ROZTOKY POTŘEBUJÍ ZMĚNU. VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

PROGRAM TOP 09 PRO ROZTOKY

Nabízíme Vám jen to, co skutečně dokážeme splnit. Nehodláme Vám populisticky slibovat, že vyřešíme úplně každý problém, aniž bychom na to měli pravomoci nebo finanční prostředky.

Tradice

Roztoky jsou město s bohatou historií, ať už jde o Levý Hradec nebo o prvorepublikovou slávu. Na vše dobré z minulosti našeho města chceme navázat. Roztoky jsou nádherné a klidné místo, které musí i díky své tradici nadále vzkvétat.

Odpovědnost

S finančními prostředky, které mají Roztoky ve svém rozpočtu k dispozici, musí být nakládáno naprosto transparentně a efektivně. Je nezbytné zavést principy dobrého hospodáře i na úrovni našeho města.

Prosperita

Našim cílem je, aby Roztoky byly vzkvétajícím vzdělanostním a oddechovým centrem, aby rozvoj nešel na úkor komfortu obyvatel a aby městský úřad byl otevřený občanům. Roztoky musí být prosperujícím městem pro občany.

Nabízíme Vám čtyři základní oblasti, ve kterých chceme naše město změnit k lepšímu. Budeme však pozorní i k dalším Vašim podnětům a připomínkám.

Citlivá vyváženost mezi novou zástavbou a infrastrukturou

Priority rozvoje města

Každá plánovaná rozvojová akce bude řešena s ohledem na finanční možnosti a na skutečný přínos městu. Nová zástavba bude navrhovaná a městem schvalovaná na základě vyváženosti mezi počtem nových obyvatel a průchodností silniční sítě města, počtem parkovacích míst, dostupností a kapacitou veřejné hromadné dopravy. V minulosti nebyla těmto otázkám věnovaná dostatečná pozornost.

Využití evropských a dalších finančních zdrojů

Víme, jak získat peníze z evropských a jiných fondů. Díky tomu budeme mít prostředky na investice do inženýrských sítí (např. vodovod a kanalizace) nebo rekonstrukce silnic a chodníků. Při nové výstavbě budou nároky na nové komunikace či rozvoj občanské vybavenosti (např. mateřské školky) řešeny na náklady investorů, nikoli města.

Charakter města

Roztoky se nacházejí v krásné lokalitě obdivované nejen Roztockými, ale i mnoha návštěvníky z Prahy a okolí. Je naší povinností pracovat na dalším vylepšování obrazu města. Budeme rozšiřovat stezky a starat se o veřejné plochy tak, abychom mohli nabízet lepší rekreační a oddychové zázemí. Naší prioritou bude úklid ve městě a péče o zeleň a dětská a sportovní hřiště.

Transparentní a otevřený úřad

Transparentní veřejné zakázky

Prosadíme, aby veškerá dokumentace k veřejným zakázkám byla snadno přístupná každému z webových stránek města a aby se informace o výběrových řízeních dostaly k co nejširšímu okruhu možných uchazečů. V maximální míře budeme využívat elektronické aukce, které ušetří významné finanční prostředky města. Tuto metodu jak ušetřit již zavedly některé úřady veřejné správy a mnohá města. Dosažené úspory dosahují mnohdy i více než 20 %.

Úřední hodiny a ochota úředníků

Všeobecně je zavedeno, že úředními dny na městském úřadu jsou pouze pondělky a středy. Nabídneme občanům, aby se mohli k úředníkům telefonicky či prostřednictvím internetu objednat i v jiných dnech. Zajistíme prodloužené úřední hodiny až do večera minimálně jeden den v týdnu. Úředníci jsou na městském úřadě v první řadě pro občany Roztok.

Informování občanů

Našim cílem je zlepšení komunikace s občany. Budeme lépe využívat webové stránky města. Odpolitizujeme a zprofesionálníme Odraz. Redakční rada Odrazu bude funkčním kontrolním orgánem. Je nezbytné zajistit profesionálního redaktora bez politických vazeb na zastupitelstvo.

Město pro občany

Veřejná služba

Zavedení veřejné služby výrazně sníží náklady na uklizená veřejná prostranství, v létě posekanou veřejnou zeleň a v zimě odklizený sníh. Veřejná služba umožňuje zvýšit příjem osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, a tím jim zlepšit životní situaci. Současně má město možnost bez nákladů využít pracovní síly ke kultivaci veřejných prostranství. V současnosti by se na veřejné službě v Roztokách mohlo podílet až 20 občanů. Administrativu mohou bez problémů zvládat úředníci města. Jediným nákladem je pracovní nářadí. Tuto službu doposud využívá pouze 10 % obcí v České republice. I proto lze předpokládat, že tyto činnosti bude stát ještě více podporovat.

Městská autobusová linka

Zavedeme městskou autobusovou linku na trase: nádraží – Tyršovo náměstí – Solníky – U rybníčku – Žalov a zpět. Považujeme to za nezbytnou službu pro seniory a rodiče s dětmi. Doprava bude zajištěna malými autobusy v návaznosti na vlakové spoje. Tato služba občanům bude muset být dotovaná i z rozpočtu města, ale díky symbolickému jízdnému a pronájmu reklamních ploch to nebude nepřekonatelné.

Roztoky jako vzdělanostní a oddechové centrum

Školky

Díky další kontejnerové školce rozšíříme kapacitu školek a podpoříme rozvoj alternativních forem péče o předškolní děti. Jedná se o miniškolky, mateřská centra či hlídání pro děti mladší tří let, čímž bude doplněna stávající síť služeb. Tyto formy by mohly zajistit i prázdninový provoz a provoz v pozdních odpoledních hodinách.

Škola jako kulturně-společenská tepna města

Škola se musí stát otevřeným veřejným prostorem kulturního a sportovního vyžití, nikoliv pouhým vzdělávacím ústavem. Při dostavbě školy se odkloníme od maximalistických a finančně neúnosných projektů k efektivní a udržitelné variantě (např. mobilní sportovní zázemí školy, vyřešení kapacity prostřednictvím modulové výstavby). Další investice musí být směřovány do modernizace technického vybavení školy, zejména s ohledem na modernizaci výukových metod. Podpoříme širší nabídku volnočasových aktivit.

Financování a podpora dalšího vzdělávání a volnočasových aktivit

Podpoříme zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti specializované nabídky vzdělávacích aktivit (např. jazykové vzdělávání, pedagogické vzdělávání). Připravíme a podpoříme projekty vzdělávání zacílené na seniory. Podpoříme roztocké subjekty působící v oblasti vzdělávání a aktivity neziskových organizací. Tato spolupráce přinese peníze nad rámec příspěvku od města. V rámci pravomocí města podpoříme činnost roztockých spolků, které považujeme za nedílnou součástí společného života v našem městě.

Máte dotaz nebo připomínku?

Neváhejte a napište email přímo lídrovi roztocké kandidátky TOP 09: jan.jakob@top09.cz.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme