Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Hostivice (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. 42 VŠ pedagog Hostivice TOP 09
2. Mgr. Jan Šefranka, M.P. 56 advokát Hostivice TOP 09
3. Ing. Vojtěch Mužík 70 důchodce Hostivice TOP 09
4. Milan Matkovič 41 IT manažer Hostivice TOP 09
5. Mgr. Richard Kureš 40 programátor Hostivice TOP 09
6. prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 69 vysokoškolský profesor Hostivice bezpp
7. Ing. Luboš Tomášek 39 ekonomický ředitel Hostivice TOP 09
8. Mgr. David Nebeský 47 knihkupec Hostivice bezpp
9. Ing. Petr Fousek 38 obchodní manažer Hostivice TOP 09
10. Ing. Zdeněk Švanda 46 ředitel společnosti Hostivice bezpp
11. RNDr. Radka Raková 42 projektový manažer Hostivice bezpp
12. Ing. Karel Šícha 89 důchodce Hostivice bezpp
13. Jana Skálová 45 manažer dopravy Hostivice TOP 09
14. Lukáš Boťcha 29 IT technik Hostivice bezpp
15. Josef Skála 69 manažer dopravy Hostivice TOP 09
16. Ing. Miloslav Ryšavý 61 finanční ředitel Hostivice bezpp
17. Mgr. Pavel Bednář 38 IT manažer Hostivice bezpp

Program

Hostivice – město pro plnohodnotný život

Již podruhé předstupují kandidáti nominovaní politickou stranou TOP 09 před občany města Hostivice, aby se ve volbách do zastupitelstva města ucházeli o hlasy veřejnosti. Před čtyřmi roky většina z nás byla v komunální politice nováčky a teprve jsme se seznamovali s úskalími praktické činnosti ve prospěch města a jeho občanů. Uplynulé období nám umožnilo z blízkosti poznat jednotlivé problémy, které před městskou správou leží, a v mnoha případech jsme se podíleli na jejich řešení. Z kandidátů, kteří se nyní ucházejí o váš hlas, dva pracují v zastupitelstvu města a další působí ve výborech a komisích města. Kandidátní listina je doplněna o odborníky z různých oblastí a lidi ochotné se zapojit do práce ve prospěch hostivických občanů.

TOP 09 chce být v Hostivici i nadále alternativou pro všechny slušné a rozumně smýšlející lidi, kterým jde o blaho města. Naší zásadou je uvážlivý přístup k problémům a důraz kladený na osvědčené konzervativní hodnoty. Jsme přesvědčeni, že jedinou správnou cestou je otevřenost a spolupráce – jako spolehliví partneři chceme prosadit a podpořit projekty, které mohou napomoci zkvalitnit život v Hostivici.

NAŠE TÉMATA

Při nastávajících volbách do městského zastupitelstva předstupujeme před občany s následujícími prioritami:

1. Hostivice – město pro plnohodnotný život

TOP 09 si klade za cíl podporu podoby Hostivice jako města pro plnohodnotný život jeho obyvatel. Podpoříme proto kroky vedoucí k zajištění základních potřeb občanů, jakož i doplňkových kulturních a společenských akcí.

Bezpečnost. Úkolem města by měla být aktivní součinnost města na zajištění bezpečnosti jeho obyvatel, zejm. seniorů a dětí. Budeme se snažit vyjednat lepší komunikaci a nalezení vhodného modelu součinnosti PČR a Městské policie (např. podíl PČR na zvýšení bezpečnosti dětí v ranních hodinách /7:30-8:15/, dosažení koordinace při měření rychlosti vozidel včetně instalace upozorňujícího panelu překročení povolené rychlosti). S ohledem na rostoucí počet obyvatel podpoříme navýšení početního stavu Městské policie o dalšího příslušníka.

Infrastruktura. TOP 09 podporuje co nejrychlejší dokončení všech velkých projektů, ať se jedná o ČOV, revitalizaci Litovického potoka či postupnou obnovu komunikací, které chceme každý rok dotovat z městského rozpočtu fixní částkou. Ambiciózním projektem, o který se chceme pokusit, je přeměna parku mezi objektem Lidlu a základní školy v plnohodnotný prostor volnočasového vyžití občanů města (osazení lavičkami, piknikové plochy, vybudování dětského hřiště, outdoorové posilovny, hřiště pro pétanque atd.). Zajistíme propojení areálů základní a mateřské školy tak, aby rodiče mohli rychle a bezpečně převádět své děti mezi oběma institucemi bez zbytečných dopravních komplikací. Za další priority považujeme propojení města s jeho bezprostředním okolím (podpora projektů zajištujících propojení s přírodní dominantou hostivických rybníků) a dobudování cyklostezek. Zasadíme se o to, aby občané Hostivice získali nový zdroj pitné vody s významně nižším obsahem vápenatých a hořečnatých sloučenin.

Doprava. Podpoříme zvyšování dopravního propojení Hostivice s Prahou, ale i okolními obcemi – za nedostatečné považujeme zejména napojení na město Rudná. V souvislosti s rozšířením počtu železničních zastávek (U hřbitova, Sadová) chceme ve spolupráci se SŽDC vybudovat u železničních stanic moderní a kamerově zabezpečené zázemí pro cyklisty. Necháme osadit městské zastávky informačními panely o odjezdech navazujících přípojů, zejm. vlaků. Chceme zvýšit kulturní prostředí a zázemí autobusových zastávek, jejichž úroveň považujeme za nedůstojnou, a rozšíříme jejich informační funkci (tabule, vývěsky apod.).

Podpora podnikatelského prostředí. Chceme podpořit prostředí, které napomůže rozvoji služeb a podnikatelských aktivit, bez nichž nemůže žádné město smysluplně fungovat. Budeme proto iniciovat vznik pravidelně aktualizované databáze lokálních živnostníků a umožníme jejich lepší prezentaci a větší zapojení místních podnikatelů do řešení problémů, které město trápí.

Městské kulturní středisko a spolky. TOP 09 jednoznačně podporuje činnost dobrovolných organizací a spolků, které považujeme za jeden z nejdůležitějších projevů občanské společnosti. MKSH v posledním roce prokázalo opodstatněnost svého zřízení a postupně naplňuje představy o realizaci větších kulturních a společenských akcí i zajištění pravidelných volnočasových aktivit. Chceme i nadále finančně podporovat činnost jednotlivých organizací a umožnit jim rozvíjení aktivit nabízejících občanům města kulturní a společenské vyžití.

Školství. Město Hostivice má v současné době vybudovánu funkční strukturu vzdělávání a výchovy dětí od předškolního stupně po gymnaziální úroveň. Chceme zajistit trvale udržitelnou úroveň vzdělávání našich dětí a reagovat včas na hrozící problémy zejména ohledně kapacity mateřské a základní školy. Za hlavní cíl pro další roky považujeme vybudování nové mateřské školy a vyřešení nedostatečné kapacity základní školy při očekávaném zvyšování počtu dětí.

Čisté a zdravé město. Naším cílem je přinejmenším udržet stávající kvalitativní úroveň technických služeb a zvýšit povědomí občanů o čistotě v okolí svého bydliště. Podpoříme projekty, které budou citlivé k životnímu prostředí a více propojí zástavbu se zelenými plochami.

2. Architektonická a funkční podoba města

Hostivice prošla v uplynulých letech rychlým urbanistickým rozvojem, čemuž ne vždy odpovídaly adekvátně budovaná infrastruktura a promyšlená architektonická podoba města. Současnou zastavěnou plochu města, i s vědomím již schválených a postupně realizovaných developerských projektů, považujeme pro tuto chvíli za dostatečnou – další rozšíření města by bylo myslitelné pouze za předpokladu dobudování potřebné infrastruktury a při zachování kvalitního standardu života obyvatel Hostivice. Podoba města musí být v souladu se schváleným Plánem rozvoje města.

Podstatně větší důležitost než dosud musí mít promyšlené dotvoření architektonické podoby města, a to se zapojením všech zainteresovaných a kompetentních složek – od radnice přes odborníky po širší veřejnost. Za prioritu považujeme pečlivě připravenou aktualizaci územního plánu města, který předloží funkční a přijatelnou podobu města v delší časové perspektivě (minimálně 15 let).

3. Hospodaření města a investice

TOP 09 považuje za svoji důležitou prioritu zodpovědné hospodaření, které nepovede k trvalému a rozsáhlému zadlužování města. Výjimkou mohou být pouze úvěry spojené s nutnými investicemi do rozvoje infrastruktury. Díky novému přepočtu Rozpočtového určení daní, které se podařilo prosadit z iniciativy poslanců za TOP 09 a STAN v roce 2012, získalo naše město o více než 12 000 000 Kč ročně více pro své hospodaření – vyšší daňový výnos umožní stabilizovat rozpočet města a zajistí financování řady investičních akcí. Jelikož je třeba u většiny rozsáhlejších investičních akcí získat podporu z krajských, státních i evropských dotací, budeme této oblasti věnovat mimořádnou podporu a dbát na kvalitní přípravu potřebných podkladů k jejich získání.

Navrhneme zveřejňování všech smluv a plateb (mimo osobních výdajů a sociálních plateb) na internetových stránkách města. Všechna výběrová řízení musí být zcela transparentní a v úrovni zákona o veřejných zakázkách – prosadíme zveřejnění kompletních informací o VŘ včetně nabídek přihlášených firem a taktéž smluv, ve kterých je město smluvní stranou. Budeme důsledně uplatňovat transparentní výběr zhotovitele dle kritéria nejnižší ceny. Současně nastavíme u veřejných zakázek hrazených z městských zdrojů takový systém smluvních podmínek a finančních záruk, které bez výjimky zaručí kvalitní provedení díla.

Větší důraz chceme klást na možnost centrálního nákupu energií a služeb, a to i ve spolupráci s dalšími obcemi a subjekty. V rámci městského rozpočtu vytvoříme fond na zajištění správy a pravidelných oprav městských nemovitostí, který zamezí pozdějším problémům s jejich údržbou.

4. Transparentní a otevřená radnice

TOP 09 se chce zasadit o co největší otevřenost správy města a komunikaci s občany Hostivice. Obyvatelé města musejí mít možnost získat všechny potřebné informace o fungování města, činnosti svých volených zástupců i projektech, které se realizují či budou realizovat. V případě převzetí odpovědnosti za správu města chceme pravidelně občany seznamovat s činností vedení města, jeho plány a průběhem realizace hlavních projektů. Zavedeme rovněž pravidelné dny pro setkávání s občany.

Podpoříme zveřejňování podrobnějších zápisů z jednání rady a zastupitelstva města, stejně jako kompletních informací o VŘ včetně nabídek (u výběru zhotovitele zakázky zveřejníme komentář a zdůvodnění rozhodnutí). Chceme více zapojit veřejnost – odbornou i širší – do procesu rozhodování o fungování a směřování města – jak prostřednictvím anket, tak jednáním odborných komisí a otevřených zasedání s účastí veřejnosti.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme