Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09

Volební program

Rádi bychom Vám představili cíle našeho sdružení, se kterými budeme vstupovat do letošních komunálních voleb v naší obci.
Myslíme si, že naší obci především chybí dlouhodobý strategický plán rozvoje. Současný pochází již ze začátku 90. let minulého století a v dnešní době neodpovídá aktuálním potřebám obyvatel. Je zřejmé, že tento plán nemůže vzniknout někde u stolu na obecním úřadě, ale musí být tvořen a prodiskutován hlavně s obyvateli obce, kterých se bude bezprostředně týkat.
Měly by být jednoznačně upřednostněny potřeby zde trvale žijících obyvatel před jejími návštěvníky.

Dále se v dnešní době potýkáme se zhoršením bezpečnostní situace místních obyvatel. Je to bohužel daň za výrazné zvýšení návštěvnosti regionu a uvedení Svatého Jana pod Skalou ve všeobecnou známost. Proto bychom rádi zavedli do praxe tato opatření.

Oblast rozvoje obce:


1. Hlavním cílem je vytvoření výše uvedeného strategického plánu rozvoje
obce.

2. Uvažujeme o vytvoření obecní skupiny a koordinátora pro prevenci kriminality a ochrany obyvatel obce, která bude mimo jiné zajišťovat prevencibezpečnostních rizik ve spolupráci s HZS, JSDH, Policií ČR, Městskou policií v Berouně, popř. obecní stráží. Jedním z úkolů této skupiny je i zajištění osazení bezpečnostních kamer do vybraných částí obce používaných převážně k parkování vozidel. Vzhledem k věkovému složení obyvatel obce bychom také rádi našim seniorům nabídli pomoc se zabezpečením majetku, vlastního bezpečí a také při zajišťování základních životních potřeb.Tato skupina by se měla také zaměřit na prevenci v oblasti kriminality se zaměřením na mladší skupinu obyvatel a dětí ( násilná činnost, majetkové delikty, drogové závislosti a další).

3. Měli bychom se zaměřit na zvýšení informovanosti a lepší komunikaci obecního zastupitelstva s obyvateli obce, např. formou online přenosů a záznamů schůzí zastupitelstva.Vytvoříme mobilní SMS informační systém pro místní obyvatele. Všichni nemají přístup nebo znalosti k využívání k internetu, mobilní telefon zná a užívá téměř každý. Systém by sloužil pro zasílání pozvánek na akce, pro důležité informace, varování, žádosti o pomoc apod. Rádi bychom více začlenili širší veřejnost do práce a rozhodování obecního úřadu. Využili bychom například formu anket, online hlasování, konzultace apod.Naším cílem je naprosto transparentní úřad, tzn. všeobecné zveřejňování smluv a jejich online zpřístupnění, a to včetně veškerých zpráv obecního úřadu.S tím nutně souvisí i pravidelné aktualizace a inovace webových stránek nejen obecního úřadu, ale i obce.

4. Budeme se snažit zhodnocovat, efektivně a hospodárně využívat obecní majetek a finance.

5. Myslíme si, že je také nutné zabývat se zlepšováním občanské vybavenosti obce.

6. Pokusíme se zkvalitnit spolupráci zejména s krajským úřadem a budeme pracovat na co nejširším využívání vládních programů a dotací pro rozvoj naší obce. Budeme se snažit o zapojení do regionálních projektů, které budou obci prospěšné.

Oblast ekologie:


1. V této oblasti musíme vyřešit nakládání s odpady a jejich následnou ekologickou likvidaci ve všech částech obce a přesně dodržet podmínky nových nařízení v této oblasti. Musíme vytvořit systém sběru biologicky  odbouratelného odpadu. Ten může až z 90% pokrývat dotace OPŽP ( MŽP). Měli bychom zpřehlednit a vyřešit nedostatky v budoucím výběru poplatků a  svozu komunálního odpadu.

2. Pokusíme se zaměřit na hlavní problémy v oblastech kompletní údržby komunikací a zásobování pitnou vodou v osadě Záhrabská.

3. Budeme řešit a omezovat přímé dopady turistického ruchu na naší obec a životní prostředí.

Oblast vzdělání:

1. Podporujeme všechny možné formy vzdělávání a spolupráce s neziskovými organizacemi, které zajišťují provozování sportovní, vzdělávací a kulturní činnosti místních obyvatel.

2. Bude nutné dokončit probíhající rekonstrukci dětského hřiště.

3. Rádi bychom zvýšili bezpečnost místních dětí při cestách do školy formou vybudování přechodů a nové zastávky autobusu.

Oblast sociální:

1. Zajistíme pomoc mladým zaměstnaným rodinám s péčí o děti a následným umístěním dětí do předškolních zařízení.

2. Důsledně budeme kontrolovat a tvořit plán pracovních příležitostí pro nezaměstnané občany, kde budeme i efektivně využívat sezónních zaměstnanců obce.

3. Nabízíme podporu místnímu podnikání s cílem vytvoření nových pracovních míst.

4. Rádi bychom navázali častější a lepší komunikaci s úspěšnými městskými a obecními úřady, stejně jako s dalšími úspěšnými ekonomickými subjekty v místě i regionu.Děkujeme za vaši podporu .

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme