8 LET PRÁCE, 8 LET VÝSLEDKŮ

Program TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

Již osmým rokem pro VÁS pracujeme na naší radnici, vytváříme udržitelnou koncepci města a jsme připraveni v tom pokračovat.

Dovolujeme si Vám proto představit náš program pro volební období 2018 až 2022. Nabízíme jen konkrétní nápady a projekty, které jsme schopni realizovat.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA

NADÁLE NEPŘIPUSTÍME živelnou výstavbu. Zasadíme se o to, aby nedošlo k rozšíření lokalit určených pro novou výstavbu. Prostor pro veřejnou zeleň musí být přinejmenším zachován. Nový územní plán je před závěrečným schválením. Dokončíme rovněž regulační plány tam, kde stávající územní plán novou výstavbu dovoluje.

Dotáhneme do zdárného konce rekonstrukci průtahu městem. V uplynulých letech jsme ve spolupráci se Středočeským krajem usilovně pracovali na přípravě rekonstrukce Lidické, Nádražní a Přílepské ulice. Byla dokončena projektová dokumentace a město vykoupilo celou řadu nezbytných pozemků.

Budeme pokračovat v jednání s velkými investory o jejich podílu na rozvoji vodohospodářské a dopravní infrastruktury města a jeho občanské vybavenosti.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

  • ŠKOLKY

Na zvýšení kapacity školek jsme usilovně pracovali v minulých letech a s úlevou můžeme konstatovat, že jejich současná kapacita je dostatečná. V budoucnu se již nesmí opakovat stav, kdy se nově zastaví významná území a občanská vybavenost se neřeší. Výstavba dalších nových tříd musí být realizována s postupující výstavbou, a proto vznikne jedna třída školky při výstavbě v Nádražní ulici a další jedna třída po rekonstrukci ve vile v Tichém údolí.

Zachováme provoz školky v Havlíčkově ulici. Stávající zděné pavilony procházejí postupnou modernizací, zateplením, rekonstrukcí šaten a sociálního vybavení.

  • ŠKOLY

Nejpozději do dvou let postavíme novou budovu školy v Žalově, v bývalém areálu Barumu. Projektová dokumentace je hotová a nyní soutěžíme dodavatele stavby. Součástí školy bude i nová tělocvična.

Zajistíme pozemky a projektovou dokumentaci pro následnou dostavbu školy, díky níž bude zajištěna výuka na druhém stupni i v této nové škole.

Do roka postavíme nástavbu současné žalovské školy. Pro další rozšíření kapacity této školy postavíme nový objekt na protějším pozemku. Dětské hřiště bude zachováno.

V současné době realizujeme odlehčení střešních konstrukcí staré Roztocké školy, abychom mohli zajistit rozšíření zázemí pro pedagogy zbudováním půdní vestavby. Díky novým prostorám vznikne komfortnější prostředí nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.

Vzdělávání je naší prioritou, proto budeme základní školu nadále plně podporovat. Jednotlivé objekty školy připravíme tak, aby bylo možné v budoucnu vytvořit 2 až 3 samostatné subjekty, neboť současný počet žáků i zaměstnanců je pro efektivní chod a řízení školy příliš vysoký.

SPORT A VOLNÝ ČAS

V areálu Sokola se podařilo položit atletickou dráhu s umělým povrchem. V prostoru mezi sokolovnou a novou atletickou dráhou postavíme mobilní kluziště. V zimě bude sloužit pro bruslení, v létě nebude blokovat prostor pro cvičení či hry. Díky chlazení bude možné bruslit i při teplotě nad bodem mrazu. Ve spolupráci se Sokolem odstraníme starý „likusák“, díky čemuž získáme místo pro nové kurty například pro beach volejbal. Pomůžeme Sokolu s tím, aby sokolovna dostala novou fasádu.

Součástí areálu nové školy v Žalově bude i nová prostorná tělocvična. Díky tomu získáme další prostor pro sportovní aktivity. Prověříme možnost zastřešení venkovního hřiště na školní zahradě pomocí lehké konstrukce, aby mohlo škole sloužit i v zimních měsících.

Fotbalový klub potřebuje pro své mládežnické oddíly rozšířit tréninkové prostory. Pomůžeme nalézt vhodné prostory a na výstavbě nového sportoviště se budeme spolupodílet.

Zrevitalizujeme park a hřiště v Tichém údolí, kde budou instalovány i hravé edukativní prvky. Postavíme dopravní hřiště. U současných dětských hřišť zavedeme pítka. Na největším hřišti u křižovatky Obránců míru a Masarykova zřídíme stabilní toalety a mlhoviště, které poskytne osvěžení v letních měsících.

Protipovodňový val využijeme k výstavbě cyklostezky. Budeme usilovat o propojení cyklostezkou s Prahou. Vytvoříme koncepci cyklistické dopravy.

Vypracujeme ověřovací studii možnosti výstavby biotopu vhodného pro koupání.

Vytvoříme program péče o dospívající mládež (věková kategorie od 12 let výše).

KULTURA

Chceme navázat na dosavadní podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích spolků, neziskovek a dalších subjektů občanské společnosti. Celková částka, kterou město vynakládá na jejich podporu, musí plynule narůstat. Pokusíme se zapojit místní podnikatele do podpory roztockého kulturního života.

Připravíme kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu nové knihovny s multifunkčním zázemím. Pokud budou vypsány příslušné dotační tituly, zrealizujeme i samotnou stavbu.

Za rok bude dokončena rekonstrukce památkově chráněné vily č. 125 v Tichém údolí. Kromě školky zde vznikne prostor pro volnočasové aktivity větších dětí. Přilehlý park projde rekultivací a vznikne zde zajímavý prostor pro trávení volného času.

V Nádražní ulici bude postaveno nové divadélko, které bude moci sloužit i jako kinosál.

Provedeme revitalizaci památníku na Levém Hradci. Nově vzniklý pietní prostor musí být od okolní přírody oddělen. V prostoru bývalého kuželníku na Levém Hradci zřídíme zázemí pro kulturní a společenské akce, případně stabilní toaletu.

Nadále budeme podporovat činnost roztockých křesťanských církví. Podpoříme umístění sochy sv. Ludmily na Levém Hradci.

U přívozu postavíme vkusný přístřešek s toaletou. Vylepšíme tak zázemí pro kulturní akce, zejména pro Slavnosti levého a pravého břehu.

PÉČE O SENIORY A ZDRAVOTNICTVÍ

Naší další prioritou je výstavba nového domu pro seniory. Kromě standardních služeb zde bude zajištěn i denní stacionář a nové prostory pro lékaře a rehabilitaci. Objekt by měl vyrůst na kraji Solník.

I nadále budeme podporovat již zavedené služby pro naše seniory (příspěvek na dopravu k lékaři, rozvoz obědů, tísňové volání). Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami dál rozšíříme možnosti vzdělávání, dalších aktivit a péče o seniory, a to i v domácím prostředí.

Rozšíříme nabídku a dostupnost obědů pro seniory příspěvkem z rozpočtu města.

Budeme usilovat o rozšíření zdravotnických služeb.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podpoříme zadržování vody v krajině. Zajistíme výsadbu nových stromů a další zeleně. O tom, kde a jaké stromy zasadíme, budete rozhodovat přímo VY.

Zavedeme dotační systém „roztocká dešťovka“, díky němuž podpoříme nákup barelů a akumulačních nádrží na dešťovou vodu. V těchto případech usnadníme občanům nakládání s odkopanou zeminou.

Zrevitalizujeme park na Tyršově náměstí. Zřídíme zde vodní prvek a venkovní knihovnu.

Zeleň nestačí jen podporovat a zřizovat, ale je třeba o ní i pečovat. Zřídíme novou pozici městského zahradníka, který bude profesionálně pečovat o městskou zeleň a parky tak, abychom se zde všichni cítili příjemně.

Rozšíříme vodní prvky ve veřejném prostoru. Posoudíme další možnosti udržení vody v krajině.

Podpoříme nákup větších nádob na tříděný odpad pro domácnosti a zajistíme jejich svoz. Díky tomu bude třídění odpadu praktičtější a sběrná místa budou alespoň o trošku méně vytížená. Budeme dbát o větší pořádek kolem stanovišť na tříděný odpad. Vyzkoušíme vkusné ohraničení těchto míst.

Podpoříme vlastní kompostování v domácnostech, aby se co nejvíce odpadu likvidovalo přímo v místě jeho vzniku.

Zavedeme sledování kvality ovzduší zejména ve vztahu k letecké dopravě.

DOPRAVA A SILNICE

Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků. Opravíme zejména tyto komunikace: Dobrovolného (včetně konce ulice 17. listopadu k Obránců míru), Hálkova (od Obránců míru po Zaorálkovu), Komenského s točnou autobusů a zpevněním přilehlého svahu, Kostelní, Na Pískách, Na Vyhlídce, Přemyslovská, Spěšného (od Žirovnického po Jana Palacha), Šaldova (od Spěšného po Haškovu), Za Cihelnou. Připravíme komplexní rekonstrukci ulice Legií a přilehlých komunikací na „Vrškách“. Pokud to finanční situace dovolí, zahájíme samotnou realizaci.

Nadále budeme posilovat autobusové spoje do Prahy a zpět ve špičkách. Na lince č. 359 zavedeme víkendové spoje. Zrekonstruujeme točnu autobusů na Komenského ulici u Levého Hradce a obnovíme zde výstupní zastávku. Současnou zastávku na Přemyslovské ulici zachováme. Na nejvytíženějších zastávkách zavedeme volné internetové připojení wi-fi.

Budeme dále spolupracovat se Správou železniční dopravní cesty na tom, aby došlo k opravě nádražní budovy, výstavbě nových a bezbariérových nástupišť a případně i parkovacího domu u nádraží. Opravíme parkoviště u žalovské zastávky.

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA

Budeme pokračovat v modernizaci kapacity čistírny odpadních vod. Bylo dosaženo dohody o společném postupu města Roztok, městské části Praha-Suchdol a obce Únětice. Byly zahájeny přípravné kroky k vypsání veřejné soutěže na projekci a dodání stavby. Budeme usilovat o co nejpřijatelnější cenu vodného a stočného pro naše občany.

Budeme investovat do vodohospodářské infrastruktury. Její průběžná obnova je nezbytná pro to, abychom měli trvale dostatek kvalitní pitné vody. Postupně byly zrekonstruovány obě komory hlavního vodojemu v Žalově, obě armaturní komory a celý obslužný objekt. Byl vybudován elektronický dispečink, který sleduje nátoky, odběry vody i vzniklé ztráty. V příštích měsících dojde k velké investici do tzv. tlakových pásem, které zlepší tlak vody zejména v Žalově a současně jednáme o realizaci elektronického ovládání plnění vodojemů i sousedních obcích tak, aby dodávky vody byly plynulé. Tam, kde to je technicky řešitelné, zabezpečíme připojení všech obyvatel města k funkční, městské kanalizaci.

Nadále budeme v rámci rekonstrukcí městských komunikací budovat vsakovací systémy srážkových vod, stékajících z veřejných prostranství. Cestou dokončení generelu odvodnění města položíme základ pro projektovou a investiční přípravu opatření zamezujících lokálním záplavám v níže položených částech města. V rámci povolování nové privátní výstavby budeme důsledně dbát o vsakování srážkových vod na zastavěných pozemcích.

PÉČE O MĚSTO A CHOD ÚŘADU

Zintenzivníme úklid ve městě a svoz tříděného odpadu. Proto technické služby posílíme jak na úrovni technického vybavení, tak lidských zdrojů. Rozšíříme otvírací dobu sběrného dvora.

Dál rozšíříme počet laviček, odpadkových košů i míst se sáčky na psí exkrementy.

Rozšíříme a zoptimalizujeme kamerový systém města.

Výdaje na bezpečnost nesmí být kráceny. Posílíme dohled městských strážníků na bezpečnost školáků. Budeme nadále podporovat naše dobrovolné hasiče. Pomůžeme jim, aby dokončili výstavbu své nové hasičské základny.

Letos byla zahájena instalace protipovodňového šoupěte na vyústění odpadních vod z ČOV do Vltavy. Pokud budou vypsané příslušné dotační tituly, zrealizujeme protipovodňová opatření, která výrazně lépe ochrání dolní část Roztok. Ta jsou bohužel nákladná a bez podpory státu je nejsme schopni sami zabezpečit.

Na samosprávy jsou vinou stále přísnější legislativy kladeny vyšší a vyšší nároky na administrativu. Na druhé straně rostou významným způsobem mzdové a provozní náklady, což spolu s téměř neexistující nezaměstnaností způsobuje vrásky na čele jak státním, tak firemním zaměstnavatelům. Zaměříme se proto na optimalizaci a zvyšování efektivity chodu samosprávy. Budeme s pomocí moderních procesních a projektových nástrojů hledat prostor, kde lze chod úřadu a jednotlivé agendy zefektivnit, automatizovat a tedy i zlevnit.

Zavedeme projekt „Dobrý nápad“. Každý rok vyčleníme v rozpočtu města dostatečně velkou částku, z kterých budeme financovat VAŠE konkrétní nápady. Může jít o výsadbu zeleně, opravu chodníku či o nějakou akci. Cokoliv VÁS napadne, ale nejde na pokrytí nákladů požádat v nějakém dotačním grantu. Domníváme se, že tato forma je lepší než takzvaný participativní rozpočet, kde lidé přes internet hlasují o tom, která investice se uskuteční a která nikoliv. Nechceme rozpoutávat zbytečnou řevnivost.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme