Program pro Nižbor

Chceme se věnovat tomu, aby Nižbor, Stradonice a Žloukovice byly zajímavé, soudržné a veselé obce, v nichž se dobře žije.

Chceme dát obcím dlouhodobou koncepci, zapojit do jejího vzniku co nejširší platformu občanů a umět tuto koncepci realizovat.

Tak, aby Nižborsko bylo atraktivní pro ty, co tu žijí a podnikají, ale i pro ty, co sem jezdí na výlety.

1. Moderní řízení obce

Chceme moderní obec, která bude vedena transparentně, koncepčně, dynamicky a zodpovědně.

Transparentnost - průhlednost rozhodování o veřejných zakázkách a veřejných věcech

Koncepčnost – práce na základě strategického rozvoje a dlouhodobé vize obce, profesionalizace vedení obce, starosta/starostka jako manažer/ka týmu

Dynamika – nebát se neotřelých řešení, inspirace v zahraničí, strategická partnerství, místní pobídky

Zodpovědnost - každý ze zastupitelů a zastupitelek musí být platným členem týmu, se svými tématy, úkoly a zodpovědností vůči občanům, které zastupuje

1. 1. Koncepce a vize

 • Každá součást práce obecního úřadu musí mít dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou vizi, která je uveřejňována a diskutována s občany

1.2. Rozpracování koncepce do projektů

 • Koncepční linky rozpracovat do projektů s plánem a harmonogramem činností, na jehož dodržování dohlíží buď zastupitelstvo, nebo pověřená skupina či jednotlivec
 • Projekty řešit dle priorit
 • Každému projektu přidělit zodpovědnou osobu a termíny dokončení jednotlivých etap
 • · Seznam projektů včetně stavu řešení je veřejně k  dispozici

1.3. Zodpovědnost zastupitelstva

 • · Každý zastupitel má oblasti odpovědnosti (své zóny zájmu či výbory), o které se stará, a zodpovídá se z nich občanům

1.4. Otevřenost obecního úřadu a zastupitelstva

 • Všechna jednání zastupitelstva otevřená
 • Předem informovat občany o programu jednání
 • Zveřejňovat kompletní zápisy z jednání, včetně úkolů, příspěvků, přínosu jednotlivých zastupitelů 
 • Bezodkladné vyřizování stížností a návrhů

1.5. Podpora aktivních lidí

 • · Zapojit občany do veřejně prospěšných činností, využít to, co umí, aby měli sami zájem o rozvoj obce
 • Umožnit zahrádkářům udržovat vybrané obecní záhony jako svou vizitku
 • Umožnit dětem čistit břehy, studánky, starat se o veřejná hřiště

1.6. Zavedení místních referend

Aktuální témata:

 • · Vodní elektrárna
 • Architektonické studie
 • Územni plány
 • Jiné rozsáhlé investice
 • Vodácké tábořiště

1.7. Finance

 • Aktivní získávání nových zdrojů (více viz samostatný bod)
 • Transparentnost - zveřejňování všech investičních akcí a výběrových řízen

2. Vize rozvoje obce

Zasadíme se o vytvoření a zveřejnění jasných koncepcí v oblasti územního, architektonického a inženýrského plánování na příštích 5, 10 a 15 let

2.1. Náměstí a střed obce

Nižbor trpí tím, že nemá centrum, občanský život se rozpadá, obci chybí jasná tvář. Zasadíme se o vznik malého náměstí v místech autobusové točny, které bude zahrnovat:

 • Obecní úřad pro lidi – bezbariérový, otevřený, zahrnující informační centrum a obchůdek pro turisty
 • Multifunkční centrum pro setkávání dětí a mládeže (kroužky), zájmových skupin, starších spoluobčanů
 • Kavárna/cukrárna pro nekuřáky
 • Dobudování projektu Panská louka – hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, skate park, inline dráha
 • Zkrášlení Nižborské pláže (lavičky, stoly, místa pro grilování)
 • Propojení Panské louky s dětským hřištěm u Sokolovny lávkou přes Habrový potok
 • Vybudování kvalitního hřiště pod benzínovou pumpou
 • Vybudování amfiteátru pro kulturní akce, letní promítání, dětské akce u řeky
 • WC v centru

2.2. Rozšíření obecní zeleně

 • Osázení břehů řeky
 • Květinové záhony u parkoviště a u benzínové pumpy

2.3. Plán růstu obce

 • Zpracování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých vizí rozvoje obcí na základě potřeb obyvatel a předpokládaných finančních zdrojů
 • Určení míst k bydlení
 • Určení míst k podnikání

2.4. Plán rozvoje a údržby inženýrských sítí

 • Kanalizace ve zbytku Nižbora, ve Žloukovicich a Stradonicich
 • Rozvod vody
 • Plyn

3. Doprava a bezpečnost

Chceme, aby Nižborsko netrpělo nedostatkem prostoru pro chodce a cyklisty a nepromyšleným propojením s Berounem a Prahou

3.1. Doprava:

 • Racionalizace hromadné dopravy v součinnosti s Dopravním podnikem – položení autobusových zastávek
 • Přímý autobus do Prahy přes Beroun minimálně jednou denně
 • Synchronizace vlakového a autobusového spojení do Berouna
 • Podpora cyklistů – cyklostezky, uzamykatelné parkoviště kol u nádraží, zajištění větších přepravních kapacit pro cyklisty ve vlacích
 • Dokončení cyklostezky do Berouna a na Křivoklát
 • V součinnosti s okolními obcemi iniciace školního mikrobusu

3.2. Bezpečnost pro chodce, děti a rodiče s kočárky:

Koncepční dopravně-bezpečnostní řešení kritických míst:

 • Železniční přejezd a přilehlé křižovatky
 • Cesta pro pěší na Šnárovou
 • Cesta do Strádonic - zejména kvůli školním dětem
 • Cesta na zámek – zkvalitnění cesty po pěšině, zhotovit nájezdy pro kočárky, zřídit osvětlení
 • Zavedení bezpečnostních opatření proti rychlé jízdě
 • Podání žádosti na Odboru dopravy  k označení zastavěných oblastí Řím, Hamburk, Žlubinec, Šňárová, Na Krétě (pod nádražím ČD), oblast nad sklárnou dopravní značkou "Obytná zóna" a "Konec obytné zóny"

4. Image obce

Nižborsko chceme prezentovat jako živé místo s  obrovskou historickou tradicí a přírodními krásami.

4.1. Podpora místních občanů a jejich „patriotismu“:

 • Zapojení občanů do dění v obci tak, aby vznikl pospolitý duch, aby místní všeho věku a všech potřeb trávili svůj volný čas zde a měli proto důvod – nová sportoviště, nové naučné stezky, kulturní, sportovní akce, nové centrum obce s infrastrukturou (komunitní centrum, restaurace)
 • Partnerství s obcemi s podobnou keltskou tradicí, výměnné zájezdy, výměna zkušeností, partnerské projekty na evropské úrovni

4.2. Podpora turistického ruchu

 • Keltské hradiště:  rekonstrukce části keltské vesnice, zámek, akce, informační centrum
 • Brána do CHKO Křivoklátsko – informační centrum v rámci komunitního centra, rozcestníky a informační letáky
 • Propagace tradičního nižborského skla v rámci našich obcí a regionu Beroun
 • Sport: turistika, cyklistika, vodácké sporty – podpora cyklostezek, koňských stezek, vodáků (sezónní tábořiště pod táborem)
 • Podpora lokálního turismu – v součinnosti s Lesy ČR, CHKO (NPK), místními turistickými, sportovními a zájmovými buňkami zlepšit úroveň a informovanost o místních turistických trasách, pamětihodnostech, floře a fauně – obdoba šumavských Zaparkuj a jdi dál.

4.3. Národní park

 • Chránit zájmy Nižborska a jeho obyvatel v rámci vyjednávání o NPK

4.4. Třetí strany

 • · Péče o dobré vztahy a spolupráci s okolními obcemi, krajem, Lesy ČR, Policií ČR, CHKO, Stavebním úřadem, Povodím apod.

5. Školství

Chceme zvýšit konkurenceschopnost místních dětí.

5.1. Vzdělávání

 • Podpora škole a mateřské škole jako centrům budoucnosti se vší pozorností, co k  tomu patří, s koncepcí a motivačními prvky
 • Pozornost na volnočasové aktivity dětí
 • Zapojení školky a školy do obecních rituálů
 • Koncepční příprava na vyšší počty dětí v obou školských zařízeních

5.2. Výchova dětí k aktivnímu občanství

 • Zapojení dětí do péče o veřejné věci – čištění hezkých míst, péče o zeleň
 • Kontakt se zastupiteli, podpora dětského parlamentu

5.3. Celoživotní vzdělávání

 • Iniciace rekvalifikačních kurzů a zájmových osvětových přednášek
 • Podpora seniorů
 • Podpora sociálně slabších

6. Volný čas: děti, sport, senioři

Rádi bychom nasměrovali energii dětí, mládeže, ale i dalších věkových skupin na Nižborsku tvůrčím a motivujícím směrem. Chceme jim nabídnout cesty, jak se mohou bavit a realizovat.

Vznik komunitního centra jako centra koncentrujícího veškeré zájmové a komunitní dění v obci, fungující jako prevence sociálního vyloučení (senioři, maminky na rodičovské dovolené, apod.), jako prevence kriminality (děti a mládež), jako informační centrum (poradna, přednášky, distribuce informačních materiálů) – v rámci stávající struktury obce, a do budoucna v rámci jiných rozvojových projektů.

6.1. Děti

 • Vznik nových sportovních oddílů: ping-pong, voleyball, basketball
 • Vznich nových zájmových kroužků: hasiči, ochránci přírody

6.2. Sport

Finanční, prostorová, materiální a mediální podpora stávajících a nových sportovních spolků

 • Budování nových a zlepšení stávajících sportovišť (hřiště pod pumpou)
 • Dobudování Panské louky s novými sportovišti

6.3. Senioři

 • Zapojení seniorských zkušeností do chodu obce – rada starších
 • Právní, sociální, ekonomické, zdravotní poradentství v rámci komunitního centra či obecního úřadu
 • Přednášková činnost pro tuto cílovou skupinu

6.4. Akce

 • Pořádání turnajů a závodů
 • Pravidelné koncerty, divadla
 • Iniciace keltského festivalu
 • Iniciace divadelního léta
 • Iniciace letních trhů ve vhodné lokalitě

7. Specifické problémy Žloukovic a Stradonic

Zohlednění specifických potřeb těchto obcí s  rozpočtovou průhledností

Zveřejnění koncepce budování nebo objasnění situace kolem vody, plynu, kanalazice.

Přidělení odpovídající částky finančních prostředků

Řešení těchto problémů:

 • zlepšení komunikace mezi Žloukovicemi, Stradonicemi a Nižborem
 • kanalizace
 • voda
 • doprava
 • silnice
 • chodníky
 • kulturní akce - propojení
 • mediální podpora

8. Podpora lokálního podnikání

Finanční, prostorová, materiální a mediální podpora pro podnikatele

 • Zveřejňování všech veřejných zakázek, i těch u kterých to zákon nevyžaduje, na oficiálních internetových stránkách obce a v Nižborských listech, aby byla dána možnost místním živnostníkům a podnikatelům k podání nabídky
 • Přímé oslovování místních živnostníků a podnikatelů podle vedené živnosti, v případě zakázek, kdy to umožňují zákony.

8.1. Keltské téma

 • slavnosti, hry, trhy, vesnička

8.2. Nižborské sklo

8.3. Turismus

 • půjčovny, hospody, tábořiště, penziony

8.4. Náměstí

 • kavárna, suvenýry

8.5. Letní akce

 • divadla, koncerty, festival

9. Finance a fundraising

Chceme nastartovat koncepční získávání finančních zdrojů pro obecní projekty a akce.

9.1. Transparentnost

 • otevřené účetnictví obce
 • zavést transparetní bankovní účet

9.2. Využití zkušeností a kontaktů v rámci získávání grantových finančních zdrojů

 • evropské fondy
 • ministerstva
 • nadace
 • konzuláty
 • kraj
 • kanceláře regionálního rozvoje

9.3. Finanční pobídky

 • vyšší sazby pro lidi bez trvalého pobytu
 • sponzoring

9.4. Obecně prospěšné činnosti

 • součinnost s Úřadem práce
 • zapojení nezaměstnaných do obecně prospěšných činností

10. Korupce, kriminalita

Chceme zajistit rovné podmínky pro všechny a zachovat bezpečné životní prostředí

 • Spolupráce s Policií ČR na monitorování užívání omamných a psychotropních látek na veřejných místech (Nižbor – okolí restaurace Lípa, Keltovna, pravý břeh řeky Berounky)
 • Příprava  a realizace veřejně právní smlouvy obce Nižbor a Beroun, vč. finančních nákladů, na poskytování služeb Městské policie Beroun
 • Nekompromisní dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, vč. využití možnosti udělení sankce
 • V případě zhoršení situace v oblasti kriminality zpracování Programu prevence
 • Zabezpečení přednášek v oblasti drogové problematiky vyškolenými lektory pro děti školního věku
 • Umožnit občanům přístup k jednáním o veřejných zakázkách za splnění podmínek zejména zák. o ochraně osobních údajů, o veřejných zakázkách, obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů

11. Zdraví

Chceme zařadit téma zdraví občanů do obecní agendy.

Iniciovat prostor pro konzultace a poradenství v následujících oblastech:

 • Děti mládež: zdravý životní styl
 • Mladiství: prevence závislostí, prevence úrazů
 • Střední věk: regenerace, prevence civilizačních chorob
 • Senioři: současné trendy a možnosti léčby

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme