Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Statutární město: Kladno (Kladno, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D. 43 výzkumný pracovník Kročehlavy TOP 09
2. Ing. Jaroslav Zítek 65 projektový manažer Kladno TOP 09
3. Petr Hašek 40 podnikatel Kladno TOP 09
4. Ing. Zdeněk Čech 33 vedoucí technického úseku BD Dubí TOP 09
5. Ing. Petr Bořkovec 65 programátor Švermov TOP 09
6. Ing. Miroslav Kuzma 41 ekonom Kladno bezpp
7. Petr Melichar 50 jednatel společnosti Kročehlavy TOP 09
8. Mgr. Radka Plochová 33 učitelka ZŠ Kročehlavy bezpp
9. Ing. Jiří Lukáš 36 stavební přípravář Kročehlavy TOP 09
10. Marcela Šomková 48 metodický pracovník Kladno bezpp
11. Ing. Petr Šafránek 32 operátor tepelného zpracování Kladno TOP 09
12. Natálie Hušnerová 39 specialista procesů a cen Kladno bezpp
13. Dušan Immer 37 prodavač Kročehlavy TOP 09
14. Mgr. Pavel Kinderman 31 laboratorní technik Kladno bezpp
15. Petr Jelínek 38 stavbyvedoucí Kladno TOP 09
16. David Jungmann 42 podnikatel v mediální sféře Kročehlavy bezpp
17. Martin Kuliňák 29 specialista plánování Kladno bezpp
18. Ing. Jan Míšek 54 programátor Kročehlavy bezpp
19. Ing. Martin Jirka 50 vedoucí oddělení Kročehlavy bezpp
20. Pavel Nevařil 34 právní referent Kročehlavy bezpp
21. Josef Šubrt 35 speditér Kročehlavy bezpp
22. Martin Faltus 39 strojvedoucí Kladno bezpp
23. Lenka Šťastná 37 ředitelka pobočky banky Kladno bezpp
24. Jaroslav Fritsch 60 skladník Kročehlavy bezpp
25. František Honický 58 kuchař Kladno bezpp
26. Mgr. Alena Lukášová 32 vedoucí platebního oddělení Kročehlavy bezpp
27. Ing. Jitka Haincová 40 účetní Kladno bezpp
28. Mgr. Ing. Alan Landa 35 právník Kladno bezpp
29. Ing. Milena Svobodová, Ph.D. 35 projektová manažerka v bankovnictví Kladno bezpp
30. Dana Červenková 38 sportovní instruktorka Kladno bezpp
31. Eva Slunečková 89 důchodce Kladno bezpp
32. Tomáš Bořkovec 37 živnostník - truhlář Kročehlavy bezpp
33. Bc. Tomáš Křena 31 referent Kročehlavy bezpp

Program

Bezpečnost

Problematika bezpečnosti je ve veřejné správě oblast, která pravděpodobně nikdy nebude fungovat v očích společnosti stoprocentně dokonale a spolehlivě. Vždy se budou vyskytovat různé formy kriminality, vždy budeme každodenně svědky různých forem více či méně závažného přestupkového jednání. Tyto společenské jevy, jejich intenzitu a rozsah, lze ale určitě ovlivnit maximálně efektivním fungováním orgánů, do jejichž působnosti potlačování těchto negativních protispolečenských jevů prioritně patří. V případě řízení města jde o městskou policii, která prevencí i represí musí efektivně působit při minimalizaci jevů, které bezpečnost ve svěřené oblasti ovlivňují. 

Městská policie musí dobře a spolehlivě fungovat nejenom z hlediska aplikace právních norem, které její činnost upravují. Musí dobře fungovat i z pohledu společnosti, občanů, kteří strážníky nechtějí vidět jen v rovině slepého, represivního prosazování zákonnosti, ale i jako službu veřejnosti, která svým lidsky citlivým a logickým způsobem může zanechat daleko pozitivnější stopu v celém komplexu zajišťování bezpečnosti. Jinými slovy řečeno, strážník musí nejenom splnit všechny formálně dané podmínky pro výkon svojí činnosti, ale musí i svojí zkušeností, lidskostí, nadhledem a loajalitou ke společnosti být pro občana zárukou pocitu bezpečnosti. V tomto případě nejde jen o zmíněný „pocit bezpečí“, ale o postoj občana k městské policii, jeho respektu a důvěry k ní. 

Samozřejmostí, kterou zmiňuje i Zákon o obecní policii, je i úzká a efektivní spolupráce s Policií ČR, kdy by obě tyto součásti péče o bezpečnost měly mít jasně dané oblasti působnosti a navzájem se působností neodůvodněně nepřekrývaly. Musíme si uvědomit, pro co každá z těchto složek vznikla a co je hlavním cílem její činnosti. 
Dalším zajímavým tématem pro ochranu bezpečnosti na území měst je možnost aplikace sankce zákazu pobytu na území obce nebo její části až na dobu tří měsíců. Tento poměrně razantní zásah do práv a svobod občana se může stát výrazně vymahatelnějším represivním nástrojem k potlačení některých závažnějších forem úmyslně a opakovaně páchaných přestupků a ochrany společnosti před jejími pachateli. Jeho razantnější vymahatelnost ve srovnání s jinými sankcemi (např. pokuty) je dána tím, že v případě porušení omezení plynoucího z této sankce, se dotyčný dopouští trestného činu, což může být dostatečným nástrojem pro dosažení daného cíle. Prakticky nám tato sankce může fungovat například v situaci, kdy notorický pachatel přestupků proti majetku (drobné krádeže) se této protiprávní činnosti dopouští na určitém území, jeho dluh z pokut, které mu za tuto činnost byly uděleny, roste a je a zůstane nevymahatelný. Tomuto drobnému zlodějíčkovi se formálně zakáže přístup na území, kde se takto nelegálně přiživuje. Možný následný postih za porušení tohoto zákazu je už výše a posouvá se z roviny přestupku k trestným činům. 

Aplikace této sankce samozřejmě musí probíhat velice citlivě a podléhá i jasným pravidlům, které musí rozhodující správní orgán dodržovat. Nemělo by být cílem tuto sankci používat v masovější míře, ale měla by se používat právě v těch situacích, kdy pachatele přestupku není možné jiným způsobem postihnout resp. zabránit mu v téměř beztrestném pokračování. Nabízené oblasti v lokalitě Kladno jsou poměrně známě – krádeže v průmyslových zónách města, nabízení prostituce ve známých lokalitách apod.

Doprava

Kladno má mimořádnou polohu, co se týče dopravního potenciálu. Leží mezi dvěma dálnicemi a je již víc jak 150 let železniční křižovatkou. Tento potenciál zatím bohužel zatím nebyl dostatečně využit ku prospěchu současných obyvatel. Před 30ti lety se uvažovalo o zavedení trolejbusů na Kladně, přivaděče na R6 a R7 stále chybí a dvě desetiletí se mluví o rychlodráze Praha- Kladno Zatím však bez výsledku.

Pro zlepšení veřejné i individuální dopravy navrhujeme tato opatření:

  1. Co nejrychlejší plné zapojení Kladenské integrované dopravy, jakož i kladenských autobusových linek Středočeské integrované dopravy (SID) do Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou pro obyvatele bude možnost využití jediné jízdenky nebo předplatného pro cesty meziměstské i místní na Kladně i v Praze (metro, tramvaje, vlak, autobusy) Tato integrace je politickou reprezentací kraje připravována již několik roků a musí být radikálně urychlena.Kladenská integrovaná doprava (KLID) jakož i četné autobusové linky do Prahy dosud nejsou do PID nijak zapojeny. Přestože je v ceně jízdenky pražské MHD zahrnuta cesta po celé Praze musí Kladeňáci platit v ceně jízdenky na autobus i cestu od hranic Prahy na Dejvickou či Hradčanskou. Platí tak vlastně za tento úsek dvakrát.
  2. Zahájení revitalizace železniční tratě mezi Kladnem a Veleslavínem, její napřímení, zdvojkolejnění a elektrifikaci.Výstavba rychlodráhy, o které se dlouho mluví v souvislosti s pražským letištěm, je vzhledem k problémům s jejím vedením okolo Stromovky a částí Prahy 6 asi utopií. Kladenský region přitom potřebuje pro svůj další rozvoj kvalitní rychlé a kapacitní dopravní spojení s Prahou.
  3. Vlakotramvaje jsou podobné současným pražským nízkopodlažním tramvajím, které však mohou jezdit nejen po železničních tratích, ale i po tramvajových kolejích ve městě. Mohou tak plynně přejíždět ze železničních tratí do centra měst jako tramvaje. Vlakotramvaj by „přiblížila" kladenské nádraží mnoha obyvatelům a současně by se tím vyřešila doprava v centru města a na sídlištích. Pro realizaci takovéhoto řešení má Kladno mimořádně příznivý reliéf a hlavně i železniční tratě ve městě či těsném sousedství. Nebyl by tak problém vybudovat kladenský vlakotramvajový okruh.
  4. I v případě výrazného zlepšení veřejné dopravy na Kladně neztratí silnice 1/61 spojující Kladno s R6 a R7 na významu. Neexistence přeložky této silnice (obchvat Kladna od Malého Přítočna, kolem Kročehlav, směrem k Buštěhradu) je limitujícím faktorem využití a rozvoje kladenské průmyslové zóny JIH a současně snížení ekologické zátěže jižní části Kladna. Již v současné době jde nejzatíženější silnici na Kladně a okolí.
    V západní části vede silnice 1/61 hustou zástavbou a přes chráněný železniční přejezd tratě ČD 120. Na východní části je nebezpečná křižovatka u Lidic, která nesplňuje současné technické požadavky a byla dokonce vyhlášena jako nejnebezpečnější křižovatka ve Středočeském kraji.
    Bohužel na přeložku silnice 1/61 neexistuje v současné době ani schválený projektový záměr.
    Stálým tlakem na ŘSD zajistíme urychlené předložení projektového záměru přeložky 1/61 ŘSD na Ministerstvo dopravy. Je ostudou dosavadních politických reprezentací Kladna, že se tak dosud nestalo.

Financování revitalizace dopravní infrastruktury na Kladně

Je samozřejmé, že revitalizace dopravní infrastruktury na Kladně nebude zadarmo. Je však nutné, aby se všichni politici napříč politickými stranami oprostili od vlivu lobbistických skupin a uvědomili, že Kladno je největší středočeské město a prostředky na zlepšení dopravní infrastruktury společně nalezli.

Náklady na provoz integrovaných KLID a SID do Pražské integrované dopravy bude nutné financovat z rozpočtů Středočeského kraje, Statutárního města Kladna i Magistrátu Hlavního města Prahy. Finanční modely a zkušenosti se začleňováním linek do PID existují. Vlastní realizace je nalezení politické vůle a kompromisu ve prospěch obyvatel středočeského kraje. 

Ředitelství silnic a dálnic zatím uvažuje o realizaci přeložky silnice 1/61 ve dvou fázích (Malé Přítočno – Kročehlavy a Kročehlavy – R7) Vzhledem k tomu, že zatím nebyl schválen ani projektový záměr, nelze uvažovat o realizaci první části dříve jak za 6-10 roků a lze zatím pouze předpokládat financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Není totiž zatím jasné, jaké budou možnosti a pravidla financování z fondů EU po roce 2020.

Školství

A hned slyším námitku: "Nemluv do školství, když nejsi odborník". Nesouhlasím. Je to trochu, jako kdybychom umlčovali někoho, kdo se chce vyjádřit, zda mu lékař pomohl, či ne, nebo zda se k němu choval hezky či nepěkně, a argumentovali bychom tím, že dotyčný nemá vystudovanou medicínu. Lékař tu není kvůli zdravotnictví, ale kvůli pacientům. A učitel tu není kvůli školství, ale kvůli žákům a rodičům.

Skoro každý po celý život s vděčností vzpomíná na pár dobrých učitelů. Učitelské povolání je jedno z nejdůležitějších. Naše školství má však několik dlouhodobých nemocí.

Prestiž učitelského povolání je nízká. Příčinou nejsou jistě jenom nízké platy ve školství, ale asi je to hlavní důvod. Pedagogické fakulty nemají dobrou pověst a rozhodně se o přijetí neuchází ti nejlepší absolventi středních škol.

Zhoršuje se kázeň žáků. S tím souvisí i malá úcta žáků i rodičů ke škole. Přitom jeden nezvládnutelný žák dokáže otrávit několik let života učiteli a třiceti dětem. Necháváme učitele bezbranné. Škola musí mít možnost takovéto děti vyloučit. Jako výstrahu třeba jen na týden, ale při opakovaných vážných přestupcích pak na delší dobu. Hlavně takové děti patří do speciálních škol, ne ty znevýhodněné.

Memorování bez pochopení je nesmysl. Tato triviální pravda leckde do našich škol ještě nedorazila.

Vyloženě škodlivý je systém víceletých gymnázií a praktických škol. Děti se naopak mají učit spolu žít a vážit si druhých i při různé inteligenci a společenském postavení rodičů. Rozdělit děti v jedenácti letech na elitu, šedý průměr a spodinu je zločin. Za nejlepší na světě je považováno finské školství. Tvrdí se, že finská základní škola se dokáže přiměřeně postarat o děti mimořádně nadané i o ty s hendikepem. To ovšem jistě souvisí též s počtem dětí ve třídě a s dostatečným počtem asistentů pedagogů.

Mluvme o školství. Zabývejme se tím. Nespokojme se s tím, že to tak nějak po česku za moc nestojí. Dělejme s tím něco. A odpovězme si též na otázku, co potřebujeme víc. Slušně zaplacené učitele, nebo nové dálnice.

Životní prostředí

Životní prostředí v Kladně je velmi důležitým tématem. Vyvedení dopravy mimo město, důsledná kontrola velkých znečišťovatelů, pomoc provozovatelům lokálních topenišť ve změně způsobu vytápění, zvýšení zeleně ve městě a ochrana zeleného prstence lesů okolo města, to jsou cesty jak dosáhnout nápravy jeho stavu.

Naše město, spolu s ostravskou aglomerací, patří mezi nejvíce znečištěné oblasti v České Republice, zejména pokud se týče polétavého prachu. To se projevuje zejména v zimních měsících. Jak je známo, částice menší než 10 µm se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Na částice polétavého prachu se vážou těkavé organické látky, které pak v organismu působí toxicky.

Pokud se podíváme na výstupy ze stanice automatizovaného imisního monitoringu ovzduší v Kladně-Švermově, tak zjistíme, že hodnoty denního limitu pro polétavý prach jsou překračovány průměrně i více než 90 dní v roce. Mezi největší znečišťovatele patří automobilová doprava, domácnosti a velké podniky, a to každá asi z jedné třetiny. 

Dotace na změnu typu vytápění domácností je určitě krok správným směrem a se současným množstvím prostředků je to běh na dlouhou trať. Je potřeba tuto podporu zachovat a pokud možno rozšířit na celé území města Kladna. Zvýšená doprava a s ní spojená zvýšená prašnost vyžaduje koncepční řešení. To zahrnuje odklon dopravy z centra města, opravu silnic a vybudování obchvatu. Množství zeleně ve městě je pak důležitým faktorem, který může výrazně snížit množství prachu v ovzduší.

Kladno má jednu výhodu, a sice to, že ho téměř ze všech stran obklopují příměstské lesy, které také významně přispívají k čistotě ovzduší. O to víc je zarážející, jak se v nich v poslední době hospodaří. Současný vlastník se zřejmě snaží vytěžit vše, co se dá, než bude muset les v restitucích vrátit církvi. Přičemž by se hospodaření v těchto lesích mělo lišit od hospodaření v lesích hospodářských právě s ohledem na jejich funkci, mezi které také patří funkce rekreační.

Revitalizace POLDI

Děti pobíhající po hřištích poblíž moderních bytových domů v místech, která dnes hyzdí pozůstatky těžkého průmyslu a půda je plná jedovatých a zapáchajících látek. Možná těžko představitelná vize. I taková však může být budoucnost areálu bývalé Poldovky.

O nastartování revitalizace znečištěné a zchátralé průmyslové zóny, kterou pomalu pohlcuje plevel, se snaží město již několik let. V současnosti probíhá sanace Koněva a připravuje se dekontaminace zbytku Poldi. 

Tuto snahu města plně podporujeme a rádi bychom dohlédli na to, aby vyčištěný areál byl smysluplně využit pro další rozvoj města. Podle našeho názoru by přednost měla dostat zeleň a bytová výstavba plně integrovaná do infrastruktury města, popřípadě lehká výroba a služby. Bylo by totiž nešťastné vytvářet satelitní městečka uprostřed města.

Sociální záležitosti

Integrace sociálně vyloučených

Za důležitý a dlouhodobý úkol považujeme postupné zapojování sociálně vyloučených. Chceme se zasazovat o to, aby ti, kteří se opravdu chtějí integrovat, měli reálnou šanci. Základem jsou tři pilíře, které musí působit současně – vzdělání, zaměstnání, bydlení.

V oblasti bydlení jsme proti výstavbě nových bytů pro sociálně vyloučené, protože bytů je dost. Jsme i proti zřizování nových ubytoven v Kladně, které jenom přivedou do města další problémové občany. Řešení vidíme v konceptu třístupňového prostupného bydlení, kde ubytovna představuje první stupeň. Druhým stupněm je tréninkový byt, kde klient dostává nájemní smlouvu na dobu určitou, např. tři měsíce. Současně podepisuje tzv. společenskou smlouvu, kde se zavazuje spolupracovat se sociálními pracovníky, dbát na školní docházku a chování dětí, udržet si zaměstnání, dbát na dobré sousedské vztahy apod. Periodické obnovení nájemní smlouvy je vázáno na plnění společenské smlouvy. Třetím stupněm, po řádném fungování rodiny v tréninkovém bytě po dobu dvou let, je normální nájemní byt. 

Společnost ovšem současně také nemůže bezradně ustupovat neomalené hrubosti. Pro ty, kteří neplatí nájem, kradou elektřinu, jezdí bez řidičáků atd., prostě musí platit zákon jako pro všechny ostatní.

Je také třeba odstranit do očí bijící nesmysly systému: Pracovat se musí vyplatit. Majitelé ubytoven nemohou inkasovat za jeden pokoj bez příslušenství, ve které bydlí pětičlenná rodina, třeba patnáct tisíc ze státního rozpočtu.

Hospicová péče

V letošním roce (2014) byla městem Kladnem poskytnuta dotace 500 tisíc Kč. nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Hospic svaté Hedviky, o.p.s., která poskytuje domácí hospicovou službu. Byli bychom rádi, aby se do budoucna tato organizace stala základem pro „kamenný“ hospic. V tomto směru musí pomoci např. město. V roce 2012 se nám sice podařil první krok a do zásobníku projektů v rozpočtu města byl vložen projekt výstavby kamenného hospice v Kladně v ceně cca. 80 mil. Kč. V následujících rozpočtech již projekt výstavby kamenného hospice opět chybí.

Hospicová péče je jednou ze základních forem péče určená nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Jejím cílem je snížení fyzického a psychického strádání umírajícího. Měla by přispívat k tomu, aby byl odchod člověka důstojný, bezbolestný, v rodinném kruhu a kruhu svých nejbližších. Péči většinou nepotřebuje pouze osoba umírající, ale také její blízcí, kteří se rozhodli doprovázet umírajícího v rodinném prostředí. 

Na tuto bohulibou činnost jsou městem každoročně vynakládány prostředky ve formě dotace pro hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, který chybějící kamenný hospic v Kladně supluje. Proto se chceme zasadit o výstavbu kamenného hospice a věříme, že na výstavbu a provoz kladenského hospice se v rozpočtu peníze najdou. Chtěli bychom přitom spolupracovat též s církvemi. 

Seniorbus

Myslím, že se téměř nenajde člověk, který by nebyl pobouřen hyenistickými praktikami, jakými jsou někteří lidé v Česku ochotni vydělávat peníze. Psychicky týrají návštěvníky předváděcích akcí, odpírají jim jídlo a pití a střídavě slibují a vyhrožují. Naznačují svým obětem, že jsou už bezcenní a stejně brzo umřou. Starý člověk je pro ně velmi snadnou obětí a oni to moc dobře vědí.

Jedním z důvodů, proč senioři na takovýchto akcí účastní, je jejich sociální situace. Jsou sami, takže tam jezdí, aby si popovídali s lidmi a aby se někam podívali. Za autobus zaplatí pár korun, někam je vyvezou, vidí prezentaci, a když mají štěstí, tak i zámek, a pak se vrátí. Firmy je takhle dokonce lákají i na pozvánkách: „Neseďte sami doma, vyjeďte s námi za zábavou.“

V tomto musíme pochválit projekt „Kladno seniorům“, který je provozován pod hlavičkou SAMK. Nabízí zajímavé aktivity pro naše starší spoluobčany, ale máme za to, že jeho propagace je nedostatečná a bohužel na místech kde se k nim senioři většinou nedostanou. Jednou z možností jak povědomí o projektu zvýšit jsou například radniční měsíčník Kladno 2014.

Chtěli bychom také přijít s rozšířením nabízeného programu. Co kdybychom jako město pořádali výlety pro seniory? Bez rizika, že budou okradeni, s garantovaným programem, s možností něco vidět, setkat se s vrstevníky. Věříme, že by se tento program setkal s podporou i u členů rodin seniorů. Za vědomí, že vím kde moje babička či dědeček jsou a že nejsou zrovna okrádáni, to určitě stojí. A vzhledem k tomu, kolik prostředků jde například do profesionálních sportovních klubů, by náklady na rozpočet města byly zanedbatelné.

Kultura

Kultura ve městě doznala za poslední léta značných změn, v některých oblastech dobrých, někde negativních. Přestože jsou kulturně-společenské události jednou z hlavních příležitostí k setkávání obyvatel, stále je kultura v Kladně tak trochu na chvostu zájmu radnice. Vlajkovou lodí by měla být, zcela logicky, městská divadla, do jejichž provozu a údržby plynou každoročně zhruba tři desítky milionů z městského rozpočtu. Pozitivum je, že se město pustilo do rozsáhlých rekonstrukcí budov obou divadel, tedy Divadla Lampion i Městského divadla Kladno, protože již byly bezesporu nezbytné. 

Samostatnou kapitolou je kladenská činohra. V tomto případě došlo k totální umělecké devastaci. Po celkové rekonstrukci bude mít Kladno po letech důstojný divadelní stánek. Pokud ale kvalita práce činohry zůstane na stejné úrovni, bude kladenské divadlo i nadále jen prázdnou skořápkou a svého věrného diváka si stejně nenajde.

Budeme proto prosazovat, aby vedení divadla daleko efektivněji a transparentněji nakládalo se svěřenými finančními prostředky. Dále budeme požadovat dlouhodobou smysluplnou koncepci rozvoje divadla po umělecké i provozní stránce. V posledních letech totiž naprosto chyběla, a proto se divadlo potýká s nezájmem diváků. 

Kladno ale naprosto opomíjí potřeby kulturně založených seniorů. Chybějí promenádní koncerty, taneční odpoledne s dechovkou a podobně. Město by mělo v tomto směru více spolupracovat se základními uměleckými školami, školními sbory a kapelami a amatérskými uskupeními, které se věnují tomuto žánru.

Finance

Podle zpráv z poslanecké sněmovny je možné, že protikorupční zákon o registru smluv hned tak nebude. Poslanci z různých stran zjevně hledají záminky, proč návrh TOP 09 a Starostů nepodpořit. Přitom zkušenosti ukazují, že je to jeden z mála prokazatelně úspěšných nástrojů proti korupci., např. na Slovensku v prvním roce platnosti byla úspora na veřejných zakázkách 30%. Proto bez ohledu na to, zda zákon projde, budeme v Kladně budovat otevřený a transparentní magistrát.

Občané města Kladna mají plné právo vědět, co se na magistrátu děje a za co jsou utráceny jejich peníze. Uděláme proto kladenský magistrát zcela informačně otevřený a umožníme tak, aby byli informováni i o detailech rozhodování a činnosti rady, zastupitelstva a magistrátu. Rovněž zprůhledníme veřejné zakázky a nakládání s majetkem města. 

Zpřístupníme zasedání zastupitelstva města co nejširšímu počtu kladenských občanů, a to pomocí on-line přenosů na internetu. Archiv těchto přenosů bude občanům zpřístupněn na web stránkách města. Pravidelně budou zveřejňována plná znění zápisů ze zasedání rady města, jakož i zastupitelstva.

Zprůhledníme veřejné zakázky a nakládání s majetkem města. U veřejných zakázek dle zákona č 137/2006 bude zveřejňován celý jejich průběh (předběžné oznámení, zadání, odůvodnění zakázky, hodnocení, smlouva, písemná zpráva zadavatele a všechny případné dodatky ke smlouvě).

Do výběrových komisí veřejných zakázek budou zváni zástupci všech politických stran působících v zastupitelstvu města. Pro zakázky malého rozsahu (mimo zákon č.137/2006 Sb.) rozšíříme stávající magistrátní směrnici o povinnost zveřejňovat na internetu informace o všech zakázkách nad 50 000 Kč. (minimálně vždy předmět zakázky, cenu, identifikaci dodavatele a krátké zdůvodnění jeho výběru).

Sport

Sport považujeme za velmi důležitý zejména při rozvoji mládeže, ale situace v kladenském sportu je v současnosti rozporuplná. Na jedné straně chvályhodný transparentní grantový systém pro podporu kladenských sportovních klubů (aerobik, volejbal, basketbal, florbal, fotbal a úpolové a bojové sporty) kam jde 2,75 mil. korun z městského rozpočtu. Na druhé straně privilegovaný přístup v dotacích pro SK Kladno a hlavně lední hokej, kde se utopí ročně celkem 33 mil. korun, z čehož 8 mil. jsou dotace pro extraligové (teď už prvoligové) hokejové mužstvo.

S klubem SK Kladno městu naštěstí už došla trpělivost, a tak se snad nedočkáme dalších dotací mizejících v černé díře dluhů, které sportovní klub díky neprůhlednému hospodaření nadělal. Ovšem nápad jedné z kladenských koaličních stran dokonce zvýšit (přeloženo koupit si) větší podíl ve společnosti Hokej Kladno, s.r.o. by znamenal další zátěž pro městský rozpočet. To by znamenalo další peníze na platy profesionálních hráčů. Účelem dotací do sportu nesmí být podpora profesionálních sportovců, byť jistě právem populárních, ale cílem má být přitáhnout ke sportu mládež. Je to totiž účinná prevence kriminality mladistvých a drogových závislostí. A měla by být vyšší právě na úkor provozování extraligového mužstva. Pokud má město v této společnosti figurovat, pak by městské peníze měly jít pouze na mládež, a o peníze pro extraligové mužstvo by se měl postarat smluvní partner.

rybarske-odpoledne

Pozvánka na pivo s Karlem - Kladno

Petr Soudek: Kladno je pro mne místem, kde jsem se rozhodl bydlet a které bych rád pomohl zlepšit
7. 10. 2014

Petr Soudek: Kladno je pro mne místem, kde jsem se rozhodl bydlet a které bych rád pomohl zlepšit

Petr Soudek je lídrem politické strany TOP 09 a v Kladně se v nadcházejících komunálních volbách uchází o post primátora. Jaké jsou jeho přednosti a co by v Kladně změnil, prozradil v exkluzivním rozhovoru Kladenským listům.

Celý článek
Pivo s Karlem
7. 10. 2014

Pivo s Karlem

Podívejte se na fotografie z návštěvy předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga.

Celý článek
Rybářské TOP 09 odpoledne
7. 10. 2014

Rybářské TOP 09 odpoledne

Fotografie z předvolební akce.

Celý článek
Grilování kandidátů (s kandidáty)
2. 10. 2014

Grilování kandidátů (s kandidáty)

Podívejte se na fotografie z grilování.

Celý článek
Setkání s Miroslavem Kalouskem
24. 9. 2014

Setkání s Miroslavem Kalouskem

Podívejte se na fotografie ze setkání s prvním místopředsedou TOP 09 panem Miroslavek Kalouskem v Kladně.

Celý článek
Vydělávat na lidském neštěstí přece nelze
12. 9. 2014

Vydělávat na lidském neštěstí přece nelze

Rozhovor s volebním lídrem TOP 09 Petrem Soudkem.

Celý článek
10. 9. 2014

Zastupitelé Kladna udělili hazardu červenou kartu

Kladenským sociálním demokratům se v úterý podařilo už měsíc před komunálními volbami splnit jeden z bodů svého volebního programu. Tím je zákaz hazardu na území města. Podporu nalezli u většiny zastupitelů z koaliční ODS a komunistů. Důraznou regulaci hazardu dlouhodobě prosazoval i zastupitel Petr Soudek z TOP 09.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme