Odpovědnost

4. EKOLOGIE

Životní prostředí, které před rokem 1989 bylo značně devastováno, se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Politika životního prostředí v našem městě musí do budoucna nastavit pravidla udržitelného rozvoje tak, aby zajistila potřeby generace současné i generací našich dětí. Pro řešení problémů jsou nutná jasná pravidla a priority, kvalitní zákonné normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace a vzdělávání obyvatelstva.

Pro konkrétní opatření ke zlepšení životního prostředí jsou nezbytné finanční prostředky. Jsme přesvědčeni, že z tohoto důvodu budou formou informačních kampaní se snahou o zjednodušení podmínek ze strany vlády podporovány obce v získávání a čerpání dotací z fondů EU a národních programů.

Základní pilíře politiky životního prostředí TOP 09 Kolín pro naše město:

Polabská krajina, její kulturní bohatství a přírodní zdroje

Krajina kolem našeho města je naším společným dědictvím. Zřejmé škody je třeba napravit, stávající kulturní i přírodní hodnoty uchovat a předat v pořádku příštím generacím. Znamená to pečovat o zeleň v městských i v příměstských oblastech, o zemědělské pozemky, chránit zdroje vod a ochraňovat přírodu a její biologické bohatství.

Naše priority:

 • Výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřené o vůli občanů,
 • Zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a jiných ploch do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů).
 • Pečlivě zvažovat výstavbu nové dopravní infrastruktury s ohledem na její účelnost, náklady, ale i nevyhnutelné environmentální dopady včetně fragmentace krajiny.
 • Zásadní váhu musí mít stanovisko dotčených občanů a samosprávy.
 • Podporovat úpravy a hospodaření v krajině, které povedou k zadržení vody v krajině a budou sloužit jako protipovodňová opatření a podstatně omezí vodní a větrnou erozi půdy (formou komplexních pozemkových úprav).
 • Preferovat přírodní a přírodě blízké spravování a využívání Labe, včetně protipovodňové ochrany. Minimalizovat umělé úpravy, které urychlují povodeň a snižují biologickou rozmanitost.

Kvalita života

Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, světelným znečištěním, zachování čistého a příjemného městského a příměstského prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými látkami.

Naše priority:

 • podpora ekologické a vzájemně provázané hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, tranzitní kamionovou dopravu důsledně převádět mimo centrum Kolína a obytné zóny na obchvatové komunikace.
 • Zmírňovat negativní vlivy dopravy a průmyslové výroby na zdraví lidí, podpora výsadby městské zeleně v centru města a budování izolační zeleně podél průmyslových areálů a dopravních koridorů.
 • podpora výměny starých nevyhovujících kotlů na vytápění domácností tuhými fosilními palivy, přechod na ušlechtilejší paliva nebo moderní kotle, zřízení obecních fondů poskytujících výhodné úvěry za tímto účelem, čímž se výrazně zlepší kvalita ovzduší v zimním období.

Úspory energií, obnovitelné zdroje energie

Nejlevnější a nejčistší energie je ta, která se nevyrobí – proto podporujeme maximální úspory energií (zejména zateplování veřejných budov, snižování energetické náročnosti výroby a provozu budov)

Naše priority:

 • preference malých fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov, rodinných a bytových domů (max. do 200 kWh) oproti obřím solárním parkům, které ničí ráz krajiny a zabírají zemědělskou půdu
 • finanční a informační podpora zateplování a dalších úspor energií ve veřejných budovách ve městě.
 • finanční a informační podpora pro budování obnovitelných zdrojů energie (bioplyn, biomasa, fotovoltaika) v budovách ve vlastnictví města s následným ziskovým provozem.

5.  KOMUNIKACE S OBČANY

Pravidelnými setkáváními s občany se budeme snažit vyřešit nedostatky v komunikaci, které často mohou způsobit, že i dobré a prospěšné projekty jsou přijaty negativně jen proto, že jejich dopady nikdo nevysvětloval a nikdo nepřesvědčoval o jejich potřebnosti. Je důležité umožnit občanům podíl na správě věcí veřejných.

Abychom získali co nejvíce informací o názorech obyvatel na potřeby města, využijeme všechny stávající i nové moderní formy komunikace.

V případech, které se budou týkat podstatné rozhodující většiny obyvatelstva, využijeme institut místního referenda, tak jak nám to umožňuje zákon 22/2004 Sb o místním referendu.

Informační noviny ‑ již existují ve formě Kolínského zpravodaje. Uvědomuje si, že je v zájmu městského úřadu, aby tento zpravodaj byl k dispozici občanům zdarma ve vyšším nákladu a aby byla zajištěna odpovídající distribuce.

Internetové stránky MU Kolín jsou naprosto nevyhovující, nepřehledné a neodpovídají dnešní době, která je charakterizována stále většími možnostmi i požadavky ve využívání sítí v komunikaci a získávání informací o dění v Kolíně. Měla by zde být dostupná především nabídka pro občany a místní podnikatele - nabídka jejich služeb, spolujízda, pomoc v domácnosti, pomoc s hlídáním dětí, informace o veřejných zakázkách, investiční pobídky i platforma pro spolkovou činnost. V neposlední řadě by občané měli mít možnost sjednat si schůzku s jednotlivými úředníky městského úřadu elektronickou cestou.

Zrušení úředních hodin městského úřadu je v mnoha městech již samozřejmostí. Budeme usilovat o to, aby úřední hodiny byly rozšířeny na všechny pracovní dny a na sobotní dopoledne tak, aby v maximální možné míře uspokojovaly potřeby spoluobčanů využívat náš servis.

Rovným přístupem ke všem částem města se budeme snažit odbourat pocit občanů, že kvalita a četnost úklidu včetně údržby veřejných prostranství je přímo úměrná postavení zde bydlícího úředníka městského úřadu. Jsme si jisti, že velmi nebezpečný pocit diskriminace lidí v některých městských částech Kolína je nutné řešit lepší komunikací s obyvateli zde bydlících.

6. BEZPEČNOST

Bezpečnostní situace v Kolíně se v posledních letech zhoršuje a je úzce spjata jak s vybudováním průmyslové zóny, tak i s neřešením některých konkrétních bodů, které jsou uvedeny v závěru této kapitoly.

V Kolíně je v současné době zajišťována bezpečnost státní policií a městkou policií. Státní policie má mít 53 tabulkových míst pořádkové policie, tento stav však je dlouhodobě nenaplněn. Aktuální podstav na Kolínsku je cca 20 tabulkových míst. Dále bezpečnost v Kolíně zajišťuje Dopravní policie a Služba kriminální policie a vyšetřování.

Z dlouhodobého hlediska kriminalita na Kolínsku roste, v roce 2009 bylo prověřováno 3423 trestných činů, z toho bylo objasněno 1327. Samotný Kolín se na výše uvedeném počtu podílí téměř polovinou, přičemž objasněnost násilné trestné činnosti je cca. 70%, krádeží cca. 20%.

Na celkové kriminalitě se v Kolíně podílí řada kriminogenních faktorů počínaje např. železničním uzlem, vysokou koncentrací dělníků z okolních zemí a vzdálenějších koutů ČR. Mnozí z nich zde nemají potřebné sociální zázemí, bydlí na ubytovnách a v případě ukončení pracovního poměru jich zde velká většina zůstává bez zdroje příjmů.

Domníváme se, že dalším velkým problémem je v našem městě velké množství non – stop barů, heren a ubytoven, což sebou přináší problémy z hlediska rušení nočního klidu, vandalizmu, výtržnictví, nadměrné konzumace alkoholu i jiných návykových látek, mnohdy i na veřejných prostranstvích.

Městská policie

Městská policie je dlouhodobé téma, k němuž zazněla řada připomínek a námětů. Fungování městské policie se z našeho pohledu odvíjí jako příliš autonomní a současný stav je velmi vzdálen představám a požadavkům obyvatel na optimální fungování této instituce, kterou si ze svých peněz platí. To co je podle našeho názoru nutné změnit především, je filozofie této instituce. Městská policie byla zřízena především k tomu, aby dodržovala zákonnost a pořádek na území města Kolína.

Z hlediska zvýšení bezpečnosti ve městě budeme prosazovat tato opatření:

 • posílení zejména nočního výkonu služby městské policie se zaměřením na problematické lokality, zejména centrum města, sídliště, okolí Tesca, nádraží ČD aj. Budeme prosazovat přísnější a častější kontrolu nočních podniků a barů v zaměření na podávání návykových látek a alkoholu osobám mladším 18 let,
 • kombinace pěšího výkonu služby s autohlídkou, přesunutí strážníků z denních směn na noční, příp. odpolední, při důsledném vymáhání sankcí za porušování nočního klidu, podávání alkoholických nápojů mladistvým a přestupků na úseku občanského soužití
 • Je třeba neprodleně obnovit funkčnost městského kamerového systému, který se nachází v katastrofálním stavu a v současné době se do něj neinvestuje. Většina z devetenácti kamer je zcela nebo částečně nefunkčních. Totéž platí o záznamovém zařízení, které je mimo provoz již od konce minulého roku.
 • v souvislosti s dopravní bezpečnostní situací se budeme snažit zmodernizovat osvětlení některých přechodů a instalovat chybějící bezpečnostní prvky na problémových komunikacích
 • velký úkol spatřujeme v důslednější komunikaci strážníků s občany, (tzv. komunitní systém), kdy každá určitá ulice či několik ulic má svého strážníka, který komunikuje s občany, drobnými živnostníky a podnikateli v dané oblasti.
 • budeme prosazovat bližší komunikace městské policie s Policií České republiky, předávání zjištěných poznatků např. o trestné činnosti atd.
 • nedílnou součástí naší práce bude spolupráce s obchodními řetězci Tesco, OBI – kdy pokud v těchto obchodech funguje ostraha a bezpečnostní manažeři, pak je nutné aby, se tito zaměstnanci pohybovali i venku po parkovištích, kde jsou občané a zákazníci často obtěžováni.
 • zintenzivníme činnost jak bezpečnostní rady, tak i činnost bezpečnostní komise při městu Kolín
 • ve spolupráci s Policií ČR budeme usilovat o eliminaci a vytlačení distributorů a konzumentů drog z Kolína, zintenzivníme kontrolu míst výskytu drogově závislých (např. Komenského park, okolí Starých lázní, okolí staré vodárny)
 • budeme prosazovat intenzivnější hlídkovou službu v okrajových zahrádkářských lokalitách, a to zejména v obdobích, kdy je zde největší riziko vloupání
 • Zřízení kontrolních bodů a následnou kontrolní činnost pro hlídky MP v nočních hodinách v problémových lokalitách (např. Rorejcova ul., Zengrova ul., Jiráskovo nám., parkoviště Tesco, Staré lázně, PALMA).
 • častější kontrola non-stop barů a heren zaměřená na dodržování provozních řádů a podávání alkoholických nápojů
 • prohloubíme spolupráci městské policie s odborem sociálních služeb (kontrola vyplácení přídavků, povinná školní docházka, kontrola městských bytů)
 • ve spolupráci s městskou policií zajistíme pořádání přednášek v oblasti bezpečnosti města pro veřejnost

Pro seniory

Programem „BEZPEČNÉ STÁRNUTÍ“ budeme prosazovat:

Pořádání besed, upozorňování na všemožné triky podvodníků, zlodějíčků a rizika s tím spojená.

Vytvoření přehledných a dobře čitelných letáků, jak se při rizikových situacích zachovat, kam se obrátit o pomoc či radu. Snažit se osvětou POSÍLIT PRÁVNÍ VĚDOMÍ SENIORŮ.

Vypracování a zveřejnění SEZNAMU RIZIKOVÝCH MÍST V OBCI, tzn. nebezpečných míst, kde dochází k opakovaným přepadením, znásilněním, úseky častých dopravních nehod (přechodů pro chodce), narušování veřejného pořádku, vandalismu na soukromém nebo obecním majetku.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme