Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2018 zastupitelstva obcí

Město: Unhošť (Kladno, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Iveta Koulová

Ing. Iveta Koulová

51 let

starostka města, stavební inženýrka

Občané musí vidět, že je zastupitelé skutečně zastupují a na jejich názoru jim opravdu záleží. Každá investice pro město má být přínosem.

51 starostka města, stavební inženýrka Unhošť TOP 09
2. MUDr. Petr Urban

MUDr. Petr Urban

52 let

lékař

Čistá a upravená Unhošť s velkým množstvím zeleně jako místo pro kvalitní bydlení a atraktivní turistický cíl.

52 lékař Unhošť bezpp
3. Ing. Pavel Kovalčík

Ing. Pavel Kovalčík

50 let

specialista podpory obchodu s komoditami

Rozumné investice do rozvoje města na základě dlouhodobé koncepce podle potřeb občanů.

50 specialista podpory obchodu s komoditami Unhošť bezpp
4. Ing. Taťjana Reichlová

Ing. Taťjana Reichlová

64 let

daňová poradkyně

64 daňová poradkyně Unhošť TOP 09
5. Petr Bradáč

Petr Bradáč

50 let

živnostník - zámečnictví

Prostředí města i okolní krajiny je základem spokojenosti obyvatel i návštěvníků. Nouzovu musíme zachovat jeho jedinečnou atmosféru.

50 živnostník - zámečnictví Unhošť bezpp
6. Mgr. Michaela Cichoňová

Mgr. Michaela Cichoňová

42 let

specialista pro nakládání s odpady

Příroda nepatří jen za město, ale také do něj. Upravené parky a čisté ulice toho mají být důkazem.

42 specialista pro nakládání s odpady Unhošť TOP 09
7. doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

doc. Ing. Karel Kopp, CSc.

70 let

ekonomicko-organizační poradce

70 ekonomicko-organizační poradce Unhošť TOP 09
8. Ing. Jiří Adamec

Ing. Jiří Adamec

57 let

OSVČ v tiskové produkci

57 OSVČ v tiskové produkci Unhošť bezpp
9. Ing. Martin Fišer

Ing. Martin Fišer

34 let

specialista řízení rizik

34 specialista řízení rizik Unhošť bezpp
10. Radim Káňa

Radim Káňa

31 let

řízení nepravidelné přepravy ČSA

31 řízení nepravidelné přepravy ČSA Unhošť bezpp
11. PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

39 let

proděkanka pro doktorské studium na FSV UK

39 proděkanka pro doktorské studium na FSV UK Unhošť bezpp
12. Bc. Michal Pečeňa

Bc. Michal Pečeňa

30 let

podnikatel, turistický průvodce

30 podnikatel, turistický průvodce Unhošť bezpp
13. Eliška Straková

Eliška Straková

33 let

účetní

33 účetní Unhošť bezpp
14. Petr Jungman

Petr Jungman

42 let

technik

42 technik Unhošť bezpp
15. Karolína Ješátková

Karolína Ješátková

46 let

vychovatelka ve školní družině

46 vychovatelka ve školní družině Unhošť bezpp
16. JUDr. Lenka Kuželová

JUDr. Lenka Kuželová

51 let

právnička

Se slušnými lidmi může být i politika slušná.

51 právnička Unhošť bezpp
17. Ing. Jaromír Hoffmann

Ing. Jaromír Hoffmann

63 let

stavební inženýr

63 stavební inženýr Unhošť bezpp
18. Jiří Poupa

Jiří Poupa

19 let

student Právnické fakulty UK

19 student Právnické fakulty UK Unhošť bezpp
19. Pavel Hlinka

Pavel Hlinka

44 let

řidič

44 řidič Unhošť bezpp
20. Ing. Ivana Vobořilová

Ing. Ivana Vobořilová

53 let

asistent pedagoga

53 asistent pedagoga Unhošť bezpp
21. Hana Volková

Hana Volková

41 let

OSVČ v oboru krejčovství

41 OSVČ v oboru krejčovství Unhošť bezpp

Ohlédnutí a jak dál

Ohlédnutí

Před 4 roky jsme přebírali unhošťskou radnici v okamžiku, kdy byl vybrán dodavatel na zateplení ZŠ v Komenského ulici. V té době to byla prakticky jediná připravená investiční akce. Zpracovat projekt, získat stavební povolení a připravit investiční akci není záležitostí týdnů, ale mnoha měsíců, v některých složitějších případech i pár let…

Možná i proto mnoha obyvatelům našeho města připadal „náš start“ v oblasti investic příliš pomalý. Prvními kroky jsme se tedy snažili řešit nevyhovující stav tam, kde nebyla třeba dlouhodobá příprava. Podařilo se nám ještě včas uplatnit reklamaci u dodavatelské firmy, která stavěla sportovní halu. Od začátku provozu haly se zde vyskytovaly problémy s mokrými stěnami, které nebyly řešeny. V rámci reklamace byly zjištěny rozsáhlé nedostatky (např. chybějící hydroizolace), po jejichž odstranění problémy s vlhkostí zmizely. U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války jsme mohli uctít její oběti v nově upraveném parčíku na Tyršově náměstí. Byly zahájeny opravy ulic, které nevyžadovaly celkovou rekonstrukci a tedy ani projekt.

Rozvoj města je neustálý proces

Ve spolupráci s mnoha odborníky a obyvateli byla zpracována Koncepce rozvoje města. K dokumentu se mohli vyjádřit všichni obyvatelé Unhoště a jejich názory byly poté zapracovány. Koncepce rozvoje města, schválená zastupitelstvem v lednu 2016, se stala jedním ze základních pilířů při rozhodování o přípravě projektů a investic.

Potřeby města byly v tomto dokumentu rozčleněny do osmi rozvojových programů a jednotlivé projekty získaly priority od největší naléhavosti (AA) až k nejmenší C.

Největšími prioritami (AA) dle Koncepce rozvoje města byly vyhodnoceny tři oblasti:

1)      Čistírna odpadních vod - posouzení stávající kapacity, technologie a provozních nákladů kanalizace z hlediska budoucích potřeb, vč. projektů řešení

-          byla zpracována Studie na intenzifikaci ČOV Unhošť, která se stala podkladem pro zpracování projektu Intenzifikace čistírny odpadních vod Unhošť.

-          je vydáno stavební povolení a staveniště předáno vysoutěženému dodavateli

-          je zpracováván projekt přečerpávací stanice Nouzov 3

2)      Základní škola – nedostačující kapacita

Přístavba budovy ZŠ v Komenského ul.

-          byla zpracována studie přístavby a projekt pro stavební povolení

-          je vydáno stavební povolení a hledáme možnosti financování přístavby

Modernizace a rozšíření počtu specializovaných přírodovědných učeben ve školních budovách na nám. TGM – vč. sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ

-          zpracován projekt, podána žádost o dotaci

-          provedena sanace vlhkostních poruch

-          město získalo dotaci ve výši 7 875 000,- Kč

3)      Mateřská škola – nedostačující kapacita

-          zpracován projekt Nástavby a stavebních úprav MŠ (přístavba dvou tříd)

-          vydáno územní rozhodnutí, probíhá řízení stavebního povolení

-          připravujeme žádost o dotaci

Daří se plnit i další body programů Koncepce – např.:

-          byla zpracována, projednána a schválena Změna č. 2 územního plánu Unhošť, která mimo jiné stanovila charaktery zástavby jednotlivých částí města, podmínky pro dopravní obslužnost, požadavek na zpracování územních studií pro rozvojové lokality

-          byly zpracovány, projednány a úřadem pro územní plánování schváleny územní studie veřejných prostranství Unhošť – Střed, Unhošť – Nouzov a Unhošť – Sever, jejichž financování se podařilo zajistit z 90% z dotací. Územní studie mají mimo jiné za úkol rozumně propojit jednotlivé oblasti, navrhnout plochy veřejné zeleně.

-          díky aktivnímu jednání s investory jednotlivých lokalit se daří vyjednat dopravní propojení nových lokalit a pomoc investorů při budování přístupu do nových lokalit

-          bylo zrekonstruováno školní hřiště na nám. TGM, školní hřiště v Komenského ulici bylo zpřístupněno veřejnosti, v parku Na Radlici vzniklo nové dětské hřiště

-          byl zpracován projekt sběrného dvora, vydáno územní rozhodnutí a získána dotace ve výši 6 409 104,- Kč

-          byl zpracován projekt sociálního bydlení (2 byty pro občany města v obtížné životní situaci) a podána žádost o dotaci

-          byly vytvořeny nové webové stránky města, zprovozněn facebook města, zavádí se aplikace mobilního rozhlasu

-          budovy v majetku města jsou postupně opravovány či jsou připravovány projekty na jejich rekonstrukci (např. nová střecha na jídelně a kuchyni ZŠ v ul. Komenského, nové vytápění v č.p. 36 a 377, nová elektroinstalace v č.p. 910 – zdravotní středisko a knihovna, postupná rekonstrukce kinosálu na multifunkční sál, postupná rekonstrukce bytů ve Fastu)

-          roztřídění místních komunikací dle stavu a způsobu užívání, které se stalo podkladem pro volbu způsobu oprav a celkových rekonstrukcí. V Unhošti postupně mizí prašné ulice bez asfaltového povrchu – byl položen nový asfaltový povrch na více než 20 komunikacích nebo jejich částech, byly a jsou zpracovávány projekty na kompletní rekonstrukce ulic – podařilo se dokončit ul. Rašínovu (chodníky), spodní část Havlíčkovy ul. vč. chodníků, kompletně zrekonstruovat ul. U Studánky, položit mlatové chodníky v parku za dětským domovem a u rybníku Bulhar.

Ve městě byl od března 2015 zaveden nový systém platby za komunální odpad – každý si může vybrat četnost svozu a velikost nádoby, díky třídění tedy většina obyvatel platí méně a také město doplácí výrazně méně na svoz a likvidaci odpadu. Pro porovnání: před zavedením nového systému za rok 2014 město doplácelo 992 708,- Kč, za rok 2015, kdy byl zaveden nový systém plateb za komunální odpad, město doplácelo již jen 453 179,- Kč, v roce 2016 - 167 582,- Kč a v roce 2017 – 299 143,- Kč. Nově byly také uzavřeny smlouvy na odvoz a likvidaci dalších druhů odpadu (zpětné využití elektra, světelných zdrojů, baterií, atd.). Město z dotace zakoupilo štěpkovač a auto s kontejnery pro svoz bioodpadu. Tato zařízení pomáhají snižovat náklady na údržbu městské zeleně.

Cena stočného se v uplynulých letech neměnila. Přesto se díky zkvalitnění kontroly uzavírání smluv a výběru poplatků za stočné podařilo vybrat v roce 2017 téměř o 60 % víc oproti roku 2014.

Dále byl zaveden nový způsob provozování sportovní haly, kdy je příjem provozovatele závislý na využití haly. Tímto opatřením se podařilo eliminovat ztráty, které činily každý rok několik set tisíc Kč.

Před minulými volbami jsme slibovali transparentnost a otevřenost radnice. Na webu města zveřejňujeme všechny smlouvy, které město Unhošť uzavřelo, pravidelně informujeme o chystaných či probíhajících investicích. Snažíme se vše projednat s obyvateli, kterých se změny či investice dotknou nejvíce.

V uplynulém volebním období jsme se vám snažili dokázat, že město lze řídit jinak, než jste byli zvyklí. Neskrýváme se za zavřenými dveřmi radnice, ale chceme dále spolupracovat s těmi, kteří mají zájem o rozvoj města.

I nadále chceme podporovat spravedlivé rozdělování dotací spolkům a volnočasovým aktivitám v našem městě podle předem nastavených kritérií.

Snažili jsme se vynakládat veškeré prostředky účelně a ve prospěch města. A dodržet tedy nejen naše přesvědčení, že zastupitelé by měli ke své práci přistupovat s plnou zodpovědností a s financemi nakládat jako by byly jejich vlastní a platili vše ze svého, ale tím plnit i slib zastupitele, který jsme složili. 

Jak dál…

Jsme připraveni pokračovat v započaté práci a plnění cílů Koncepce rozvoje města, kterou považujeme za stěžejní. Čtyři roky jsou velmi krátká doba pro uskutečnění všech plánů a nutných investic. Je připraveno mnoho projektů, které čekají na realizaci, protože nelze zodpovědně připravovat projekty jen na „své volební období“ - bez přípravy nelze pracovat.

Všechny naše školy si zaslouží podmínky, které odpovídají moderním požadavkům 21. století. I proto je jednou z našich priorit přístavba budovy ZŠ v Komenského ulici – stávající přístavba je stavbou pouze dočasnou a její čas se krátí. Nová přístavba by zajistila nejen dostatek míst, ale i zcela nové  možnosti pro výuku.

V rámci přístavby je nutné také zrekonstruovat stávající školní hřiště v Komenského ulici. Po dokončení prací na školní budově č.p. 58 na nám. TGM je třeba upravit školní zahradu pro volný čas dětí. Máme zájem o vybudování workoutového hřiště – již proběhl geologický průzkum dané lokality (pozemek vedle Teras – nad ČOV), nyní je třeba zpracovat v souladu s územním plánem územní studii této lokality, která by upřesnila řešení celé lokality B8, jejíž by mělo být hřiště součástí.

Přístavba mateřské školy je nutností, aby mohlo město uspokojit poptávku po předškolním vzdělávání. Chceme podporovat i alternativní způsoby výuky a jsme rádi, že ve městě již dvě takové alternativy vznikly.

Realizace modernizace a intenzifikace ČOV je záležitostí minimálně dvou let a je třeba ji dokončit, aby město mělo zajištěno kvalitní čištění odpadních vod i v příštích letech. Počítáme také s vybudováním nové přečerpávací stanice na Nouzově, která by vyřešila problémy a vysoké náklady stávající přečerpávací stanice Lesní divadlo.

Dále jsou připraveny projekty na kompletní rekonstrukci dalších ulic (např. ulice Hájecká), připravuje se obnova kanalizace a nový povrch komunikace v ul. V Brance, začínají práce v horních částech ulic Havlíčkova a Seifertova, Je připraven aktualizovaný projekt na chodník V Topolech, podařilo se získat pozemky a připravit projekt pro chodník do lokality Terasy. Zlepšení možností parkování v okolí sportovní haly a fotbalového hřiště by měl pomoci připravený projekt parkovacích míst v ulici Na Bílé pěšině.

Chceme ve spolupráci s vámi aktualizovat Koncepci rozvoje města a dál pokračovat v jejím naplňování.

Co se nám v Unhošti povedlo

Rok 2015

Reklamace provedení hydroizolací ve sportovní hale

 • Na základě přetrvávajících problémů s mokrými stěnami provedeny sondy a zjištěny nekvalitně provedené práce, provedena oprava hydroizolací včetně obnovy povrchů.

Zateplení budovy školy v Komenského ulici

 • Ve spolupráci s paní architektkou Dvořákovou se podařilo zachovat charakter budovy z 30. let i po zateplení

Úprava parku na Tyršově náměstí

 • K uctění památky obětí 2. světové války u příležitosti 70. výročí konce války jsme se již mohli sejít v upraveném parku.

Koncepce rozvoje města

 • Zpracován návrh koncepce. Setkávali jsme se na náměstí i jinde a diskutovali nad návrhy Koncepce rozvoje města. Následně (v roce 2016) tento zásadní dokument schválilo i zastupitelstvo města.

Auto na svoz bioodpadu a štěpkovač

 • Město získalo dotaci a zakoupilo toto vybavení, které pomáhá s údržbou zeleně.

Park Na Radlici

 • Proběhla 1. etapa úprav parku – první dětské prvky a posezení.

Na Tržišti

 • pokládka elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky

Projekty

 • Studie modernizace a intenzifikace ČOV
 • Cesty u rybníku Bulhar
 • Statické posouzení krovu č.p. 36 - zaměření

Rok 2016

Zajištěno autobusové spojení na vlak
 • Zavedeny první autobusové spoje do Pavlova pro vlakové spojení do Prahy.
Nové povrchy komunikací v ulicích:
 • Vojanova
 • U Cihelny
 • U Sadu legionářů
 • Hluboká
 • Alšova (západní část)
 • Pod Trojicí
 • Za Parkem
 • Štefánikova
 • Nerudova
 • Tylova
 • část ul. U Jezírka
Přístavba školy v Komenského ulici
 • Proběhla řada diskuzí a byla zpracována studie přístavby.
Školní hřiště u budovy školy č.p. 70 na náměstí T. G. Masaryka
 • Provedena celková rekonstrukce.
MUZEUM
 • Nové vybavení infocentra
Č.p. 36 a 377
 • Kompletní rekonstrukce vytápění – kinosál, odloučené pracoviště MŠ, prodejny, sídlo České spořitelny
Projekty – např.
 • Kompletní rekonstrukce vytápění v č.p. 36 a 377
 • Prosklená stěna v budově školy č. 58 na nám T. G. Masaryka – statické posouzení a zadávací dokumentace
 • Zpracovávány projekty např. - ul. U Studánky, chodník V Topolech, parkování v ulici Na Bílé pěšině
 • Modernizace a intenzifikace ČOV – projekt pro územní řízení hotov,  vydáno územní rozhodnutí, zpracovával se projekt pro stavební povolení

Rok 2017

Výsadby stromů
 • U rybníku Bulhar byly vysazeny nové stromy po vykácení topolů, jejichž stav byl díky stáří již nevyhovující.
 • V parku Na Radlici byly vysazeny nové stromy a doplněny další dětské prvky.
Opravy ulic
 • Rašínova ul. – položení elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky
 • Havlíčkova ul. - položení elektra do země a nové veřejné osvětlení v celé ulici, nové chodníky a povrch komunikace v jižní části
 • Seifertova ul. – nový povrch komunikace v jižní části
 • Nouzov – ul. Tuchonínská, Chaloupecká a část ul. Lesní – nové povrchy komunikací
 • Části komunikací – na Markův Mlýn a na Dědkově Mlýně – nové povrchy
 • ul. Na Radlici – nový povrch komunikace
 • ul. Příčná - nový povrch komunikace
 • východní část Alšovy ul. - nový povrch komunikace
 • část ul. U Jezírka (mezi ul. Berounskou a Na Tržišti) - nový povrch komunikace
Cesty pro pěší a cyklisty
 • mlatová cesta u rybníku Bulhar a lavičky
 • mlatová cesta za dětským domovem s novým veřejným osvětlením
Veřejné osvětlení
 • V souvislosti s pokládkou elektra do země bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v ulicích – Melicharova, Hájecká, Na Hrádku, Spálená a U Kluziště.
FASTO
 • Kompletní rekonstrukce bytu č. 5 v 1. patře.
Školní hřiště u budovy školy v Komenského ulici
 • Vybudován nový vstup a tím umožněno užívání hřiště veřejností.
Kinosál
 • Rekonstrukce parketové podlahy
ČOV
 • Osazena nová dmychadla
 • Dokončen projekt modernizace a intenzifikace ČOV a získáno stavební povolení
Projekty dokončené – např.
 • Projekt kanalizace v horní části Seifertovy a Havlíčkovy ulice
 • Projekt přístavby ZŠ v Komenského ulici a získáno stavební povolení
 • Projekt opravy střechy na kuchyni a jídelně v Komenského ulici
 • Projekt sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ na nám. T. G. Masaryka
 • Projekty na rekonstrukci ulic – U Studánky, Seifertova a Havlíčkova – severní části, vydána stavební povolení
 • Projekt modernizace sběrného dvora
 • Projekt parkování v ul. Na Bílé pěšině
 • Projekt chodníku v ulici V Topolech (mezi ul. Hájecká a Pražská)
 • Projekty veřejného osvětlení v dalších ulicích
 • Další projekty se zpracovávaly.
Doprava
 • Rozšířeno autobusové spojení – na vlak do Pavlova a nově i na letiště V. Havla.

Rok 2018

Sanace vlhkostních poruch suterénu ZŠ na nám. T. G. Masaryka
 • Provedeny rozsáhlé stavební práce.
Střecha na jídelně a kuchyni školy v Komenského ulici
 • Provedena výměna střešní krytiny.
Dětské hřiště Koželužka
 • Proveden nátěr všech herních prvků.
 • Vybudováno nové oplocení.
Opravy ulic
 • Provedena celková rekonstrukce ulice U Studánky.
 • Na Koželužce – nový povrch komunikace
 • ul. Zd. Hofbauera – pokládka elektra do země, nové veřejné osvětlení, nové chodníky
FASTO
 • Probíhá rekonstrukce tří bytů v podkroví, výměna střešní krytiny a zateplení střechy
Kinosál
 • Nové pódium
 • Vestavba patra v šatně
Projekty dokončené
 • Nástavba a stavební úpravy mateřské školy – přístavba dvou tříd a krytého prostoru
 • Projekt sociálního bydlení – dva byty
 • Projekt kanalizace a komunikace v ul. V Brance
 • Projekt ozvučení a osvětlení kinosálu
 • Další projekty se zpracovávají – např. přečerpávací stanice Nouzov, chodník v ul. Křivoklátská (k Terasám), ul. Hájecká
 • Územní studie veřejných prostranství: Unhošť – Střed, Unhošť – Nouzov, Unhošť – Sever
 • Změna č. 2 územního plánu
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme