Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

Motto: Město spolu s osadami, osady spolu s městem

Hlavní vize:

 • Uplatníme nový směr komunální politiky - komunální politika musí být zaměřena nejen na město Bystřice, ale i na osady
 • Dohlédneme na účelné nakládání s finančními prostředky rozpočtu města
 • Prvořadá je pro nás transparentnost, práce zastupitelstva, komunikace s občany a zohlednění jejich názorů
 • Zajistíme čerpání dotací z veřejných zdrojů (národní prostředky i dotace z EU) pro město i osady

Konkrétní kroky našeho programu:

 1. “Otevřené Město“
 • zajistíme lepší zpětnou vazbu pro občany o práci zastupitelstva a Rady Města
 • využijeme a rozšíříme webové stránky města tak, aby se staly důležitým zdrojem informací pro obyvatele
 • budeme prosazovat větší zastoupení osad v komisích
 • chceme maximální využití odborníků v práci jednotlivých komisí
 • zřídíme  elektronickou podatelnu pro komunikaci s občany
 • zefektivníme fungování MÚ a upravíme úřední hodiny MÚ tak, aby více odpovídaly časovým  možnostem občanů
 1. Oblast financování města
 • zprůhledníme proces tvorby rozpočtu
 • prosadíme vyváženost investičních akcí pro město a pro osady
 • využijeme veřejné zdroje pro financování aktivit obce – dotace např. z EU
 • zajistíme transparentnost v zadávání veřejných zakázek, jejich vyhlašování a výsledky zveřejníme  na webových stránkách města
 • budeme kontrolovat plnění rozpočtu, účelovost použití prostředků, zveřejníme „závěrečný účet“ po skončení roku na úřední desce a webových stránkách
 • posoudíme efektivitu větších investičních akcí
 1. Oblast strategie rozvoje města a osad
 • iniciujeme vytvoření dlouhodobého a střednědobého plánu rozvoje města a zapojíme do něj návrhy osad a občanů
 • zahájíme veřejnou diskusi s občany na téma  rozvoj města a osad
 • zapojíme externí odborníky na tuto problematiku
 • budeme kontrolovat dodržování nastavené strategie
 1. Oblast výstavby a územního plánování
 • znovu otevřeme diskusi o výstavbě supermarketu
 • posoudíme přínosy a rizika rozšíření letiště
 • budeme vyžadovat nastavení pravidel komerční výstavby a investičních projektů ,
 • budeme informovat občany o připravovaných akcích investiční výstavby (např. železničního koridoru a dálnice D3)
 1. Oblast dopravy
 • vytipujeme nebezpečné úseky ve městě a v osadách včetně jejich řešení pro zvýšení bezpečnosti obyvatel
 • chceme větší zapojení městské policie – např. bezpečnost dětí a to i v osadách
 • stanovíme priority pro dobudování a opravy komunikací včetně veřejného osvětlení
 • udržíme současný stav dopravní obslužnosti města a osad
 1. Oblast školství, vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu
 • zapojíme ZŠ do vytváření volnočasových aktivit dětí, ale i dospělých
 • budeme hledat cesty pro zvýšení kapacity MŠ v  souvislosti s nárůstem počtu dětí
 • zavedeme granty (finanční příspěvky města) vypisované městem – podmínky získání budou dány „grantovým programem“ (např. podpora jednorázových sportovních, kulturních a jiných aktivit, podpora vzdělávání dospělých a seniorů, prevence kriminality)
 • chceme vytvoření nových míst pro trávení volného času – (např. skatepark, sportovní centrum, centrum pro trávení volného času při ZŠ)
 1. Oblast životního prostředí
 • dořešíme problematiku  sběrného dvora
 • budeme hledat zdroje pro rozšíření kapacity čistírny odpadních vod
 • vypracujeme plán údržby veřejné zeleně, udržování prostředí okolo pozemních komunikací
 1. Oblast kultury
 • budeme usilovat o znovuoživení tradičních aktivit – jarmark, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční trhy, divadelní festival
 • posoudíme rekonstrukci společenského sálu „U Jelena“
 • podpoříme činnost  divadelních spolků
 • podpoříme fungování knihovny, její propagaci mezi občany a spolupráci se školou
 1. Oblast služeb
 • budeme usilovat o rozšíření úředních hodin České pošty

Lídr kandidátní listiny:

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme