Čtrnáct stupňů k prosperitě… pro Černošice město pro jeho občany

Černošice - nejlepší místo pro život

 1. FINANCE  –  ODPOVĚDNĚ K FINANCÍM

 • snaha o vyrovnaný a hospodárný rozpočet,
 • důsledné využívání Evropských fondů, dotací České republiky a ostatních zdrojů,
 • průhledné rozhodování a nakládání s majetkem,
 • transparentní výběrová řízení, snaha o co nejlevnější, ale kvalitní výběr obecních dodavatelů služeb, zapojení veřejnosti do výběrových řízení,
 • zavedení elektronických aukcí pro sjednání ceny v rámci výběrových řízení,
 • ve spolupráci s ostatními obcemi pracovat a apelovat na změnu zákona o Rozpočtovém určení daní – respektive změně koeficientu, který v současné době zvýhodňuje velká města před menšími,
 • boj proti korupci.

 1. INFRASTRUKTURA  - KVALITNÍ A BEZPEČNÉ CESTY A CHODNÍKY

 • dokončení sítě cyklostezek a dobudování záchytných parkovišť a odstavných ploch pro nákladní vozy a stroje,
 • pokračovat v budování dostatečné sítě kvalitních silnic a chodníků,
 • budování bezpečnostních a zpomalovacích prvků na komunikacích,
 • budování chybějících chodníků,
 • vybudování dostupné internetové sítě.
 1. BEZPEČNOST  - KAŽDÝ ZNÁ SVÉHO STRÁŽNÍKA

 • posílit důvěru v Městskou polici – tzv. každý zná ,,svého,, strážníka – Váš strážník zná i Vás,
 • důsledně bojovat proti všem formám vandalismu,
 • zavést přesné oblasti pro hlídkování strážníků,
 • rozvedení a další podpora preventivních programů ochrany občanů, zejména seniorů, dětí a mládeže,
 • důraz na rozvoj spolupráce s dobrovolnými hasiči v Mokropsích v oblasti bezpečnosti a řešení krizových situací, zejm. povodní, požárů,
 • zpřísnit dohled nad nedostupnějšími lokalitami Černošic.
 1. ÚZEMNÍ  STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ  - JASNÁ STRATEGIE V ZÁJMU OBČANŮ MĚSTA

 • pracovat z dlouhodobého hlediska se strategickým plánem a územním plánem a flexibilně reagovat na případná témata, která vyvstanou z občanské diskuse,
 • důsledně vymezit stavební limity na nově určených stavebních pozemcích a územích určených k zástavbě, zejména zamezit budování domů se třemi bytovými jednotkami (novodobých řadovek), u nově schvalovaných staveb trvat na vybudování parkovacích míst, pamatovat u nově budovaných lokalit na místa shromažďování občanů, např. parčík, dětské hřiště, volná zeleň k použití na hraní fotbalu, volejbalu, atp.,
 • lokalita Pod školou – co nejprůhledněji vyřešit stávající problém s těmito pozemky ve prospěch občanů města Černošice a město Černošice.
 1. KULTURA – ČERNOŠICE MĚSTEM KULTURY

 • rozvíjet kulturu v Černošicích,
 • spolupráce města na hodnotných kulturních akcích,
 • ve spolupráci se školkami, školami a základní uměleckou školu budovat již od nejútlejšího věku vztah dětí ke kulturnímu dědictví,
 • podpořit aktivity občanských sdružení, základní umělecké školy a jiných subjektů v oblasti podpory a šíření kultury v Černošicích,
 • zavedení jasných a transparentních pravidel řízení pro udělování grantů městem Černošice v kulturní oblasti.
 1. ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, SPORT – PROSTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 • vybudovat novou mateřskou školku a rozšířit kapacitu stávajících školek,
 • podporovat rozvoj mateřských center v Černošicích, rozšířit jejich stávající aktivity, prostor a časové možnosti,
 • rozšířit výuku cizích jazyků na základní škole, zřízení jazykových tříd a podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími,
 • dostavět tělocvičnu u základní školy,
 • aktivně podporovat činnost nezávislých a občanských sdružení v oblasti zájmových, sportovních, zábavních a volnočasových aktivit pro děti,
 • podporovat sport a sportovní kluby a spolky pro děti a mládež,
 • podporovat a vytvořit prostor pro aktivní rozvoj a vzdělávání mládeže,
 • ve spolupráci se základní školou, základní uměleckou školou, sdruženími a spolky rozšířit nabídku sportovních, volnočasových, zájmových a zábavních aktivit pro děti a mládež a tím nenásilně podporovat jejich další rozvoj a vzdělávání,
 • zavedení jasných a transparentních pravidel řízení pro udělování grantů městem Černošice v oblasti práce s mládeží.
 1. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA – KULTURNÍ A KONCERTNÍ CENTRUM OBCE

 • podporovat sdružení a spolky spojené se základní uměleckou školou,
 • rozvíjet dále koncertní činnost a další kulturně vzdělávací akce na půdě základní umělecké školy.

 1. KOMUNITA OBČANŮ

 • vytvářet prostor a základnu pro setkávání občanů Černošic všeho věku a všech zájmů,
 • prostřednictvím akcí města, občanských sdružení a spolků rozvíjet společnou komunitu občanů Černošic,
 • prohlubovat spolupráci města s místními církvemi a církevními komunitami,
 • spolupráce se zájmovými spolky a občanskými sdruženími,
 • podporovat a prohloubit další mimoškolní aktivity v základní škole,
 • podpora občanské sounáležitosti.
 1. SENIOŘI – MĚSTO VSTŘÍCNÉ PRO SENIORY

 • důraz na rozvíjení a prohlubování ochrany a programů pro seniory,
 • nabízení seniorům a osamoceným občanům pagerů napojených na městskou policii,
 • rozšiřování a rozvíjení aktivit v Domě pro seniory.
 1. SOCIÁLNÍ OBLAST

 • spolupráce úřadu se sociálně slabšími občany a představení jim jejich možností sociálních služeb či různých forem dávek,
 • další rozvoj spolupráce města a občanů pro poskytnutí právních informací a pomoci při řešení složitých životních situací ve spolupráci s neziskovými sdruženími a dobrovolníky, zejména z řad advokátů,
 • podpora zapojení handicapovaných spoluobčanů do nejrůznějších spolků či akcí města.

 1. MĚSTO BEZ BARIÉR

 • dobudovat chybějící bezbariérové přístupy pro vozíky a kočárky na nástupiště nádraží, do škol a úřadů, pokusit se o bezbariérový přístup k lékařům,
 • dobudovat bezpečný příchod dětí do škol,
 • vyznačit chybějící přechody.

 1. KOMUNIKACE MĚSTA S OBČANY

 • změna informačních listů města Černošice a zřízení odborné redakční rady,
 • zlepšení komunikace města s občany prostřednictvím internetových stránek, informačních sms a emailů, atd.
 • vytvoření kanceláře zastupitelů pro pravidelnou komunikaci s občany.
 1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • dodržovat důsledně zásadu udržitelného rozvoje v ostatních oblastech hospodaření a správy města,
 • podpora města v boji proti znečišťování,
 • striktní dodržování územního plánu v oblasti veřejné zeleně,
 • zvyšovat povědomost občanů o nakládání s odpady,
 • rozšíření míst pro kontejnery na tříděný odpad,
 • rozvíjení kladného vztahu dětí a mládeže k životnímu prostředí, zejména jeho ochrany,
 • důsledná kontrola plnění vyhlášek města týkajících se této oblasti – zejména nedovoleného pálení,
 • přísné sankce za znečišťování.

 1. ÚŘAD

 • zmenšení byrokracie,
 • zefektivnění práce,
 • zefektivnění a zlepšení komunikace s občany, mimo jiné - práce s úsměvem,
 • program “setkejte se se svým politikem“ – rádi Vám budeme naslouchat,
 • vstřícnější úřední hodiny pro zaměstnané občany

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme