Program strany TOP 09 pro komunální volby 2010

"Tradice Odpovědnost Prosperita - Cenné uchovat, dobré rozvíjet, špatné změnit"

Místní organizace politické strany TOP09 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi sdružuje pravicově smýšlející občany města, kteří mají upřímný zájem na prosazování konzervativních, pravicových a demokratických principů a hodnot při správě a rozvoji našeho města, jsou připraveni převzít odpovědnost za řízení města v příštím volebním období.

TOP09  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav si dovoluje voličům předložit následujících devět priorit svého volebního programu:

1. Městský úřad je zde pro občany, nikoli naopak

 • Zasadíme se o  to, aby Městský úřad sloužil občanům, podporoval podnikatele a napomáhal kvalitnímu životu ve městě.
 • Zajistíme vstřícné, odborné, pohotové a efektivní fungování městského úřadu.
 • Zlepšíme informovanost občanů o práci a rozhodnutích úřadu.
 • Zaměříme se na boj proti korupci v rámci Městského úřadu i v rámci všech organizací a společností jím řízených. Zprůhledníme veškerá výběrová řízení. Zavedeme internetové aukce na nákup zboží a služeb pro město.
 • Prosazujeme zveřejnění jmenovitého hlasování zastupitelstva města a rady města.
 • Pro zlepšení života ve městě začneme aktivně využívat všech zákonných možností v kontaktu s úřadem Středočeského kraje, ministerstvy a dalšími orgány státní správy.

2.  Uvážlivé hospodaření s majetkem města je zárukou prosperity

 • Prosazujeme vyrovnané rozpočtové hospodaření.
 • Provedeme kontrolu městského majetku.
 • Budeme uvážlivě rozhodovat o každé změně  týkající se  majetku města tak, aby byl vždy chráněn majetkový prospěch města. Zasadíme se o transparentnost všech veřejných zakázek.
 • Zrevidujeme všechny smlouvy města, na jejichž základě jiné subjekty dodávají městu služby a zboží, popřípadě spravují městský majetek.
 • Doposud nevyužité finanční prostředky, získané privatizací městského bytového majetku, použijeme na konkrétní účely po veřejné diskusi s občanyměsta.
 • Při nakládání s finančními prostředky upřednostníme zvelebování stávajícího městského majetku.

3.  Strategická koncepce města  musí být reálná, vyvážená pro obě části města a podporovaná občany

 • Prověříme aktuálnost a životaschopnost strategické koncepce rozvoje města.
 • Aktualizovanou strategickou koncepci předložíme občanům města k veřejné diskusi případně k referendu.
 • Za významný zdroj financování rozvoje města považujeme finanční prostředky z EU.
 • Budeme pečlivě vyhodnocovat plnění strategické koncepce rozvoje města a úspěšnost získávání dotací z EU vycházející z této koncepce.
 • Chceme docílit zkvalitnění maloobchodní sítě v obou centrech města.
 • Nesouhlasíme s výstavbou Kauflandu v Brandýse nad Labem. Naopak prosazujeme vybudování obchodního centra ve Staré Boleslavi.

4. Palčivé problémy v dopravě a infrastruktuře města budeme řešit seriozně a intenzivně

 • Za účelem rozvoje dopravní infrastruktury města zlepšíme komunikaci s orgány Středočeského kraje.
 • Vyvineme maximální úsilí o dokončení opravy všech mostů přes Labe, se zvláštním zřetelem na zprovoznění hlavního mostu.
 • Budeme podporovat přípravu  obchvatů kolem města s cílem úplného vyloučení průjezdu nákladní dopravy městem, vyjma dopravní obsluhy.
 • Prosadíme umístění stacionárních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel na hlavních městských tepnách a rovněž retarderů na klíčových komunikacích ke zvýšení dopravní bezpečnosti.
 • Prosazujeme instalaci světelné signalizace a osvětlení na přechodech pro chodce spolu s kvalitním dopravním značením.
 • Podporujeme zvýšení kapacity veřejné autobusové dopravy.
 • Podporujeme ekologicky šetrnou dopravu. Zlepšíme podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců po městě a mezi městy.

5. Komunikace s občany v našem pojetí znamená maximálně informovat a vnímavě naslouchat

 • Zrevidujeme a uvedeme v život koncepci moderní komunikace města s občanem, včetně jejího financování, v souladu s maximálním využitím informačních technologií.
 • Budeme aktivně využívat, rozvíjet a aktualizovat městské internetové stránky jako zásadního nástroje pro úplnou informovanost občanů, pro získávání zpětné vazby od občanů a pro propagaci města.
 • Budeme pokračovat v informování všech občanů města formou bezplatného tištěného média.
 • Zavedeme on-line internetové přenosy ze zasedání zastupitelstva města, včetně možnosti on-line diskuse s občany.

6. Sociální politika založená na hodnotách rodiny, podpoře a zlepšení školství a zdravotnictví

 • V oblasti sociální politiky se hlásíme k návratu k rodinným hodnotám. V  tomto duchu rozvineme politiku podpory a pomoci mladým začínajícím rodinám, podpoříme rekvalifikace matek a budeme pokračovat v politice podpory a pomoci seniorům.
 • Rozvineme efektivní spolupráci s neziskovými organizacemi.
 • Budeme podporovat rozvoj všech forem školství ve městě.
 • Zanalyzujeme potřeby rozvoje předškolních zařízení (jesle, školky) a zasadíme se o rozšíření jejich kapacit.
 • Najdeme vhodnější objekt pro dům dětí a mládeže a vyhledáme prostory pro pobočku ZUŠ ve Staré Boleslavi.
 • Budeme vytvářet podmínky pro zapojení hendikepovaných občanů do života města.
 • Zavedeme důslednou kontrolu využívání sociálních dávek.
 • Zasadíme se o zlepšení veškeré zdravotnické péče pro občany města, zejména s důrazem na činnost brandýské nemocnice.

7.  Kulturní město, podpora sportu a smysluplného trávení volného času

 • Budeme podporovat kulturní a společenské akce, které přispívají k posilování povědomí o městě, jeho historii, současnosti a budoucnosti. Posílíme sepětí občanů s městem.
 • Budeme podporovat všechny tradiční spolky a sdružení na území města a vytvoříme podmínky pro vznik nových občanských aktivit.
 • Usilujeme o zřízení městského kulturního sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Sportovní aktivity chápeme jako významnou a prospěšnou činnost, proto budeme podporovat výstavbu volnočasových areálů.
 • Vytvoříme z vybraných prostor v sídlištní zástavbě a z dalších vhodných městských pozemků mikroparky určené pro děti, rodiče a seniory.

8. Zlepšování životního prostředí pro kvalitnější život ve městě

 • Vnímáme udržení a další zlepšení životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů včetně řeky Labe a ostatních vodních ploch jako jeden z rozhodujících faktorů pro kvalitní život ve městě.
 • Zamezíme jakýmkoliv pokusům o devastaci, zmenšení popř. rušení unikátních ekosystémů  Hluchov a Houštka.
 • Chceme zlepšit prostředí městských hřbitovů.
 • Využijeme všech pravomocí města pro boj s  černými skládkami, s nezákonným pálením domovního, komunálního a zahradního odpadu.
 • Budeme zkvalitňovat stávající systém sběru tříděného odpadu.
 • Stanovíme pravidla pro užívání veřejných prostor města (např. vyhláška o psech).
 • Zkvalitníme úklid a čistotu ve městě.

9. Bezpečné město pro obyvatele i návštěvníky

 • Naším cílem je zvyšování bezpečnosti občanů a návštěvníků města, snižování násilné trestné činnosti, krádeží, a užívání drog.
 • Zajistíme efektivní fungování městské policie v obou částech města.
 • Budeme prosazovat rozšiřování městského kamerového monitorovacího systému a jeho účinné využívání v boji s kriminalitou, vandalismem a sprejerstvím.
 • Využijeme všech zákonných prostředků k  regulaci činnosti heren v městě.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme