TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE

V našem programu pro volební období 2014 až 2018 Vám nabízíme jen to, co skutečně dokážeme splnit. Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž bychom na to měli pravomoci nebo finanční prostředky. Zaměříme se především na konkrétní věci, které jsou podle našeho názoru pro město důležité. Co slíbíme, to plníme.

MĚSTO PRO VOLNÝ ČAS

V našem městě působí nespočet sportovních organizací, jejichž činnost zejména s dětmi je neocenitelná. Chybějí kryté prostory vhodné pro sportování. Proto ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky postavíme v jejich areálu novou městskou sportovní halu. Ta bude mít rozměry regulérního házenkářského hřiště, což poskytne prostor i pro basketbal, florbal, volejbal či futsal. Bude se jednat o jednoduchou, ale účelnou a kvalitní budovu. Halu nepochybně využijí nejen sportovci, ale i spolky, které pořádají kulturní akce.

Chceme navázat na dosavadní podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích spolků, neziskovek a dalších subjektů občanské společnosti. Dotace a granty rozdělíme do dvou oddělených systémů. Z jednoho budou financovány kulturní a společenské organizace a akce, z druhého ty sportovní. Celková částka, kterou bude kultura, sport a mimoškolní vzdělávání podporováno, bude vyšší než stávající finanční podpora od města. Pokusíme se zapojit místní podnikatele do podpory roztockého kulturního života.

Upravíme lokalitu u přívozu, protože roztocký břeh je nevyužitý. Mohou zde vzniknout nová sportoviště, občerstvení např. s uzenými rybami či veřejné rožniště, kde si budete moci koupit kvalitní uzeniny, dříví a zapůjčit opékadla. Cílem není klecanskému břehu konkurovat, ale vhodně ho doplnit.

Tiché údolí je krásnou přírodní spojnicí Roztok a Únětic, kterou využívají cyklisté i pěší. Stezku kolem Únětického potoka vkusně upravíme tak, aby byla bezpečná a příjemná pro všechny výletníky. V Tichém údolí se pokusíme vytvořit cyklostezku Svojsíkovými sady. Obnovíme naučnou stezku na Levém Hradci.

MĚSTO PRO RODINU

Navážeme na realizovanou dostavbu základní školy. Zajistíme zateplení a novou fasádu staré budovy roztocké školy. Ve spolupráci s novým ředitelem zajistíme, aby se škola stala kulturně-společenskou tepnou našeho města. Nejen nové prostory školy musejí žít i v odpoledních hodinách.

Míst v mateřských školách je pořád málo. Město vlastní památkově chráněné vily č. 125 a 110 v Tichém údolí. Zasadíme se o rekonstrukci vily č. 125 tak, aby zde mohly vzniknout dvě nové třídy školky, výtvarný ateliér v podkroví a komorní divadlo v suterénu. Abychom na tuto náročnou opravu měli dostatek prostředků, prodáme vilu č. 110.

Dětská hřiště jsou nedílnou součástí veřejných prostranství. Rozšíříme park v Tichém údolí. Současné cvičební prvky a petaquové hřiště rozšíříme o prvky pro menší děti. V zadní části mezi stromy vznikne opičí dráha pro děti s nejrůznějšími prolézačkami a u Únětického potoka brouzdaliště pro nejmenší. V lokalitě Solník postavíme dětské dopravní hřiště.

MĚSTO PRO SENIORY

Senioři jsou důležitou součástí společnosti. Rozšíříme možnost tísňového volání, které jsme zavedli v domě s pečovatelskou službou, pro všechny roztocké seniory. Těm, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků na zřízení této služby, zajistíme sociální příspěvek. Seniorům nabídneme možnost rozvozu k lékaři po Roztokách. Důležité je vzdělávání seniorů. Zajistíme pro ně počítačové kurzy v nové učebně roztocké školy. Podpoříme například i zdravotní a psychosociální kurzy. Zařídíme informování seniorů o postupu v krizových situacích, v nichž se mohou ocitnout. Je důležité, aby věděli, co mají dělat, když jim někdo ubližuje či je obtěžuje třeba podomním prodejem.

Zajistíme rozšíření defibrilátorů na veřejných místech.

ROZUMNÝ ROZVOJ PRO MĚSTO

Čeká nás schvalování nového územního plánu města. Ten musí být rozumný, protože nelze ohrozit chod města nepřijatelnou výstavbou, nepřiměřenou dopravou či nereálnými požadavky na kapacitu čistírny odpadních vod. Zasadíme se o to, aby nedošlo k rozšíření lokalit určených pro novou výstavbu. Prostor pro veřejnou zeleň musí být rozšířen. Místa, kde současný územní plán počítá s novou výstavbou, musí být popsána regulačními plány tak, aby charakter budoucí výstavby odpovídal svému okolí.

Našemu městu chybí dlouhodobý strategický plán. Prosadíme jeho vypracování, protože je potřeba přemýšlet o rozvoji Roztok nejen v horizontu jednotlivých čtyřletých volebních období, ale i z hlediska horizontu deseti či dvaceti let.

Roztoky mají své historické klenoty. V první řadě je to Levý Hradec. Zasadíme se o jeho rozumný rozvoj. Není našim cílem, aby k němu jezdily autobusy plné turistů, ale aby jeho okolí bylo důstojné jeho významu. Dalším výjimečným místem je lokalita Maxmiliánky a přilehlého bývalého koupaliště, později koliby, které jsou v současnosti doslova v troskách. Pokusíme se vyjednat s vlastníky těchto nemovitostí, aby byla tato lokalita navrácena do života a zkulturněna.

Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků. Dokončíme vybudování nových silnic tam, kde jsou ulice prašné a hliněné. Pokusíme se rozplést vlastnické vztahy pozemků pod komunikacemi v Žalově (ulice Pilařova, Mühlbergerova, Krásného, Příčná), aby i ty mohly být opraveny. Průtah městem (ulice Nádražní, Lidická, Přílepská) a ulice Přemyslovská jsou v žalostném stavu. Tyto komunikace jsou majetkem Středočeského kraje. Vyvineme veškeré úsilí, aby se tyto páteřní komunikace konečně začaly rekonstruovat. Kroupka je hlavní pěší spojnicí mezi horní a dolní částí Roztok. Zaslouží si nejen nový povrch, ale i větší vstřícnost k chodcům. Rozmístíme zde lavičky pro odpočinek, květináče a odpadkové koše.

Budeme spolupracovat s vlastníky „penicilínky“ i s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury s tím cílem, aby efektivita čištění odpadních vod byla co nejvyšší a tím se udržovala i přijatelná cena pro veřejnost. Protože čistírnu postavily s pomocí státu Roztoky a nesly veškeré zatížení i rizika spojené s její výstavbou, budeme pro naše město chránit veškerou kapacitu pro pokrytí jeho potřeb. O investicích do zvětšení kapacity nutných pro rozvoj dalších obcí budeme jednat, ale finanční prostředky pro intenzifikaci si musí žadatelé zajistit sami.

KAŽDODENNÍ PÉČE PRO MĚSTO

Úklid ve městě je občas nedostatečný, často díky nekázni investorů, různých podnikatelských subjektů i některých občanů. Vytvoříme podmínky pro to, aby technické služby měly dostatek technických prostředků i lidských zdrojů k zajištění včasného sekání trávy v létě, k odklízení sněhu v zimě a k neustálému udržování čistoty ve městě. Proto je potřeba zajistit spolupráci externích firem, práci příležitostných pracovníků (např. klientů úřadu práce) a přes prázdniny nabídnout brigádu studentům.

Je nezbytné zlepšit veřejnou autobusovou dopravu. Prosadíme posílení spojů do Prahy ve špičkách. Upravíme jízdní řád linky 359, která jezdí do Únětic a Suchdola, a zavedeme víkendové spoje. Zasadíme se o obnovení výstupní zastávky v Žalově blíže k Levému Hradci.

V souladu se změnami legislativy budeme dále optimalizovat odpadové hospodářství s cílem zajistit jeho maximální efektivitu, co nejnižší cenu za likvidaci a nakládání s odpady i lepší frekvenci svozů. Proto budeme postupně modernizovat a obnovovat technické prostředky pro sběr odpadů (např. sběrných nádob). Budeme spolupracovat s podnikateli při využití a likvidaci odpadů vznikajících ve městě.

Je potřeba dobře pracovat s krajinotvorbou uvnitř města. K tomu je nezbytná precizní a komplexní práce se zelení. Zasadíme se o to, aby zeleně v Roztokách přibývalo. Pokusíme se o lepší komunikaci s vlastníky pozemků, kterých se péče o zeleň týká. Obnovíme sledování kvality ovzduší zejména ve vztahu k dopravě (včetně letecké), vytápění a dopadů blízkosti hlavního města.

Dokončíme přerod městského úřadu v transparentní a otevřený. Budeme zveřejňovat více informací včetně smluv. Se zásadními investičními akcemi, které budeme plánovat v následujícím roce, seznámíme veřejnost prostřednictvím Odrazu ještě před schvalováním rozpočtu. Musí se i nadále zlepšovat přístup úředníků k občanům.

BEZPEČÍ PRO MĚSTO

V rámci městské policie zřídíme civilní pracovní místa pro seniory či hendikepované. Ti budou mít za úkol sledovat monitory kamerového systému a přijímat hovory v budově městské policie. To umožní městským policistům, aby byli mnohem více v terénu, kde jsou potřeba. Zoptimalizujeme kamerový systém.

Roztoky jsou opakovaně sužovány povodněmi. Prosadíme, aby byla zrealizována protipovodňová opatření, která výrazně lépe ochrání dolní část Roztok. Budeme se také věnovat prevenci neblahé situace v některých lokalitách, zejména v Žalově, které jsou postihovány přívalovými dešti.

Zasadíme se o schválení obecně závazné vyhlášky, která v našem městě zakáže provozování výherních automatů. Město má sice z loterií příjmy, ale hodnota prevence patologického hráčství především mezi mladistvými a hodnota většího klidu a bezpečí ve městě je vyšší.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme