KOALICE PRO ROZUMNÝ ROZVOJ JESENICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014 - 2018

Od roku 2010 vedeme Jesenici podle koaličního programu „Společně pro Jesenici“ (společný program Sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj a TOP 09). Co jsme voličům slíbili, to jsme plnili. Zklidnili jsme nekoncepční územní rozvoj, který probíhal v minulých volebních obdobích, ozdravili jesenické finance, zprůhlednili radnici a především se komplexně věnovali tomu, aby byla Jesenice příjemným místem pro život svých obyvatel. Přehled toho, co jsme pro Jesenici v letech 2010-2014 udělali, najdete na našich volebních stránkách - „Skládáme občanům účty za období 2010 - 2014“

 

Co nabízíme v dalším volebním období 2014 - 2018?

 Banner - Jesenice

NABÍZÍME

 • Jasně zformulovanou vizi, kam má směřovat Jesenice v budoucích letech a cestu za touto vizí
 • Kvalitní kandidáty s životními zkušenostmi, s morální integritou, vzdělané, úspěšné ve svých profesích, se zájmem o veřejný život v Jesenici

        Zkušenosti získané při vedení Jesenice a plnění našeho programu v období 2010 - 2014

 • Zajištění kontinuity pro Jesenici na další roky – garanci pokračování rozumného rozvoje obce započatého v roce 2010 po mnohaletém období rozvoje nekoncepčního

 

NAŠE ZÁKLADNÍ VIZE

 • Jesenice - rezidenční městečko příjemné pro život

        Jesenice - jedna z nejlepších adres

 

Rezidenční městečko vnímáme především jako příjemné místo pro bydlení, které kombinuje výhody malého města v zázemí metropole s blízkostí přírody. Rezidenční městečko by mělo být dobře vybavené službami pro občany, mít kvalitní infrastrukturu, dobrou dopravní obslužnost, kvalitní školství, dostupné zdravotní a sociální služby, zařízení pro trávení volného času občanů a mít čisté životní prostředí.

 

NAŠE ZÁKLADNÍ CÍLE

 • pokračování rozumného, vyváženého a udržitelného rozvoje Jesenice jako rezidenčního městečka
 • zajištění kvalitní správy Jesenice
 • zajištění ekonomické prosperity Jesenice

 

NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY

Pro dosažení našich vizí, jak má vypadat Jesenice, jsme si ve všech oblastech zformulovali základní cíle a popsali cesty k jejich dosažení. Zde uvádíme výčet hlavních priorit, na které se soustředíme, i některé konkrétní projekty, které jsme pro Jesenici již připravili k realizaci, a také projekty zamýšlené.

 —

PROGRAMOVÉ OBLASTI

 

FINANČNÍ ZDRAVÍ JESENICE, ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

 • Budeme dále řádně hospodařit s obecním majetkem a financemi, rozšiřovat majetek obce
 • Budeme rozpočtově odpovědní
 • Zajistíme dlouhodobou ekonomickou prosperitu

 

ROZVOJ OBCE

 • S územím budeme nakládat šetrně - rozvoj obce v následujících letech bude i nadále podřízen především zájmům zde žijících občanů, nikoli úzkých zájmových skupin majitelů pozemků a developerů
 • Další rozvoj povedeme dle našeho vypracovaného Strategického plánu rozvoje Jesenice
 • Dokončíme rozběhlý proces změny územního plánu přesně dle schváleného Zadání změny č. 4, která zrcadlí naše dlouhodobé priority územního rozvoje: nerozšiřování území pro výstavbu do volné krajiny, vznik důstojného centra obce v historické části Jesenice, udržení charakteru ostatních jesenických částí - jako klidných rezidenčních čtvrtí sloužících k bydlení v rodinných domech, snaha o rozšíření veřejných prostranství v celém městečku, s vytvářením podmínek pro doplnění chybějících služeb, pro vybudování nové základní školy a centrálního sportovního areálu, také podmínek pro projekt terminálu a koridoru kolejové dopravy do Jesenice
 • Územní rozvoj budeme v centrálních částech Jesenice přísně usměrňovat dle tzv. regulačního plánu
 • Nad územním rozvojem a výstavbou bude dohlížet městský architekt
 • Naší prioritou bude vytvoření důstojného centra Jesenice včetně skutečného náměstí
 • Nadále budeme budovat technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitách, kde tato chybí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníky, živičné komunikace)
 • Rádi bychom zrealizovali 2 naše velké projekty: hlavní sportovní areál Jesenice a nezbytnou druhou plnohodnotnou základní školu
 • Nadále budeme zajišťovat dotace pro rozvoj obce (národní programy, ITI, fondy EU, MAS)
 • Budeme usilovat o rozšíření České pošty v Jesenici
 • Budeme pokračovat v již navázané intenzívní spolupráci s okolními obcemi v oblasti rozvoje Jesenice a celého našeho regionu

 

DOPRAVA

 • Ve spolupráci s krajem a státem budeme usilovat o komplexní řešení dopravy v oblasti tak, aby Jesenice byla méně zatížena tranzitní dopravou
 • Zajistíme výměnu povrchů na hlavních tazích uvnitř obce za asfalt tlumící hluk (tzv. tichý asfalt)
 • Vyvineme společně s dalšími obcemi úsilí o zprovoznění dosud blokovaných exitů Pražského okruhu s cílem snížit tím zátěž exitu jesenického
 • Budeme usilovat o vybudování „malého obchvatu“ Jesenice – přeložky Říčanské a Zbraslavské ulice a jejich křížení jižním směrem (krajská investice)
 • Podporu hromadné dopravy budeme realizovat tak, aby byla pro obyvatele zajímavou alternativou osobní individuální dopravy auty (preferujeme jednoznačně projekt příměstské kolejové dopravy - v návaznosti na připravovanou trasu pražského metra D nebo modřanskou tramvajovou linku). Rozšíříme počet spojů na lince 327, zajistíme dopravní spojení mezi Zdiměřicemi, Osnicí, Kocandou a Jesenicí i o víkendu
 • V oblasti zvyšování bezpečí občanů na komunikacích (pěší, cyklisté, děti) – budeme dále stavět nové chodníky podél komunikací, kruhové objezdy nebo semafory, zajišťovat osvětlení přechodů, stavět dle naší koncepce bezpečné stezky pro pěší a cyklisty jak mezi jednotlivými čtvrtěmi Jesenice, tak mezi Jesenicí a Prahou a mezi Jesenicí a budoucími zónami pro trávení volného času občanů)
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci místních komunikací

 

ŠKOLSTVÍ, PÉČE O DĚTI

 • Naše úsilí bude směřovat k tomu, aby byla v Jesenici dostatečná kapacita předškolních a školních zařízení – dle vypracované studie demografického vývoje v Jesenici je v následujících letech nezbytné vybudovat další plnohodnotnou základní školu s možností pozdější transformace na střední školu (např. víceleté gymnázium). Z dopravního hlediska je nezbytné, aby nová škola byla umístěna v jiném místě, než ta stávající.
 • Zachováme námi zavedené transparentní a spravedlivé přijímací řízení do školních zařízení
 • Zrekonstruujeme mateřskou školu v Osnici s rozšířením jejích prostor
 • Budeme nadále poskytovat pomoc škole při stabilizaci kvalitního učitelského sboru v Jesenici (podpora ubytování učitelů apod.)
 • Budeme nadále velmi podporovat mimoškolní aktivity dětí (v zájmových kroužcích, při uměleckém vzdělávání dětí v Základní umělecké škole), podporovat mateřská centra, sportovní organizace a všechna sdružení zajišťující volnočasové aktivity pro děti

 

VOLNÝ ČAS, REKREACE, SPORT, KULTURA

 • Umožníme příjemné trávení volného času na území obce – budeme organizovat různé obecní akce buď sami, či vytvářet dobré podmínky pro organizaci volnočasových aktivit jinými subjekty
 • Budeme pokračovat v podpoře vzniku a rozvoje veřejných zón pro sport a rekreaci, jako kombinace ploch zeleně a sportovišť (kromě již připravovaných, vytvoříme např. funkční park s pobytovou loukou za ZŠ v Jesenici), zajistíme propojení těchto ploch s obytnými územími bezpečnými pěšími a cyklistickými trasami – dobudujeme jesenickou síť cyklostezek dle naší koncepce
 • Budeme usilovat o realizaci námi připraveného projektu nového hlavního víceúčelového sportovního areálu, který bude sloužit jak potřebám stávající základní školy, tak i sportovním klubům a široké veřejnosti
 • V sousedství sportovního areálu podpoříme výstavbu plaveckého bazénu soukromým investorem
 • Budeme nadále pořádat divadelních představení, koncerty a společenské akce
 • Budeme nadále finančně podporovat spolkový, kulturní a sportovní život Jesenice
 • Rozšíříme místní knihovnu spojenou s informačním centrem a novým zázemím pro spolkovou činnost v obci

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Naším cílem je postupné rozšiřování ploch veřejné zeleně, její doplnění na vhodná místa intravilánu, zajištění údržby zeleně, při dalším územním plánování vždy zajistíme velkorysý podíl zeleně – jako povinnost pro investory, developery.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě izolační zeleně za účelem snižování hlukové a emisní zátěže
 • Provedeme parkovou úpravu veřejné zeleně (mezi základní školou a budoucím sportovním areálem, mezi Jesenicí a Zdiměřicemi)
 • Přímými a nepřímými metodami budeme nadále maximálně redukovat tranzitní dopravní zátěž Jesenice (a z toho vyplývající negativní vlivy na naše životní prostředí)
 • Budeme prosazovat dostavbu protihlukových opatření na Pražském okruhu, zachováme zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravy do čtvrtí Jesenice.
 • Vyhodnotíme nakládání s odpadními vodami a na základě této kontroly provedeme případné nezbytné úpravy technické infrastruktury, sítí, čistíren odpadních vod
 • Zajistíme ještě důslednější údržbu veřejných prostranství (sekání trávy, udržování čistoty)

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNICTVÍ

 • Budeme dále kultivovat program péče o seniory – kvalitní pečovatelská služba, podpora sociálních služeb, pravidelná setkání seniorů, výlety, společenské akce, vzdělávání seniorů (univerzita třetího věku)
 • Podpoříme vznik seniorského bydlení
 • Budeme usilovat o rozšíření spektra lékařských praxí - se zaměřením na obory, jejichž kapacita je nedostatečná (např. dětské lékařství, ortopedie)

 

PODPORA MÍSTNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Budeme vytvářet motivační podmínky pro doplnění chybějících služeb pro soukromé podnikatele
 • Zintenzívníme dále spolupráci radnice s místními podnikateli
 • V rámci regulativů budeme vždy definovat typ přípustných a nepřípustných podnikatelských aktivit v jednotlivých lokalitách

 

BEZPEČÍ V OBCI

 • Budeme pokračovat v realizaci opatření k zajištění větší bezpečnosti na ulicích – dobudování jesenické sítě stezek pro pěší a cyklisty, bezpečné přechody, nové kruhové objezdy
 • Provedeme instalaci kamerového systému v obci dle námi vypracovaného projektu
 • Učiníme kroky k nulové toleranci hazardu v Jesenici
 • Budeme podporovat kvalitní spolupráci obecní policie a Policie ČR v rámci hlídkových služeb, aby policie byla partnerem občanů, podpoříme vznik zamýšlené nové budovy služebny Policie ČR v centru Jesenice

 

TRANSPARENTNÍ RADNICE, ANTIKORUPČNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zachováme informační otevřenost radnice a rozšíříme komunikační nástroje občan - radnice
 • Umožníme veřejnou diskuzi o některých strategických otázkách – v podobě anket, průzkumů veřejného mínění, event. formou veřejného projednávání, případně za použití institutu referenda pro ty nejzávažnější otázky
 • Nadále budeme zadávat transparentní a hospodárné veřejné zakázky
 • Nadále budeme zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené Jesenicí s dalšími subjekty

  Jesenice - plachta

 CO SLÍBÍME, TO PLNÍME…

PRACOVAT PRO JESENICI NÁS BAVÍ

 

…NABÍZÍME POKRAČOVÁNÍ

 

KOALICE PRO ROZUMNÝ ROZVOJ JESENICE

TOP 09, Starostové a nezávislí

Kandidátní listina

zpět na hlavní stránku Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice

Jesenické zrcadlo, aneb co v kurýru nenajdete

28. 6. 2016
Jelikož jsme ve volbách 2014 získali obrovskou podporu jesenických občanů, cítíme se našim voličům zavázáni, byť v důsledku vzniku účelového povolebního slepence pěti stran sestaveného proti naší straně vítězné nemáme možnost realizovat náš volební program.
Číst více

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme