"NYMBURK POTŘEBUJE PO 20 LETECH ZMĚNU"" />

"STOP ZADLUŽOVÁNÍ MĚSTA"
"NYMBURK POTŘEBUJE PO 20 LETECH ZMĚNU"

Program TOP09 Nymburk pro komunální volby

1. Preambule

TOP09 je politickou stranou mající v programu pragmatickou realistickou politiku ze které vychází i tento náš regionální volební program založený na odpovědnosti k občanům a budoucnosti našeho města a je v souladu s odpovědnou politikou naší strany.

Náš program není populistický, ale promyšlený a opatrný, nemáme za cíl slibovat nereálné cíle a dále zadlužovat město, chceme naopak poctivě skládat účty všem občanům, neboť i nedávný vývoj ve světě ukazuje, že pochybné a idealistické projekty a finanční politika bez rezerv přináší vážné hospodářské a finanční problémy.

2. TOP09 proti zadlužování a pro odpovědné hospodaření

 • Naše Město Nymburk je zadlužené a výše jeho úvěrů jej řadí na samotnou horní hranici nejzadluženějších měst srovnatelné velikosti a jeho úvěrový potenciál je zcela vyčerpán.
 • Přestože v předcházejících komunálních volbách měla vítězná ODS v programu nezadlužovat, jejím vládnutím došlo k dalšímu prohloubení zadlužení a splácení úvěrů a úroků z úvěrů fatálně brzdí rozvoj města na mnoho dalších let.
 • Prezentované výsledky hospodaření v posledních letech neposkytují představu o skutečném stavu a teprve transparentní a otevřený audit může vytvořit jasný obraz stavu finanční situace, hospodaření a finanční kondice Města.
 • Narovinu - nechceme slibovat v současné době nereálné idealistické projekty jako Aquapark nebo rekonstrukce bývalého domu KDŽ, neboť krom nedostupných investic (nikdo už Nymburku nepůjčí) by i následující provozní náklady velice vážně ochromily jakýkoli rozvoj ostatních oblastí života města.
 • V oblasti investování do volnočasových aktivit, jakou je například výstavba Aquaparku, dáváme přednost vstupu privátního investora, čímž by nedošlo k nežádoucímu zatížení městského rozpočtu a i zkušenosti z ostatních regionů dokazují, že provozování obdobných zařízení městem je téměř vždy ztrátové.
 • V prvé řadě preferujeme zabezpečit kvalitní základní služby pro všechny občany a prvořadě zajistit kvalitní péči o současný městský majetek včetně komunikací, chodníků, laviček a celé infrastruktury včetně čistoty, dobrého technického stavu a bezpečnosti.
 • Nepreferujeme navyšování investic do průmyslové zóny bez spoluúčasti investorů - uživatelů bez smluvního zajištění využití a současného vytvoření nových pracovních příležitostí. Úkolem radnice není realizovat podnikatelské projekty, kde riziko podnikání nesou občané města.
 • Pro všechny projekty nad 3 miliony Kč budeme požadovat vypracování studie proveditelnosti pro posouzení rentability projektu.
 • Součástí našeho programu je zavedení praxe vnitřního auditu k pravidelnému ročnímu auditu hospodaření prostřednictvím nezávislé akreditované autority.

3. TOP09 pro odpovědný rozvoj města

 • Nymburk se nachází v blízkosti Prahy a je součástí středočeské aglomerace a toho chceme v rámci plánování rozvoje města využít podporou projektů, které využijí již existující tradice a zajímavosti města - to jsou zejména turistika, cykloturistika, historie, kultura, sport a sportovní zázemí, poloha…
 • Cílem TOP 09 je vypracovat střednědobou a dlouhodobou strategii rozvoje města místo současného rozvojového plánu, který je bez jasné koncepce postaven pouze na nereálných slibech. Návrh takové strategie rozvoje města chceme předložit občanům k diskusi. Cílem veřejné diskuse bude určení priorit pro plánování investic dle reálných potřeb a preferencí občanů samozřejmě s přihlédnutím k finančním možnostem.
 • Strategie rozvoje bude obsahovat projekty pro zvýšení úrovně života občanů, jako jsou výstavba letního koupaliště s jednoduchým zázemím, revitalizace sídlišť, rekonstrukce památkových objektů, rekonstrukce chodníků a komunikací v majetku města, výstavba cyklostezek a pěších zón, ale též rozšíření nebo podmínky pro rozšíření počtu míst v mateřských školách či rozvoj zařízení poskytující zázemí pro seniory, nebo například rekonstrukce sálu v objektu Obecního domu (Kokos) jako zázemí pro kulturní akce ve městě.
 • Do rozvoje města chceme maximálně zapojit drobné a střední podnikatele a podpořit projekty, které přinášejí rozvoj, zlepšení služeb občanům a vytváření pracovních přležitostí.

4. TOP09 pro změnu

 • V našem městě vládne jedna politická strana ve stejném personálním obsazení ve vrcholových funkcích takřka 20 let. Sama tato skutečnost vede k zcela přirozenému efektu ztráty potenciálu pro změnu, rozvoj, přínosu nového a moderního. Chceme prosadit zásadní změny v oblasti organizace a provozu, řízení a rozvoje města.
 • Není náhodou, že naše kandidátka je sestavena převážně z mladých lidí, současně podporuje do funkcí lidi středního věku, kteří jsou na předních místech naší kandidátky. Ti starší z našich řad TOP 09 Nymburk naopak chtějí více předávat své zkušenosti a znalosti mladší generaci, než se ucházet o místa v zastupitelstvu.

5. TOP 09 pro moderní veřejnou správu

 • Politika TOP 09 je pragmatická a z toho plyne další cíl našeho Volebního programu a tím je racionální fungování služeb občanům, promyšlená samospráva města, která neobtěžuje občany a naopak poskytuje služby na úrovni 21. století.
 • Zajistíme rozvoj a racionalizaci informačního systému s cílem vytvoření městského portálu a datových knihoven poskytující komplexní základní, detailní i historické informace chodu města a jeho úřadů, o rozvoji, investicích a průběhu výběrových řízení, srozumitelné podklady z jednání orgánů města včetně detailních informací o průběhu a jmenovitém výsledku hlasování a samozřejmě detailní výsledky všech auditů.
 • Střednědobým cílem je vytvoření prostředí „digitálního města“ umožňující neomezený přístup občana k informacím a informačním zdrojům ke kterým má právo a poskytování „e-Governmentu“, tedy prostředí poskytování on-line veřejné správy a samosprávy, aby například občané dojíždějící za prací nemuseli vyřizovat své záležitosti na úřadě, ale elektronicky ze zaměstnání či domova.

6. TOP 09 pro čistotu a zdravé prostředí

 • Čistota města a fungování Technických služeb je poměrně na dobré úrovni, ale je jistě co zlepšovat, zejména častější úklid pěších zón, parků a vycházkových tras. Chceme se zaměřit na hospodárnost, efektivitu a oblast subdodavatelských vztahů Technických služeb. Do procesu úklidu města chceme efektivně zapojit pomocníky z řad žadatelů o sociální příspěvky.
 • V rámci revitalizace sídlišť budeme podporovat budování venčících ploch pro psy a prevencí i cíleným odstraňováním následků chceme v této oblasti zlepšit současný neutěšený stav.
 • Naším plánem je usilovat o rozvoj nových zelených ploch, podporovat další rozvoj veřejných zabezpečených dětských hřišť, neboť se jedná o velice oblíbenou službu města našim nejmenším občanům.
 • Je důležité dbát na řádnou a ekologickou likvidaci odpadů a dostatečnou kontrolu vzniku divokých skládek nebo znečišťování veřejných prostranství a ploch, a to včetně sankcí.
 • V našem programu se chceme v návaznosti na územní plán vypracovat ke koncepci ochrany přírody a krajiny.

7. TOP 09 pro bezpečné město

 • Oblast zvyšování bezpečnosti ve městě budeme řešit zvyšováním kvalifikace městských strážníků, aby Městská policie dokázala pro občany zajišťovat především bezpečnost a pořádek v ulicích, parcích, na náměstích a sportovištích, ale také zvyšováním efektivity například rozlišováním podstaného pro občana (aby se cítil bezpečně) a následně tím ostatním.
 • Nymburk musí být městem se spolehlivě fungujícím systémem krizového řízení pro případ mimořádných krizových situací a městem s kvalitní protipovodňovou ochranou.
 • Důležitou oblastí v rámci bezpečnosti je i zavedení koncepční regulace hazardu a non-stop heren. Město má z těchto provozoven nemalý příjem, je však nutné vymezit lokality, kde není jejich existence nadměrnou zátěží pro občany, mládež, bezpečnost a pořádek ve městě.

8. TOP 09 a dopravní infrastrukura

 • Silniční obchvat pro tranzitní kamionovou dopravu patří k standardním dopravním řešením měst s hlavním dopravním tahem protínajícím náměstí a kde kamionová doprava ohrožuje zdraví občanů a ochromuje život ve městě. Výstavbu obchvatu proto považujeme za standardní nezbytnost (také Chlumec, Kolín, Čáslav, aj.), nikoli tolik zdůrazňovaný úspěch komunální politiky současného vedení města, jak je prezentováno. Obchvat je majetem státu pod správou ŘSD, stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a jeho výstavba mohla být zahájena až po schválení plánu SFDI Poslaneckou sněmovnou, tedy význam úspěchu komunální politiky je druhořadý.
 • Uvedením obchvatu města do provozu se nabízí nové možnosti uspořádání dopravního řešení uvnitř města, které již nemusí být podřízeno husté tranzitní dopravě, ale nabídne moderní dopravní řešení pro občany a návštěvníky, automobily, cyklisty i pěší.
 • Moderní, funkční a šetrná dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem pro zvýšení kvality života občanů a dosažení takového stavu včetně správy považujeme za základní poslání a povinnost představitelů města.
 • Navrhujeme vyhodnotit skutečný technický stav městské infrastruktury - ulic, chodníků, stezek, parkovacích stání a ploch a podle jejich stavu a potřeb rozvoje města zařadit rekonstrukce a budování jako součást strategického rozvoje, havarijní či podprůměrný technický stav je potom důvodem k prioritnímu řešení.
 • Nedílnou součástí již zmíněné revitalizace sídlišť musí být vytvoření koncepce parkování ve městě s využitím nástrojů upřednostňující rezidenty a předplatitele. Dále je nutné přehodnotit strukturu parkování ve středu města, u vlakového nádraží, na frekventovaných místech, neboť současný stav nedostatečně motivuje řidiče k využívání velkých záchytných placených parkovišť a tím dochází k nekontrolovanému parkování v přilehlých ulicích, často v parkovacích zónách pro rezidenty a Městská policie tomuto pro místní občany nepříjemnému trendu brání jen velice neúčinně.
 • Budování cyklostezek a cyklotras se musí stát součástí koncepce dopravní infrastruktury města, neboť v našem městě není cyklistika pouze součástí turistiky, ale je plnohodnotným způsobem dopravy občanů a tento trend se musí podporovat. Tedy cílem není pouze budování cyklotras podél Labe, ale i cyklostezek a cyklokoridorů napříč městem jako součást dopravní infrastruktury.

9. TOP 09 a majetek města

 • Městký majetek má sloužit především občanům a jako takový musí být v řádném technickém stavu. Proto je nezbytné zejména nemovitý majetek odborně rozdělit na nezbytný a vhodný pro plnění funkce služby občanům a dále majetek nevyužívaný či nevhodný, tedy zbytný, který chceme postupně prodávat za tržní ceny a získané finance použít pro splacení dluhů města a pro financování potřebných projektů z Evropských fondů.
 • Zbytný majetek městu nepřináší žádné fiskální příjmy a neposkytuje služby občanům, naopak město zatěžuje režijními náklady.
 • V některých případech chceme prodej účelově podmínit investicí do něho samotného a tyto podmínky do smluv zakotvit jasně vymahatelně s možností zrušení kupní smlouvy, pokud nebudou plněny a tím chceme předejít stavu např. chátrajích objektů v Boleslavské ulici.

10. TOP09 a finanční správa a koncepce čerpání financí z EU

 • Uspěje-li TOP 09 v komunáních volbách, zasadí se o realizaci auditu hospodaření, vypracování plánu cash-flow a nastavení rozpočtu města ve vztahu k potřebám a možnostem proti dalšímu zadlužování.
 • Jedním z hlavních cílů našeho volebního programu je získávání finančních prostředků z dotačních titulů Evropských fondů. Tento zdroj financí nebyl v uplynulém volebním období vůbec využíván, tedy o takové investice Město Nymburk nenávratně přišlo, což již nechceme dále dopustit.
 • Pro zahájení čerpání dotačních titulů z Evropských fondů  je nutné neprodleně zahájit přípravu žádostí a projektové dokumentace. Náklady na přípravu takových projektů EF nehradí, město musí při realizaci zajistit financování, po jejich dokončení však dochází k jejich refinancování a prostředky se do rozpočtu města vrátí pro další investice. Podmínkou je však jasná projektová, rozpočtová koncepce města cílená na čerpání fondů EU a takovou Nymburk nyní nemá.
 • Chceme se přednostně zaměřit na projekty přinášející potřebné investice, které jinak Nymburk z vlastních zdrojů není schopen realizovat a to zejména projekty mající vysokou pravděpodobnost realizace. Jedná se o neziskové projekty do památek a cestovního ruchu, které nejsou spojené s podnikáním, ale i modernizace infrastruktury a technického zázemí města.

11. TOP 09 a sociální politika

 • Hodláme rozvíjet systém sociálních služeb s posílením rodinné, individuální, asistenční a neústavní péče. Podporu chceme zaměřit především na prokazatelně potřebné a sociálně slabé, handikepované a odkázané na pomoc druhých.
 • Pomocí grantového systému chceme podpořit vznik nestátního neziskového sektoru v oblasti poskytování sociálních služeb (tzv. komunitní plánování).
 • Zajistíme dostatečnou kapacitu předškolních zařízení ve městě. V současnosti se nedostává v mateřských školách až 150 míst jen pro nymburské děti. Rozšiřování míst v mateřských školách je jednou z našich priorit, nebudeme však opomíjet i podporu miniškolek.
 • Jako službu v rámci sociálního rozvoje máme za cíl provozovat městskou dopravu, která by našla své uplatnění hlavně u starší generace a u matek s dětmi a v návaznosti na jiné druhy veřejné dopravy a koordinaci s provozem zdravotníckých zařízení a úřadů může zásadně přispět jako sociální služba i jako článek v rámci rozvoje města a dopravní obslužnosti.

12. TOP 09 a bytová politika

 • Naše bytová politika vychází z principů odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za zabezpečení vlastních bytových potřeb.
 • Náš program počítá pouze s vlastnictvím nezbytného bytového fondu sociálního charakteru, bytového fondu pro překlenutí tíživé životní situace a krátkodobé přechodné bydlení.

13. TOP09 a zdravotní péče

 • Chceme zajistit dostupnost základní zdravotní péče a nutnými investicemi zlepšit prostředí, ve kterém je tato péče poskytována, současný stav je dále neúnosný a neodpovídá úrovni 21. století. Nymburk potřebuje hlavně kvalitní polikliniku!
 • Nemocnice – chceme řešit nesrovnalosti v projektu Nemocnice Nymburk. Nemocnice poskytuje služby občanům svodného území, přilehlých měst a obcí, provozování zařízení je však nepřímo dotováno Městem Nymburk, a to tím, že majetek Nemocnice Nymburk je pronajímán za 1,- Kč ročně a dle kupní smlouvy je povinností města provádět další investice. Z rozpočtu Nymburka je tedy nemalou částkou dotována zdravotní péče občanů měst a obcí, které se však na financování  nemocnice nepodílí.
 • Bez nalezení řešení, které povede ke zlepšení prostředí a důvěry v místní nemocnici tak paradoxně dochází k situaci, kdy občané Nymburka vyhledávají nemocniční péči v cizích městech, ačkoliv jejich město stojí Nemocnice nemalé prostředky – klíčem je podle našeho názoru zlepšení prostředí, změna názoru na místní nemocnici a osvěta kvality lékařské péče.

14. TOP 09 a vzdělávání a volný čas

 • Je nutné se mimořádně věnovat zlepšení technického stavu a okolí škol městem vlastněných nebo provozovaných, a to včetně jejich vybavení a zázemí.
 • Budeme podporovat rozvoj příležitostí v zájmovém vzdělávání, vzdělávání jazykovému a aktivního trávení volného času dětí a mládeže také jako prevenci negativních jevů.
 • Budeme nadále podporovat a prohlubovat přímou spolupráci se sportovními a volnočasovými organizacemi s cílem zkvalitnění podmínek pro sport a aktivní trávení volného času.

15. TOP 09 a kultura a cestovní ruch

 • Musíme a chceme důsledně pečovat o památkově chráněné objekty ve vlastnictví města, které jsou však mnohdy ve velice špatném zanedbaném technickém stavu, žádají tedy velice rozsáhlé a nákladné rekonstrukce.
 • Podporu kultury chceme cílit především na oblasti, které mají v Nymburce tradici a spoluprací s okolními městy tak vzájemně vlastním a cizím občanům a návštěvníkům nabízet kulturní akce a služby, tedy sdílení a doplňování kulturního vyžití.
 • Již zmíněnou podporou turistiky a cykloturistiky také dojde k sekundárnímu využití těchto investic i v kulturní oblasti, neboť v této souvislosti příjíždí do Nymburka mnoho lidí z Prahy a celého regionu středních Čech. Vždyť v Nymburce máme jedinečné památky (hradby, vodní vala), které v dalekém okolí nejsou k vidění. Je tedy nutné propagovat především tyto přednosti města s cílem plnohodnotné celodenní turistiky (památky, Labe, cyklostezka, turistika).

16. TOP09 a podpora podnikání

 • Jak již bylo uvedeno, chceme se zaměřit na podporu podnikání přinášející užitek občanům a to je vytváření pracovních příležitostí a rozvoj služeb, zejména projekty zaměřené na rozvoj služeb hodláme aktivně podporovat.
 • Dále chceme využít výhodné polohy a napojení na dopravní infrastrukturu pro rozvoj zázemí pro společnosti poskytující služby v Praze a okolním regionu, inspirací je příklad město Český Brod, které je vítězem projektu Město pro byznys, kde hlavním heslem je „jen se snažíme nabízet kvalitní služby a neházet podnikatelům klacky pod nohy…“ Pro takový cíl nemusí být plánování mnohamilionových investic v podobě budování průmyslových zón a investičních pobídek.
 • Chceme zřídit jednotné kontaktní místo podpory podnikání, které bude poskytovat informace včetně aktivní pomoci zájemcům a potenciálním investorům a zájemcům o podnikání v Nymburce.

Závěr

Vážení občané, předkládáme Vám volební program, kterým se chceme zavázat našim voličům, tedy Vám, že v případě předané důvěry v podobě volebního úspěchu jsme připraveni vést správu Města Nymburk v souladu se zásadami a cíly zde uvedenými. Našim hlavním cílem je přivést do vedení města nové mladé lidi s novým elánem a novými nápady, kterí se budou spolupodílet na plnohodnotném občanském životě Města Nymburk.

Naše volební hesla jsou:

Chceme změnu!, Chceme skládat účty!, Nechceme dluhy!, Místo slibů splnitelné cíle!

Nymburk - západ slunce

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme