Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Český Brod (Kolín, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Tomáš Klinecký 34 advokát Český Brod TOP 09
2. Miroslav Řídký 65 provozní ředitel Liblice TOP 09
3. Mgr. Jana Kratochvílová 43 sociální pracovnice, ředitelka NNO Český Brod bezpp
4. Ing. Jiří Bolomský 40 projektant, projektový manažer Český Brod bezpp
5. Ing. Filip Ulík 44 projektový manažer Český Brod bezpp
6. Mgr. Libor Žofka 43 vedoucí oddělení Generální ředitelství cel Štolmíř bezpp
7. Ing. Jiří Pospíchal 29 pracovník obchodního oddělení přepravní společnosti Český Brod bezpp
8. Štěpán Batela 29 product manager Český Brod bezpp
9. Pavel Hertl 42 IT specialista Český Brod bezpp
10. Michala Misterková, DiS. 32 účetní Český Brod bezpp
11. Ing. Petr Kovář 55 stavební technik Český Brod bezpp
12. Barbora Tyglová 44 účetní Český Brod bezpp
13. Ing. Jan Klinecký 63 projektant Český Brod bezpp
14. Jan Schleif 26 manažer obchodní skupiny Český Brod TOP 09
15. Ing. Gabriela Záhrobská 37 ekonomka, účetní Český Brod bezpp
16. Michal Peffek 38 IT architekt Liblice bezpp
17. Andrea Svíčková 26 v domácnosti Český Brod bezpp
18. Jana Drbohlavová 66 důchodce Liblice bezpp
19. Mgr. Jan Benák 44 středoškolský učitel Český Brod bezpp
20. Rudolf Bubla 54 podnikatel Český Brod bezpp
21. Lukáš Svíčka 26 automechanik Český Brod bezpp

Program

Zveřejníme všechny smlouvy bez ohledu na hodnotu zakázky
Posílíme spolupráci s neziskovým sektorem

1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, HOSPODAŘENÍ MĚSTA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Transparentnost veřejné správy.

Naší prioritou v oblasti veřejné správy je maximální průhlednost a otevřenost usnadňující účast občanů při rozhodování samosprávy, která v konečném důsledku šetří veřejné finanční prostředky. Průhlednost omezuje pochybnosti občanů o fungování samosprávy. Proto prosadíme elektronické zveřejňování všech smluv uzavíraných městem a zavedeme transparentní poptávková řízení i u malých nákupů a zakázek města a jemu podřízených organizací. Zveřejníme veškeré podrobnosti rozpočtu města a úplné informace o jeho průběžném čerpání („rozklikávací rozpočet“). Zlepšíme komunikaci mezi státní správou a samosprávou.

Hospodaření a městský majetek.

Přestože příjem z rozpočtového určení daní, o jehož prosazení se zasadila především TOP 09, přinesl našemu městu navýšení ročního příjmu o cca 15,000.000,Kč, je Český Brod na horní hranici doporučeného zadlužení. Budeme se proto zasazovat o efektivní nakládání s příjmy města, včetně pečlivého zvažování a plánování budoucích investic. Dále snížíme náklady na provoz, například formou veřejných soutěží na dodávky energií a telekomunikačních služeb pro všechny městské nebo městem zřizované organizace. V oblasti investic budeme v nejvyšší možné míře usilovat o financování z evropských a národních dotací. Nedopustíme rozprodej majetku města, zvláště v době ekonomicko-realitní stagnace, ale budeme se naopak zasazovat o jeho efektivní správu a o zvýšení výnosů z městského majetku. Nebudeme zvyšovat koeficient daně z nemovitosti.

Informační technologie.

Budeme dále rozvíjet využití informačních technologií v činnosti samosprávy i v komunikaci občanů s radnicí a naopak, zejména prostřednictvím webového portálu města. Navrhujeme vytvoření stálé platformy pro pravidelné informativní ankety a místní hlasování. Zveřejníme audiozáznamy z jednání zastupitelstva na webových stránkách města.

2. ÚZEMNÍ ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE, PÉČE PAMÁTKY

Územní rozvoj města.

V současné době probíhá schvalování nového územního plánu, který ovlivní rozvoj města na dlouhá léta. Naší prioritou je promyšlené a kvalitní územní plánování a rozhodování ve spolupráci s lidmi žijícími v dané lokalitě. Veškeré změny územního plánu budou včas a široce publikovány tak, aby do nich občané mohli aktivně a účinně promlouvat. Urychlíme pořízení nového územního plánu, zajistíme jeho transparentní veřejné projednání a zlepšíme komunikaci pořizovatele a zpracovatele s veřejností. Povedeme otevřená jednání s developery jednotlivých rozvojových oblastí, při kterých budeme hájit zájmy města a jeho občanů. Na tzv. rozvojových územích, například v oblasti cukrovaru, budeme vyžadovat jasné regulativy výšky a charakteru budoucí zástavby, včetně její hustoty s dostatkem zelených ploch a občanské vybavenosti. Město si musí zachovat klidný charakter se zástavbou rodinnými domy a blízkostí přírody. Prověříme možnosti sanace nedokončených projektů, včetně nemocnice, a vstoupíme do jednání s jejich meajiteli. Využijeme veškerých zákonných nástrojů, abychom zabránili vzniku dalších komerčních ubytoven.

Investice.

V oblasti investic se zaměříme na obnovu a rozvoj infrastruktury města, která je základním předpokladem dalšího rozvoje. Prioritou je výměna havarijních vodovodních a kanalizačních řadů a jejich rozšíření do všech ulic města. Zajistíme kvalifikovaný odborný dozor nad dodavateli investičních akcí tak, aby se neopakovaly poruchy a závady staveb z důvodu nekvalitně provedených prací.

Péče o památky.

Budeme prosazovat důslednou péči o památky a koncepční ochranu a obnovu historického centra, včetně sjednocení městského mobiliáře. Zasadíme se o přípravu finančně náročné opravy náměstí Arnošta z Pardubic jako hlavní vizitky města a ve spolupráci s církví také o opravu kostela svatého Havla ve Štolmíři. Budeme pokračovat v započaté záchraně městských hradeb. Zřídíme funkci městského architekta.

3. DOPRAVA

Veřejná doprava a cyklistika

Český Brod přímo neprotíná páteřní silniční spojení, regionální a lokální automobilová doprava však nárazově dosahuje značné intenzity.

Veřejná doprava    

je na dobré úrovni, přesto existují možnosti zlepšení. Prioritou TOP 09 je další zvyšování kvality a atraktivity veřejné dopravy, zejména zkrácením intervalu osobních vlaků příměstské železnice s možností zastavování vybraných rychlíků ve městě. Budeme dále odstraňovat bariéry pro osoby s handicapem a pro kočárky. Budeme prosazovat další zlepšování autobusových linek procházejících městem a vybudování kvalitního zázemí pro cyklisty, zejména ve formě bezplatné úschovy kol na železniční stanici a stojanů na důležitých místech ve městě. V maximální míře podpoříme napojení města na celostátní a regionální síť cyklotras, přednostně mimo silniční tahy, a rozvoj vybavení pro cykloturistiku (odpočívadla, mapy, informační tabule).

Silniční doprava

V oblasti automobilové dopravy podporujeme vybudování východního obchvatu města a mimoúrovňové křížení silnice I/12 poblíž benzinové čerpací stanice pro chodce a cyklisty směřující do Zahrad a Vrátkova. Budeme usilovat o rovnoměrné rozložení dopravní zátěže ve městě důslednou reguací dopravy pomocí dopravních opatření a o zklidnění obytných zón. Zasadíme se o kontrolu dodržování dopravních opatření městskou policií. Navrhujeme vybudování světelné křižovatky u ZZN. Budeme prosazovat opatření zpomalující dopravu při vjezdu do města a opatření zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů. Na podporu podnikání ve městě zavedeme první hodinu parkování v centru města zdarma.

4. BEZPEČNOST VE MĚSTĚ, PREVENCE KRIMINALITY

Městská a státní policie. Bezpečnostní situace v Českém Brodě v posledních letech stagnuje. Klíčovou pro zlepšení bezpečnosti je intenzivní spolupráce městské a státní policie a posílení služeb v nočních hodinách a o víkendech. Úlohou městské policie je především hlídková činnost v problematických lokalitách, jako jsou parky, centrum města a okolí nádraží a boj proti kriminalitě, zejména majetkové a drogové. Podporujeme modernizaci kamerového systému.

Prevence kriminality.

Navrhujeme důslednou regulaci hazardu obecně závaznou vyhláškou města. Budeme dbát dodržování vyhlášky o požívání alkoholu na veřejnosti. Zpracujeme projekt bezpečnosti nejvíce ohrožených skupin osob, především seniorů a dětí. Prosadíme zřízení funkce koordinátora prevence kriminality, který bude zajišťovat spolupráci státní a městské policie.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve spolupráci s technickými službami budeme pokračovat v podpoře řízeného třídění odpadu s cílem udržet co nejnižší poplatek za jeho likvidaci. Zachováme stávající městskou zeleň, zlepšíme její údržbu a prosadíme její propojení a zpřístupnění doposud uzavřených areálů (zahrada gymnázia, nemocniční zahrada). Podpoříme založení nových parků na rozvojových územích a revitalizaci přírodních lokalit (cukrovar, okolí rybníků). Budeme dbát na pravidelné čištění vodních toků a prevenci záplav. Zasadíme se o zlepšení kvality pitné vody hledáním nových zdrojů. Nepodpoříme nadměrné zábory zemědělské půdy a přírodních ploch v rámci projednávání územního plánu a jeho změn. Nedopustíme umístění potenciálně ekologicky rizikových výrob nebo provozů ve městě. Budeme dbát šetrného hospodaření v městských lesích, jejichž hlavní funkce má být funkce rekreační. Zaměříme se na ochranu ovzduší před znečištěním z domácích topenišť (spalování odpadu). Budeme usilovat o zlepšení kvality farmářských trhů.

6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNICTVÍ.

Spolupráce s neziskovým sektorem.

V oblasti sociálních služeb jsou cenným partnerem samosprávy neziskové organizace, které tyto služby dokáží poskytovat efektivněji. Formou grantů podpoříme dosavadní fungující projekty práce s dětmi, sociálně vyloučenými skupinami i seniory. Nezastupitelnou funkci má komunitní plánování a propojení komunitního plánu sociálních služeb s krajským plánem sociálních služeb. Připravíme koncepci sociálního bydlení pro osoby v krizi, rodiny s dětmi a pro seniory v tíživé situaci.

Senioři.

V rámci péče o seniory budeme podporovat další navýšení kapacity. Posílena musí být zejména domácí péče, respitní péče (krátkodobá úlevová péče) a terénní služby tak, aby senioři mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Budeme podporovat programy pro aktivní stárnutí, zaměstnávání seniorů a mezigeneračního setkávání.

Zdravotnictví.

Akutní lůžková péče se postupně soustředí do větších nemocnic, v Českém Brodě je klasická nemocnice minulostí. Budoucnost zdravotnictví v našem městě spočívá v kvalitní léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a v dobrém zázemí pro široké spektrum ambulantních specializací včetně jedno denní chirurgie. Zasadíme se o udržení širokého spektra odborných lékařských specializací ve městě a o zlepšení jejich zázemí. Naší prioritou je nalezení nového provozovatele LDN, jasné vymezení vzájemných práv a povinnosti města a provozovatele a o jejich striktní dodržování, včetně vymáhání závazků. Prověříme možnosti využití zbývajících částí areálu nemocnice, urychlení sanace a dokončení rozestavěných částí pro veřejně prospěšné účely, například samostatné bydlení seniorů. Jsme si vědomi potřeby hospicové péče, včetně terénní hospicové péče. Nedopustíme spěšný prodej budov nemocnice bez jasného přínosu pro město. Zpřístupníme nemocniční zahradu a připravíme její revitalizaci.

7. KULTURA, ŠKOLSTVÍ, OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

Kultura. 

Uvědomujeme si, že dobře fungující obec netvoří pouze samospráva, ale také bohatý kulturní život organizovaný nejen městem, ale i neziskovými organizacemi, školami a institucemi zřizovanými krajem. Město musí významně podpořit své kulturní instituce, v našem případě českobrodské kino jako prostor pro nejrůznější divadelní, filmové a hudební produkce, a také městskou knihovnu. Naší prioritou je komplexní oprava budovy kina včetně zachování filmové produkce a také rozvoj městské knihovny a jejího knihovního fondu. Budeme dále zlepšovat služby informačního centra a připravíme vydání publikace o dějinách města. Znakem kulturní úrovně města je pro nás stav veřejného prostoru a jeho celkové estetické a výtvarné úrovně. Akcentujeme historický charakter našeho města a pokusíme se lépe využít jeho ekonomický potenciál.

Školství. 

V oblasti školství budeme usilovat především o zlepšení materiálního zázemí pro výuku na základních školách. Prosadíme investice do školní infrastruktury, včetně přizpůsobení kapacity školských zařízení současným potřebám, pro něž přednostně využijeme městské nemovitosti. Zasadíme se o podporu nadaných žáků.

Občanská společnost. 

Budeme podporovat spolky a sdružení, protože zlepšují vztahy mezi obyvateli, usnadňují práci samosprávy a navrhují kreativní a levná řešení. Ceníme si činnosti církevních komunit a budeme se podílet na péči o památky na území města. Iniciujeme jednání mezi samosprávou a zástupci jednotlivých spolků a sdružení s cílem nalézt vzájemnou shodu a zapojit jejich členy do spolurozhodování o budoucnosti města.

8. SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOUPALIŠTĚ.

Sportovní a zájmová činnost. 

Podpoříme veškeré aktivity rozvoje mládežnického sportu ve stávajících i v nově budovaných zařízeních. Děti a mládež by měli mít příležitost ke sportu především z důvodu aktivního boje se sociálními patologiemi, fyzického rozvoje i vnímání kolektivu. Zasadíme se o budování dalších volně přístupných dětských hřišť včetně zpřístupnění stávajících školních sportovišť veřejnosti. Budeme pokračovat v podpoře dětských sportovních oddílů a skautů.

Koupaliště. 

Vzhledem k tomu, že v Českém Brodě jako v jednom z mála srovnatelně velkých měst chybí možnost alespoň letního koupání, nedopustíme definitivní likvidaci koupaliště, ale budeme naopak pracovat na jeho postupné obnově s využitím dostupných dotačních prostředků. V první fázi prosadíme základní a úspornou opravu bazénu a instalaci zařízení na oběh a filtraci vody.

9. MÍSTNÍ ČÁSTI (LIBLICE, ŠTOLMÍŘ, ZAHRADY).

Liblice, Štolmíř a místní část Zahrady jsou nedílnými součástmi našeho města. Přesto je stav veřejných komunikací a další infrastruktury v těchto čtvrtích značně podfinancován. Všem částem města budeme věnovat stejnou pozornost a budeme usilovat o rovnoměrné rozdělení investic. Naší prioritou je vybudování chodníku a veřejného osvětlení spojující město se Štolmíří a rekonstrukce štolmířské návsi včetně kostela svatého Havla. V Liblicích se zaměříme na přípravu rekonstrukce nejvíce zanedbaných ulic. Prosadíme instalaci veřejného osvětlení do Zahrad, podpoříme vybudování bezpečného mimoúrovňového křížení silnice I/12 pro chodce a cyklisty směřující tímto směrem a revitalizujeme okolí Podviničního a Mlýnského rybníka.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme