Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

JE ČAS NA ZMĚNU

Program TOP09 pro Komunální volby do zastupitelstva Lysé nad Labem

1. Regionální rozvoj a turistika

 • Zajistíme prezentaci města a regionu na výstavách cestovního ruchu včetně umožnění prezentace firem z regionu.
 • Zasadíme se o rozvoj turistického informačního centra Lysá nad Labem.
 • Vypracujeme kvalitní protizáplavovou strategii, včetně strategie odstranění škod v případě záplav a jiných přírodních katastrof.
 • Zveřejníme územní plán v elektronické formě. Změny plánu budeme koncipovat tak, aby přilákaly více investorů i zahraničních firem do Lysé nad Labem. Lze tak zajistit tak další možnost zaměstnání pro obyvatele z Lysé nad Labem.
 • Zajistíme řádnou pasportizaci a výstavbu inženýrských sítí (plyn, kanalizace, elektřina). Vše zveřejníme v elektronické podobě, abychom usnadnili dostupnost informací pro investory.
 • Zasadíme se o zřízení pošty, která umožní poskytovat obyvatelům důstojné služby.
 • Budeme pomáhat podnikatelům při získání grantů z EU, Středočeského kraje a města Lysé nad Labem.
 • Podpoříme úsilí o  bytovou výstavbu do majetku města.

2. Město

 • Budeme naslouchat názorům občanů a snažit se jim dávat dostupnou formou dostatek informací o činnosti zastupitelů.
 • Prosadíme maximální profesionalitu jednání vyjádřenou poctivostí, přímostí a racionálním přístupem k realitě. K dosažení tohoto cíle hodláme využít poměrného zastoupení  zvolených představitelů stran.
 • Prosadíme maximální výkonnost městského úřadu, včetně efektivní práce Městské policie. Za tím účelem provedeme revizi dlouhodobých smluv s dodavateli a personální a finanční audit MÚ Lysá nad Labem.
 • Při sestavování rozpočtu města se budeme zasazovat o to, aby nebyla ohrožena vyváženost základních funkcí města. Ani pod tlakem ekonomické situace nechceme ustoupit od potřebných investičních akcí.
 • Hospodaření města budeme směřovat k vyrovnanému rozpočtu města.
 • Budeme pravidelně zveřejňovat stav městkých financí, včetně na internetu dostupného, aktuálního rozpočtu města.
 • Podpoříme vytvoření profesionálně silné skupiny pracovníků k maximálnímu využívání možnosti čerpání peněz z fondů EU a z fondů rozvoje regionu.
 • Budeme prosazovat průhledný mechanismus přidělování veřejných zakázek hrazených městěm.
 • Důsledným zveřejňováním údajů o realizaci projektu budreme vytvářet maximálně nepříznivé podmínky pro korupční jednání a tím ušetříme nemalé finanční prostředky.
 • Zvláštní pozornost chceme věnovat i okrajovým částem města a přidruženým obcím a zasazovat se o realizaci jejich potřeb, především v oblasti infrastruktury (komunikace, kanalizace, čistota).

3. Bezpečnost a prevence kriminality

 • Udržíme místní oddělení Městské policie a posílíme její vybavení tak, aby mohla být zajištěna základní bezpečnost občanů Lysé nad Labem
 • Zaměříme se na monitoring a potlačení šikany, narkomanie a gamblerství ve městě a zejména v okolí školních a předškolních zařízení.
 • Budeme bojovat proti sprejerství a dalším formám vandalismu
 • Budeme důrazně a pravidelně kontrolovat dodržování zákazu prodeje alkoholu nezletilým.
 • Stanovíme jasná a neměnná pravidla pro fungování heren va městě.

 

4. Doprava

 • Budeme pokračovat na projektu obchvatu Lysé a zasazovat se o odvedení tranzitní dopravy ven z města a ulehčení dopravní situace ve městě.
 • Vymezíme odstavnou plochu pro nákladní auta a kamiony
 • Budeme prosazovat zlepšení systému parkování ve městě, nynější stav je neúnosný.
 • Podpoříme vznik cyklostezek!
 • Budeme usilovat o zlepšení dopravní dostupnosti Lysé nad Labem a alespoň o zachování dosavadního počtu železničních spojů.
 • Uplatníme u ČD požadavek na zásadní zkvalitnění nádražního prostoru, zejména vybudování  standartní čekárny

 

5. Školství

 • Budeme podporovat zvyšování kvalifikace jednotlivých pedagogů
 • Podpoříme systémové kontroly vedoucí ke zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu.
 • Zahájíme proces rozšiřování Základní umělecké školy, stávající kapacita neodpovídá poptávce
 • Budeme podporovat občanské aktivity zajišťující předškolní servis
 • Při přijímání do MŠ budou mít přednost děti rodičů s trvalým bydlištěm v Lysé.
 • Ve spolupráci se Středním odborným učilištěm Lysá nad Labem podpoříme vznik více učebních oborů.
 • Významně podpoříme výuku jazyků ve městě. Zvyšování kvalifikace a vzdělanosti obyvatel města je naší prioritou.
 • V koncepci města se zaměříme na podporu výuky handicapovaných dětí.
 • Vytvoříme podmínky pro logopedickou péči v předškolních zařízeních.
 • Budeme s odborníky aktivně vyhodnocovat nový projekt "Vzorová škola" společnosti SMART a zvážíme účast Lysé nad Labem v tomto pojektu.

 

6. Zdravotnictví a sociální politika

 • Budeme iniciovat a podpoříme veškeré snahy o obnovení lékařské pohotovosti v Lysé nad Labem a rozšíření nabídky specializovaných lékařských pracovišť
 • Zrevidujeme proces budování nového domova důchodců a znovu zahájíme komunikaci se všemi účastníky projektu.
 • Modernizace péče o naše seniory je naší prioritou. Zahájíme užší spolupráci s ošetřovatelskou službou a dohlédneme na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Budeme podporovat vzdělávací aktivity seniorů
 • Podpoříme vznik a chod neziskových organizací zabývající se problematikou sociálně znevýhodněných občanů, zdravotně postižených. Včetně  projektů vedoucích k eliminaci sociálních dopadů ekonomické krize na občany.
 • Ve spolupráci s úřadem práce vypracujeme systém nabídek a rozšíříme počet veřejných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Podpoříme snahy o možnost ukončení vyplácení podpory v nezaměstnanosti osobám odmítajícímh nabízenou veřejně prospěšnou práci.

 

7. Ekologie a zemědělství a životní prostředí

 • Budeme iniciovat vznik farmářských trhů za účelem podpory prodeje místních, čerstvých zemědělských produktů, zájemcům přímo od prvovýrobce.
 • Nedopustíme necitlivé změnytradičního rázu krajiny.
 • Podpoříme budování nových ploch zeleně ve městě a okolí.
 • Kanalizace, čističky a přečerpávací stanice by měly pokrýt nejen město, ale i přidružené obce. Je třeba nastartovat dlouhodobé a stabilní investice do této oblasti.

 

8. Kultura

 • Urychleně zahájíme projekt kulturních partnerství s vybranými okolními městy.
 • Podpoříme kulturní akce vycházející z občanských iniciativ, jelikož právě ony posilují vztah občanů k městu a jeho přidruženým částem.
 • Podpořímě vznik multikulturního centra v Lysé nad Labem včetně možnosti zřízení Domu dětí a mládeže ve spolupráci s okolními městy a obcemi.
 • Zapojíme se do procesu inovace web města s využitím internetu při kulturních akcích, jako alternativního zdroje příjmů pro město.
 • Zvýšíme adresnost dotací pro kulturní subjekty zřizované městem. Všemožně podpoříme projekty těchto institucí, nikoliv nehospodárnost uvnitř nich.
 • Budeme aktívně vyhledávat a usilovat o získání grantů na opravy objektů v památkové zóně města

 

9. Sport a volný čas

 • Činnost zájmových sdružení je naší prioritou, budeme usilovat o větší koordinaci a spolupráci v rámci partnerství s vybranými okolními městy.
 • Zachováme podporu sportovních aktivit.
 • Vytvoříme podmínky pro umožnění výstavby nových sportovních zařízení či areálů.
 • Podpoříme vznik rekreačních území u nově vzniklých vodních ploch.

 

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme