové aktivity dětí své prostory, případně hledat prostory nové. Také unhošťská sportovní hala by měla přednostně sloužit dětským sportovním aktivitám. V této souvislosti se pochopitelně rovněž nabízí koordinace aktivit s tělocvičnou jednotou Sokol.

Obyvatelé Unhoště, kteří zde tráví převážnou část svého času, a kterým by tedy mělo vedení obce věnovat svou pozornost, patří – jak se moderně říká − ke generaci 60+. Pro začátek se pokusíme otevřít pro ně kurz práce s počítačem, uvažujeme také o jakési univerzitě třetího věku – ucelené sérii přednášek na zajímavá či aktuální témata. Neváhejte se na nás obracet se svými nápady, budeme za ně rádi.

Chceme podporovat všechny, kteří se aktivně podílejí na životě města – zaměstnance muzea, knihovny, ale také Sokol, Pochodeň, Slunce, Klíček, sportovní oddíly a mnoho dalších. Jejich aktivity jsou nenahraditelné a zaslouží si pomoc.

Rozumný přístup k investicím a výstavbě

Myslíme si, že vedení města by mělo mít dlouhodobý plán rozvoje obce, který by jasně vytyčil priority. Roční rozpočet by se potom měl odvíjet od těchto dlouhodobých priorit.

Základem rozvoje města je minimálně jeho střednědobá koncepce. Její zpracování podle nás patří do rukou urbanistů, kteří z odborného hlediska posoudí možnosti a výhodnost změn v územním plánu. Považujeme za nezbytné veřejně projednat s občany Unhoště územní plán ještě předtím, než o něm bude hlasováno na jednání zastupitelstva města.

Za prioritu do nejbližší budoucnosti považujeme dokončení oddychové zóny v oblasti rybníku Bulhar. Projekt chceme podpořit z rozpočtu města, poskytnutím technických prostředků (např. automobil na odvoz bio odpadu) i naší prací.

V následujícím časovém horizontu plánujeme ve městě vytvoření nových odpočinkových zón. Na zanedbaném trojúhelníkovém pozemku u ulice Na Radlici, v těsném sousedství cyklostezky a na trase tradičních procházek bychom rádi viděli několik laviček, piknikový stůl a malé dětské hřiště, lesík za dětským domovem by mohl být vhodným místem pro několik laviček, případně tělocvičné prvky. Vaše nápady a návrhy jsou více než vítány.

Nejsme spokojeni s tím, jak nyní vypadají obě hřiště u školních budov a zahrada u školy na náměstí T. G. Masaryka. Požádáme architekty, aby pro děti navrhli prostředí, ve kterém by rády a aktivně trávily přestávky a mohly sportovat.

Myslíme si, že na náměstí T. G. Masaryka by mělo dojít k lepšímu rozmístění parkovacích míst a zároveň ke zklidnění oblastí před oběma školami. Ve spolupráci s architekty navrhneme nové uspořádání parkovacích míst tak, aby byl zachován jejich počet, a doufáme, že se zde zároveň podaří vytvořit prostor pro zeleň a lavičky.

Perspektiva

V minulých obdobích docházelo k postupnému snižování částky, kterou obec podporovala mateřskou a základní školu v Unhošti. Tento trend vidíme jako nešťastný a krátkozraký. Naším cílem je naopak podporovat školství v Unhošti co nejvíce. Chceme najít prostředky na podporu školy, školky a umělecké školy v rozpočtu města a zároveň hledat další cesty financování prostřednictvím dotací.

Vrátíme se k projektům rozšiřování kapacity školy, protože na rozdíl od stávajícího vedení města si nemyslíme, že naše děti se ve třídě se třiceti spolužáky „otrkají“. Chceme do budoucna spolu se školou i školkou v dostatečném časovém předstihu plánovat kapacity tříd –  údaje o počtech dětí v jednotlivých ročnících má vedení města k dispozici z matriky.

Chtěli bychom unhošťským školám pomoci rovněž s materiálním zabezpečením, vybavením tříd a odpočinkových míst pro děti.

Do budoucna bychom také rádi podpořili diverzifikaci vzdělávání v rámci školy i školky (například formou alternativních tříd). Myslíme si, že vysoký standard vzdělávání je tím hlavním přínosem, který může město poskytnout mladým rodinám.

 

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme