Buštěhrad

Akce MO TOP 09 Buštěhrad uskutečněné ve volebním období 2010-2014

Místní organizace TOP 09 Buštěhrad získala na volební období 2010-2014 jeden mandát, který spojila v koalici s místním sdružením nezávislých kandidátů „Pro Buštěhrad“ a úspěšně jej tak proměnila. Členové MO TOP 09 Buštěhrad začali pracovat ve výborech a komisích města a podílet se na činnosti samosprávy města významnou měrou hned od začátku roku 2011. Ve Finančním výboru na podzim v roce 2010 zasedli Dagmar Novotná a Luboš Kluiber, ve Výboru pro životní prostředí Lucie Dlouhá a Jana Kluiberová, v Kontrolním výboru Kamil Dlouhý, a Luděk Semrád (STAN), v Kulturním výboru Petr Sejkora, který získal mandát zastupitele. V roce 2013 se Petr Sejkora mandátu vzdal a převzal jej Luboš Kluiber.  Předkládáme Vám tak průřez tímto volebním obdobím a celkový výčet uskutečněných akcí a projektů, které se MO TOP 09 Buštěhrad podařilo prosadit v tomto volební období a s velkým osobním a pracovním nasazením také zrealizovat.

Rok 2011

Začal zajištěním projektu a výstavbou tolik potřebného přechodu pro chodce a retardéru v ulici Hřebečská u mateřské školky, který byl v krátkém čase vybudován. Dalším krokem bylo zadání projektů na rekonstrukci a vybudování dvou tříd mateřské školky, (jedna v prostorách základní školy a druhá v prostorách současné mateřské školy, kde sídlil až do roku 2013 Městský úřad, počítalo se s přestěhováním úřadu do prostor zámku po jeho rekonstrukci), protože současná kapacita předškolního zařízení zdaleka neodpovídala poptávce po umístění. Pokračující rekonstrukce buštěhradského zámku byla tedy další náročnou akcí, kterou jsme „zdědili“ po předchůdcích a nutno říci, že v dosti neblahém stavu.

Kamil Dlouhý a Luděk Semrád se podíleli v rámci svého členství ve výboru na kontrolních mechanizmech města, Luboš Kluiber a Dagmar Novotná pracovali na sestavování návrhu rozpočtu a návrhů rozpočtových opatření a návrzích na přidělování finančních příspěvků neziskovým organizacím města. Koncem roku rezignoval Petr Sejkora na funkci předsedy Výboru pro kulturu a sport, výbor byl zastupitelstvem zrušen, stejně tak byl zrušen Výbor stavební. Starostka jmenovala Kulturní komisi a Stavební komisi. Stavební komisi za TOP 09 obsadili Tomáš Kluiber a Pavel Vavruška.

Rok 2012

Pokračující práce na rekonstrukci západního křídla buštěhradského zámku, 1. a 2. nadzemního podlaží nabralo konečně větší rychlost a smysluplná řešení, díky organizačním a odborným schopnostem zejména našeho projektového manažera Pavla Vavrušky. Spolu s naším koaličním partnerem jsme odstartovali sérii jednání s majitelem druhých ¾ buštěhradského zámku, Středočeským krajem. Podařilo se nám vyjednat nové podmínky pro spolupráci v této oblasti, koncipovat a vytvořit Dohodu o spolupráci a požádat o maximální možnou výši dotace / 10mil./ z Fondu Regionálního rozvoje Středočeského kraje, která byla městu přiznána, / ve výši 8mil./, námi také administrována a k dnešnímu dni je již také řádně vyúčtována.

Na průběh celého roku 2012 byly naplánovány a Pavlem Vavruškou pečlivě projekčně připraveny návaznosti na akci přeložky vedení nízkého napětí v ulicích města Buštěhradu, které běžely mimo jiné i pod jeho odborným dozorem na straně města. Na těchto akcích město Buštěhrad získalo díky této poctivé projekční přípravě a dobré komunikaci s investorem nejen výhodu moderního řešení rozvodu nízkého napětí, ale právě díky pečlivé projekční přípravě Pavla Vavrušky a vzájemně ohleduplné spolupráci s investorem se tak podařilo včlenit do této investice požadavky pro město Buštěhrad ve smyslu výstavby nového veřejného osvětlení a chodníků v daných lokalitách. Tím se v tomto roce podařilo prosadit a zrealizovat vybudování nového chodníku podél západního křídla zámku a jeho veřejného osvětlení, také v rámci organizace a provedení přípojek pro objekt západního křídla buštěhradského zámku.

I v tomto roce se Kamil Dlouhý a Luděk Semrád se podíleli v rámci svého členství ve výboru na kontrolních mechanizmech města, Luboš Kluiber a Dagmar Novotná pracovali na sestavování návrhu rozpočtu a návrhů rozpočtových opatření a návrzích na přidělování dotací města neziskovým organizacím.

Dále se nám podařilo pod manažerským vedením Pavla Vavrušky uskutečnit výběrové řízení na výstavbu jedné třídy mateřské školy v prostorách základní školy, pro předškoláky a uskutečnit výstavbu této třídy, která byla k 2. září 2012 pro děti slavnostně otevřena. Výstavbě předcházela, opět naším projektovým manažerem Pavlem Vavruškou operativně projekčně připravená, oprava střechy nad objektem nové mateřské školy, která byla v havarijním stavu. Podařilo se nám také prosadit uskutečnit pořízení nové techniky pro Technické služby Buštěhrad, nové vozidlo zn. Multicar se zimními nástavbami, jehož pořízení formou dlouhodobého pronájmu vyjednal Pavel Vavruška.

Prosadili jsme s koaličním partnerem a zrealizovali jsme novou podobu místního periodika Buštěhradský zpravodaj, jehož odpovědným koordinátorem, pravidelným přispěvatelem a zajišťovatelem tisku se stala Dagmar Novotná. Časopis nyní přináší občanům města objektivní a pravdivé informace o všech událostech, týkajících se výstavby, hospodaření a celkového provozu města, informací z radnice včetně tiskových příspěvků od neziskových a příspěvkových organizací, je dotován inzercí, kterou operativně a také systematicky Dagmar Novotná zajišťuje.Informace o akcích najdete na:

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-36-2012/bz4-2012.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-36-2012/bz5-2012.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-36-2012/bz6-2012.pdf

V tomto roce také započala revize právních předpisů města a Městského úřadu a také revize pohledávek města, která byla provedena zpětně až do roku 2003, kterou zrealizovala Dagmar Novotná. Výsledkem bylo předání pohledávek k vymáhání v částce takřka 1mil Kč.

Rok 2013

K pokračujícím pracím na rekonstrukci západního křídla buštěhradského zámku, 1. a 2. nadzemního podlaží se vázala rovněž rekonstrukce zámeckého parku, kterou sice prováděl Středočeský kraj, ale na jejímž dokončení se značnou měrou organizačně a manažersky podílel Pavel Vavruška ve spolupráci s paní starostkou. Z této jeho iniciativy vzešla rovněž pro město Dohoda o užívání zámeckého parku/zahrady, která byla oběma stranami podepsána, město se tak stalo provozovatelem parku, který jsme tak mohli pro veřejnost slavnostně otevřít v červenci 2013.

I v roce 2013 pokračovaly přeložky vedení nízkého napětí v buštěhradských ulicích majitelem a investorem / ČEZ/ v jedné osobě. Opět ale díky včasné a pečlivé projekční přípravě Pavla Vavrušky a úspěšných jednáních se společností ČEZ distribuce a. s. získalo město Buštěhrad za minimální cenu nově opravené chodníkynovým veřejným osvětlením. Jednalo se o úsek ulice Kladenská v délce 260m s osvětlením v počtu 9 nových lamp, ulice Vávrova celá, s počtem 7 lamp včetně úpravy chodníků. Inicioval a zajistil rekonstrukci zámeckých schodů, které byly několik desetiletí v havarijním stavu, stejně jako schody v ulici Brandlova, které byly také opraveny.

Rovněž také v tomto roce členové Kontrolního výboru /Kamil Dlouhý a Luděk Semrád/a Finančního výboru /Dagmar Novotná, Luboš Kluiber/ a Výboru pro životní prostředí / Lucie Dlouhá a Jana Kluiberová/ konali svoji činnost.

Rekonstrukci plynové kotelny Základní umělecké školy, která byla v havarijním stavu a potřebovala nutně nové vybavení, i tato akce se podařila prosadit zrealizovat díky vysokému pracovnímu nasazení Pavla Vavrušky. Dále také odvodnění komunikace Revoluční v úseku mezi buštěhradskými rybníky, kde v období přívalových dešťů docházelo pravidelně k zaplavování komunikace a její neprůjezdnosti.

V září roku 2013 uspořádala MO TOP 09 Buštěhrad Dětské sportovní odpoledne v nově otevřené zámecké zahradě. Akce se zúčastnily tři sportovní spolky – Karate Klub Kladno pod vedením trenérů, mimo jiné také Luboše Kluibera, Sport Academy Kladno- děvčata, která provozují sportovní aerobik stejně jako členové Karate Klubu Kladno na celostátní úrovni. Oba kluby se účastní akcí a soutěží také v zahraničí. Třetím sportovním spolkem byl Tenísek Tondy Jeřábka – spolek, který sdružuje malé tenisty. Sportovní odpoledne se opravdu povedlo./FOTA/. Posledním velkým počinem roku 2013 bylo dokončení rekonstrukce západního křídla buštěhradského zámku a následně – přestěhování celého Městského úřadu do nových prostor buštěhradského zámku. Dokončení rekonstrukce západního křídla zámku vedl Pavel Vavruška manažersky a stejně tak akci přestěhování Městského úřadu do nově zrekonstruovaných prostor. Celou legendu pokračující rekonstrukce západního křídla buštěhradského zámku od roku 2011 až do roku 2014 vám předložíme zvlášť. Ve všech ostatních uvedených projektech se Pavel Vavruška významnou měrou podílel a to tvorbou zadání, projektovou přípravou, tvorbou smluv a následně vedením realizace až po předání dokončeného díla. Pro rekonstrukci a využití ¾ buštěhradského zámku, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, v tomto roce započali Dagmar Novotná a Pavel Vavruška s hledáním investora a provozovatele pro tento objekt. Ve spolupráci s paní starostkou a Středočeským krajem tak probíhají jednání s již potenciálním investorem. Akce v průběhu roku 2013 můžete najít na:

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz4-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz5-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz6-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz7-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz8-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz9-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz10-2013.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-37-2013/bz11-2013.pdf

Rok 2014

Do roku 2014 jsme vstoupili, po přestěhování Městského úřadu do nově zrekonstruovaných prostor západního křídla v 1. a 2. nadzemním podlaží buštěhradského zámku a s hotovým projektem na výstavbu druhé třídy mateřské školy, v prostorách po Městském úřadu, a hotovým výběrovým řízením na tuto stavbu, včetně rekonstrukce kuchyně mateřské školy, v návaznosti na nutnost navýšení kapacity pro nové malé strávníky. Práce započaly ihned po novém roce a to ve zvláštním režimu, který zajistil ohleduplný, stálý a nepřerušený provoz mateřské školy v ostatních třídách a pavilonech. Celou tuto akci organizačně a manažersky připravil a zajišťoval Pavel Vavruška. V souvislosti s touto výstavbou se vyskytl problém s kanalizací v tomto objektu, který bylo nutno ihned řešit a který se mu také podařilo operativně v průběhu výstavby třídy zvládnout. Třída tak byla slavnostně otevřena dne 2.6.2014.

Pavel Vavruška a Dagmar Novotná sledovali vypisování dotačních titulů a tím se podařilo získat další dotační titul na pořízení nové komunální techniky pro snížení prašnosti ve městě. Požádali jsme o dotaci, která byla městu Buštěhrad přidělena a uskutečnili jsme tak nákup nového vozu Multicar s vybavením pro snižování prašnosti ve městě Buštěhrad za náklady ve výši  10% z celkové ceny vozu.

Protože rezignací Petra Sejkory a rozhodnutím zastupitelstva na podzim 2011 zanikl  Výbor pro kulturu a sport, jmenovala starostka města Kulturní komisi. Na jaře 2014 však došlo také k rezignaci členů této Kulturní komise. Starostka jmenovala nové členy komise, ve které vedle ostatních za TOP 09 zasedli Dagmar Novotná a Luboš Kluiber. Zorganizovali jsme Den dětí na Buštěhradě, který měl kladný ohlas a vysokou návštěvnost.

Také v roce 2014 pokračovaly práce na přeložkách vedení nízkého napětí v ulicích města, opět se tyto akce mohly uskutečnit z důvodu dobré projekční přípravy uskutečněné Pavlem Vavruškou a úspěšné vzájemné komunikaci s firmou ČEZ Distribuce. Díky této naší práci dojde ke zhodnocení nemovitostí ve všech lokalitách města, dotčených těmito úpravami. Město Buštěhrad navíc díky invenci Pavla Vavrušky získá za minimální náklady nové chodníky a nové veřejné osvětlení, tentokrát v ulicích Pražská, Náměstí 19 svítidel a v ulicích Příční, Lípová a Stavební 20 svítidel. Nyní se realizují přeložky  v ulicích U rybníka a U cihelny, kde bude dalších 13 nových svítidel. Připraven je také projekt přeložek venkovních vedení pro ulice Prokopova a Na Skalech. Vnímáním potřeb města v této oblasti se Pavlu Vavruškovi podařilo také zrealizovat další opravu schodů, tentokrát v ulici Riegrova. Projekčně připravil Pavel Vavruška také rekonstrukci tělocvičny v Základní škole Oty Pavla Buštěhrad a rekonstrukci havarijního stavu kuchyně v základní škole, včetně zajištění výběrového řízení. I nad tímto objektem však bylo nutné, podle zásad správného hospodáře, nejdříve opravit havarijní stav střechy, jehož přípravu a realizaci se nám rovněž podařilo uskutečnit.

Ve výhledu pro nový investiční plán města Buštěhradu Pavel Vavruška zahájil projekční přípravu na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad / stávající kontejnery nedostačují kapacitně a nepůsobí esteticky/. Stejně tak připravil projektovou dokumentaci na vybudování parkoviště a přechodu pro chodce, včetně úpravy okolí u hřbitova a projektovou dokumentaci na vybudování části chodníku k zámku a přechodu pro chodce v ulici Revoluční. Veškeré stavební akce procházely pravidelně programem zasedání Stavebního výboru, také i Kontrolního a Finančního výboru, než byly předloženy zastupitelstvu. I z tohoto roku je možné shlédnout příspěvky v Buštěhradském zpravodaji na:

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-38-2014/bz1-2014.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-38-2014/bz3-2014.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-38-2014/bz4-2014.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-38-2014/bz5-2014.pdf

http://www.mestobustehrad.cz/meu/zpravodaj/rocnik-38-2014/bz6-2014.pdf

Za celé uplynulé období se členům MO TOP 09 Buštěhrad podařilo stabilizovat hospodaření města důslednou kontrolou hospodaření a zaváděním správných zákonných postupů v této oblasti, získáváním dotačních titulů, správnou projekční přípravou a vedením jednotlivých akcí. Také v oblasti legislativní jsme zrealizovali celou řadu úprav a postupů, které v rámci řízení města a městského úřadu chyběly. Byla provedena kontrola archivu a spisovny, zrevidován stav pohledávek města a předán k vymáhání v částce téměř milionu korun. Doplněny a zaktualizovány byly také důležité dokumenty a právní předpisy města a Městského úřadu. Hospodaření města je nyní transparentní, vykazuje dlouhodobě kladný zůstatek a to i přesto, že jsou realizovány stavby a ostatní veřejně prospěšné akce, bez dluhového zatížení města, přičemž příjmy města se sestávají oproti předchozím volebním obdobím jen z běžných příjmů z daní.

 

Dagmar Novotná

LeTOPisy Buštěhrad

LeTOPisy Buštěhrad

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme