DRŽÍME SLOVO. I PO VOLBÁCH... TOP 09 Neratovice

Hlavní body programu TOP 09 Neratovice

1. Kvalitní správa města a jeho majetku,
2. Město bez hazardu,
3. Ombudsman pro seniory
4. Otevřené a kulturní místo pro život

Kvalitní správa města a jeho majetku vychází ze zásad:

 • Efektivní město, méně nákladný a více kvalifikovaný úřad
 • Zavedení systémového řízení procesů kvality dle norem ISO a modelů CAF, jako nástrojů pro zvyšování kvality organizací veřejné správy
 • Zodpovědný zadavatel (odůvodněné výdaje, veřejné zakázky spravované odbornými pracovníky).
 • Konec bodového sytému při určování priorit ve správě majetku - minimalizovat vlivu lobbistů a zastupitelů – ukončit„porcování medvěda“
 • eGovernment - od Optimalizace formulářového rozhraní po On-line registr grantů
 • Priorita vyrovnaný, stabilní rozpočet města podporující ekonomický rozvoj v regionu
 • Hledání rezerv porovnáváním s ostatními městy v jednotlivých položkách rozpočtu
 • Upřednostnit investice, které mají možnost získat podporu i z jiných zdrojů a mají dopad na snížení výdajů (např. zateplení objektů)
 • Hospodárně spravovat pouze účelný majetek, pro zbytný najít lepší využití
 • Prioritou našeho města je rozvoj místních firem, snižování nezaměstnanosti v regionu a pomoc handicapovaným.
 • Základním principem odpovědného veřejného zadávání je zohlednění více hledisek najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky, kterou jsme prosadli v zastupitelstvu v  minulém volebním období, lze zahrnout konkrétní společenské téma, které chce obec řešit např. podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných osob, podpora vzdělávání, důraz na snížení zátěže na životní prostředí apod. Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává přidanou hodnotu. To všechno samozřejmě za dodržení všech platných právních norem a to jak norem ČR, tak norem EU.  Zavedeme pravidelný před soutěžní dialog o plánech města s místními malými a středními podniky a veřejností.
 • Budeme trvat na tom, aby důležité projekty podléhaly veřejné diskusi. Trváme na tom, že taková diskuze má začínat v dostatečném předstihu tak, aby připomínky občanů mohly být zohledněny při přípravě projektu.
 • Na webových stránkách radnice vytvoříme prostor pro názory občanů. Internet je skvělým prostorem pro svobodnou diskusi, setkávání a výměnu názorů obyvatel města tak proč jej nevyužít.
 • Budeme usilovat o větší zájem organizací a veřejnosti o dění ve městě, jsme otevřeni diskuzi nad tématy, jako je častější konání jednání zastupitelstva, či jeho konání v pozdějších hodinách. Zavedeme přehledné zveřejňování audio či video informací projednávaných v zastupitelstvu na internetu.
 • Vytvoříme nový systém aktivní práce s dlužníky tak, aby dluhy evidované městem začaly konečně klesat. Neratovice v tuto chvíli evidují dluhy ve výši mnoha milionů korun za nesplacené nájemné a správní poplatky. Tyto peníze zákonitě chybí jinde, a přitom město nevynakládá dostatečnou aktivitu k jejich vymáhání – a to dokonce do té míry, že mnohé dluhy už jsou promlčené. Základem nového systému musí být průběžná kontrola placení závazků městu a včasné řešení problému v době, kdy dluh ještě není tak vysoký a je reálně splatitelný.
 • Budeme pokračovat ve zlepšování služeb pro třídění odpadů. Zasadili jsme se o lepší dostupnost kontejnerů na tříděný odpad, nicméně stále je co zlepšovat. Počet kontejnerů na ulicích se bude zvyšovat tak, aby to každá domácnost měla k nejbližším kontejnerům do 150 m. Nabídneme možnost třídit i kompostovatelný odpad.
 • Budeme prosazovat takovou reformu platby za odpad, aby ti, kteří třídí odpad, byli náležitě odměněni.
 • Budeme prosazovat další opatření ke snížení energetické náročnosti městského majetku.

Naším cílem je:

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Otevřená samospráva

Aktivní přístup k dlužníkům města

Třídění odpadů a snižování energetické náročnosti

 

Město bez hazardu

 • Znáte nějakého dlouhodobě šťastného hráče? My ne. Využijeme proto veškeré kompetence města k zákazu či omezení hazardu. Záleží nám na bezpečnosti ve městě, kterou provozování hazardu výrazně snižuje, chceme zabránit zneužívání sociálních dávek a znehodnocování veřejného prostoru umisťováním heren a kasin. V uplynulém období se nám podařilo částečným způsobem snížit počet výherních a hracích přístrojů, především pak v okolí škol a veřejných budov, jakožto i v sociálně vyloučených oblastech.
 • Naším cílem je úplný zákaz hazardu v Neratovicích.

 

Ombudsman pro seniory

 • Zřídíme při úřadě ombudsmana pro seniory, který bude poskytovat informace, podporu a bude pomáhat při jednání s úřadem. Počet seniorů v naší společnosti stále roste. Senioři mají často problémy při jednání s úřady, neznají svoje práva a často nemají nikoho, kdo by jim pomohl nebo se jich zastal. Po vzoru Švédska proto zavedeme úřad ombudsmana, který bude seniorům pomáhat a radit. Ombudsman bude volen zastupitelstvem městské části a bude úzce spolupracovat s organizacemi pro seniory.

 

Otevřené a kulturní místo pro život

Volnočasové aktivity a školy jako centra dění

 • Škola neodmyslitelně plnila roli centra obce a komunity, vraťme jí toto místo. Ve školách budeme podporovat mimoškolní aktivity a zdravé stravování.
 • Zvýšíme počet míst v mateřských školách, budeme podporovat pohyb na čerstvém vzduchu bez ohledu na rozmary počasí, otevírání školních hřišť pro odpolední setkávání, sport a dalších volnočasové aktivity nejen dětí.
 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci dětských hřišť. Budeme podporovat podobná veřejná zařízení pro zdravý životní styl (tělocvičny pod širým nebem apod.).
 • Město není jen pro auta. Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) je nedílnou součástí dopravního systému a její řešení se dotýká každého z nás.  Jsme tedy pro veřejnou diskuzi nad možnými alternativami, jakým směrem se v Neratovicích vydat.
 • Podpoříme další cyklo pruhy a usnadnění průjezdu cyklistům městem. Zvýšíme počet stojanů na kola, které ve městě žalostně chybí.
 • Prosadíme důslednější úklid centra města i okrajových čtvrtí. V místech s vysokou návštěvností je nutné pravidelně uklízet, přitom stávající metody úklidu jsou nedostatečné a vytvářejí příliš prachu. Je třeba se vrátit k úklidu mokrou cestou – jedině tak je možné snížit množství prachu v ovzduší a chránit naše zdraví.
 • Zlepšíme péči o parky a zelené plochy a zlepšíme kvalitu péče o vysazené stromy a keře.
 • Zeleným plochám ve městě se často nevěnuje potřebná pozornost, a kvůli tomu skomírají. Zlepšíme údržbu zelených ploch, budeme se zasazovat za vnik nových zelených ploch a za výsadbu stromů. 
 • Budeme iniciovat akce a opatření, která povedou k oživení osadních, občanských a komunitních spolků, kulturních a sportovních organizací, aby Neratovice byly příjemnými místem pro náš společný život.

Čisté, zdravé a příjemné místo pro život

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme