Volební program

pro volby do zastupitelstva města Benátky nad Jizerou 15. a 16.10.2010

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám představili volební program místní organizace strany TOP 09 pro volby do zastupitelstva města Benátky nad Jizerou, které proběhnou 15. a 16.10.2010.

Při sestavování volebního programu jsme vycházeli zejména z Programových východisek a principů strany TOP 09 s ohledem na potřeby našeho města. Při naplňování programu budeme maximálně využívat podpory odborníků a politiků strany TOP 09, kteří jsou již ve funkcích na celostátní úrovni.

Máte-li stejný zájem jako my a to, aby naše město vzkvétalo a prosperovalo, přečtěte si, prosím, těchto několik myšlenek a v případě, že Vás některá z nich osloví, dejte nám svůj hlas a volte kandidáty TOP 09.

Klíčové oblasti, kterým se chceme zejména věnovat:

Finance a hospodaření s majetkem města

Urbanismus, bydlení a územní rozvoj

Bezpečnost a doprava

Podnikání

Životní prostředí

Zdravotnictví a oblast sociálních věcí

Školství a vzdělání

Mládež a volnočasové aktivity

Kultura, péče o památky, cestovní ruch a propagace města

Informovanost obyvatel

1. Finance a hospodaření s majetkem města

 • Stanovit jasná pravidla pro výběrová řízení tak, aby nedocházelo ke zneužívání systému. Vše musí být přehledně zveřejněno například na internetových stránkách města a to tak, aby se občan dozvěděl, zda vše proběhlo zejména v jeho zájmu a bylo odstraněno podezření z klientelismu nebo z korupce.
 • Udržovat vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet města. Finanční rezervy využívat pro zvládání krizových nebo nepředvídatelných situací (požáry, povodně atd.).
 • Důsledně využívat financí z rozvojových programů a strukturálních fondů pro investice do rozvoje města.
 • Podporovat sportovní zařízení v rozsahu nezbytném pro jejich provoz a zejména podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže

2.  Urbanismus, bydlení a uzemní rozvoj

 • Aktualizovat a důsledně respektovat územní plán. Udržet přiměřenou velikost města a zabránit jeho nadměrnému růstu do krajiny. Udržet charakter Benátek jako města obklopeného přírodou.
 • Podporovat koncepční výstavbu obytných a rodinných domů tak, aby nevznikaly nové nefunkční městské čtvrti bez obslužností. K nově postaveným bytovým domům ve čtvrtích by měly vznikat i nebytové domy s komerčními prostory.
 • Zlepšit vzhled zeleně v  oblasti panelového sídliště.
 • Podílet se na vzniku sociálního bydlení a startovacích bytů pro mladé.

3.  Bezpečnost a doprava

 • Důsledně vyhodnotit účelnost kamerového systému, v případě jeho selhání iniciovat zřízení Městské policie
 • Postavit, resp.  rekonstruovat chodníky – zejména tam, kde již několik desítek let tyto důležité komunikace chybí. Jedná se o  lokality Pražská (ke Kbelu), M.Soumara (od mostu do Obodře), Pickova (na Zdětín), Mladská (u benzínky).
 • Řešit možnost zřízení nových parkovacích míst v oblasti sídliště. Za posledních několik let zde přibylo mnoho vozidel a obyvatelé města jsou nuceni parkovat  na místech, která nejsou pro parkování určena, proto je nutné toto v krátké době řešit. Zákaz parkování a pokutování řidičů rozhodně nejsou řešením.
 • Snížit množství dopravy v obytných částech obce vybudováním komunikace od dálnice k průmyslové zóně a ke skládce.Zasadit se o řešení této neúnosné situace na Středočeském kraji.
 • Podporovat veřejnou hromadnou dopravu. Snažit se o rozšíření nabídky spojů do Lysé n. Labem, Brandýsa n. Labem, Mladé Boleslavi, Prahy podle potřeb obyvatelstva Benátek nad Jizerou a obnovení obslužnosti průmyslové zóny.
 • Aktivně řešit dopravní situaci v Benátkách nad Jizerou. Zejména umísťováním rychlostních radarů, které mají možnost dokumentovat porušení pravidel silničního provozu.

4.  Podnikání

 • Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání, tzn. vytvořit přitažlivé podnikatelské prostředí ve městě.
 • Udržet a přilákat další větší firmy do města a zajistit další rozvoj průmyslové zóny.
 • Podpořit podnikání v  oblasti cestovní ruchu a služeb.
 • Vytvářet nové prostory pro podnikání v objektech v majetku města tak, aby se rozšířila nabídka kvalitních obchodů a služeb.

5.  Životní prostřední

 • Zajistit, aby Benátky byly „čisté“ město, to znamená podporovat nové projekty, které mohou přinést lepší životní podmínky všem občanům našeho města.
 • Více investovat do zlepšení strojového parku pro úklid města a investovat do strojů na úklid sněhu.
 • Investovat do zařízení na sběr a úklid tříděného odpadu.
 • Zajistit lepší úklid chodníku. Zejména místa kolem obrubníků. Ty časem zarůstají travou a znehodnocují chodníky a silnice.
 • Vybudovat systém pro sběr biodpadů a jeho kompostování. V součastné době většina biodpadů končí na skládce, kam nepatří.
 • Zlepšit stav prostor pro popelnice.  Mnohdy jsou umístěny přímo na chodnících a občan se musí těmto nádobám vyhýbat.
 • Zajistit zvýšení počtu nádob pro tříděný odpad a zapojit se do programů dotovaných z národních a evropských peněz.
 • Pokusit se zvýhodnit občany, kteří se zapojí do systému třídění odpadů.
 • Podporovat zájmové činností s ekologickou problematikou v rámci školních i mimoškolních aktivit.

6.  Zdravotnictví a oblast sociálních věcí

 • Rozšiřovat zdravotní služby, zajistit chybějící služby a rozšířit ordinační hodiny u nejvíce potřebných specialistů.
 • Podílet se na modernizaci zdravotnického zařízení městské polikliniky a zlepšit možnosti parkování jak pro pacienty, tak i pro personál.
 • Zlepšit podmínky pro práci dětských lékařů a to provedením rekonstrukce stávajících montovaných budov nebo přesunutím ordinací do kvalitnějších prostor.
 • Vytvářet podmínky pro spravedlivé rozdělování sociálních dávek, podporovat veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané a potrestané.
 • Podporovat sociální služby pro seniory např. Městské centrum komplexní péče a Domov U Anežky.
 • Zlepšit bezbariérovost města.

7.  Školství a vzdělání

 • Podporovat školství v  souladu s celostátním volebním programem TOP 09, to znamená rozvoj nejen ZŠ, ale i mateřských škol a jiných alternativních předškolních zařízení.
 • Podporovat vznik specializovaných tříd zaměřených na sport. V Benátkách nad Jizerou je prostor pro vznik školních družstev v různých věkových kategoriích.
 • V mateřských školách zajistit kvalitní prostředí pro výchovu těch nejmenších. Zlepšit sociální zázemí. V případě zájmu rozšířit pracovní dobu předškolního zařízení tak, aby bylo vyhověno i dojíždějícím rodičům. Toto rozšíření by bylo na základě jasných pravidel. Podle potřeby zvyšovat kapacitu předškolních zařízení.
 • Podporovat zřízení střední školy ve městě.
 • Podporovat a stabilizovat  pedagogické pracovníky.
 • Pedagogickou činností působit na žáky základních škol tak, aby i v době dospívání pokračovali ve volnočasových aktivitách, které častokrát právě v tomto období ukončí. Pěstovat v nich hrdost na to, že jsou obyvateli Benátek nad Jizerou.
 • Podpořit vznik dalších uměleckých aktivit v ZUŠ i mimo ni.

8.  Mládež a volnočasové aktivity

 • Podporovat protidrogovou prevenci i finanční podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Podporovat rozvoj neorganizovaných sportovních aktivit pro veřejnost, využívat stávající městská i jiná sportoviště.
 • Dobudovat cyklistické stezky tak, aby byly využitelné pro všechny občany města a návštěvníky města. Ke stávajícím cyklostezkám je velice špatný přístup například ze sídliště.
 • Zatraktivnit plavecký bazén v Obodři. Např. rozšířit dětský bazén, vybavit hracími prvky, zlepšit stav hygienického zázemí

9.  Kultura, péče o památky, cestovní ruch a propagace města

 • Pokračovat v rekonstrukci a údržbě památek nejen v památkové zóně.
 • Využít turistického potenciálu nově zrekonstruovaného Husova náměstí, zámku a parku.
 • Využít výhodné pozice Benátek nad Jizerou v blízkosti Prahy.
 • Zajistit zpracování marketingové strategie v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků s jazykovou a odbornou vybaveností a se znalostmi nových trendů v cestovním ruchu
 • Navázat spolupráci s  cestovními kancelářemi a agenturami, zapojit České dráhy (propagace cyklodopravy do/z Benátek s využitím vlakové zastávky Zdětín u  Chotětova).
 • Propagovat město na internetu, na portálech, které se zabývají cestováním, a to i v zahraničí.
 • Vytvořit turistický informační systém (vč. instalace mapy Dolního Pojizeří a aktualizace mapy města) a nasměrovat návštěvníky města k zajímavým turistickým cílům.
 • Rozvíjet podnikání místních obyvatel v oblasti cestovního ruchu.
 • Řešit budoucnost chátrajícího areálu bývalého letního kina (co s ním?)

10.  Informovanost obyvatel

 • Vytvořit systém informovanosti obyvatel Benátek a jejich čtvrtí.
 • Byť je rozhlas v 21. století již mírně přežitý, dokud bude o něj zájem ze strany občanů, tak ho zachovat.Pokusit se o jeho lepší slyšitelnost ve všech částech města.
 • K informování obyvatel více využívat webových stránek, e-mailů, SMS zpráv.
 • Zajistit vznik interaktivního portálu propojeného s webovými stránkami města, který bude zprostředkovávat   dotazy, náměty a připomínky občanů k jakýmkoliv tématům a odpovědi na ně ze strany vedení a odborných pracovníků městského úřadu.

V případě, že Vás některá z našich myšlenek na vylepšení fungování našeho města osloví, dejte nám svůj hlas a volte kandidáty TOP 09.

Přijďte k volbám a volte kandidáty TOP 09.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme