Tradice

1. KULTURA A SPORT

Kultura v našem volebním programu není chápána jenom jako divadelní představení, či koncert, ale vnímáme jí především jako souhrn určitých činností, které by i přes výkyvy a odlišnosti měly vykazovat tendence ke zlepšování životních podmínek našich spoluobčanů.

Podle našeho názoru je nutné, aby kultura v našem městě plnila i funkci uspokojování specifických humanitních potřeb, čímž může být např. způsob, jakým se chováme ke svému prostředí a městu, ve kterém žijeme, k jeho památkám, tradicím a historii, ale také třeba i ke  kousku zeleně, kterou máme před svým domem.

 

Město, ve kterém žiji

Nám všem by mělo záležet na tom, v jakém městě žijeme. Jak je čisté, upravené, jak funguje. Naštěstí doba, kdy všechno bylo všech a nikoho nic je již dávno za námi, ale to neznamená, že bychom měli zůstávat lhostejní vůči svému okolí. Všem nám udělá radost upravený park, čisté ulice, funkční pouliční osvětlení, spravené silnice či posekaná tráva. Život města by měl být v prvé řadě aktivní. To znamená, že by neměl končit v pět odpoledne se zavřením většiny obchodů. Město by mělo v odpoledních a podvečerních hodinách svým občanům nabídnout usměvavou tvář plnou otevřených obchodů a restaurací. Tomuto životnímu tempu by se měly připojit i úřady a další instituce, které občan potřebuje ke svému životu.

Pozitivně pulzující město nejen že vytváří pohodu pro život jeho obyvatel, ale má šanci přinést i výsledky a hlavně podmínky pro sport, kulturu, místní podnikatele a nalákat do města zajímavé investice. Dobře fungující infrastruktura, podpora drobným místním podnikatelům ze strany města souvisí nejen s životní atmosférou, ale i s podmínkami pro sportovní a kulturní vyžití. To vše spoluvytváří podhoubí pro rozvoj turistického ruchu, což je velmi silné „průmyslové“ odvětví, které má šanci přinést práci, peníze a také investice.

Městská kulturní zařízení

Je naší povinností nejen udržet, ale zároveň i zkvalitňovat provoz a prostředí kulturních zařízení provozovaných městem. Příkladem může být divadlo a jeho nedávná rekonstrukce. Něco podobného by si zasloužilo jak kino, tak i městský společenský dům.

Byť interiér kina prošel nedávno rekonstrukcí, bude třeba do něj i nadále investovat. V prvé řadě zkulturnit přístup a vstup a v druhé řadě zmodernizovat technické vybavení formou digitalizace promítacího zařízení.

Náročnější investice čekají město do  městského společenského domu (zateplení a rekonstrukce fasády a oken, rekonstrukce výtahu, obnova a modernizace technického vybavení. Jsme si vědomi toho, že je nezbytně nutné najít tomuto objektu smysluplné využití v průběhu celého roku a ne pouze v plesové sezóně.

Poslední velká povinnost, která nás v následujících letech čeká je realizace rekonstrukce celého areálu Kolínského zámku a jeho smysluplné využití tak, aby co možná nejvíce rozšířila možnost kulturního vyžití občanů. Došlo by tak k vytvoření nové společenské zóny uprostřed města, jejíž součástí by byla galerie, která Kolínu dosti chybí, infocentrum, které dosud sídlí v nevyhovujících prostorách, a knihovna, které současné prostory podobně jako infocentru už nedostačují. Realizace tohoto záměru bude dlouhodobá, ale vzhledem ke stavu této významné památky je třeba začít co nejdříve. Nejdůležitější úkoly, které nás tudíž v nejbližší době čekají, zobrazují následující body:

 

 • Borky – zlidštění prostředí
 • Oživení Karlova náměstí
 • Oživení Kmochova ostrova
 • Úprava a údržba parků
 • Důsledná údržba a úklid komunikací
 • Revitalizace areálu kolínského zámku za pomoci fondů EU
 • Modernizace kolínského kina
 • Smysluplné využití dosud chátrající vodárny
 • Sjednocení veškerého kulturního dění ve městě pod jednotný portál

 

Spolková činnost

Tradiční náplní života města je spolková činnost. Něco, co v historii bývalo běžné. Jsme přesvědčeni, že tato činnost je pro život města i z dnešního pohledu velice důležitá, neboť vytváří sounáležitost občanů s místem, kde žijí. Je oživujícím prvkem našeho města a zasluhuje proto naše uznání a podporu.

Neodmyslitelnou součástí kulturní úrovně města je i postavení církví a spolupráce s nimi.  Církve nelze považovat jen za majitele atraktivních nemovitostí pro pořádání koncertů a výstav, ale i za důležitou součást kultivace společnosti.

.

Festivaly, přehlídky

Město by mělo mít zájem na co největším a nejširším záběru kulturního života. K dispozici máme rekonstruovaný areál pro organizaci různých přehlídek a historické náměstí, které se přímo nabízí k pořádání nejrůznějších společensko-kulturních akcí. Naší povinností je tyto aktivity nejenom podporovat a zastřešit, ale také se na nich aktivně spolupodílet. Pro úspěšnou realizaci těchto projektů jsme připraveni ve spolupráci s odbornou kolínskou veřejností spolupracovat a  vytvořit strategický, dlouhodobý plán, který dnes těmto akcím chybí.

SPORT

Strana TOP09 pokládá sport za důležitou veřejně prospěšnou činnost a součást výchovy

mladé generace. Sport pomáhá rozvíjet a utvářet osobnost, smysl pro fair play, soudržnost a smysl pro vzájemnou pomoc. Utváří také vztah k hodnotám, tradicím, probouzí hrdost na dres, který nosíme, a patriotismus k městu, ve kterém společně žijeme.

Je nám známa neutěšená situace ve financování tělovýchovy sportu a víme, že nemůžeme tomuto stavu pouze přihlížet. Jsme proto připraveni v diskuzích s jednotlivými kolínskými sportovními organizacemi najít přijatelné řešení, které by vyhovovalo všem zainteresovaným stranám.

Sportovní vyžití pro všechny

Hlavním cílem podpory sportu v Kolíně by měla být snaha zapojit do sportovního života co nejvyšší počet obyvatelů. Vytvořit takové podmínky, aby kdokoliv našel v Kolíně možnost sportovního vyžití, které ho bude uspokojovat. To znamená mít vybudovaná a připravená otevřená sportoviště pro všechny. Velice důležité pro nás je vytváření podmínek pro všechny druhy sportů, tzn. i pro sporty „módní“.

Sport pro děti a mládež

Velice důležitým bodem, je podpora sportovního vyžití dětí, proto největší naší podporu budou mít instituce zaměřující se na sportovní vyžití dětí a mládeže. V tomto případě nám nejde o výsledky ale o zapojení co možná nejvíce mladých lidí. Jako nezbytnou vidíme rekonstrukci dětských hřišť, výstavbu nových. Neméně důležitá je podpora organizování sportovních akcí pro děti.

Sport propagující město

Těch, kteří potřebují podporu je nekonečný zástup a není jednoduché všechny uspokojit. Zde nastupuje jedno z možných kritérií – sportovní odvětví, které propaguje naše město. To znamená sport, který svými výsledky či svoji činností přináší publicitu, věhlas, ale i jinou pozitivní propagaci našemu městu. A není podstatné, jestli jsou to basketbalisté, atleti anebo kuželkáři.

Pro seniory

Seniorský věk není nemoc ani důvod k izolaci a životní pasivitě. Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro plnohodnotný a integrující život v našem městě v oblasti sportovního vyžití tak, jak je dnes ve větších městech naprosto běžné.

2. ŠKOLSTVÍ

Novodobá historie našeho státu jednoznačně prokazuje, že každá volební kampaň je vedena v duchu velkých slibů a plánů v rezortu školství. Tento zájem po volbách zpravidla upadá. Všichni vědí jak je vzdělávání a vzdělání důležité, ale nikomu se moc nechce se v této problematice angažovat, protože jak známo, výsledky se dostavují daleko po volebním období funkcionářů státu i obcí. Základní principy našeho volebního programu právě proto vycházejí z toho, aby kolínské školství, i když je ovlivňováno legislativou státu, patřilo k těm progresivním, úspěšným a neopomíjeným.

Zřizovatelem základních škol je město, ale zabezpečuje v podstatě pouze jejich provoz. Po odborné stránce škole nikdo nepomáhá a veškerá činnost s tímto spojená je na iniciativě ředitelů škol a samotných učitelů. Pak nastupuje až školní inspekce jako kontrolní orgán. Tento stav je nadále jen těžko udržitelný a proto jsme přesvědčeni, že je spolupráce města se školami velmi důležitá.

 

Navrhujeme tedy:

 • intenzivně se zajímat o školy, které město zřizuje
 • naslouchat a být partnerem pro jejich ředitele, minimalizovat zásahy do jejich kompetencí
 • dále pokračovat v renovaci budov a inovovat i vybavení škol
 • podporovat jejich moderní vývoj
 • zabezpečovat pro školy nezbytný servis
 • podporovat odborný růst pedagogů
 • napomáhat řešit negativní projevy chování některých žáků
 • pomáhat zajistit školního psychologa pro kolínské základní školy
 • zmapovat a řešit otázku dostatečného počtu míst pro děti v mateřských školách
 • napomáhat při získávání financí z fondů EU
 • chceme nadále podporovat činnost Stipendijního nadačního fondu města Kolína, založeného městem Kolínem, který vybírá a podporuje nejúspěšnější žáky a studenty našeho města. Činnost tohoto fondu významně přispívá k rozvoji vzdělanosti i celého města Kolína a fond je dnes vzorem pro obdobné instituce v jiných městech České republiky

Pro seniory

Budeme podporovat vzdělávací aktivity pro seniory, například v kurzech Akademie třetího věku na kolínské vysoké škole, i další vzdělávací projekty, které přispějí k aktivnímu životu seniorů.

3. TURISTICKÝ RUCH

Poloha našeho města, nám nabízí jednu velkou výhodu. Naše město se nachází v centu regionu Polabí. V našem městě a jeho blízkém okolí se nachází mnoho krásných míst a památek, které jistě osloví turisty přijíždějící do Kolína. Jde jen o to vypracovat projekty, trasy, podpořit služby s tím související, dát tomuto průmyslovému odvětví směr a náplň.

Ve spolupráci s místními podnikateli, poskytovateli služeb, které se k tomuto odvětví vztahuje, jsme připraveni vytvořit atraktivní nabídku. Jde o to nasměrovat ji na správnou klientelu. Naši potencionální turisté by měli být především z tuzemska, aktivní a toužící po aktivním odpočinku, aktivní dovolené, aktivním víkendu. A my jim k tomu máme možnost vytvořit podmínky, program, nápady a tipy. Základní okruh těch, které chceme nalákat do Kolína, by měli být mimo jiné cykloturisté. Vždyť Kolín má proto přímo ideální polohu – leží na Labské cyklotrase, která má potenciál stát se páteřní tepnou celostátního významu a navíc jsme v dojezdové vzdálenosti do mnohých atraktivních a nevšedních míst - Poděbrady, Kutná Hora, Kouřim, Kačina, Žleby, Železné hory, Posázaví,

 • Elektronický průvodce městem ke stažení např. do mobilního telefonu
 • Městský turistický okruh s vyznačením památek s infotabulkami
 • Kolín by se měl podobně jako jiná města prezentovat logem
 • Vsadit na jedinečnost regionu a tím na cykloturistiku
 • Podpořit komerční aktivity na využití Labe pro vodní turistiku.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme