KDO JSME?

Jsme jako vy, obyvatelé našeho města, různého věku, vzdělání, profesí a zájmů, různého náboženství. Naši kandidáti většinou nejsou příslušníky žádné politické strany. V tom spatřujeme svou nezávislost.

Hlavička TOP 09 nás zavazuje zachovávat základní programové cíle strany, jako jsou podpora jedince, podnikání, boj s korupcí, dodržování lidských tradic a hodnot. V neposlední řadě nás zavazuje k cestě za prosperitou našeho města a regionu. Jako vládní strana k tomu budeme mít oporu v nadřízených a vládních orgánech.

Uvítáme vaši ochotu stát se součástí našeho týmu, kde se zapojíte do práce pro naše město a připravíte se společně s námi na chronologické pokračování do dalších volebních období.

Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Mníšek pod Brdy (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. arch. Zdeněk Šamánek

Ing. arch. Zdeněk Šamánek

64 let

architekt

Narodil jsem se v učitelské rodině v Kroměříži, jako poslední ze tří dětí. Vystudoval jsem SUPŠ ve Valašském Meziříčí, posléze VUT - FAST v Brně, obor architektura.

Jsem otcem 3 dcer, z toho dvě mladší ještě studují. Jsem rozvedený. V Mníšku jsem v roce 1994 koupil pozemek s chatou, zde jsem pak postavil nový RD, kde dnes bydlím.

Nikdy jsem nebyl nijak politicky angažován, až v roce 2009 jsem vstoupil do TOP 09. Do komunální politiky kandiduji proto, abych svými životními zkušenostmi jako architekt pomohl rozvoji města, hlavně však v přípravné fázi – zpracováním dlouhodobého strategického plánu rozvoje města a Mníšeckého regionu a nového územního plánu.

64 architekt Mníšek pod Brdy TOP 09
2. Bc. Petra Vaňková

Bc. Petra Vaňková

33 let

konzultant

33 let. V Mníšku pod Brdy žiji od roku 2004, a přestože je tu život pod brdskými lesy velmi příjemný, často narážím na problémy, které kvalitu života snižují. Ať už je to nedostatečná infrastruktura, nevstřícná komunikace úřadu, korupce, nadbytečná byrokracie nebo nedostatek kulturního a sportovního vyžití, věřím, že když se chce, mohou se i tyto věci posunout k lepšímu.

Vystudovala jsem sociální a masovou komunikaci a tomuto oboru, tedy konkrétně public relations a marketingu se doposud věnuji. Specializuji se zejména na neziskové a veřejně prospěšné projekty. Mezi mé záliby patří mimo jiné sport (horolezectví, cyklistika, bruslení, snowboarding) a kultura.

33 konzultant Mníšek pod Brdy bezpp
3. Petr Bartůněk

Petr Bartůněk

spisovatel

57 let - narodil jsem se na první jarní den roku 1953 v litoměřické porodnici. Dětství jsem prožil v Polabí, konkrétně v Lovosicích. V Děčíně jsem vystudoval Střední průmyslovou školu stavební. V Ústí nad Labem jsem čas pracoval na Útvaru hlavního architekta, kde jsem se podílel mimo jiného na tvorbě Územního plánu města.

Od roku 1976 jsem působil v Praze, nejdříve na plánovacím odboru Prahy 10, později ve Filmovém podniku jako projektant promítacích technologií, nakonec jsem ale odešel na volnou nohu a věnoval se folkové muzice a literární tvorbě. Zatím jsem vydal čtyři knihy. Po roce 1989 se mi osudově neotevřel prostor pro tvorbu (rozhodně jsem odmítl psát kuchařky a biografie), takže jsem nejdříve založil a provozoval reklamní agenturu Světozor, později stavební firmu Elman‘s, která funguje dodnes.

Na Mníšek jsem se přestěhoval z Prahy v roce 2006. Mám dva dospělé syny. Ve středu mého zájmu nadále zůstává hudba a literatura, příroda a životní prostředí, stavitelství ve všech formách.

-- spisovatel Mníšek pod Brdy bezpp
4. Ing. Dana Dvořáková

Ing. Dana Dvořáková

47 let

analytik

47 let. V Mníšku pod Brdy bydlím 10 let. Přivedla mne sem náhoda při hledání bydlení mimo Prahu. Mám zde zázemí podobné mému rodišti na Plzeňsku, odkud pochází celá moje rodina. Mníšek a okolí mám ráda a jsem tady doma.

Pracuji v Praze pro soukromou společnost jako analytik v oboru informačních systémů a spolupracuji s Vysokou školou ekonomickou jako odborný konzultant - oponent diplomových prací.

V komunálních volbách jsem dosud nekandidovala, nejsem členkou žádné politické strany. Mé rozhodnutí pro kandidaturu ovlivnil celkový stav veřejné (ale také státní) správy. Rostoucí bariéra mezi úřady a občany, postupné izolování veřejné správy od rozumných potřeb města a občanů. Také postrádám reálnou a srozumitelnou vizi města s návazností na koncepci jeho rozvoje, která nebude podléhat nesystémovým změnám podle výsledku komunálních voleb.

Myslím si, že společně s Vámi občany lze změnit veřejnou správu na funkční a přívětivou. Osobně bych si přála, aby veřejná správa byla pro všechny srozumitelná, otevřená a efektivní, na základní úrovni nepolitická.

47 analytik Mníšek pod Brdy bezpp
5. Mgr. Miroslav Škultéty

Mgr. Miroslav Škultéty

36 let

architekt IT

Do Mníšku jsem se přistěhoval před osmi lety, nyní zde se ženou vychováváme dvě děti. V pohádkách hraju střídavě hloupého Honzu a prince. Vystudoval jsem informatiku na Univerzitě Karlově a podnikám v oblasti informačních systémů. Snažím se skloubit moderní životní styl s tradičními hodnotami. Na svět se dívám skepticky a tak jsem skoro každý den potěšen, že se věci vyvíjejí lépe než se čekalo. Věřím v to dobré v člověku. Podporuji každou iniciativu, kterou lidé kolem nás šíří pohodu a životní elán, ať už je to v rámci podnikání nebo pro obecné blaho.

Mníšek budoucnosti vidím jako příjemné místo pro rodinný, obecní a spolkový život a jako harmonický přístav. Přístav, umožňující vyplouvat z klidu brdských lesů vstříc velkoměstu pulzujícímu energií a zase se šťastně vracet.

36 architekt IT Mníšek pod Brdy bezpp
6. Pavel Policar 36 podnikatel Mníšek pod Brdy bezpp
7. Milan Vyskočil -- umělecký kovář Mníšek pod Brdy bezpp
8. Ing. Roman Kakos 43 podnikatel Mníšek pod Brdy TOP 09
9. Jana Kučerová -- fyzioterapeut Mníšek pod Brdy bezpp
10. Richard Zákora -- manager Mníšek pod Brdy bezpp
11. Antonín Landa -- hajný Mníšek pod Brdy bezpp
12. Vladimír Petřík -- řidič Mníšek pod Brdy bezpp
13. Miroslav Popovič -- stavbyvedoucí Mníšek pod Brdy bezpp
14. Radek Valtr -- živnostník Mníšek pod Brdy bezpp

Program

CO CHCEME?

Chceme pracovat spolu s vámi pro město a udělat vše pro to, aby se zde každý cítil dobře. Chceme nastoupit cestu spolupráce se všemi, kteří sdílejí stejné hodnoty jako my. Naší snahou bude dlouhodobě zapojovat do řízení města také mladší generaci, která bude v započaté práci pokračovat.

Náš cíl: SPOKOJENÝ OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍK V NAŠEM MĚSTĚ

CO VÁM MŮŽEME SLÍBIT?

Dostaneme-li při volbách vaši důvěru, chceme v orgánech města prosazovat jen to, co bude prospěšné poctivým občanům a udržitelnému rozvoji města a regionu v intencích volebního programu TOP 09.

Naše zásada: Neslibujeme nic, co neumíme splnit

1)    Zajistíme profesionální zpracování strategického plánu rozvoje města a regionu i na základě vašich podnětů pro časový horizont minimálně 20 let

Spolu s ostatními obcemi našeho regionu smluvně vymezíme jednotlivá postavení, stanovíme a schválíme rozsah jejich spolupůsobení.

Na úrovni obcí je zajišťován široký a rozmanitý rozsah činností, které jim slouží a zároveň je ovlivňují. Tyto činnosti zahrnují dopravu, průmysl, rozvoj bydlení, školství a kulturu, sociální oblast, životní prostředí, podmínky pro podnikání, sportovní a volnočasové aktivity, ale také výkon veřejné správy.

Rozvoj ve všech oblastech je nezbytné plánovat a následně při realizaci koordinovat. Za dlouhodobý rozvoj obce nesou odpovědnost zastupitelé a jimi zvolené řídící orgány města.

Proto se zaměříme na koncepční dlouhodobé plánování regulace a rozvoje města, v našem případě i regionu. Základním nástrojem řízení dlouhodobého rozvoje obcí je strategický plán, na jehož základě je zpracován následně plán územní a finanční. Nemáme-li dlouhodobou strategii a stanovené střednědobé a dlouhodobé cíle, nemůžeme obec úspěšně řídit.

2)    Současně se strategickým plánem zahájíme přípravné práce na zpracování nového územního plánu města v návaznosti na celý region

Pomocí veřejné ankety společně vyspecifikujeme základní obsahové požadavky řešení:

  • dopravy

jako základní komunikační sítě zajišťující spojení pro veškerou veřejnost. Navrhujeme z náměstí vyčlenit veškerou autobusovou, transitní a nákladní dopravu, kromě zásobování, tuto směrovat na novou komunikaci podél Strakonické s vyústěním až za hranicí města.

S ohledem na kapacitní nedostatečnost Strakonické při vjezdu do Prahy, zahájit jednání a přípravu změny stávající železniční trati na příměstskou rychlodráhu, která by jednak umožnila souběžné spojení s Prahou jako centrem zaměstnání mnohých našich obyvatel, tak nadstandardních možností kulturních, sportovních, rekreačních a zábavních.

  • občanské vybavenosti

V celkovém rozsahu (viz strategický plán) jak pro vzdělání, služby, kulturu i sport,  budeme usilovat o vybudování nového centra města v návaznosti a s propojením na stávající historickou část města (náměstí, zámek, kostel atd.) Stánkový prodej z náměstí přemístíme do jiné lokality a pod kostelem dokončíme započaté parkové úpravy se solitérními prvky.

  • bytové zástavby

Naší snahou bude dosáhnout ve stávajícím intravilánu (zastavěné části města) postupné využití pozemků v maximální možné míře.

Do doby zpracování a schválení strategického plánu nedovolíme rozšiřovat bytovou výstavbu do nových lokalit za hranice města. Územním plánem bude jasně stanoven požadovaný charakter výstavby a architektonická typologie pro novou výstavbu.

  • infrastruktury

Budeme pokračovat v budování vlastního vodního zdroje. Podle výsledků strategického plánu zajistíme v předstihu vymezení ploch pro eventuální nutné rozšíření čistírny odpadních vod a skládky komunálního odpadu.

Naší snahou bude dobudování chybějících inženýrských sítí a řešení chodníků a komunikací v chronologickém sledu, aby finální výsledek nesloužil jen krátkodobě, ale byl dlouhodobě konečným řešením.

Na základě současných zkušeností z povodní prověříme likvidaci povrchových dešťových vod, prověříme stávající retenční schopnosti současných vodních děl ve městě a jeho okolí.

Zajistíme pokračování v dobudování inženýrských sítí a komunikací tam, kde se započalo s  budováním kanalizace a vodovodu.

  • kulturního a sportovního vyžití

Do strategického a územního plánu prosadíme zařazení víceúčelového kulturního zařízení, které bude sloužit rovněž pro uspokojení potřeb dětí, zájmových sdružení, kroužků a skupin.

Obdobným způsobem navrhneme zařazení dobudování centrálního sportovního areálu. V sídlištních útvarech by mělo být moderní dětské hřiště, a hřiště pro aktivity vhodné pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Budeme prosazovat realizaci častějších pravidelných kulturních a sportovních akcí ve městě (festivaly, soutěže, koncerty, oslavy svátků apod.) a spolupracovat se zájmovými skupinami v této oblasti.

  • průmyslové zóny

Průmyslová zóna ve městě musí zásadním způsobem změnit svou tvář a dopad na životní prostředí.

Zahájíme jednání s majiteli a provozovateli jednotlivých areálů a objektů o současných možnostech a budoucích cílech se snahou dosáhnout vyšší efektivnosti provozu a vytváření nových pracovních příležitostí. Našim cílem bude kompletní revitalizace průmyslové zóny a její příprava pro nové investory.

  • rekreace

V současnosti jsou rekreační objekty nedílnou součástí města, bohužel doposud zpracovanými regulačními plány a městskými vyhláškami není řešeno budoucí propojení, nebo vyčlenění. Nedostatečným dodržováním zásad se regulace stala neúčinnou. Je třeba stanovit nová jasná pravidla a upravit je městskou vyhláškou.

  • veřejné zeleně a přírody

Zeleň a příroda patří k největším hodnotám našeho regionu jak ve městě samotném, tak v jeho okolí.

Zasadíme se tedy o rozumnou ochranu a zvětšíme spolu s vámi úsilí o její údržbu.

Budeme prosazovat vybudování potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky našeho města, aby svým provozem město a jeho okolí nedevastovali a jeho obyvatele neobtěžovali. Naopak aby byli pro město jak ekonomickým, tak marketingovým přínosem.

3) Naší prioritou bude jednoznačné definování finančních příjmů a výdajů města v několika úrovních

Zasadíme se o spolufinancování kraje a obcí regionu na investicích přesahujících možnosti města. Vynasnažíme se o využití všech dostupných finančních zdrojů státu a Evropských fondůZlepšíme dostupnost finančních služeb obyvatelům, jak dalšího bankovního ústavu, tak bankomatu a kulturu jejich provozu.

Do budoucna je třeba s ohledem na současný ekonomický stav státu jednoznačně vymezit a uvést do souladu s jednotlivými provozními náklady města, a jeho výhledovými investicemi, jasná pravidla financování. Jednoznačně je třeba oddělit investice města od investic budoucích investorů a následně samotných obyvatel města. Dopředu musí být dáno a veřejně kontrolováno, co je a z jakých zdrojů financováno, a jak je s prostředky nakládáno. Veškeré hospodaření s veřejnými prostředky musí být naprosto transparentní a veřejně kontrolovatelné.

Město musí posílit svou příjmovou stránku rozpočtu, jak samotnými daněmi a poplatky, (např. z cestovního ruchu), tak zapojením dalších investorů.

Každá koruna z prostředků města musí být investována smysluplně. Město bude důsledně uplatňovat multiplikační efekt z každé investice. To v důsledku znamená, že každá investice města musí předem splňovat alespoň jednu z nutných podmínek - buď přinese lidem žijícím ve městě pracovní místa, nebo dá lidem důvod ve městě žít.

Jen prostřednictvím dlouhodobého plánu investičních akcí a údržby nemovitého majetku města je možné docílit správného hospodaření města. To mimo jiné vede i k tomu, že město staví to, co potřebuje, nikoliv to, na co se objeví dotace. Zástavba musí probíhat podle schválené územně plánovací dokumentace, jednotlivé projekty musí být posouzeny po stránce pozitivních i negativních vlivů na město. Pouze takovým způsobem si neuzavřeme cestu k budoucímu rozvoji města.

4) Místní správa musí být důvěryhodným partnerem občana

Budeme prosazovat přijetí a dodržování etického kodexu každého pracovníka Městského úřadu včetně pracovníků Stavebního úřadu.

Městský úřad musí být v první řadě službou a servisem pro všechny občany i podnikatele ve městě, neboť platí, že jsou jeho váženými zákazníky.

Jedině profesionálně a efektivně hospodařící městský úřad může totéž požadovat po svých příspěvkových organizacích. Práce každého zaměstnance úřadu a podřízených organizací musí být pro město přínosem. Pokud tomu tak není, město nemá důvod ho zaměstnávat.

Co není tajné, musí být veřejné a hlavně všem dostupné. Například zápisy z jednání rady a zastupitelstva, veškeré smlouvy, výběrová řízení, podklady k jednání zastupitelstva, budou zveřejňovány na internetu a v písemné formě na vývěsce MÚ.

Zavedeme pravidelné setkávání s občany, minimálně jednou za čtvrtletí, pro městský úřad a určené zastupitele se to stane velmi prospěšnou a inspirativní aktivitou.

5) Transparentnost a boj proti korupci

Veškeré městské zakázky a projekty budou zadávány transparentním způsobem a budou zveřejňovány spolu s kompletními studiemi, projekty a návrhy smluv na internetových stránkách města, kde bude možno o nich diskutovat - pochopitelně se nabízí i možnost diskuse pomocí sociální sítě Facebook.

Veřejné zakázky musí být veřejně kontrolovatelné, musí mít stanoveny podmínky tak, aby předem nevylučovaly účast místních podnikatelských subjektů, jedním z kritérií by se mohlo stát vytvoření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele.

Pro splnění podmínek transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení je vhodné stanovit i interním předpisem pravidla, za kterých může být zadána veřejná zakázka malého rozsahu. Tímto stanovením a rozlišením nebudou omezovány malé místní firmy.

6) Budeme podporovat expanzi podnikání, obchodů a základních služeb na vymezených místech

Budeme řešit problematiku i ostatních doprovodných služeb jak pro obyvatele našeho města, tak pro návštěvníky. Budeme monitorovat podnikatelské prostředí a k vyhodnoceným výsledkům zaujmeme vstřícný postoj. Ve spolupráci s občany města se pokusíme doplnit systémem poptávky chybějící obchody a služby.

Přesunutím stánkového prodeje z velkého náměstí nejenom že zvýšíme kulturnost tohoto prostoru, ale současně podpoříme místní obchodní síť drobných podnikatelů v „kamenných obchodech“. Řešení potřebných ploch, ochranných zón a obsluhy bude součástí řešení územního plánu.

7) Zaměříme se na životní podmínky občanů města

Zlepšíme podmínky pro poskytování kvalitní zdravotní péče, včetně ambulance a lékárenské služby. Na důležitých místech se budeme snažit zajistit bezbariérové vstupy invalidním občanům.

Cílem sociální práce musí být jasně definované zásady poskytování dávek skutečně potřebným občanům a rodinám našeho města. Předpokladem pro dosažení tohoto cíle je spolupráce všech zainteresovaných složek úřadu se školami, školkami, městskou policií i zdravotnictvím. Budeme monitorovat práci úřadu s důrazem na práci v terénu. Součástí sociální práce bude podpora aktivit, kde bude možno zapojit také seniory našeho města.

Zaměříme pozornost na Integrovaný záchranný systém, aby každá neblahá událost byla řešena okamžitě a komplexně. Podpoříme Policii ČR v naplnění její povinnosti dané Směrnicí  pro vyhledávání osob ztracených v terénu. Budeme usilovat minimálně o zachování současného stavu záchranné zdravotní služby v Mníšku a najdeme možnosti pro zlepšení zázemí pro její pracovníky ve službě.

Navrhneme a zveřejníme mapu problémových míst a navrhneme řešení, jak situaci v oblasti kriminality, rušení nočního klidu a vandalismu zlepšitOmezíme množství herních automatů a zpřísníme pravidla pro jejich instalaci. Zajistíme dostupnost základních informací pro obyvatele "na koho a s čím se mají obracet“.

Ve spolupráci s odbornou a laickou veřejností budeme na základě odborných poznatků prosazovat ochranu ovzduší, likvidaci odpadů, ochranu a obnovu veřejné zeleně v obci, remízků a alejí v  krajině, ochranu zemědělské půdy a lesů, povrchových a podzemních zdrojů vody a dalších živých a neživých prvků přírody. Prověříme a po projednání podpoříme návrhy na chráněná území v okolí Mníšku pod Brdy a jeho regionu.

8) Vytvoříme profesionální propagační tým

Budeme propagovat naše město a památky jako cíl turistických aktivit pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, abychom povzbudili cestovní ruch. Podpoříme veškeré kulturní a společenské akce ve městě i v prostorách zámku a přilehlých zahradách. Centrum města se stane odpočinkovou zónou s dostatečným obslužným zázemím, včetně efektivního informačního střediska.

Podpoříme cestovní ruch za účelem získání finančních prostředků, které investujeme do zkvalitnění města. Podpoříme rozvoj místního podnikání. Proto budeme více spolupracovat s médii, vytvoříme propagační materiály a započneme spolupráci se zahraničními partnerskými obcemi (společné projekty, sdílení zkušeností apod.).

Zlepšíme webové stránky města tak, aby lépe vyhovovali potřebám jak občanů, tak návštěvníků (komunikační portál, nabídka služeb místních podnikatelů, nabídka vzdělávání, spolujízda, hlídání dětí, ubytování a stravování, inzerce občanů apod.)

9) Děti jsou naše budoucnost

Energie vložená do dětí se mnohonásobně vyplatí nám i našemu městu. Zkvalitníme výuku na školách včetně výuky cizích jazyků. Zasadíme se o přípravu pro doplnění potřebných a chybějících kapacit a zkvalitnění stávajícího pedagogického vedení.

Populační vlna není přechodnou "obtíží", ale velkou příležitostí k rozvoji města. Dětí přibývá díky silným ročníkům rodičů narozených v 70. letech, ale i díky atraktivitě Mníšku pro mladé rodiny. Děti inspirují a podněcují rodiče k aktivitě, která vlévá novou krev do žil celé obci - rodí se dětské dny, sportovní akce, vzdělávací a zájmová sdružení. Všechny tyto aktivity ale porovnáme s demografickým vývojem dalších let, aby nedošlo ke zbytečnému, v budoucnu špatně využitelnému zázemí.

Mateřské centrum je důležitým místem setkávání rodičů nejmladších dětí. Mateřské školy soustřeďují péči profesionálů o předškolní děti, ale potýkají se s nedostatkem kapacit. Základní škola slouží už přes padesát let, její eventuální rozšíření bude součástí strategického i územního plánu.

Byla by velká škoda tento příval energie nevyužít. Našim cílem je podporovat iniciátory aktivit pro děti a mládež v propagaci, komunikaci s úřady a pomoci při hledání vhodných prostor. Zároveň se budeme snažit získat spolu se zainteresovanými organizacemi maximum finančních prostředků k jejich rozvoji i formou sponzorských darů.

Všechny plánované aktivity vzniknou na základě reálných výzkumů, regionálních zájmů, a demografických faktů.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme