VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 ČERNOŠICE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Černošice - rozvíjející se město

Černošice získaly v loňském roce do svého rozpočtu navíc 13 milionů korun. (Díky změně zákona o rozpočtovém určení daní, prosazené poslanci TOP 09 a STAN). Tyto finanční prostředky chceme v budoucích letech využívat na investice do zvýšení kvality občanské vybavenosti.

Město, které má být dobrým místem pro život, musí občanům garantovat kvalitní infrastrukturu. Prioritou jsou pro nás investice do výstavby a oprav veřejných komunikací, cest a veřejných ploch. Neméně důležité je dobudování vodovodu a kanalizace, spolu se systematickou rekonstrukcí jejich zastarávajících částí.

Nadále musíme zkvalitňovat zázemí školních i předškolních institucí, stejně jako investovat do zařízení pro sport a kulturu v našem městě.

Podporujeme dostavbu nové budovy městského úřadu s umístěním knihovny, pošty a služebny městské policie.

Pro efektivní realizaci městských investic chceme zlepšit organizaci a administraci transparentních výběrových řízení a věnovat mnohem více pozornosti plánování, připravenosti a koordinaci projektů v dotační oblasti.

Budeme usilovat o maximální zapojení místních podnikatelů a firem do výběrových řízení.

Černošice - město s kvalitním vzděláním pro děti

Zcela zásadním bodem našeho programu je rozvoj Černošic jako kvalitního místa pro rodinný život, výchovu dětí i zábavu a odpočinek místních obyvatel.

Chceme vytvořit prostředí pro rozšíření nabídky i kvality vzdělání v Černošicích. Jsme otevřeni podpoře místních soukromých školních a předškolních zařízení jako alternativy stávajících vzdělávacích institucí, aby rodiče měli maximální možnost volby pro své děti.

Je třeba zlepšit komunikaci mezi městem, základní školou a rodiči. Školu nevytváří jen rozšířená kapacita učeben či dobudované zázemí, ale především kvalita výuky a atmosféra vzájemného respektu. Využijeme veškeré možnosti k získání grantových prostředků pro zlepšení pracovních podmínek učitelského sboru, například nákupem pomůcek pro jazykové vzdělávání nebo výuku IT technologií.

Připravíme zpřesněná kritéria pro udělování grantů, s prioritou v oblasti práce s mládeží.

Budeme motivovat a podporovat neziskové organizace ke zřízení služby pro časově vytížené rodiče (vyzvedávání dětí ze školek a škol, přeprava do kroužků apod.).

 Schvalujeme výstavbu sportovní haly při základní škole, která vedle využití při výuce nabídne možnost kolektivního sportování všem obyvatelům Černošic a vytvoří nový prostor pro pořádání kulturních akcí. Naším zájmem však je i vyvážená podpora ostatních existujících sportů a sportovních klubů.

Chceme, aby se město více než v minulosti přihlásilo k tradičním městským kulturním událostem, jako je mariánská pouť či mokropeský masopust a rozumně podporovalo další akce pro místní obyvatele.

Rozšíříme aktivity městské knihovny po přestěhování do nových prostor o nabídku kulturních aktivit, jako jsou besedy, přednášky, výstavy apod.

Černošice – město s bezpečnější a plynulejší dopravou

Prioritou v oblasti dopravy je posílení bezpečnosti na hlavních komunikacích, zklidnění dopravy v okolí školských zařízení a vytvoření dlouhodobé koncepce dopravní obslužnosti Černošic.

Vypracujeme analýzu míst v Černošicích, která jsou intenzivně využívána chodci a zároveň vzhledem ke své dopravní vytíženosti neumožňují jejich bezpečný pohyb. Všechna taková místa musí být vybavena chodníky, přechody pro chodce, dopravním značením i osvětlením.

Vybudováním chodníků či pásů pro chodce zvýšíme bezpečnost na komunikacích, které slouží zároveň jako cyklostezky. S tím je spojen bezpečnější pohyb cyklistů po Černošicích. Zřízením cyklovýtahu na Vráž usnadníme pohyb po městě místním cyklistům a zároveň odlehčíme nábřežní komunikaci od části tranzitní cyklistické dopravy.

Budeme iniciovat vytvoření dlouhodobé dopravní koncepce Černošic. Ta musí reflektovat reálné využití individuální i hromadné dopravy a definovat investiční priority zlepšující cestovní komfort pro obě skupiny uživatelů.

V otázce chystané rekonstrukce železniční trati budeme v jednáních s kompetentními orgány důrazně žádat zohlednění potřeb obyvatel Černošic, stejně jako při jednání s vedením kraje o dopravních opatřeních ovlivňujících situaci v našem městě.

Černošice - město důsledně bojující s kriminalitou i vandalismem

Personálně a materiálně podpoříme činnost bezpečnostních složek na území města, především městské policie a hasičů.

Vandalismus vůči městskému i soukromému majetku chápeme jako projev nepřátelství k městu a budeme proti němu důsledně bojovat všemi prostředky.

Budeme prosazovat zásadní omezení provozu herních automatů na území města.

Černošice čistší a zelenější

Život ve městě se nemůže rozvíjet bez veřejných ploch a prostranství, která musí být bezpečná, čistá a pravidelně udržovaná.

Budeme usilovat o rozšiřování veřejné zeleně. Do její údržby se pokusíme zapojit dobrovolníky systémem adopce trávníků.

V zájmu ochrany životního prostředí budeme v chatových osadách důsledně dohlížet na likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem.

Podpoříme zřizování zahradních kompostérů jako dobrovolnou alternativu stávajícího svozu bioodpadu.

Jako jednu z akcí podporovaných městem obnovíme Den Země.

 Černošice vstřícné vůči seniorům a potřebným

Iniciujeme vznik senior taxi jako městem dotované nekomerční služby napomáhající ke zvýšení soběstačnosti pro starší a špatně pohyblivé občany.

Podpoříme vzdělávací a tvůrčí aktivity pro seniory v Černošicích, ať už na úrovni spolků, nebo přímo městských institucí, například knihovny či ZUŠ.

Budeme rozvíjet mezigenerační soudržnost, například pořádáním akcí pro občany všech věkových kategorií, či zřízením tzv. burzy babiček a dědečků.

Rozsah podpory stávajících pečovatelských služeb musí zůstat zachován.

Černošice – město dobrých sousedských vztahů

Spolkový život vnímáme jako klíčový prvek života v Černošicích. Vzhledem k velkému přílivu obyvatel je důležité neustále budovat sousedské vztahy a vytvářet prostor pro aktivní život místních společenství. Budeme proto podporovat iniciativy spolků směřující k prohlubování mezilidských vztahů v Černošicích, ale i hledat funkční využití veřejných ploch tak, aby umožňovaly a podněcovaly život ve městě.

Zřídíme městské informační centrum a naučnou stezku seznamující s architektonicky hodnotnými vilami na území města.

Budeme zvýhodňovat občany s trvalým bydlištěm v Černošicích oproti osobám u nás ve městě nehlášeným. Budeme usilovat, aby ve službách provozovaných městem nebo s podporou města (např. informační centrum) vznikaly přednostně částečné pracovní úvazky k uplatnění zejména rodičů s malými dětmi.

Chceme město, které vychází svým občanům vstříc. Proto budeme usilovat o zajištění možnosti vyzvedávání osobních dokladů na městském úřadě v Černošicích.

.

ČERNOŠICE NÁM LEŽÍ NA SRDCI,

VÍC NEŽ SI MYSLÍTE

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme