Prosperita

7. ROZVOJ MĚSTA

Chceme vytvářet podmínky pro vznik nedeformovaného a fungujícího trhu s byty ve prospěch nájemníků. Proto je nutné:

 • dokončit proces privatizace bytového fondu tak, aby pouze nezbytná část bytů zůstala ve

vlastnictví města jakožto byty sociální, byty se speciálním určením pro zajištění služeb města apod.

 • vstřícně vůči stavebníkům se zasadíme o přípravu lokalit pro individuální výstavbu.
 • budeme se zasazovat o zlepšení životních podmínek v sídlištích vytvářením klidových zón vybavených zelení, lavičkami apod., údržbou a vybavením ploch pro rekreační sport a citlivým rozšiřováním parkovacích míst.

Územní plánování a rozvojové zóny

Územní plánování musí respektovat přání a potřeby občanů, ne partikulární zájmy vlivových skupin. Budeme se snažit zpříjemnit život v Kolíně, vybavíme město chybějící technickou infrastrukturou. Naším cílen je vytvořit lepší podmínky pro rozvoj podnikání a tím i zaměstnanosti.

Chceme oslovit každého řadového občana stejně jako výkonného úředníka, aby sdíleli motivaci něco změnit, napravit, zlepšit nebo alespoň zachránit.

Před několika lety v  našem městě zahájila činnost vysoká škola (VSPSV Kolín). Přišla k nám studovat řada mladých lidí a naším velkým úkolem by mělo být získat si tuto přicházející inteligenci. Naší snahou bude, aby tito lidé zůstávali v našem městě žít a pracovat nebo podnikat a vytvářet tím nová pracovní místa pro naše spoluobčany. Abychom jejich studium podpořili, prosadíme rozšíření stávajícího bezplatného bezdrátového internetu z centra města. Myslíme, že nejen pro studenty ale i pro ostatní návštěvníky města a občany bude příjemné sedět ve své oblíbené kavárně a vyřizovat jak pracovní tak soukromé záležitosti.

V rámci našeho projektu zlepšíme komunikaci s mladými lidmi. Jsou budoucností našeho města a nesmějí mít pocit, že jejich názory růstávají nevyslyšeny a že nikoho nezajímají. Zapojením mladých lidí do diskuze (např. zřízením „Městského parlamentu dětí a mládeže“) přispějeme k vytváření příznivější společenské atmosféry.

Důležitou součástí společenského života jsou neziskové organizace, občanská sdružení a církve. Mimo sportu, kultury, mimoškolního vzdělávání a duchovních center se budeme snažit podporovat projekty pomoci lidem, kteří se ocitli v životní nouzi formou promyšlené grantové politiky.

 

Veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané

Tuto činnost chápeme jako pomoc v péči o obecní majetek, ale hlavně jako možnost zvýšit sebevědomí a společenskou potřebnost lidí bez práce. Každý, kdo pracuje, by měl být odměněn, třeba i jen poděkováním a uznáním jeho práce. Návaznost na vyplácení sociálních dávek bude řešena v odpovídající kapitole programu. V následujících bodech pro úplnost uvádíme pouze některé formy a příklady veřejně prospěšných prací:

 • vyčištění všech kolínských parků od náletových křovin – součástí projektu mohou být úpravy cest – dosypání písku, úpravy dřevěných plotů. Možnost využití náletů je jejich zpracování do štěpky – mulčovací kůry a tu použít na dosypání kolem stávající zeleně v Kolíně.
 • Vyčištění břehů Labe – posekání trávy a likvidace náletů
 • Úpravy cyklotrasy podél Labe v k. ú. Kolín směrem do Velkého Oseka – vyčištění stezky od prorostlé trávy, dosypání štěrkopísku, zaříznutí krajnice, případě její označení.

Dílčí parkové úpravy v zahradách mateřských a základních škol v Kolíně – opravy pískovišť a herních prvků, úpravy zeleně a plotových latěk.

8. FINANCE

- tato oblast je opravdu velmi specifická a každé město má své specifické problémy. Kolín je bohužel charakteristický a známý výši svého zadlužení, způsobem jeho vzniku a přístupem k jeho splácení. Jelikož ekonomické téma je nosným pilířem našeho programu je tato kapitola rozdělena do jednotlivých subkapitol.

Zadlužení města

Naše město je zatíženo obrovskými dluhy, které vznikly za vedení města ODS, ČSSD a Kolíňáky (SNK-ED). Jsme si vědomi, že v následujících letech bude třeba šetřit a jednotlivé investice budou pečlivě zvažovány. Není nadále možné, aby provoz města byl hrazen z prodeje majetku města.

Abychom tento program mohli realizovat, jsou nutná tato patření:

 • Vytvořit větší finanční rezervu v rozpočtu pro případnou restrukturalizaci dluhu
 • Investice v následujících dvou letech musí být výhradně spojeny s dotacemi z fondů EU
 • Pozastavení probíhajících výběrových řízení a a probíhajících projektů na prodej majetku města, přezkoumání výhodnosti smluv
 • Revize dluhů a půjček přijatých resp. poskytnutých městem
 • Důsledně realizovat opatření, která jsou uvedena v kapitole týkající se boje s korupcí
 • Kontrola majetku města a jeho vývoje
 • Zefektivnění finančního auditu pro kontrolu čerpání a využití prostředků města (budou důsledně uplatňována opatření, jejichž potřeba z výsledků auditu vzejde)

Hospodárnost

V oblasti hospodaření města jsme připraveni vypsat novou veřejnou soutěž např. na:

 • Dodávku energií do všech objektů ve správě města
 • Poskytování telekomunikačních služeb

V rámci zvýšení hospodárnosti budeme usilovat o:

 • revizi hospodaření všech společností s majetkovým podílem města nad 50%
 • revizi smluv v oblasti poskytování služeb uzavřených v posledních čtyřech letech
 • revizi probíhajících investičních akcí
 • důslednou kontrolu stávajících nájemních smluv v oblasti nebytového hospodářství.
 • snížení zatížení na provoz města o 10 % v roce 2010 a v letech následujících
 • naše město by se mělo řádně starat o svůj majetek a udržovat ho v dobrém stavu. Největší problém v současnosti vidíme zejména v údržbě městských komunikací, chodníků, dětských hřišť a škol

Investice

V Kolíně existuje značný prostor pro korupci z důvodu netransparentního způsobu zadávání veřejných zakázek. Tyto problémy jsou řešeny v kapitole týkající se boje s korupcí v našem městě.

Je třeba zdůraznit, že řada investic je pro rozvoj města nezbytná a některé je dokonce nutno uskutečnit kvůli závazkům ČR (např. kanalizace a čištění odpadních vod). Velice důležité je ovšem investice řádně plánovat a zejména odhadnout jejich dopad na budoucí hospodaření města! Dobrá investice je taková, která nezvýší nároky na městské výdaje, resp. jejichž výnos bude vyšší než vyvolané náklady. V tomto smyslu je velice důležité, aby se budoucí představitelé města chovali ke svěřeným prostředkům jako skuteční manažeři.

Oblast dotací EU

 • v dotacích EU nehledáme spásu, projekty nebudou tvořeny pouze z důvodu, že na ně jsou dotace
 • v našem městě je potřeba vytvořit jasnou strategii (a mít vizi) alespoň na další 4 roky
 • jednotlivé projekty musí odpovídat možnostem města, a to z pohledu reálných potřeb, finančních (kofinancování) i územních
 • vytvořit místo specialisty, který by byl přímo zodpovědný za tvorbu projektů. Jeho mzda by odvíjela od výše poskytnuté dotace
 • snížit investice do projektů, které využívá pouze úzký okruh občanů ve prospěch investic, které přinesou užitek širšímu okruhu veřejnosti (komunikace, infrastruktura)

Boj s korupcí

Jedním ze stěžejních bodů našeho volebního programu pro město Kolín je boj s korupcí, který se stal i součástí vládního prohlášení.  V koaliční smlouvě v otázce veřejných zakázek doslova uvádí: „Veškeré údaje o veřejné zakázce musí být evidovány a archivovány v elektronické podobě tak, aby mohly být zveřejňovány na internetu, a to včetně zadávací dokumentace, způsobu hodnocení a výběru, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise". Komunální úroveň je bezesporu významnou složkou boje s korupcí, neboť negativní dopady korupce jsou zde obrovské a pro naše město toto platí dvojnásob.

TOP 09 vyžaduje od všech lídrů kandidátek v komunálních volbách závazek, že pokud budou zvoleni do obecního zastupitelstva, zavážou se zavést níže popsaný systém informování o hospodaření obce, který významně přispěje k zprůhlednění nakládání s obecními prostředky a díky veřejné kontrole výrazně omezí prostor pro korupci.

Na Kolínských internetových stránkách budou přehledně uvedeny údaje (např. ve formě tabulek, sestav či přehledů) s veškerými informacemi o platbách z městského rozpočtu, městem zřízených organizací (příspěvkové, rozpočtové a další organizace zřízené podle zvláštního právního předpisu) a obchodních společností, ve kterých má město Kolín rozhodující vliv (s vlastnickým podílem nad 50%), za dodávku zboží či služeb, které vůči jednomu příjemci přesáhnou v průběhu jednoho kalendářního předem stanovený limit s tím, že údaje v této tabulce budou aktualizovány alespoň 1x měsíčně. Tento krok se bude týkat kromě městského rozpočtu i všech přímo řízených organizací. Veřejná správa, a nejen v Kolíně, se potýká s fenoménem, kdy obec zřídí a řídí (zejména) obchodní společnost, která je sice vlastněna obcí, ale neřídí se zákonem o veřejných zakázkách, jejímž majetkem lze nakládat bez souhlasu zastupitelstva – stručně její hospodaření není tak transparentní jako u obecních rozpočtů.

Uvědomujeme si, že tento krok zvýší administrativu, na druhou stranu není zas tak velký problém, aby účetní při zadávání platby vyplnil i příslušný řádek v tabulce s přehledem o platbách. Jsme přesvědčeni, že tento krok nepovede k nárůstu nákladů a práce městských úředníků nabude nového významu ve smyslu lepšího a transparentnějšího hospodaření města. Jsme přesvědčeni, že pokud tento systém lze uplatnit v jiných městech, lze ho aplikovat i pro Kolín.

Nejúčinnější boj proti korupci je jí předcházet. Pokud se každý může dozvědět o výdajích své obce a porovnat je s běžnými cenami na trhu, prostor pro korupci se výrazně zúží, neboť tyto úplatky nebude prostě z čeho platit.

Z hlediska zvolení správné strategie je velice důležité určení limitu, od kterého se stává prostor pro korupci významný. Jestliže vycházíme z faktu, že úplatek je vždy připočten k ceně výrobku či služby, je např. u plateb do 50 tis. Kč (tento limit uvádíme pouze jako orientační) tento prostor velmi omezen. Tím ovšem nechceme říci, že korupce ve výši 5 či 10 tis. Kč není stejně škodlivá. Z morálního hlediska je stejně zavrženíhodná, ale z hlediska fiskálního její dopady nejsou či nemusí být tak fatální pro hospodaření města. Pokud by se však zveřejňovaly všechny platby, mohl by být seznam příliš nepřehledný a jeho preventivní účinek by byl značně oslaben.

Na první pohled by se mohlo zdát, že i plateb ve výši 50 tis. Kč bude příliš mnoho. Vezmeme-li rozpočet našeho města, nebude se ale jednat o 20 tisíc plateb ročně, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale o podstatně méně. Jednak do plateb nebudou zahrnuty veškeré mzdové a osobní výdaje jako náhrady či cestovné, které tvoří nemalou část rozpočtu, jednak řada plateb bude výrazně vyšší než minimální výše, a to v řádech miliónů či desítek miliónů. Navíc se nebudou muset zveřejňovat jednotlivé dílčí platby, ale celková agregovaná částka za celý rok, např. u položek za odvoz odpadů, za dodávku energií, za úklid, za bezpečnostní služby apod. Pokud by se ušetřilo pouhých 5% z objemu prostředků, kde lze dosáhnout úspor soutěžením, stala by se tato částka velice významným zdrojem pro další rozvoj města.

Tím, že budou veškeré platby zveřejňovány v přehledné formě na internetu, dojde k výraznému zvýšení účinné veřejné kontroly, a to jak ze strany občanů, tak zejména soutěžitelů. Každá dodavatelská firma bude moci jednoduše zjistit přibližnou výši úhrady za obdobné zboží či služby, které sama poskytuje, a snadno tak zjistí, zda je cena reálná či zda v sobě zahrnuje „všimné“ za přidělení zakázky. Úplatek je totiž vždy zaúčtován do ceny, nikdy nejde na úkor obvyklého tržního zisku. Každý tak navíc bude mít možnost nabídnout našemu městu služby či zboží levněji, pokud to dokáže.

Jako nejdůležitější body v boji proti korupci proto budeme prosazovat:

 • Oslovení co možná největšího počtu firem v dostatečném časovém předstihu (např. formou inzerce, elektronickou cestou)
 • Zveřejnění celého průběhu veřejného řízení zadávání zakázek včetně zadávací dokumentace, kritéria pro výběr vítěze, složení hodnotící komise a hodnocení jednotlivých členů.
 • Evidenci a archivaci všech souvisejících písemností v  elektronické podobě včetně zadávací dokumentace, způsobu hodnocení a výběru, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise

 

V případě Kolína bychom dále doporučili zřídit po vzoru velkých firem osobu complience - interního auditora. U firem to bývá nezávislá osoba kontrolující vnitřní chod firmy a bývá podřízena přímo představenstvu či dozorčí radě. V případě Kolína by byl interní auditor přímo podřízen starostovi a z principu by měl být členem opoziční strany.

Tato osoba by měla přístup ke všem interním materiálům a samozřejmě by musela dodržovat obchodní tajemství. Tím, že by měl o veškerých aktivitách obce přehled člověk nezávislý na rozhodující politické moci, výrazně by se dále snížil prostor pro netransparentní obchody prostě proto, že by byla výrazně vyšší pravděpodobnost jejich odhalení.

Prodej obecního majetku chápeme jako:

 • zdroj příjmů na investice, které zajistí další rozvoj a příjmy obce!
 • prodej pouze jinak nevyužitelného majetku, který přináší městu ekonomické ztráty
 • finanční prostředky z prodeje nesmí být použité na spotřebu
 • finanční prostředky z prodeje budou na snížení dluhu použity až v krajním případě

9. DOPRAVA

Jsme si vědomi katastrofálního stavu osobní a kamionové dopravy v Kolíně, který je způsoben na straně jedné vybudováním průmyslové zóny a na straně druhé nekonečným odkládáním dokončení obchvatu města.  Proto našim prioritním úkolem v oblasti dopravy bude podpora dokončení obchvatu města v co možná nejkratším termínu. Mezi další úkoly, které nás v budoucnu čekají, patří například:

 • budeme usilovat o zprůjezdnění „ starého mostu“ oboustranně pro osobní automobily
 • vyvoláme diskuzi s obyvateli a obchodníky v centru města Kolína na téma parkování

(nemáme na mysli zadávat nové studie na parkování, ale pokusit se nalézt řešení)

 • kamionová doprava – vyvoláme jednaní s TPCA a s celní správou zda by bylo možné přesunout část jejich pracoviště přímo do TPCA, tím by se docílilo ulehčení silničnímu provozu od TPCA do ulice Polepská.
 • budeme apelovat na Správu a údržbu silnic, aby prováděla důkladnější čištění svých komunikací 1. a 2. třídy a odvoz odpadu z těchto komunikací a přilehlých prostranství
 • ve spolupráci s kolínskou nemocnicí se budeme snažit o urychlené řešení problému parkování v této lokalitě
 • podporujeme bezpečnost silničního provozu např. barevně odlišené přechody, osvětlení přechodů, umístění retarderů v v blízkosti škol, obytných zónách

Kolínské cyklostezky

Město Kolín má zpracovaný dokument, tzv. cyklogenerel, který by měl problematiku cyklodopravy ve městě řešit. Tento dokument však řeší pouze tranzitní dopravu cyklistů městem a je proto vhodný spíše pro turisty, kteří Kolínem jen projedou, případně se zastaví v centru města a dále zde není řešena možnost dopravy samotných Kolíňáků např. z rezidentních do komerčních či industriálních zón apod.

Dalším problémem je fakt, že některé cyklostezky reálně existují, ale nejsou značeny, tudíž je cyklisté nemohou používat. Konkrétně se jedná o stezku podél celé Masarykovy ulice, která fyzicky existuje a vyhovuje všem parametrům, ale reálně označena je jen přibližně v jedné čtvrtině svojí délky. Cyklostezka, která fyzicky existuje podél celé Bezručovy ulice, není značena vůbec. Podobně chodník v Křičkově ulici by pro začátek stačilo pouze osadit náležitými značkami.

Jelikož problémů týkajících se cyklodopravy je v našem městě opravdu mnoho, navrhujeme v první fázi tato řešení:

 • zapojení veřejnosti – odborné i laické
 • cyklogenerel – nutná jeho úprava pro potřeby samotných občanů Kolína
 • stezky alespoň zčásti vést turisticky atraktivními úseky – hlavně pro víkendové cyklisty
 • co možná nejefektivněji propojit stezky pro denní a víkendové cyklisty
 • instalace doprovodné infrastruktury – stojany, přístřešky, ližiny, pítka, infotabule,…

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme