VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 ČERNOŠICE

Rozvoj města

Budeme pokračovat v systematickém budování vodovodu, kanalizace a komunikací.

Zřídíme pozici městského architekta pro další urbanistický rozvoj města.

Budeme nadále řešit majetkové vztahy k pozemkům pod komunikacemi a usilovat o narovnání dalších problematických vztahů (vrty, technické služby).

Zpracujeme generel dešťové kanalizace a urychlíme její výstavbu s prioritou v problémových úsecích. Zasadíme se o větší zadržování dešťových vod v krajině. 

Zřídíme nový městský hřbitov.

Zavedeme participační rozpočet jako možnost zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji města.

 

Život ve městě

Budeme i nadále podporovat spolkový život ve městě. Černošickým spolkům budeme nápomocni při řešení problémů, získávání dotací a realizaci plánů. 

Zřídíme městské informační centrum.

Budeme usilovat o to, aby ve službách provozovaných městem vznikaly částečné pracovní úvazky k uplatnění rodičů s malými dětmi.

Budeme usilovat o personální posílení Technických služeb s ohledem na rostoucí nároky na údržbové práce ve městě.

Budeme pokračovat v prosazování zájmů města v rámci svazku obcí Region Dolní Berounka i prostřednictvím našich poslanců a krajských zastupitelů.  

 

Doprava

Budeme usilovat o řešení dopravní situace v okolí školských zařízení (např. příjezd k ZŠ v Komenského ulici).

Zpracujeme generel chodníků s cílem opatřit chodníkem všechny hlavní ulice se zvýšeným pohybem pěších osob.

Při jednáních o rekonstrukci železniční trati budeme vystupovat proti snahám rozdělit město protihlukovou zdí a nadále budeme usilovat o odklon dálkové dopravy mimo údolí Berounky.

Budeme bránit záměru na splavnění Berounky a její využití jako dopravní cesty.

Budeme regulovat spádovou dopravu s cílem zvýhodnit místní obyvatele (např. omezení celodenního parkování v centru pro nerezidenty).

Podporujeme pěší prostupnost pod tratí mezi nádražími, výstavbu lávky pro pěší souběžně s kamenným mostem a zachování mokropeské lávky podél železničního mostu s lepším řešením přístupu.

 

Bezpečnost

Budeme nadále materiálně i personálně podporovat činnost městské policie a hasičů.

Budeme pokračovat v revizi přechodů pro chodce s cílem dobudovat je v místech zvýšeného pohybu chodců.

Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti chodců a běžců na cyklostezkách zřizováním chodníků či pásů pro chodce.

 

Školství, kultura a sport

Zasadíme se o vybavení městské školy moderními výukovými pomůckami.

Podpoříme ve školní jídelně zajištění stravy pro žáky s dietními omezeními.  

Podporujeme soukromá školská a předškolní zařízení na území města jako alternativu stávajících vzdělávacích institucí.

Podporujeme obnovu mokropeského skateparku s důrazem mj. na snížení hlučnosti provozu.

Podporujeme vznik přírodního hřiště s venkovní posilovnou a piknikového prostoru na městském pozemku za Albertem.

Před novou městskou knihovnu umístíme automat na vracení knih.

Budeme nadále podporovat tradiční kulturní akce, např. mariánskou pouť, mokropeský masopust či jazzové dny.

Zřídíme naučnou stezku seznamující s architektonicky hodnotnými vilami na území města.

 

Senioři a sociální služby

Zřídíme nové lavičky na místech, která vytipujeme ve spolupráci se seniory.

Finančně podpoříme zapojení sociálně slabých seniorů do systému individuální tísňové péče (tzv. nouzová tlačítka).

Podpoříme vzdělávací a tvůrčí aktivity pro seniory v Černošicích.

Budeme pokračovat v podpoře stávajících pečovatelských služeb.

Budeme rozvíjet mezigenerační soudržnost (např. setkávání dětí z MŠ a ZŠ s místními pamětníky).

 

Životní prostředí

Dokončíme rekultivaci skládky v lokalitě U Dubu.

Budeme usilovat o rozšiřování veřejné zeleně ve městě a její profesionální údržbu mj. prostřednictvím specializovaných firem.

Podpoříme zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

V chatových osadách budeme důsledně dohlížet na likvidaci splaškových vod v souladu se zákonem. V osadách zřídíme místa k ukládání biologického odpadu, aby nedocházelo ke znečišťování řeky.

Nadále budeme provádět ekologickou výchovu obyvatel v rámci Dne Země.

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme