Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Obec: Nižbor (Beroun, Středočeský)
Volební strana: Nezávislí za podpory TOP 09 (sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Ing. Tomáš Janeček 35 ekonom Nižbor bezpp TOP 09
2. Mgr. Kateřina Jonášová 35 publicistka, vydavatelka Stradonice bezpp TOP 09
3. Ing. Igor Fencl -- státní zaměstnanec Nižbor bezpp TOP 09
4. Zdeňka Benešová -- učitelka MŠ, vychovatelka Žloukovice bezpp TOP 09
5. Petr Poduška 39 prodejce Nižbor bezpp TOP 09
6. Martina Dobrá 44 živnostnice Nižbor bezpp TOP 09
7. Bc. Tereza Šulcová 26 team leader Stradonice bezpp TOP 09
8. prof. MUDr. Helena Zídková, DrSc. -- lékařka Nižbor bezpp TOP 09
9. Jakub Císař 34 automechanik Stradonice bezpp TOP 09
10. Mgr. Michaela Hrachovcová 34 odpovědná redaktorka Stradonice TOP 09 TOP 09
11. Petr Chalupa -- podnikatel ve stavebnictví Žloukovice bezpp TOP 09
12. Ing. Silvie Kozáková 36 chemická inženýrka Nižbor bezpp TOP 09
13. MUDr. Veronika Hyšperská -- lékařka Nižbor bezpp TOP 09
14. Roman Štochl -- řidič Žloukovice bezpp TOP 09
15. Jaroslava Krabcová -- důchodkyně Žloukovice bezpp TOP 09

Program

Chceme se věnovat tomu, aby Nižbor, Stradonice a Žloukovice byly zajímavé, soudržné a veselé obce, v nichž se dobře žije.

Chceme dát obcím dlouhodobou koncepci, zapojit do jejího vzniku co nejširší platformu občanů a umět tuto koncepci realizovat.

Tak, aby Nižborsko bylo atraktivní pro ty, co tu žijí a podnikají, ale i pro ty, co sem jezdí na výlety.

1. Moderní řízení obce

Chceme moderní obec, která bude vedena transparentně, koncepčně, dynamicky a zodpovědně.

Transparentnost - průhlednost rozhodování o veřejných zakázkách a veřejných věcech

Koncepčnost – práce na základě strategického rozvoje a dlouhodobé vize obce, profesionalizace vedení obce, starosta/starostka jako manažer/ka týmu

Dynamika – nebát se neotřelých řešení, inspirace v zahraničí, strategická partnerství, místní pobídky

Zodpovědnost - každý ze zastupitelů a zastupitelek musí být platným členem týmu, se svými tématy, úkoly a zodpovědností vůči občanům, které zastupuje

1. 1. Koncepce a vize

 • Každá součást práce obecního úřadu musí mít dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou vizi, která je uveřejňována a diskutována s občany

1.2. Rozpracování koncepce do projektů

 • Koncepční linky rozpracovat do projektů s plánem a harmonogramem činností, na jehož dodržování dohlíží buď zastupitelstvo, nebo pověřená skupina či jednotlivec
 • Projekty řešit dle priorit
 • Každému projektu přidělit zodpovědnou osobu a termíny dokončení jednotlivých etap
 • · Seznam projektů včetně stavu řešení je veřejně k dispozici

1.3. Zodpovědnost zastupitelstva

 • · Každý zastupitel má oblasti odpovědnosti (své zóny zájmu či výbory), o které se stará, a zodpovídá se z nich občanům

1.4. Otevřenost obecního úřadu a zastupitelstva

 • Všechna jednání zastupitelstva otevřená
 • Předem informovat občany o programu jednání
 • Zveřejňovat kompletní zápisy z jednání, včetně úkolů, příspěvků, přínosu jednotlivých zastupitelů 
 • Bezodkladné vyřizování stížností a návrhů

1.5. Podpora aktivních lidí

 • · Zapojit občany do veřejně prospěšných činností, využít to, co umí, aby měli sami zájem o rozvoj obce
 • Umožnit zahrádkářům udržovat vybrané obecní záhony jako svou vizitku
 • Umožnit dětem čistit břehy, studánky, starat se o veřejná hřiště

1.6. Zavedení místních referend

Aktuální témata:

 • · Vodní elektrárna
 • Architektonické studie
 • Územni plány
 • Jiné rozsáhlé investice
 • Vodácké tábořiště

1.7. Finance

 • Aktivní získávání nových zdrojů (více viz samostatný bod)
 • Transparentnost - zveřejňování všech investičních akcí a výběrových řízen

2. Vize rozvoje obce

Zasadíme se o vytvoření a zveřejnění jasných koncepcí v oblasti územního, architektonického a inženýrského plánování na příštích 5, 10 a 15 let

2.1. Náměstí a střed obce

Nižbor trpí tím, že nemá centrum, občanský život se rozpadá, obci chybí jasná tvář. Zasadíme se o vznik malého náměstí v místech autobusové točny, které bude zahrnovat:

 • Obecní úřad pro lidi – bezbariérový, otevřený, zahrnující informační centrum a obchůdek pro turisty
 • Multifunkční centrum pro setkávání dětí a mládeže (kroužky), zájmových skupin, starších spoluobčanů
 • Kavárna/cukrárna pro nekuřáky
 • Dobudování projektu Panská louka – hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, skate park, inline dráha
 • Zkrášlení Nižborské pláže (lavičky, stoly, místa pro grilování)
 • Propojení Panské louky s dětským hřištěm u Sokolovny lávkou přes Habrový potok
 • Vybudování kvalitního hřiště pod benzínovou pumpou
 • Vybudování amfiteátru pro kulturní akce, letní promítání, dětské akce u řeky
 • WC v centru

2.2. Rozšíření obecní zeleně

 • Osázení břehů řeky
 • Květinové záhony u parkoviště a u benzínové pumpy

2.3. Plán růstu obce

 • Zpracování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých vizí rozvoje obcí na základě potřeb obyvatel a předpokládaných finančních zdrojů
 • Určení míst k bydlení
 • Určení míst k podnikání

2.4. Plán rozvoje a údržby inženýrských sítí

 • Kanalizace ve zbytku Nižbora, ve Žloukovicich a Stradonicich
 • Rozvod vody
 • Plyn

3. Doprava a bezpečnost

Chceme, aby Nižborsko netrpělo nedostatkem prostoru pro chodce a cyklisty a nepromyšleným propojením s Berounem a Prahou

3.1. Doprava:

 • Racionalizace hromadné dopravy v součinnosti s Dopravním podnikem – položení autobusových zastávek
 • Přímý autobus do Prahy přes Beroun minimálně jednou denně
 • Synchronizace vlakového a autobusového spojení do Berouna
 • Podpora cyklistů – cyklostezky, uzamykatelné parkoviště kol u nádraží, zajištění větších přepravních kapacit pro cyklisty ve vlacích
 • Dokončení cyklostezky do Berouna a na Křivoklát
 • V součinnosti s okolními obcemi iniciace školního mikrobusu

3.2. Bezpečnost pro chodce, děti a rodiče s kočárky:

Koncepční dopravně-bezpečnostní řešení kritických míst:

 • Železniční přejezd a přilehlé křižovatky
 • Cesta pro pěší na Šnárovou
 • Cesta do Strádonic - zejména kvůli školním dětem
 • Cesta na zámek – zkvalitnění cesty po pěšině, zhotovit nájezdy pro kočárky, zřídit osvětlení
 • Zavedení bezpečnostních opatření proti rychlé jízdě
 • Podání žádosti na Odboru dopravy  k označení zastavěných oblastí Řím, Hamburk, Žlubinec, Šňárová, Na Krétě (pod nádražím ČD), oblast nad sklárnou dopravní značkou "Obytná zóna" a "Konec obytné zóny"

4. Image obce

Nižborsko chceme prezentovat jako živé místo s obrovskou historickou tradicí a přírodními krásami.

4.1. Podpora místních občanů a jejich „patriotismu“:

 • Zapojení občanů do dění v obci tak, aby vznikl pospolitý duch, aby místní všeho věku a všech potřeb trávili svůj volný čas zde a měli proto důvod – nová sportoviště, nové naučné stezky, kulturní, sportovní akce, nové centrum obce s infrastrukturou (komunitní centrum, restaurace)
 • Partnerství s obcemi s podobnou keltskou tradicí, výměnné zájezdy, výměna zkušeností, partnerské projekty na evropské úrovni

4.2. Podpora turistického ruchu

 • Keltské hradiště:  rekonstrukce části keltské vesnice, zámek, akce, informační centrum
 • Brána do CHKO Křivoklátsko – informační centrum v rámci komunitního centra, rozcestníky a informační letáky
 • Propagace tradičního nižborského skla v rámci našich obcí a regionu Beroun
 • Sport: turistika, cyklistika, vodácké sporty – podpora cyklostezek, koňských stezek, vodáků (sezónní tábořiště pod táborem)
 • Podpora lokálního turismu – v součinnosti s Lesy ČR, CHKO (NPK), místními turistickými, sportovními a zájmovými buňkami zlepšit úroveň a informovanost o místních turistických trasách, pamětihodnostech, floře a fauně – obdoba šumavských Zaparkuj a jdi dál.

4.3. Národní park

 • Chránit zájmy Nižborska a jeho obyvatel v rámci vyjednávání o NPK

4.4. Třetí strany

 • · Péče o dobré vztahy a spolupráci s okolními obcemi, krajem, Lesy ČR, Policií ČR, CHKO, Stavebním úřadem, Povodím apod.

5. Školství

Chceme zvýšit konkurenceschopnost místních dětí.

5.1. Vzdělávání

 • Podpora škole a mateřské škole jako centrům budoucnosti se vší pozorností, co k tomu patří, s koncepcí a motivačními prvky
 • Pozornost na volnočasové aktivity dětí
 • Zapojení školky a školy do obecních rituálů
 • Koncepční příprava na vyšší počty dětí v obou školských zařízeních

5.2. Výchova dětí k aktivnímu občanství

 • Zapojení dětí do péče o veřejné věci – čištění hezkých míst, péče o zeleň
 • Kontakt se zastupiteli, podpora dětského parlamentu

5.3. Celoživotní vzdělávání

 • Iniciace rekvalifikačních kurzů a zájmových osvětových přednášek
 • Podpora seniorů
 • Podpora sociálně slabších

6. Volný čas: děti, sport, senioři

Rádi bychom nasměrovali energii dětí, mládeže, ale i dalších věkových skupin na Nižborsku tvůrčím a motivujícím směrem. Chceme jim nabídnout cesty, jak se mohou bavit a realizovat.

Vznik komunitního centra jako centra koncentrujícího veškeré zájmové a komunitní dění v obci, fungující jako prevence sociálního vyloučení (senioři, maminky na rodičovské dovolené, apod.), jako prevence kriminality (děti a mládež), jako informační centrum (poradna, přednášky, distribuce informačních materiálů) – v rámci stávající struktury obce, a do budoucna v rámci jiných rozvojových projektů.

6.1. Děti

 • Vznik nových sportovních oddílů: ping-pong, voleyball, basketball
 • Vznich nových zájmových kroužků: hasiči, ochránci přírody

6.2. Sport

Finanční, prostorová, materiální a mediální podpora stávajících a nových sportovních spolků

 • Budování nových a zlepšení stávajících sportovišť (hřiště pod pumpou)
 • Dobudování Panské louky s novými sportovišti

6.3. Senioři

 • Zapojení seniorských zkušeností do chodu obce – rada starších
 • Právní, sociální, ekonomické, zdravotní poradentství v rámci komunitního centra či obecního úřadu
 • Přednášková činnost pro tuto cílovou skupinu

6.4. Akce

 • Pořádání turnajů a závodů
 • Pravidelné koncerty, divadla
 • Iniciace keltského festivalu
 • Iniciace divadelního léta
 • Iniciace letních trhů ve vhodné lokalitě

7. Specifické problémy Žloukovic a Stradonic

Zohlednění specifických potřeb těchto obcí s rozpočtovou průhledností

Zveřejnění koncepce budování nebo objasnění situace kolem vody, plynu, kanalazice.

Přidělení odpovídající částky finančních prostředků

Řešení těchto problémů:

 • zlepšení komunikace mezi Žloukovicemi, Stradonicemi a Nižborem
 • kanalizace
 • voda
 • doprava
 • silnice
 • chodníky
 • kulturní akce - propojení
 • mediální podpora

8. Podpora lokálního podnikání

Finanční, prostorová, materiální a mediální podpora pro podnikatele

 • Zveřejňování všech veřejných zakázek, i těch u kterých to zákon nevyžaduje, na oficiálních internetových stránkách obce a v Nižborských listech, aby byla dána možnost místním živnostníkům a podnikatelům k podání nabídky
 • Přímé oslovování místních živnostníků a podnikatelů podle vedené živnosti, v případě zakázek, kdy to umožňují zákony.

8.1. Keltské téma

 • slavnosti, hry, trhy, vesnička

8.2. Nižborské sklo

8.3. Turismus

 • půjčovny, hospody, tábořiště, penziony

8.4. Náměstí

 • kavárna, suvenýry

8.5. Letní akce

 • divadla, koncerty, festival

9. Finance a fundraising

Chceme nastartovat koncepční získávání finančních zdrojů pro obecní projekty a akce.

9.1. Transparentnost

 • otevřené účetnictví obce
 • zavést transparetní bankovní účet

9.2. Využití zkušeností a kontaktů v rámci získávání grantových finančních zdrojů

 • evropské fondy
 • ministerstva
 • nadace
 • konzuláty
 • kraj
 • kanceláře regionálního rozvoje

9.3. Finanční pobídky

 • vyšší sazby pro lidi bez trvalého pobytu
 • sponzoring

9.4. Obecně prospěšné činnosti

 • součinnost s Úřadem práce
 • zapojení nezaměstnaných do obecně prospěšných činností

10. Korupce, kriminalita

Chceme zajistit rovné podmínky pro všechny a zachovat bezpečné životní prostředí

 • Spolupráce s Policií ČR na monitorování užívání omamných a psychotropních látek na veřejných místech (Nižbor – okolí restaurace Lípa, Keltovna, pravý břeh řeky Berounky)
 • Příprava  a realizace veřejně právní smlouvy obce Nižbor a Beroun, vč. finančních nákladů, na poskytování služeb Městské policie Beroun
 • Nekompromisní dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, vč. využití možnosti udělení sankce
 • V případě zhoršení situace v oblasti kriminality zpracování Programu prevence
 • Zabezpečení přednášek v oblasti drogové problematiky vyškolenými lektory pro děti školního věku
 • Umožnit občanům přístup k jednáním o veřejných zakázkách za splnění podmínek zejména zák. o ochraně osobních údajů, o veřejných zakázkách, obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů

11. Zdraví

Chceme zařadit téma zdraví občanů do obecní agendy.

Iniciovat prostor pro konzultace a poradenství v následujících oblastech:

 • Děti mládež: zdravý životní styl
 • Mladiství: prevence závislostí, prevence úrazů
 • Střední věk: regenerace, prevence civilizačních chorob
 • Senioři: současné trendy a možnosti léčby
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme