Program TOP 09 S podporou Starostů pro komunální volby 2014 v Čelákovicích

Čeho společně s Vámi chceme dosáhnout v následujícím volebním období 2014- 2018:

Politika města

stanovení jasných priorit pro město v celém volebním období

CO CHCEME:

- stanovení hlavních a konkrétních priorit pro město na celé čtyřleté volební období, vytvoření koncepce

- aktivní rada města, užší zapojení neuvolněných radních do chodu města- rozdělení kompetencí

- průhledná, vstřícná a plně fungující veřejná správa města

- jasně definovaný a srozumitelný rozpočet města (rozpočet města nejen pro odborníky, ale pro všechny občany srozumitelnou formou, umístění na web, podrobný komentář ve Zpravodaji)

 

HESLO: každý občan má právo „vidět“ do financí města

           - maximální využívání dotací a grantů, zefektivnění hospodaření města

           - transparentní výběrová řízení a jejich kontrola

            (výběrová řízení veřejně, využití webu, transparentnost, jmenovaní členové výběrových

             komisí napříč politickým spektrem a s příslušnou odborností)

HESLO: investovat je nutné maximálně hospodárně a se zamezením možností pro vznik korupčního prostředí

- větší propojení příspěvkových organizací, rekonstrukce a dostavba vodohospodářské infrastruktury, dopravní generel, obchvat města, městský stadion, školská zařízení (MŠ, ZŠ, zájmové a volnočasové aktivity dětí a mládeže)

- dostupnost a zveřejňování zásadních informací, otevřená komunikace s občany

 

HLAVNÍ HESLO:

nelze řídit město bez nastavení priorit a stanovení strategie k dosažení cílů

 

Informovanost a komunikace

- informace ve městě, komunikace s občany

CO CHCEME:

- nejen Zpravodaj města, ale také rozšíření využití moderních technologií k přenosu informací o dění ve městě (zpřehlednění www. stránek, facebookové stránky apod.)

- zachování osvědčených on-line přenosů ze zasedání zastupitelstva

- zpětná reflexe na dění ve městě, kvalitní on-line chat, kvalitní diskusní fórum

 

HLAVNÍ HESLO:

chceme město řídit za podpory občanů, což bez objektivního podávání informací nelze, chceme veřejnost zapojit více do dění ve městě a řídit město „s občany“

 

Rozvoj města, technická infrastruktura a komunikace

- investiční plán rozvoje města

CO CHCEME:

- plán rozvoje města schválený zastupitelstvem na celé volební období, respektování priorit na základě požadavků občanů

HESLO: investice na to, na co město má – město bez dluhů

- aktivní zapojení města do dotačních titulů a strukturálních fondů EU

CO CHCEME:

maximální získávání dotací a grantů pro město, vyčlenění speciálně vyškoleného zaměstnance pouze na problematiku dotačních titulů

HESLO: bez dotací nelze město dále rozvíjet

- vybudování a rekonstrukce základní technické infrastruktury a komunikací

CO CHCEME:

- vybudování a rekonstrukce kanalizace v Záluží a Jiřině

- postupná rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení

- komplexní pasportizace kanalizace ve městě

 

- grantové přerozdělování volných finančních prostředků

 

CO CHCEME:

- volné finanční prostředky rozdělit grantovým systémem – kultura, sport, příspěvkové organizace, spolková činnost apod.

HESLO: spravedlivé přidělování finančních prostředků pro organizace působící ve městě

 

HLAVNÍ HESLO: hospodárnost a efektivní vynakládání prostředků, město bez dluhů

 

Příspěvkové organizace města

- intenzívní komunikace města s příspěvkovými organizacemi, zapojení těchto  

  organizací do dotačních a grantových systémů, zefektivnění jejich    

  vzájemného propojení

CO CHCEME:

- maximální propojení příspěvkových organizací města pro společné projekty a činnosti. Užší spolupráce mezi městem a organizacemi, využití dotací a grantů

HESLO: příspěvkové organizace pro lidi, pro zlepšení a zkulturnění života ve městě

- zefektivnění vybraných služeb pro město

 

CO CHCEME:

- maximální zefektivnění činnosti Technických služeb (hospodárnost, důraz na čistotu a úklid města, privatizace příspěvkové organizace TS např. na formu s.r.o. se 100% podílem města

 

HLAVNÍ HESLO: efektivita a hospodárnost technických služeb města

Životní prostředí

 

- rekonstrukce vodohospodářské sítě, zejména zajištění snížení ztrát pitné vody a rekonstrukce vodojemu

CO CHCEME:

- vytvořit koncepci obnovy vodohospodářské a kanalizační sítě a následně její důsledná postupná obnova

- rekonstrukce vodojemu, jakožto hlavního přívodu pitné vody do města

HESLO: dodávka kvalitní pitné vody je jednou ze zásadních odpovědností města

- spoluúčast na kontrolách místních firem z hlediska ochrany životního prostředí

- více zeleně a volnočasových ploch pro děti a občany

- čistota města (odpadkové koše, „pejskaři“)

          

CO CHCEME:

- vyčistit město od špíny a nepořádku, více odpadkových košů, koše pro pejskaře, jasná odpovědnost za čistotu města, motivační systém

HESLO: čisté Čelákovice

 

- být neustále ve střehu, aneb v budoucnu může být stále ve hře možné umístění elektrárny v Mochově, aktivní účast na jednáních ve všech stupních

CO CHCEME:

- sledovat dění ohledně případných příprav realizace, všemi dostupnými prostředky se snažit zabránit možné výstavbě elektrárny, účastnit se všech důležitých jednání

HESLO: stále jasné NE elektrárně u Čelákovic!

Doprava

- zpracování detailního dopravního generelu– komplexní vyřešení dopravy   

  v pohybu i klidu

CO CHCEME:

- jasné řešení dopravy ve městě, parkovací místa, vybudování dopravní koncepce

HESLO: doprava nesmí být zátěží města

- řešení obchvatu města

CO CHCEME:

- aktivní účast města v řešení obchvatu, získání dotace

HESLO: zklidnění dopravy v centru města

Bezpečnost

- efektivní činnost městské policie, podpoření spolupráce s okolními obcemi, rozšíření kamerového systému

CO CHCEME:

- pokračovat v dotváření funkční městské policie, která bude nejen dohlížet na pořádek ve městě, ale zejména bude pomáhat s protidrogovou problematikou města. Městská policie není jen na vybírání pokut, ale je zde především pro občany

HESLO: bezpečnost ve městě a očištění města od drog

 

- aktivní protidrogová politika města ve spolupráci se školami

CO CHCEME:

- spolupracovat se školami a neziskovými organizacemi v osvětě i řešení drogové problematiky

 HLAVNÍ HESLO: Čelákovice bez drog

 

Bytové hospodářství

- příprava privatizace části městských bytů, vytvoření smysluplné a efektivní koncepce přidělování bytů, komplexní řešení pohledávek dlužného nájemného

CO CHCEME:

- vytvoření koncepce přidělování bytů a dokončení privatizace části bytového fondu

HESLO: bytový fond ve městě občanům, kteří se o svůj domov budou dobře starat

 

- sociální byty a startovací byty pro mladé rodiny s dětmi

CO CHCEME:

- vyčlenit a zrekonstruovat byty pro sociální případy a mladé rodiny jako první krok k bydlení a utváření domova v našem městě

HESLO: město musí myslet i na sociálně slabé, mladé rodiny a rodiny s dětmi

Školství

- vybudování nových kapacit mateřských škol, např. v Sedlčánkách

CO CHCEME:

- vybudovat mateřskou školku s domovem seniorů např. v budově bývalé školy v Sedlčánkách, výstavba MŠ v areálu MDDM.

HESLO: předškolní zařízení pro všechny děti z Čelákovic

 

- nové prostory pro mateřské centrum 

CO CHCEME:

- najít a vybudovat nové prostory pro mateřské centrum

HESLO: adekvátní prostory pro naše nejmenší

 

- Kamenka – přístavba

 

CO CHCEME:

- zajistit dotaci na přístavbu ZŠ Kamenka a udělat z Kamenky odpovídající školské zařízení

HESLO: odpovídající zázemí pro naše školáky

Kultura

- aktivní podpora městského muzea, jeho vyšší zapojení do kulturního života ve městě, zachování jeho tradičního poslání

CO CHCEME:

- využívat městské muzeum pro oživení kulturního a společenského života ve městě (výstavy, galerie umění, koncerty apod.), s důrazem na zachování jeho základního poslání. Zklidnit a dořešit situaci v městském muzeu. Jedná se o historický skvost našeho města.

HESLO: městské muzeum – chlouba Čelákovic

 

 - pokračování edice „Fontes musaei civitatis Celakovicensis“          

CO CHCEME:

- pokračovat ve vydávání písemných pramenů a obrazových dokumentů k historii našeho města v edici kronik města

HESLO: bez poznání minulosti nemůže být vize budoucnosti

 

- podpora kulturních akcí ve městě, zefektivnění činnosti kulturního domu,

  obměna a modernizace technického vybavení

CO CHCEME:

- vytvořit z Čelákovic kulturní město o kterém se ví, pořádání festivalů, divadelní scény, soutěží, apod.

- podpora rekonstrukce VARHAN

HESLO: Čelákovice nejsou jen noclehárnou...

Zdravotnictví a sociální služby

- podpora mladých lékařů

CO CHCEME:

- získat mladé lékaře do města, poskytnout jim např. startovací bydlení.  

HESLO: bez mladých lékařů není ve městě záruka zdravotnických služeb

     

- podpora charitativních organizací a spolků pečujících o handicapované občany a seniory.

CO CHCEME:

- vybudovat denní stacionář pro seniory, rozšířit a zkvalitnit služby současné pečovatelské služby města

 HESLO: důstojné stáří pro všechny

Sport, volnočasové aktivity a turismus

- efektivní využití městského stadionu a jeho propojení se školami a veřejností

CO CHCEME:

- dořešit majetkově městský stadion, zajistit kvalitního správce, nabídnout využití školám a široké veřejnosti, obnovit stadion jakožto hlavní sportovní stánek Čelákovic. Vytvořit a sjednotit správu veškerých městských sportovišť, vč. dětských hřišť pod jedním městským subjektem, s účastí sportovních klubů a sdružení.  

HESLO: Čelákovice si zaslouží sportovní stánek pro naše občany

 

- finanční podpora mládežnických týmů a sportů

CO CHCEME:

 - maximálně podpořit sportovní oddíly s dětmi (drogy a kriminalita mládeže), grantovým způsobem přidělovat finance, podílet se na sponzoringu úspěšných týmu

HESLO: sport našim dětem a mládeži

- rekonstrukce dětského tábora v Miličíně

- aktivní podpora MDDM k využití volného času dětí a mládeže

- zřízení městského INFOCENTRA

- obnova a údržba historických památek ve městě

 

 

 CO SE NÁM NEPODAŘILO ZATÍM PROSADIT:

- dořešit zefektivnění vybraných služeb pro město – privatizace TS

- MŠ Sedlčánky

- efektivnější využívání městského stadionu

- zefektivnění fungování některých odborů MÚ

HESLO: není všem dnům konec

 

 

HLAVNÍ HESLO:

Komplexní služby pro veřejnost a občanská vybavenost, bezpečnost v ulicích

a široká nabídka volnočasových aktivit ve městě pro všechny věkové kategorie.

V rámci Tradic, vedeni Odpovědností, za Prosperitu Čelákovic.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme