Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Obec: Svatý Jan pod Skalou (Beroun, Středočeský)
Volební strana: Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Petr Mittig 43 technik, dobrovolný hasič Svatý Jan pod Skalou bezpp TOP 09
2. František Vycpálek 46 technik Svatý Jan pod Skalou bezpp nez. kan.
3. Pavel Sládeček 41 řidič autobusu Svatý Jan pod Skalou bezpp nez. kan.

Program

Rádi bychom Vám představili cíle našeho sdružení, se kterými budeme vstupovat do letošních komunálních voleb v naší obci.
Myslíme si, že naší obci především chybí dlouhodobý strategický plán rozvoje. Současný pochází již ze začátku 90. let minulého století a v dnešní době neodpovídá aktuálním potřebám obyvatel. Je zřejmé, že tento plán nemůže vzniknout někde u stolu na obecním úřadě, ale musí být tvořen a prodiskutován hlavně s obyvateli obce, kterých se bude bezprostředně týkat.
Měly by být jednoznačně upřednostněny potřeby zde trvale žijících obyvatel před jejími návštěvníky.

Dále se v dnešní době potýkáme se zhoršením bezpečnostní situace místních obyvatel. Je to bohužel daň za výrazné zvýšení návštěvnosti regionu a uvedení Svatého Jana pod Skalou ve všeobecnou známost. Proto bychom rádi zavedli do praxe tato opatření.

Oblast rozvoje obce:

1. Hlavním cílem je vytvoření výše uvedeného strategického plánu rozvoje
obce.

2. Uvažujeme o vytvoření obecní skupiny a koordinátora pro prevenci kriminality a ochrany obyvatel obce, která bude mimo jiné zajišťovat prevencibezpečnostních rizik ve spolupráci s HZS, JSDH, Policií ČR, Městskou policií v Berouně, popř. obecní stráží. Jedním z úkolů této skupiny je i zajištění osazení bezpečnostních kamer do vybraných částí obce používaných převážně k parkování vozidel. Vzhledem k věkovému složení obyvatel obce bychom také rádi našim seniorům nabídli pomoc se zabezpečením majetku, vlastního bezpečí a také při zajišťování základních životních potřeb.Tato skupina by se měla také zaměřit na prevenci v oblasti kriminality se zaměřením na mladší skupinu obyvatel a dětí ( násilná činnost, majetkové delikty, drogové závislosti a další).

3. Měli bychom se zaměřit na zvýšení informovanosti a lepší komunikaci obecního zastupitelstva s obyvateli obce, např. formou online přenosů a záznamů schůzí zastupitelstva.Vytvoříme mobilní SMS informační systém pro místní obyvatele. Všichni nemají přístup nebo znalosti k využívání k internetu, mobilní telefon zná a užívá téměř každý. Systém by sloužil pro zasílání pozvánek na akce, pro důležité informace, varování, žádosti o pomoc apod. Rádi bychom více začlenili širší veřejnost do práce a rozhodování obecního úřadu. Využili bychom například formu anket, online hlasování, konzultace apod.Naším cílem je naprosto transparentní úřad, tzn. všeobecné zveřejňování smluv a jejich online zpřístupnění, a to včetně veškerých zpráv obecního úřadu.S tím nutně souvisí i pravidelné aktualizace a inovace webových stránek nejen obecního úřadu, ale i obce.

4. Budeme se snažit zhodnocovat, efektivně a hospodárně využívat obecní majetek a finance.

5. Myslíme si, že je také nutné zabývat se zlepšováním občanské vybavenosti obce.

6. Pokusíme se zkvalitnit spolupráci zejména s krajským úřadem a budeme pracovat na co nejširším využívání vládních programů a dotací pro rozvoj naší obce. Budeme se snažit o zapojení do regionálních projektů, které budou obci prospěšné.

Oblast ekologie:

1. V této oblasti musíme vyřešit nakládání s odpady a jejich následnou ekologickou likvidaci ve všech částech obce a přesně dodržet podmínky nových nařízení v této oblasti. Musíme vytvořit systém sběru biologicky  odbouratelného odpadu. Ten může až z 90% pokrývat dotace OPŽP ( MŽP). Měli bychom zpřehlednit a vyřešit nedostatky v budoucím výběru poplatků a  svozu komunálního odpadu. 

2. Pokusíme se zaměřit na hlavní problémy v oblastech kompletní údržby komunikací a zásobování pitnou vodou v osadě Záhrabská.

3. Budeme řešit a omezovat přímé dopady turistického ruchu na naší obec a životní prostředí.

Oblast vzdělání:

1. Podporujeme všechny možné formy vzdělávání a spolupráce s neziskovými organizacemi, které zajišťují provozování sportovní, vzdělávací a kulturní činnosti místních obyvatel.

2. Bude nutné dokončit probíhající rekonstrukci dětského hřiště.

3. Rádi bychom zvýšili bezpečnost místních dětí při cestách do školy formou vybudování přechodů a nové zastávky autobusu.

Oblast sociální:

1. Zajistíme pomoc mladým zaměstnaným rodinám s péčí o děti a následným umístěním dětí do předškolních zařízení.

2. Důsledně budeme kontrolovat a tvořit plán pracovních příležitostí pro nezaměstnané občany, kde budeme i efektivně využívat sezónních zaměstnanců obce.

3. Nabízíme podporu místnímu podnikání s cílem vytvoření nových pracovních míst. 

4. Rádi bychom navázali častější a lepší komunikaci s úspěšnými městskými a obecními úřady, stejně jako s dalšími úspěšnými ekonomickými subjekty v místě i regionu.

Děkujeme za vaši podporu.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme