Top životní prostředí pro Černošice

2. 10. 2014

Při rozšiřování ploch veřejné zeleně budeme využívat domácí druhy dřevin a vytvářet druhově pestré trávníky. Zajistíme pěší dostupnost rekreačních zelených ploch, pořídíme nový nebo rekonstruujeme stávající mobiliář (lavičky a pod.), vybudujeme odpočinkové zóny. K zajištění pravidelné péče o vzhled veřejné zeleně budeme iniciovat systém dobrovolné adopce trávníků, případně i stromů či keřů.


Podporujeme třídění komunálního odpadu a chceme je dále rozvíjet. Vymezíme u chatových osad prostory pro sběrná místa komunálního odpadu. Podpoříme také zřizování domácích kompostérů jako dobrovolnou alternativu využití bioodpadu.

Řeka Berounka plní v Černošicích současně rekreační, volnočasovou, urbanistickou, vodohospodářskou, ekologickou i  estetickou funkci. Zrealizujeme revitalizační a přírodě blízká protipovodňová opatření. Zpřístupníme poříční zóny a pobřežní plochy pro obyvatele. Ke zdůraznění nezastupitelného významu řeky pro celý náš region zavedeme ve spolupráci se školskými zařízeními a obyvateli "Den Berounky" jako kulturně ekologickou akci.

Budeme řešit problém odpadních vod v chatových osadách tak, aby likvidací splašků nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových vod. U všech chat budeme vyžadovat buď odkanalizování, nebo dobudování septiků a jejich pravidelné vyvážení.

Budeme klást důraz na šíření informací o negativních dopadech spalování nekvalitních paliv na kvalitu ovzduší a lidské zdraví, o možnostech ekologického vytápění, o možnostech čerpání dotací, o významu biodiverzity, krajinných hodnot a vyrovnaného vodního režimu. Obnovíme v Černošicích Den Země, který - ačkoli se setkával s velkou odezvou místních občanů - byl před čtyřmi lety zrušen.

Zpracovaly: Ing. Jana Neumanová, Mgr. Slávka Kopačková

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme