VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 UNHOŠŤ

Informovanost

 • chceme zásadně změnit informovanost občanů o dění ve městě. Zápisy z jednání volených orgánů tj. rady, zastupitelstva, výborů a komisí města budou zveřejňovány na úředních deskách a internetu, včetně hlasování jednotlivých členů
 • vytvoříme veřejně přístupnou centrální evidenci smluv uzavřených mezi Městem Unhošť a jinými subjekty
 • zavedeme jasná a přehledná výběrová řízení respektující zákony i dobré mravy. Cílem je zveřejňovat nejen zadání a podmínky výběrových řízení, ale i výsledky a zdůvodnění výběru
 • považujeme za nezbytné zlepšit webové stránky Unhoště. Musí sloužit zejména pro obousměrnou komunikaci radnice s občany, předávání informací týkajících se připravovaných investic, staveb, nových podniků, společenských, kulturních a sportovních aktivit na území města. Musí reprezentovat město a zároveň nabízet možnosti trávení volného času obyvatelům i návštěvníkům
 • Unhošťské listy musí obsahovat veškeré podstatné informace uvedené výše, zájemcům nabídneme zasílání informací prostřednictvím e-mailu

Starosta, radní, zastupitelé

 • na pozici starosty navrhujeme lídra kandidátky
 • zvolení kandidáti za TOP 09 se po dobu svého funkčního období nebudou podílet na spekulativních obchodech s pozemky a jinými nemovitostmi v katastru města Unhošť
 • zvolení kandidáti za TOP 09 v den nástupu do funkce a na konci volebního období zveřejní vlastnictví svých nemovitostí v katastrálním území  města
 • budeme prosazovat snadné cesty jak se občané mohou vyjádřit ke všem zásadním aktivitám týkajících se města, například zřízením diskusních fór na www stránkách města, anketami apod.
 • naším cílem je zpřístupnit rozhodování o dění ve městě co nejširšímu počtu občanů, kteří se na jeho prosperitě chtějí podílet. Počítáme s vytvořením odborně zaměřených výborů (komisí) – např.  dopravní, školská, životního prostředí, stavební, finanční, sportovní, kulturní…., do nichž se zájemci mohou zapojit zcela svobodně, bez nutnosti delegování  politickými stranami a sdruženími. Jejich návrhy a připomínky  musí rada města projednat a následně s nimi seznámit zastupitele

Městský úřad – otevřená  radnice s fundovanými úředníky

 • občané města musí mít přístup ke starostovi a jeho zástupci. Kouli na dveřích chceme opět vyměnit za kliku
 • chystáme anketu mezi občany města zaměřenou na fungování a spokojenost s činností městského úřadu a jeho pracovníky, včetně městské policie
 • plánujeme o hodinu rozšířit úřední hodiny radnice a jedenkrát v měsíci zkušebně zavést službu úředníka v sobotu dopoledne, pokud o to občané projeví zájem
 • domníváme se, že vedoucí pracovníci městského úřadu, ředitelé příspěvkových organizací města a velitel městské policie se musí zúčastňovat zasedání zastupitelstva, aby mohli okamžitě reagovat na dotazy zastupitelů a přítomných občanů
 • jsme toho názoru, že radnice musí mít kompetentního  grantového manažera, který bude mít na starosti vyhledávání dotací a grantů nejen pro Město Unhošť a jeho příspěvkové organizace, ale také spolky a sdružení, které na území města působí. Fungovat bude i jako koordinátor projektů

Finance, majetek

 • budeme efektivně hospodařit s prostředky města. Vydané peníze musí nejen odpovídat kvalitě a provedení zakázky, ale musí být jasně určeno, zač byly proplaceny
 • budeme prosazovat, aby nevznikal dlouhodobý dluh města
 • chceme přesvědčit majitele nemovitostí, aby se přihlásili ve městě k trvalému pobytu
 • považujeme za důležité dobře udržovat současný majetek města a zřídit veřejně dostupné informace o jeho stavu, plánované a realizované údržbě, včetně nákladů
 • chceme jednat s vlastníky nemovitostí, které nejsou v dobrém stavu (sokolovna, zámeček, domy na náměstí) a společně hledat cestu ke zlepšení vzhledu města

Školství, děti, volný čas

 • chceme podporovat zavádění nových výukových programů, zvýšit nabídku kulturních a sportovních aktivit, zlepšit spolupráci mezi mateřskou, základní i uměleckou školou. Za důležité považujeme vytvoření zázemí pro děti během poledních přestávek tak, aby se nemusely pohybovat na přilehlých komunikacích
 • zpracujeme spravedlivá pravidla pro podporu sportovních, kulturních a společenských sdružení a spolků ve městě. Finanční a materiální podpora organizacím ze strany města bude veřejně sledovatelná
 • chceme vytvořit prostor pro aktivity starší školní a učňovské mládeže.  V rámci operačních programů a jiných dotačních titulů budeme usilovat o získání peněz např. pro vybudování letní bruslařské dráhy, venkovní posilovny, přírodního kluziště, nebo jiných zařízení podle přání občanů města
 • považujeme za důležité efektivně využít všechna sportovní zařízení ve městě k aktivnímu trávení volného času. Chceme podporovat kluby a oddíly, které se věnují práci s dětmi a mládeží
 • podporujeme rodinné centrum Klíček, Centrum služeb Slunce všem v Unhošti

Životní prostředí

 • uvědomujeme si, že město leží před CHKO Křivoklátsko, a právě proto je vyhledávanou klidovou zónou. Tento fakt by měl mít zásadní význam při rozhodování o budoucí zástavbě a možnosti využití rekreačního charakteru oblasti. Jednou z lokalit je rybník Bulhar a jeho nejbližší okolí, která by měla posílit svou odpočinkovou funkci – nové lavičky, odpadkové koše, pravidelná údržba zeleně, cesty
 • považujeme za důležité zlepšit vzhled, údržbu a oživit  náměstí a parky ve městě
 • považujeme za důležité aktivně se zapojit do řešení problému hluku z letového provozu společně s dalšími dotčenými obcemi
 • chceme vyhodnotit spolupráci se společností Středočeské vodárny týkající se provozu čistírny odpadních vod

Doprava ve městě

 • chystáme se  znovu otevřít diskuzi o trasách obchvatů města v návaznosti na vyšší územní celky a závěry zařadit do střednědobé a dlouhodobé koncepce rozvoje Unhoště
 • naší prioritou je oprava a rekonstrukce silnic a chodníků. Chceme pověřit pracovníka městského úřadu vytvořením aktuální mapy stavu všech komunikací (pasportizace) a vytvořit  veřejný harmonogram jejich oprav, rekonstrukce řešit účelně a ekonomicky
 • vyhodnotíme parkovacích zóny v centru města a budeme hledat zlepšení pro motoristy i ostatní občany Unhoště

Bezpečnost

 • chceme  vyhodnotit a optimalizovat souběžné fungování městské a státní  policie
 • odměňování pracovníků městské policie musí být podle našeho názoru navázáno na spokojenost obyvatel s poskytovanými službami
 • služby městské policie chceme nabídnout v rámci zákona i dalším subjektům (pult centrální ochrany, zvýšená ochrana majetku  v době nepřítomnosti)

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme