Program pro Čelákovice

OTEVŘENÁ POLITIKA MĚSTA S FAIRPLAY PRAVIDLY PRO KAŽDÉHO

1.    Stanovíme hlavní priority města na celé funkční období. Bez jasné koncepce není možné smysluplně plánovat rozvoj města.

2.    Připravíme jasný a srozumitelný rozpočet, kterému porozumí každý občan Čelákovic. Zprůhlednění veškerých příjmů a výdajů města umožní lepší kontrolu všech aktivit města.

3.    Výběrová řízení musí být transparentní. Zadání výběrových řízení zveřejníme na webu města, podmínky řízení a způsob hodnocení přihlášených nabídek stanovíme předem. Podle těchto jasných kritérií vybereme nejlepšího kandidáta a zároveň zveřejníme, jak se umístili jednotliví účastníci výběrového řízení. Umožníme tak nejen zpětnou kontrolu výběrových řízení, ale hlavně zamezíme stávající praxi tzv. oslovení pěti uchazečů, které přímo inklinuje ke korupci a výběru stále stejných dodavatelů.

4.    Do aktivního rozhodování o městě zapojíme i neuvolněné radní (4 z celkem 7 radních, kteří pro město nepracují na plný úvazek!). Chceme, aby každý z radních byl zodpovědný za určitou oblast města, rozdělí si tak kompetence a budou odborníky na danou problematiku. Důležitá je také jejich vazba na státní správu, radní musí také komunikovat s vedoucími jednotlivých odborů města.

5.    Zefektivníme fungování města a jeho odborů. Je zásadní kontrolovat, jak jednotlivé odbory a jejich pracovníci fungují a jestli své povinnosti plní na 100 %.

6.    Chceme, aby byli úředníci kdykoliv ve své pracovní době k dispozici občanům města, nejen v úřední dny.

ROZVOJ MĚSTA A FINANCE AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

1.     Naším hlavním cílem je rozumné hospodaření. Město nesmí vytvářet další dluhy, navíc je třeba vypořádat se s těmi stávajícími. To se městu povede jen když připraví jasný plán investic minimálně na jedno funkční období a zároveň začne čerpat z grantů a dotačních titulů.

2.     Maximálně využijeme všechny dostupné dotace a granty. Město není možné řídit s nedostatkem finančních prostředků. Dotace a granty nejen z EU považujeme za dostupný, a pro naše město nutný zdroj peněz, který do této chvíle radnice téměř nevyužívala. Mnoho pro město zásadních projektů bylo pro nedostatek financí odloženo, popř. se upřednostnily opravy komunikací, které opravu nepotřebovaly, či stavby nových ulic (silnice přes TOS či opravy Masarykovy, Sedláčkovy a dalších komunikací).

3.     Naším cílem je využít kompetencí odborníka na získávání dotací, který bude pro město pracovat na plný úvazek. Složitost žádostí o dotace a celé řízení není jednoduché a nemůže být vykonáváno jako doplňková činnost posledního z referentů na radnici.

4.     Připravíme investiční plán města min. na jedno funkční období. Současné chaotické investice městu žádným způsobem neprospívají, spíše zbytečně zatěžují a vyčerpávají již tak napnutý rozpočet města.

5.     Volné finanční prostředky je důležité rozdělovat grantovým systémem. Jen tak se dostane více peněz na podporu oblastí, které to nejvíce potřebují (kultura, sport, příspěvkové organizace…).

6.     Je důležité zavést intenzivní a plodnou komunikaci s příspěvkovými organizacemi města, zapojit je do dotačních a grantových systémů a propojit jejich činnost ve společných projektech, jejichž iniciátorem má být město – festivaly, historicko-kulturní akce, trhy, akce pro děti, mládež i seniory.

7.     Zasadíme se o privatizaci a tudíž zefektivnění vybraných služeb pro město (Technické služby). Aby tyto subjekty dobře fungovaly a nebyly jen černou díru na peníze města, potřebují dobré manažerské vedení, změnu odměňování a hospodárné řízení.

8.     Přehodnotíme megalomanský projekt Revitalizace náměstí, u kterého nebylo zajištěno financování.

MĚSTO A JEHO ÚŘEDNÍCI JSOU TU PRO NÁS

1.       Požadujeme zavést komunikaci města s jeho občany. Zasadíme se proto o co největší využití moderních informačních technologií tak, aby město konečně zavedlo dialog s občany a zapojilo je do rozhodování o městě.

2.       Prosadíme on-line přenosy ze zastupitelstev, aby se každý mohl podívat, jak je jím volený zastupitel aktivní, jaké předkládá návrhy a pro které návrhy hlasuje.

3.       Zavedeme pravidelné online chaty s radními města a starostou. Těchto sedm osob je o dění ve městě informováno nejlépe, za své aktivity se proto musí zodpovídat občanům Čelákovic.

4.       Webové stránky města chceme více interaktivní, občan na nich musí nalézt aktuální informace o dění města. Musí mít zároveň možnost se na cokoliv zeptat a hlavně se dočkat odpovědi.

5.       Zachování bezplatného měsíčního zpravodaje města je pro nás samozřejmostí, i zde je však mnoho co zlepšovat. Zprávy ze zasedání zastupitelstva chceme pojmout čtivou a hlavně srozumitelnou formou. Nebudeme mlžit a schovávat se za vágní formulace. Zároveň je nutné otevřeně informovat o jednáních rady města, orgánu, který o městě hlavně rozhoduje a určuje jeho vývoj.

BYDLENÍ

1.       Chceme dokončit privatizaci městských bytů.

2.       Je potřeba zřídit sociální a startovací byty pro mladé rodiny s dětmi, které v současnosti v našem městě úplně chybí.

3.       Požadujeme restrukturalizaci městského s.r.o, Q-bytu, ve funkční a transparentní organizaci obhospodařující bytový fond města.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.       Jsme proti stavbě paroplynové elektrárny u Čelákovic. Za pomoci odborníků připravíme správnou a účinnou argumentaci, budeme se aktivně účastnit všech přístupných jednání.

5.       Zasadíme se o rekonstrukci kanalizační a vodohospodářské sítě i v okrajových částech města (Jiřina, Záluží). Díky špatnému stavu vodohospodářské sítě dochází k vysokým ztrátám pitné vody, kterou musí občané zaplatit. Zároveň se zaměříme na chátrající vodojem, který je hlavním přívodem pitné vody do města. Dále je nutné vybudovat záložní zdroj vody pro město (vrty), protože není možné spoléhat se jen na jeden zdroj vody z Káraného.

6.       Nedopustíme další zhoršování životního prostředí v Čelákovicích. Je důležité kontrolovat znečišťovatele životního prostředí v našem městě.

7.       Chceme více zeleně a volně-časových ploch pro občany. Zároveň je potřeba rekonstruovat a vytvářet dětská hřiště v souladu s novými zelenými plochami. O stávající zeleň je nutné se řádně starat, jinak nemůže sloužit svému účelu.

8.       Zásadní prioritou je čistota města. Kromě dobře fungujících Technických služeb, které budou o město řádně a pravidelně pečovat, se konkrétně jedná o zajištění dostatečného počtu odpadkových košů, zavedení odpadkových košů na psí exkrementy a podporu majitelů psů v zodpovědném chování.

DOPRAVA A KOMUNIKACE

1.       První podmínkou pro řešení dopravy v Čelákovicích je zpracování detailního dopravního generelu, který hodnotí dopravu v pohybu i klidu. Teprve na jeho základě je možné vypracovat smysluplnou dopravní koncepci, kterou je nutné dodržovat při stavbách a úpravách infrastruktury.

2.       Zasadíme se o aktivnější přístup města k obchvatu Čelákovic. Nikdo jiný za nás obchvat neprosadí.

3.       Chceme získat dotace na stavbu lávky přes Labe, propojit tak oba břehy řeky a navázat ji na stávající cyklostezku.

4.       Je potřeba připravit vybudování kanalizační sítě v Záluží a současně vyřešit problematiku mostu do Záluží, který nevyhovuje svému účelu a který s plánovaným přesunem trati ztratí svůj význam.

5.       Zasadíme se o rekonstrukci komunikací v Jiřině a Císařské Kuchyni.

BEZPEČNÉ ČELÁKOVICE

1.       Zvýšíme počet městských strážníků a zlepšíme stav a vybavenost městské policie, která má nejen dohlížet na pořádek ve městě, ale zejména pomáhat v boji proti drogám.

2.       Je nutné zefektivnit práci městské policie kontrolou její činnosti. Požadujeme kvalitní a důsledné využívání stávajícího kamerového systému v Čelákovicích.

3.       Zajistíme větší podporu protidrogovým organizacím a jejich propojení s činností městské policie.

4.       Samo město se musí aktivně zapojovat do protidrogových aktivit, iniciovat různé akce a propojovat činnost subjektů, které mohou v otázce osvěty a prevence výrazně zlepšit stávající situaci (neziskové organizace, sdružení, školy).

PRO DĚTI, ŠKOLÁKY A MLÁDEŽ

1.       Dokončíme projekt dostavby a modernizace ZŠ Kamenka, která školákům a učitelům zajistí odpovídající a důstojné podmínky při vzdělávání.

2.       Chceme prosadit přestavbu objektu budovy bývalé školy v Sedlčánkách na mateřskou školu. Její výhodná poloha i zázemí, které již v minulosti dětem sloužily, ji k tomu účelu v rychle rostoucích Sedlčánkách předurčují.

3.       Zajistíme vhodnější prostory pro mateřské centrum, které je jedinou organizací tohoto typu v Čelákovicích.

KULTURNÍ MĚSTO V SRDCI POLABÍ

1.       Prosadíme větší podporu městskému muzeu, které má být chloubou našeho města.

2.       Chceme plně využít potenciál muzea i kulturního domu a zároveň propojit jejich aktivity s dalšími příspěvkovými organizacemi města (MDDM, LŠU, knihovna, školy).

3.       Zasadíme se o zpřístupnění Volmanovy vily, jedné z největších architektonických památek našeho města.

4.       Zavedeme farmářské trhy.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

1.       Budeme jednat o zachování zdravotnického střediska, popř. odkoupení budovy a pozemků zdravotního střediska či vybudování odpovídajícího zdravotnického zařízení města tak, aby občané nemuseli za lékaři dojíždět do okolních měst.

2.       Chceme podpořit mladé lékaře, aby přišli do našeho města, např. formou startovacího bydlení. Mladí lékaři ve městě jsou zárukou zachování poskytovaných zdravotnických služeb.

3.       Chceme prosadit realizaci bezbariérového bydlení pro tělesně postižené a seniory.

4.       Budeme podporovat farní charitu.

PODPORUJEME SPORT

1.       Zasadíme se o efektivnější využití městského stadionu a jeho propojení s aktivitami škol a veřejností. Je potřeba zajistit kvalitního správce a zasadit se o obnovu stadionu jakožto hlavního sportovního stánku Čelákovic.

2.       Chceme maximálně podpořit dětské i mládežnické sportovní oddíly, finance přidělovat spravedlivým grantovým systémem s následnou zpětnou kontrolou a podílet se na sponzoringu úspěšných týmu, zejména mládežnických.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme