Volební program 2010

Program TOP09 pro komunální volby do zastupitelstva Lysé nad Labem 2010

 

1. Regionální rozvoj a turistika

Zajistíme prezentaci města a regionu na výstavách cestovního ruchu včetně umožnění prezentace firem z regionu.

Zasadíme se o rozvoj turistického informačního centra Lysá nad Labem.

Vypracujeme kvalitní protizáplavovou strategii, včetně strategie odstranění škod v případě záplav a jiných přírodních katastrof.

Zveřejníme územní plán v elektronické formě. Změny plánu budeme koncipovat tak, aby přilákaly více investorů i zahraničních firem do Lysé nad Labem. Lze tak zajistit tak další možnost zaměstnání pro obyvatele z Lysé nad Labem.

Zajistíme řádnou pasportizaci a výstavbu inženýrských sítí (plyn, kanalizace, elektřina). Vše zveřejníme v elektronické podobě, abychom usnadnili dostupnost informací pro investory.

Zasadíme se o zřízení pošty, která umožní poskytovat obyvatelům důstojné služby.

Budeme pomáhat podnikatelům při získání grantů z EU, Středočeského kraje a města Lysé nad Labem.

Podpoříme úsilí o  bytovou výstavbu do majetku města.

 

2. Město

 

Budeme naslouchat názorům občanů a snažit se jim dávat dostupnou formou dostatek informací o činnosti zastupitelů.

Prosadíme maximální profesionalitu jednání vyjádřenou poctivostí, přímostí a racionálním přístupem k realitě. K dosažení tohoto cíle hodláme využít poměrného zastoupení  zvolených představitelů stran.

Prosadíme maximální výkonnost městského úřadu, včetně efektivní práce Městské policie. Za tím účelem provedeme revizi dlouhodobých smluv s dodavateli a personální a finanční audit MÚ Lysá nad Labem.

Při sestavování rozpočtu města se budeme zasazovat o to, aby nebyla ohrožena vyváženost základních funkcí města. Ani pod tlakem ekonomické situace nechceme ustoupit od potřebných investičních akcí.

Hospodaření města budeme směřovat k vyrovnanému rozpočtu města.

Budeme pravidelně zveřejňovat stav městkých financí, včetně na internetu dostupného, aktuálního rozpočtu města.

Podpoříme vytvoření profesionálně silné skupiny pracovníků k maximálnímu využívání možnosti čerpání peněz z fondů EU a z fondů rozvoje regionu.

Budeme prosazovat průhledný mechanismus přidělování veřejných zakázek hrazených městěm.

Důsledným zveřejňováním údajů o realizaci projektu budreme vytvářet maximálně nepříznivé podmínky pro korupční jednání a tím ušetříme nemalé finanční prostředky.

Zvláštní pozornost chceme věnovat i okrajovým částem města a přidruženým obcím a zasazovat se o realizaci jejich potřeb, především v oblasti infrastruktury (komunikace, kanalizace, čistota).

 

3. Bezpečnost a prevence kriminality

 Udržíme místní oddělení Městské policie a posílíme její vybavení tak, aby mohla být zajištěna základní bezpečnost občanů Lysé nad Labem

 Zaměříme se na monitoring a potlačení šikany, narkomanie a gamblerství ve městě a zejména v okolí školních a předškolních zařízení.

 Budeme bojovat proti sprejerství a dalším formám vandalismu

 Budeme důrazně a pravidelně kontrolovat dodržování zákazu prodeje alkoholu nezletilým.

 Stanovíme jasná a neměnná pravidla pro fungování heren va městě.

 

4. Doprava

 

 Budeme pokračovat na projektu obchvatu Lysé a zasazovat se o odvedení tranzitní dopravy ven z města a ulehčení dopravní situace ve městě.

 Vymezíme odstavnou plochu pro nákladní auta a kamiony

 Budeme prosazovat zlepšení systému parkování ve městě, nynější stav je neúnosný.

 Podpoříme vznik cyklostezek!

 Budeme usilovat o zlepšení dopravní dostupnosti Lysé nad Labem a alespoň o zachování dosavadního počtu železničních spojů.

 Uplatníme u ČD požadavek na zásadní zkvalitnění nádražního prostoru, zejména vybudování  standartní čekárny

 

5. Školství

 

 Budeme podporovat zvyšování kvalifikace jednotlivých pedagogů

 Podpoříme systémové kontroly vedoucí ke zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu.

 Zahájíme proces rozšiřování Základní umělecké školy, stávající kapacita neodpovídá poptávce

 Budeme podporovat občanské aktivity zajišťující předškolní servis

 Při přijímání do MŠ budou mít přednost děti rodičů s trvalým bydlištěm v Lysé.

 Ve spolupráci se Středním odborným učilištěm Lysá nad Labem podpoříme vznik více učebních oborů.

 Významně podpoříme výuku jazyků ve městě. Zvyšování kvalifikace a vzdělanosti obyvatel města je naší prioritou.

V koncepci města se zaměříme na podporu výuky handicapovaných dětí.

 Vytvoříme podmínky pro logopedickou péči v předškolních zařízeních.

 Budeme s odborníky aktivně vyhodnocovat nový projekt "Vzorová škola" společnosti SMART a zvážíme účast Lysé nad Labem v tomto pojektu.

 

6. Zdravotnictví a sociální politika

 

 Budeme iniciovat a podpoříme veškeré snahy o obnovení lékařské pohotovosti v Lysé nad Labem a rozšíření nabídky specializovaných lékařských pracovišť

 Zrevidujeme proces budování nového domova důchodců a znovu zahájíme komunikaci se všemi účastníky projektu.

 Modernizace péče o naše seniory je naší prioritou. Zahájíme užší spolupráci s ošetřovatelskou službou a dohlédneme na kvalitu poskytovaných služeb.

 Budeme podporovat vzdělávací aktivity seniorů

 Podpoříme vznik a chod neziskových organizací zabývající se problematikou sociálně znevýhodněných občanů, zdravotně postižených. Včetně  projektů vedoucích k eliminaci sociálních dopadů ekonomické krize na občany.

 Ve spolupráci s úřadem práce vypracujeme systém nabídek a rozšíříme počet veřejných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.

 Podpoříme snahy o možnost ukončení vyplácení podpory v nezaměstnanosti osobám odmítajícímh nabízenou veřejně prospěšnou práci.

 

7. Ekologie a zemědělství a životní prostředí

 

 Budeme iniciovat vznik farmářských trhů za účelem podpory prodeje místních, čerstvých zemědělských produktů, zájemcům přímo od prvovýrobce.

 Nedopustíme necitlivé změnytradičního rázu krajiny.

 Podpoříme budování nových ploch zeleně ve městě a okolí.

 Kanalizace, čističky a přečerpávací stanice by měly pokrýt nejen město, ale i přidružené obce. Je třeba nastartovat dlouhodobé a stabilní investice do této oblasti.

 

8. Kultura

 

 Urychleně zahájíme projekt kulturních partnerství s vybranými okolními městy.

 Podpoříme kulturní akce vycházející z občanských iniciativ, jelikož právě ony posilují vztah občanů k městu a jeho přidruženým částem.

 Podpořímě vznik multikulturního centra v Lysé nad Labem včetně možnosti zřízení Domu dětí a mládeže ve spolupráci s okolními městy a obcemi.

 Zapojíme se do procesu inovace web města s využitím internetu při kulturních akcích, jako alternativního zdroje příjmů pro město.

 Zvýšíme adresnost dotací pro kulturní subjekty zřizované městem. Všemožně podpoříme projekty těchto institucí, nikoliv nehospodárnost uvnitř nich.

 Budeme aktívně vyhledávat a usilovat o získání grantů na opravy objektů v památkové zóně města

  

9. Sport a volný čas

 

 Činnost zájmových sdružení je naší prioritou, budeme usilovat o větší koordinaci a spolupráci v rámci partnerství s vybranými okolními městy.

 Zachováme podporu sportovních aktivit.

 Vytvoříme podmínky pro umožnění výstavby nových sportovních zařízení či areálů.

 Podpoříme vznik rekreačních území u nově vzniklých vodních ploch.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme