Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Vážení spoluobčané,

dovolte nám představit volební program a kandidáty strany TOP09 pro komunální volby 2010 v naší obci.

Rádi bychom přispěli ke zlepšení místa, kde budeme společně nejen bydlet, ale zároveň i stále lépe žít. Naše vize chceme realizovat pod hlavičkou strany TOP 09 nejen pro naše názory, ale také abychom spojili starousedlíky a novousedlíky a společně podporovali rozvoj Vraného nad Vltavou.

Při sestavování našeho volebního programu byla velice přínosná spolupráce s kandidáty TOP 09 do zastupitelstev okolních obcí, ve které budeme i nadále pokračovat. Užitečná při naší práci bude podpora a znalosti kolegů z TOP 09 na všech úrovních státní správy a rovněž kolegů ze sdružení Starostové a nezávislí (STAN).

I. Finance

Po důkladné analýze rozpočtu obce učiníme vše potřebné k vylepšení stránky příjmové a na výdajové stránce budeme důsledně dohlížet na účel a účelnost vynakládaných prostředků. Proto budeme činit zejména tyto kroky:

 • chceme motivovat občany, kteří ve Vraném bydlí, aby zde měli i trvalé bydliště, popř. sídlo firmy, a zajistit tím vyšší příjem obce z daní, který se odvíjí od počtu obyvatel, resp. míst podnikání na území obce
 • budeme činit kroky k využití veškerých zdrojů (včetně např. investičních a provozních dotací apod.) a k zajištění vlastních prostředků nezbytných pro povinnou finanční spoluúčast na projektech financovaných z národních a evropských fondů
 • provedeme detailní analýzu nemovitého majetku obce a jeho využitelnosti pro obec
 • vynaložíme maximální úsilí na snížení nákladů na opravy komunikací spoluprací s okolními obcemi při výběrových řízeních, aniž by se snížil jejich rozsah
 • budeme důsledně vybírat místní poplatky

II. Rozvoj obce

Chtěli bychom rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v obci, vytvořit podmínky pro podnikatele a tím nabídnout občanům pohodlnější a příjemnější život v obci. Samozřejmostí je plánovaná a rozumná údržba obecního majetku, jako jsou komunikace, inženýrské sítě a obytné domy. Naším cílem je, aby se z Vraného stalo přirozené společenské centrum mikroregionu. Hodláme učinit mimo jiné tyto kroky:

 • vypracujeme střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje obce
 • budeme intenzivně jednat a spolupracovat s hl. m. Prahou a Středočeským krajem na prodloužení cyklostezky podél Vltavy na Jarov a následně do Vraného, což přinese více příležitostí pro místní podnikatele, odlehčí provoz na silnici ze Zbraslavi a učiní ji tak bezpečnější
 • ve spolupráci s okolními obcemi z mikroregionu Dolnobřežansko se pokusíme zlepšit dopravní dostupnost prostředky hromadné dopravy, zejména v tzv. „hluchých časech“ – např. mezi 21–23 hod
 • zlepšíme odpadové hospodářství: vhodná četnost odvozu tříděných odpadů, pořádek kolem kontejnerů, rozmístění odpadkových košů na psí exkrementy
 • zaměříme se rovněž na opravu ulic Nádražní a U Elektrárny směrem do Skochovic
 • povedeme intenzivní jednání s majiteli „Papírny“ o změně současného neutěšeného stavu
 • budeme aktivně spolupracovat s mateřskou a základní školou na zkvalitnění života dětí
 • zasadíme se o zřízení bankomatu v obci

III. Spolupráce s občany

Chceme otevřeně komunikovat s občany a konzultovat s nimi strategická rozhodnutí, a to zejména těmito způsoby:

 • zavedeme internetové dotazníky pro lepší přehled o názorech občanů
 • budeme transparentně informovat o všech připravovaných závazcích a zakázkách, včetně podrobností o uchazečích, cenách, rozsahu prací atd.
 • chceme informovat o dění v obci pomocí elektronické pošty jak obyvatele, tak i chataře
 • zlepšíme webové stránky obce a postaráme se o náležitou prezentaci Vraného na internetu

IV. Bezpečnost

Ke spokojenému životu patří i pocit bezpečí. Proti přestupkům a kriminalitě chceme aktivně bojovat i ve vzájemné spolupráci s okolními obcemi, a to zejména takto:

 • prověříme možnost zřízení služebny obecní policie
 • zaměříme se na přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a prodeji alkoholu mladistvým, což se v poslední době stalo nešvarem v naší obci
 • z dotací Operačního programu životního prostředí chceme zajistit instalaci kamerového systému, který by plnil protipovodňovou a bezpečnostní funkci

V. Kultura a sport

V rámci zkvalitnění života v naší obci chceme vytvořit více možností kulturního a sportovního vyžití.

 • budeme podporovat tělovýchovné organizace
 • budeme se podílet na kulturních a sportovních akcích a informovat o nich
 • zaměříme se na vybudování dalších míst pro volné chvíle a sport

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme