Program politické strany TOP 09 pro volby do zastupitelstva města Hostivice

Hostivice – město pro plnohodnotný život

Již podruhé předstupují kandidáti nominovaní politickou stranou TOP 09 před občany města Hostivice, aby se ve volbách do zastupitelstva města ucházeli o hlasy veřejnosti. Před čtyřmi roky většina z nás byla v komunální politice nováčky a teprve jsme se seznamovali s úskalími praktické činnosti ve prospěch města a jeho občanů. Uplynulé období nám umožnilo z blízkosti poznat jednotlivé problémy, které před městskou správou leží, a v mnoha případech jsme se podíleli na jejich řešení. Z kandidátů, kteří se nyní ucházejí o váš hlas, dva pracují v zastupitelstvu města a další působí ve výborech a komisích města. Kandidátní listina je doplněna o odborníky z různých oblastí a lidi ochotné se zapojit do práce ve prospěch hostivických občanů.

TOP 09 chce být v Hostivici i nadále alternativou pro všechny slušné a rozumně smýšlející lidi, kterým jde o blaho města. Naší zásadou je uvážlivý přístup k problémům a důraz kladený na osvědčené konzervativní hodnoty. Jsme přesvědčeni, že jedinou správnou cestou je otevřenost a spolupráce – jako spolehliví partneři chceme prosadit a podpořit projekty, které mohou napomoci zkvalitnit život v Hostivici.

 

NAŠE TÉMATA

 

Při nastávajících volbách do městského zastupitelstva předstupujeme před občany s následujícími prioritami:

 

1. Hostivice – město pro plnohodnotný život

 
TOP 09 si klade za cíl podporu podoby Hostivice jako města pro plnohodnotný život jeho obyvatel. Podpoříme proto kroky vedoucí k zajištění základních potřeb občanů, jakož i doplňkových kulturních a společenských akcí.

Bezpečnost. Úkolem města by měla být aktivní součinnost města na zajištění bezpečnosti jeho obyvatel, zejm. seniorů a dětí. Budeme se snažit vyjednat lepší komunikaci a nalezení vhodného modelu součinnosti PČR a Městské policie (např. podíl PČR na zvýšení bezpečnosti dětí v ranních hodinách /7:30-8:15/, dosažení koordinace při měření rychlosti vozidel včetně instalace upozorňujícího panelu překročení povolené rychlosti). S ohledem na rostoucí počet obyvatel podpoříme navýšení početního stavu Městské policie o dalšího příslušníka.

Infrastruktura. TOP 09 podporuje co nejrychlejší dokončení všech velkých projektů, ať se jedná o ČOV, revitalizaci Litovického potoka či postupnou obnovu komunikací, které chceme každý rok dotovat z městského rozpočtu fixní částkou. Ambiciózním projektem, o který se chceme pokusit, je přeměna parku mezi objektem Lidlu a základní školy v plnohodnotný prostor volnočasového vyžití občanů města (osazení lavičkami, piknikové plochy, vybudování dětského hřiště, outdoorové posilovny, hřiště pro pétanque atd.). Zajistíme propojení areálů základní a mateřské školy tak, aby rodiče mohli rychle a bezpečně převádět své děti mezi oběma institucemi bez zbytečných dopravních komplikací. Za další priority považujeme propojení města s jeho bezprostředním okolím (podpora projektů zajištujících propojení s přírodní dominantou hostivických rybníků) a dobudování cyklostezek. Zasadíme se o to, aby občané Hostivice získali nový zdroj pitné vody s významně nižším obsahem vápenatých a hořečnatých sloučenin.

Doprava. Podpoříme zvyšování dopravního propojení Hostivice s Prahou, ale i okolními obcemi – za nedostatečné považujeme zejména napojení na město Rudná. V souvislosti s rozšířením počtu železničních zastávek (U hřbitova, Sadová) chceme ve spolupráci se SŽDC vybudovat u železničních stanic moderní a kamerově zabezpečené zázemí pro cyklisty. Necháme osadit městské zastávky informačními panely o odjezdech navazujících přípojů, zejm. vlaků. Chceme zvýšit kulturní prostředí a zázemí autobusových zastávek, jejichž úroveň považujeme za nedůstojnou, a rozšíříme jejich informační funkci (tabule, vývěsky apod.).

Podpora podnikatelského prostředí. Chceme podpořit prostředí, které napomůže rozvoji služeb a podnikatelských aktivit, bez nichž nemůže žádné město smysluplně fungovat. Budeme proto iniciovat vznik pravidelně aktualizované databáze lokálních živnostníků a umožníme jejich lepší prezentaci a větší zapojení místních podnikatelů do řešení problémů, které město trápí.

Městské kulturní středisko a spolky. TOP 09 jednoznačně podporuje činnost dobrovolných organizací a spolků, které považujeme za jeden z nejdůležitějších projevů občanské společnosti. MKSH v posledním roce prokázalo opodstatněnost svého zřízení a postupně naplňuje představy o realizaci větších kulturních a společenských akcí i zajištění pravidelných volnočasových aktivit. Chceme i nadále finančně podporovat činnost jednotlivých organizací a umožnit jim rozvíjení aktivit nabízejících občanům města kulturní a společenské vyžití.

Školství. Město Hostivice má v současné době vybudovánu funkční strukturu vzdělávání a výchovy dětí od předškolního stupně po gymnaziální úroveň. Chceme zajistit trvale udržitelnou úroveň vzdělávání našich dětí a reagovat včas na hrozící problémy zejména ohledně kapacity mateřské a základní školy. Za hlavní cíl pro další roky považujeme vybudování nové mateřské školy a vyřešení nedostatečné kapacity základní školy při očekávaném zvyšování počtu dětí.

Čisté a zdravé město. Naším cílem je přinejmenším udržet stávající kvalitativní úroveň technických služeb a zvýšit povědomí občanů o čistotě v okolí svého bydliště. Podpoříme projekty, které budou citlivé k životnímu prostředí a více propojí zástavbu se zelenými plochami.

 
2. Architektonická a funkční podoba města

 
Hostivice prošla v uplynulých letech rychlým urbanistickým rozvojem, čemuž ne vždy odpovídaly adekvátně budovaná infrastruktura a promyšlená architektonická podoba města. Současnou zastavěnou plochu města, i s vědomím již schválených a postupně realizovaných developerských projektů, považujeme pro tuto chvíli za dostatečnou – další rozšíření města by bylo myslitelné pouze za předpokladu dobudování potřebné infrastruktury a při zachování kvalitního standardu života obyvatel Hostivice. Podoba města musí být v souladu se schváleným Plánem rozvoje města.

Podstatně větší důležitost než dosud musí mít promyšlené dotvoření architektonické podoby města, a to se zapojením všech zainteresovaných a kompetentních složek – od radnice přes odborníky po širší veřejnost. Za prioritu považujeme pečlivě připravenou aktualizaci územního plánu města, který předloží funkční a přijatelnou podobu města v delší časové perspektivě (minimálně 15 let).

 

3. Hospodaření města a investice

 
TOP 09 považuje za svoji důležitou prioritu zodpovědné hospodaření, které nepovede k trvalému a rozsáhlému zadlužování města. Výjimkou mohou být pouze úvěry spojené s nutnými investicemi do rozvoje infrastruktury. Díky novému přepočtu Rozpočtového určení daní, které se podařilo prosadit z iniciativy poslanců za TOP 09 a STAN v roce 2012, získalo naše město o více než 12 000 000 Kč ročně více pro své hospodaření – vyšší daňový výnos umožní stabilizovat rozpočet města a zajistí financování řady investičních akcí. Jelikož je třeba u většiny rozsáhlejších investičních akcí získat podporu z krajských, státních i evropských dotací, budeme této oblasti věnovat mimořádnou podporu a dbát na kvalitní přípravu potřebných podkladů k jejich získání.

Navrhneme zveřejňování všech smluv a plateb (mimo osobních výdajů a sociálních plateb) na internetových stránkách města. Všechna výběrová řízení musí být zcela transparentní a v úrovni zákona o veřejných zakázkách – prosadíme zveřejnění kompletních informací o VŘ včetně nabídek přihlášených firem a taktéž smluv, ve kterých je město smluvní stranou. Budeme důsledně uplatňovat transparentní výběr zhotovitele dle kritéria nejnižší ceny. Současně nastavíme u veřejných zakázek hrazených z městských zdrojů takový systém smluvních podmínek a finančních záruk, které bez výjimky zaručí kvalitní provedení díla.

Větší důraz chceme klást na možnost centrálního nákupu energií a služeb, a to i ve spolupráci s dalšími obcemi a subjekty. V rámci městského rozpočtu vytvoříme fond na zajištění správy a pravidelných oprav městských nemovitostí, který zamezí pozdějším problémům s jejich údržbou.

 
4. Transparentní a otevřená radnice

 
TOP 09 se chce zasadit o co největší otevřenost správy města a komunikaci s občany Hostivice. Obyvatelé města musejí mít možnost získat všechny potřebné informace o fungování města, činnosti svých volených zástupců i projektech, které se realizují či budou realizovat. V případě převzetí odpovědnosti za správu města chceme pravidelně občany seznamovat s činností vedení města, jeho plány a průběhem realizace hlavních projektů. Zavedeme rovněž pravidelné dny pro setkávání s občany.

Podpoříme zveřejňování podrobnějších zápisů z jednání rady a zastupitelstva města, stejně jako kompletních informací o VŘ včetně nabídek (u výběru zhotovitele zakázky zveřejníme komentář a zdůvodnění rozhodnutí). Chceme více zapojit veřejnost – odbornou i širší – do procesu rozhodování o fungování a směřování města – jak prostřednictvím anket, tak jednáním odborných komisí a otevřených zasedání s účastí veřejnosti.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme