Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Kolín (Kolín, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA 47 manager Kolín III TOP 09
2. Mgr. Bohumil Herčík 49 ředitel ZŠ Kolín IV bezpp
3. Bc. Petr Křemen 21 student VŠ - politologie Kolín IV TOP 09
4. MUDr. Ladislav Peychl, CSc. -- zástupce primáře Kolín II bezpp
5. Michal Truhlář 32 živnostník Kolín III TOP 09
6. Mgr. Bc. Gabriela Sládková -- lektorka AJ - překladatelka Kolín II bezpp
7. Petr Zadák 48 podnikatel v pohostinství Kolín I TOP 09
8. MUDr. Hana Zinková 39 praktický lékař Kolín III bezpp
9. Jiří Kraus 44 masér reprezentace MTB Kolín III TOP 09
10. Ing. Ondřej Franc 34 prezident hokejového klubu Kolín II bezpp
11. Mgr. Markéta Machová 41 advokát Kolín III TOP 09
12. Ing. Jan Hora -- podnikatel - zlatník Kolín I bezpp
13. PhDr. Jarmila Naglová 68 psycholožka Kolín II TOP 09
14. Mgr. Zdeněk Štefanec -- zástupce ředitele ZUŠ Kolín V bezpp
15. Ing. Roman Kovář 31 manager Kolín V TOP 09
16. Bc. Anna Pechová -- studentka VŠ - veřejná správa Kolín V bezpp
17. Martina Balcarová, DiS. -- učitelka ZUŠ Kolín IV bezpp
18. David Sixta 34 podnikatel ve stavebnictví Sendražice TOP 09
19. Ing. Martin Růžek 39 bankovní analytik Kolín V TOP 09
20. Mgr. Hana Pospíšilová -- učitelka ZŠ Kolín III bezpp
21. Ivana Holubová 49 učitelka MŠ Kolín IV bezpp
22. Filip Dudáš 21 student VŠ - ekonomie Kolín V TOP 09
23. Dana Kubíčková -- úřednice úřadu práce Kolín II bezpp
24. Ing. Jan Krejčí 18 student gymnázia Kolín V TOP 09
25. Jiří Linka 56 producent Kolín III TOP 09
26. Alena Belzová 37 prodavačka Kolín II bezpp
27. Olga Pokorná -- studentka VŠ - grafický design Kolín II bezpp

Udělejme z Kolína TOP město!

PREAMBULE

Vážení spoluobčané,

Předkládáme vám tento program s přesvědčením, že obsahuje racionální, společensky a politicky přijatelné řešení úkolů, které stojí před námi – spoluobčany našeho krásného města.

Politická reprezentace, které v Kolíně vládla v posledních letech, nepředává město v té nejlepší kondici. Pokud se urychleně nezmění způsob hospodaření v našem městě, hrozí vážné problémy, které budou mít dopady na nás všechny.

Neméně závažným problémem, který cítíme, je všeobecný úpadek práva, morálky a odpovědnosti. Ekonomické skupiny ovlivňují městské instituce a jejich vliv přerostl v jakousi formu „privatizace veřejné moci“.  Jako občané našeho města máte právem pocit, že rovné podmínky neplatí pro všechny, ale pouze pro někoho.

Následující kapitoly našeho programu popisují cesty a způsoby, jakými chceme jít v případě zvolení do zastupitelstva a pokud pro vás budou přijatelné, jsou i žádostí o projevení vaší důvěry ve volbách. Jako jediní vám předkládáme kandidátku plnou nezávislých osobností, které však mají veškerou podporu ze strany členů naší strany zastoupených v Senátu, Parlamentu i vládě ČR.

Obsah

 1. Kultura a sport
 2. Školství
 3. Turistický ruch
 4. Ekologie
 5. Komunikace s občany
 6. Bezpečnost
 7. Rozvoj
 8. Finance
 9. Doprava

"Slibujeme, že budeme pracovat usilovně a čestně ku prospěchu společnosti svobodných a sebevědomých občanů tohoto krásného koutu naší země."

Za kandidáty TOP09:  Ing. Bc. Jan Pospíšil MBA

1. KULTURA A SPORT

Kultura v našem volebním programu není chápána jenom jako divadelní představení, či koncert, ale vnímáme jí především jako souhrn určitých činností, které by i přes výkyvy a odlišnosti měly vykazovat tendence ke zlepšování životních podmínek našich spoluobčanů.

Podle našeho názoru je nutné, aby kultura v našem městě plnila i funkci uspokojování specifických humanitních potřeb, čímž může být např. způsob, jakým se chováme ke svému prostředí a městu, ve kterém žijeme, k jeho památkám, tradicím a historii, ale také třeba i ke  kousku zeleně, kterou máme před svým domem.

Město, ve kterém žiji

Nám všem by mělo záležet na tom, v jakém městě žijeme. Jak je čisté, upravené, jak funguje. Naštěstí doba, kdy všechno bylo všech a nikoho nic je již dávno za námi, ale to neznamená, že bychom měli zůstávat lhostejní vůči svému okolí. Všem nám udělá radost upravený park, čisté ulice, funkční pouliční osvětlení, spravené silnice či posekaná tráva. Život města by měl být v prvé řadě aktivní. To znamená, že by neměl končit v pět odpoledne se zavřením většiny obchodů. Město by mělo v odpoledních a podvečerních hodinách svým občanům nabídnout usměvavou tvář plnou otevřených obchodů a restaurací. Tomuto životnímu tempu by se měly připojit i úřady a další instituce, které občan potřebuje ke svému životu.

Pozitivně pulzující město nejen že vytváří pohodu pro život jeho obyvatel, ale má šanci přinést i výsledky a hlavně podmínky pro sport, kulturu, místní podnikatele a nalákat do města zajímavé investice. Dobře fungující infrastruktura, podpora drobným místním podnikatelům ze strany města souvisí nejen s životní atmosférou, ale i s podmínkami pro sportovní a kulturní vyžití. To vše spoluvytváří podhoubí pro rozvoj turistického ruchu, což je velmi silné „průmyslové“ odvětví, které má šanci přinést práci, peníze a také investice

Městská kulturní zařízení

Je naší povinností nejen udržet, ale zároveň i zkvalitňovat provoz a prostředí kulturních zařízení provozovaných městem. Příkladem může být divadlo a jeho nedávná rekonstrukce. Něco podobného by si zasloužilo jak kino, tak i městský společenský dům.

Byť interiér kina prošel nedávno rekonstrukcí, bude třeba do něj i nadále investovat. V prvé řadě zkulturnit přístup a vstup a v druhé řadě zmodernizovat technické vybavení formou digitalizace promítacího zařízení.

Náročnější investice čekají město do  městského společenského domu (zateplení a rekonstrukce fasády a oken, rekonstrukce výtahu, obnova a modernizace technického vybavení. Jsme si vědomi toho, že je nezbytně nutné najít tomuto objektu smysluplné využití v průběhu celého roku a ne pouze v plesové sezóně.

Poslední velká povinnost, která nás v následujících letech čeká je realizace rekonstrukce celého areálu Kolínského zámku a jeho smysluplné využití tak, aby co možná nejvíce rozšířila možnost kulturního vyžití občanů. Došlo by tak k vytvoření nové společenské zóny uprostřed města, jejíž součástí by byla galerie, která Kolínu dosti chybí, infocentrum, které dosud sídlí v nevyhovujících prostorách, a knihovna, které současné prostory podobně jako infocentru už nedostačují. Realizace tohoto záměru bude dlouhodobá, ale vzhledem ke stavu této významné památky je třeba začít co nejdříve. Nejdůležitější úkoly, které nás tudíž v nejbližší době čekají, zobrazují následující body:

 • Borky – zlidštění prostředí
 • Oživení Karlova náměstí
 • Oživení Kmochova ostrova
 • Úprava a údržba parků
 • Důsledná údržba a úklid komunikací
 • Revitalizace areálu kolínského zámku za pomoci fondů EU
 • Modernizace kolínského kina
 • Smysluplné využití dosud chátrající vodárny
 • Sjednocení veškerého kulturního dění ve městě pod jednotný portál

Spolková činnost

Tradiční náplní života města je spolková činnost. Něco, co v historii bývalo běžné. Jsme přesvědčeni, že tato činnost je pro život města i z dnešního pohledu velice důležitá, neboť vytváří sounáležitost občanů s místem, kde žijí. Je oživujícím prvkem našeho města a zasluhuje proto naše uznání a podporu.

Neodmyslitelnou součástí kulturní úrovně města je i postavení církví a spolupráce s nimi.  Církve nelze považovat jen za majitele atraktivních nemovitostí pro pořádání koncertů a výstav, ale i za důležitou součást kultivace společnosti.

Festivaly, přehlídky

Město by mělo mít zájem na co největším a nejširším záběru kulturního života. K dispozici máme rekonstruovaný areál pro organizaci různých přehlídek a historické náměstí, které se přímo nabízí k pořádání nejrůznějších společensko-kulturních akcí. Naší povinností je tyto aktivity nejenom podporovat a zastřešit, ale také se na nich aktivně spolupodílet. Pro úspěšnou realizaci těchto projektů jsme připraveni ve spolupráci s odbornou kolínskou veřejností spolupracovat a  vytvořit strategický, dlouhodobý plán, který dnes těmto akcím chybí.

SPORT

Strana TOP09 pokládá sport za důležitou veřejně prospěšnou činnost a součást výchovy

mladé generace. Sport pomáhá rozvíjet a utvářet osobnost, smysl pro fair play, soudržnost a smysl pro vzájemnou pomoc. Utváří také vztah k hodnotám, tradicím, probouzí hrdost na dres, který nosíme, a patriotismus k městu, ve kterém společně žijeme.

Je nám známa neutěšená situace ve financování tělovýchovy sportu a víme, že nemůžeme tomuto stavu pouze přihlížet. Jsme proto připraveni v diskuzích s jednotlivými kolínskými sportovními organizacemi najít přijatelné řešení, které by vyhovovalo všem zainteresovaným stranám.

Sportovní vyžití pro všechny

Hlavním cílem podpory sportu v Kolíně by měla být snaha zapojit do sportovního života co nejvyšší počet obyvatelů. Vytvořit takové podmínky, aby kdokoliv našel v Kolíně možnost sportovního vyžití, které ho bude uspokojovat. To znamená mít vybudovaná a připravená otevřená sportoviště pro všechny. Velice důležité pro nás je vytváření podmínek pro všechny druhy sportů, tzn. i pro sporty „módní“.

Sport pro děti a mládež

Velice důležitým bodem, je podpora sportovního vyžití dětí, proto největší naší podporu budou mít instituce zaměřující se na sportovní vyžití dětí a mládeže. V tomto případě nám nejde o výsledky ale o zapojení co možná nejvíce mladých lidí. Jako nezbytnou vidíme rekonstrukci dětských hřišť, výstavbu nových. Neméně důležitá je podpora organizování sportovních akcí pro děti.

Sport propagující město

Těch, kteří potřebují podporu je nekonečný zástup a není jednoduché všechny uspokojit. Zde nastupuje jedno z možných kritérií – sportovní odvětví, které propaguje naše město. To znamená sport, který svými výsledky či svoji činností přináší publicitu, věhlas, ale i jinou pozitivní propagaci našemu městu. A není podstatné, jestli jsou to basketbalisté, atleti anebo kuželkáři.

Pro seniory

Seniorský věk není nemoc ani důvod k izolaci a životní pasivitě. Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro plnohodnotný a integrující život v našem městě v oblasti sportovního vyžití tak, jak je dnes ve větších městech naprosto běžné.

2. ŠKOLSTVÍ

  Novodobá historie našeho státu jednoznačně prokazuje, že každá volební kampaň je vedena v duchu velkých slibů a plánů v rezortu školství. Tento zájem po volbách zpravidla upadá. Všichni vědí jak je vzdělávání a vzdělání důležité, ale nikomu se moc nechce se v této problematice angažovat, protože jak známo, výsledky se dostavují daleko po volebním období funkcionářů státu i obcí. Základní principy našeho volebního programu právě proto vycházejí z toho, aby kolínské školství, i když je ovlivňováno legislativou státu, patřilo k těm progresivním, úspěšným a neopomíjeným.

  Zřizovatelem základních škol je město, ale zabezpečuje v podstatě pouze jejich provoz. Po odborné stránce škole nikdo nepomáhá a veškerá činnost s tímto spojená je na iniciativě ředitelů škol a samotných učitelů. Pak nastupuje až školní inspekce jako kontrolní orgán. Tento stav je nadále jen těžko udržitelný a proto jsme přesvědčeni, že je spolupráce města se školami velmi důležitá. 

  Navrhujeme tedy:

  • intenzivně se zajímat o školy, které město zřizuje
  • naslouchat a být partnerem pro jejich ředitele, minimalizovat zásahy do jejich kompetencí
  • dále pokračovat v renovaci budov a inovovat i vybavení škol
  • podporovat jejich moderní vývoj
  • zabezpečovat pro školy nezbytný servis
  • podporovat odborný růst pedagogů
  • napomáhat řešit negativní projevy chování některých žáků
  • pomáhat zajistit školního psychologa pro kolínské základní školy
  • zmapovat a řešit otázku dostatečného počtu míst pro děti v mateřských školách
  • napomáhat při získávání financí z fondů EU
  • chceme nadále podporovat činnost Stipendijního nadačního fondu města Kolína, založeného městem Kolínem, který vybírá a podporuje nejúspěšnější žáky a studenty našeho města. Činnost tohoto fondu významně přispívá k rozvoji vzdělanosti i celého města Kolína a fond je dnes vzorem pro obdobné instituce v jiných městech České republiky

  Pro seniory

  Budeme podporovat vzdělávací aktivity pro seniory, například v kurzech Akademie třetího věku na kolínské vysoké škole, i další vzdělávací projekty, které přispějí k aktivnímu životu seniorů.

  3. TURISTICKÝ RUCH

   Poloha našeho města, nám nabízí jednu velkou výhodu. Naše město se nachází v centu regionu Polabí. V našem městě a jeho blízkém okolí se nachází mnoho krásných míst a památek, které jistě osloví turisty přijíždějící do Kolína. Jde jen o to vypracovat projekty, trasy, podpořit služby s tím související, dát tomuto průmyslovému odvětví směr a náplň.

   Ve spolupráci s místními podnikateli, poskytovateli služeb, které se k tomuto odvětví vztahuje, jsme připraveni vytvořit atraktivní nabídku. Jde o to nasměrovat ji na správnou klientelu. Naši potencionální turisté by měli být především z tuzemska, aktivní a toužící po aktivním odpočinku, aktivní dovolené, aktivním víkendu. A my jim k tomu máme možnost vytvořit podmínky, program, nápady a tipy. Základní okruh těch, které chceme nalákat do Kolína, by měli být mimo jiné cykloturisté. Vždyť Kolín má proto přímo ideální polohu – leží na Labské cyklotrase, která má potenciál stát se páteřní tepnou celostátního významu a navíc jsme v dojezdové vzdálenosti do mnohých atraktivních a nevšedních míst - Poděbrady, Kutná Hora, Kouřim, Kačina, Žleby, Železné hory, Posázaví,

   • Elektronický průvodce městem ke stažení např. do mobilního telefonu
   • Městský turistický okruh s vyznačením památek s infotabulkami
   • Kolín by se měl podobně jako jiná města prezentovat logem
   • Vsadit na jedinečnost regionu a tím na cykloturistiku
   • Podpořit komerční aktivity na využití Labe pro vodní turistiku.

   4. EKOLOGIE

   Životní prostředí, které před rokem 1989 bylo značně devastováno, se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Politika životního prostředí v našem městě musí do budoucna nastavit pravidla udržitelného rozvoje tak, aby zajistila potřeby generace současné i generací našich dětí. Pro řešení problémů jsou nutná jasná pravidla a priority, kvalitní zákonné normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace a vzdělávání obyvatelstva.

   Pro konkrétní opatření ke zlepšení životního prostředí jsou nezbytné finanční prostředky. Jsme přesvědčeni, že z tohoto důvodu budou formou informačních kampaní se snahou o zjednodušení podmínek ze strany vlády podporovány obce v získávání a čerpání dotací z fondů EU a národních programů.

   Základní pilíře politiky životního prostředí TOP 09 Kolín pro naše město:

   Polabská krajina, její kulturní bohatství a přírodní zdroje

   Krajina kolem našeho města je naším společným dědictvím. Zřejmé škody je třeba napravit, stávající kulturní i přírodní hodnoty uchovat a předat v pořádku příštím generacím. Znamená to pečovat o zeleň v městských i v příměstských oblastech, o zemědělské pozemky, chránit zdroje vod a ochraňovat přírodu a její biologické bohatství.

   Naše priority:

   • Výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřené o vůli občanů,
   • Zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a jiných ploch do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů).
   • Pečlivě zvažovat výstavbu nové dopravní infrastruktury s ohledem na její účelnost, náklady, ale i nevyhnutelné environmentální dopady včetně fragmentace krajiny.
   • Zásadní váhu musí mít stanovisko dotčených občanů a samosprávy.
   • Podporovat úpravy a hospodaření v krajině, které povedou k zadržení vody v krajině a budou sloužit jako protipovodňová opatření a podstatně omezí vodní a větrnou erozi půdy (formou komplexních pozemkových úprav).
   • Preferovat přírodní a přírodě blízké spravování a využívání Labe, včetně protipovodňové ochrany. Minimalizovat umělé úpravy, které urychlují povodeň a snižují biologickou rozmanitost.

   Kvalita života

   Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, světelným znečištěním, zachování čistého a příjemného městského a příměstského prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými látkami.

   Naše priority:

   • podpora ekologické a vzájemně provázané hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, tranzitní kamionovou dopravu důsledně převádět mimo centrum Kolína a obytné zóny na obchvatové komunikace.
   • Zmírňovat negativní vlivy dopravy a průmyslové výroby na zdraví lidí, podpora výsadby městské zeleně v centru města a budování izolační zeleně podél průmyslových areálů a dopravních koridorů.
   • podpora výměny starých nevyhovujících kotlů na vytápění domácností tuhými fosilními palivy, přechod na ušlechtilejší paliva nebo moderní kotle, zřízení obecních fondů poskytujících výhodné úvěry za tímto účelem, čímž se výrazně zlepší kvalita ovzduší v zimním období.

   Úspory energií, obnovitelné zdroje energie

   Nejlevnější a nejčistší energie je ta, která se nevyrobí – proto podporujeme maximální úspory energií (zejména zateplování veřejných budov, snižování energetické náročnosti výroby a provozu budov)

   Naše priority:

   • preference malých fotovoltaických elektráren na střechách veřejných budov, rodinných a bytových domů (max. do 200 kWh) oproti obřím solárním parkům, které ničí ráz krajiny a zabírají zemědělskou půdu
   • finanční a informační podpora zateplování a dalších úspor energií ve veřejných budovách ve městě.
   • finanční a informační podpora pro budování obnovitelných zdrojů energie (bioplyn, biomasa, fotovoltaika) v budovách ve vlastnictví města s následným ziskovým provozem.

   5.  KOMUNIKACE S OBČANY

   Pravidelnými setkáváními s občany se budeme snažit vyřešit nedostatky v komunikaci, které často mohou způsobit, že i dobré a prospěšné projekty jsou přijaty negativně jen proto, že jejich dopady nikdo nevysvětloval a nikdo nepřesvědčoval o jejich potřebnosti. Je důležité umožnit občanům podíl na správě věcí veřejných.

   Abychom získali co nejvíce informací o názorech obyvatel na potřeby města, využijeme všechny stávající i nové moderní formy komunikace.

   V případech, které se budou týkat podstatné rozhodující většiny obyvatelstva, využijeme institut místního referenda, tak jak nám to umožňuje zákon 22/2004 Sb o místním referendu.

   Informační noviny ‑ již existují ve formě Kolínského zpravodaje. Uvědomuje si, že je v zájmu městského úřadu, aby tento zpravodaj byl k dispozici občanům zdarma ve vyšším nákladu a aby byla zajištěna odpovídající distribuce.

   Internetové stránky MU Kolín jsou naprosto nevyhovující, nepřehledné a neodpovídají dnešní době, která je charakterizována stále většími možnostmi i požadavky ve využívání sítí v komunikaci a získávání informací o dění v Kolíně. Měla by zde být dostupná především nabídka pro občany a místní podnikatele - nabídka jejich služeb, spolujízda, pomoc v domácnosti, pomoc s hlídáním dětí, informace o veřejných zakázkách, investiční pobídky i platforma pro spolkovou činnost. V neposlední řadě by občané měli mít možnost sjednat si schůzku s jednotlivými úředníky městského úřadu elektronickou cestou.

   Zrušení úředních hodin městského úřadu je v mnoha městech již samozřejmostí. Budeme usilovat o to, aby úřední hodiny byly rozšířeny na všechny pracovní dny a na sobotní dopoledne tak, aby v maximální možné míře uspokojovaly potřeby spoluobčanů využívat náš servis.

   Rovným přístupem ke všem částem města se budeme snažit odbourat pocit občanů, že kvalita a četnost úklidu včetně údržby veřejných prostranství je přímo úměrná postavení zde bydlícího úředníka městského úřadu. Jsme si jisti, že velmi nebezpečný pocit diskriminace lidí v některých městských částech Kolína je nutné řešit lepší komunikací s obyvateli zde bydlících.

   6. BEZPEČNOST

   Bezpečnostní situace v Kolíně se v posledních letech zhoršuje a je úzce spjata jak s vybudováním průmyslové zóny, tak i s neřešením některých konkrétních bodů, které jsou uvedeny v závěru této kapitoly.

   V Kolíně je v současné době zajišťována bezpečnost státní policií a městkou policií. Státní policie má mít 53 tabulkových míst pořádkové policie, tento stav však je dlouhodobě nenaplněn. Aktuální podstav na Kolínsku je cca 20 tabulkových míst. Dále bezpečnost v Kolíně zajišťuje Dopravní policie a Služba kriminální policie a vyšetřování.

   Z dlouhodobého hlediska kriminalita na Kolínsku roste, v roce 2009 bylo prověřováno 3423 trestných činů, z toho bylo objasněno 1327. Samotný Kolín se na výše uvedeném počtu podílí téměř polovinou, přičemž objasněnost násilné trestné činnosti je cca. 70%, krádeží cca. 20%.

   Na celkové kriminalitě se v Kolíně podílí řada kriminogenních faktorů počínaje např. železničním uzlem, vysokou koncentrací dělníků z okolních zemí a vzdálenějších koutů ČR. Mnozí z nich zde nemají potřebné sociální zázemí, bydlí na ubytovnách a v případě ukončení pracovního poměru jich zde velká většina zůstává bez zdroje příjmů.

   Domníváme se, že dalším velkým problémem je v našem městě velké množství non – stop barů, heren a ubytoven, což sebou přináší problémy z hlediska rušení nočního klidu, vandalizmu, výtržnictví, nadměrné konzumace alkoholu i jiných návykových látek, mnohdy i na veřejných prostranstvích.

   Městská policie

   Městská policie je dlouhodobé téma, k němuž zazněla řada připomínek a námětů. Fungování městské policie se z našeho pohledu odvíjí jako příliš autonomní a současný stav je velmi vzdálen představám a požadavkům obyvatel na optimální fungování této instituce, kterou si ze svých peněz platí. To co je podle našeho názoru nutné změnit především, je filozofie této instituce. Městská policie byla zřízena především k tomu, aby dodržovala zákonnost a pořádek na území města Kolína.

   Z hlediska zvýšení bezpečnosti ve městě budeme prosazovat tato opatření:

   • posílení zejména nočního výkonu služby městské policie se zaměřením na problematické lokality, zejména centrum města, sídliště, okolí Tesca, nádraží ČD aj. Budeme prosazovat přísnější a častější kontrolu nočních podniků a barů v zaměření na podávání návykových látek a alkoholu osobám mladším 18 let,
   • kombinace pěšího výkonu služby s autohlídkou, přesunutí strážníků z denních směn na noční, příp. odpolední, při důsledném vymáhání sankcí za porušování nočního klidu, podávání alkoholických nápojů mladistvým a přestupků na úseku občanského soužití
   • Je třeba neprodleně obnovit funkčnost městského kamerového systému, který se nachází v katastrofálním stavu a v současné době se do něj neinvestuje. Většina z devetenácti kamer je zcela nebo částečně nefunkčních. Totéž platí o záznamovém zařízení, které je mimo provoz již od konce minulého roku.
   • v souvislosti s dopravní bezpečnostní situací se budeme snažit zmodernizovat osvětlení některých přechodů a instalovat chybějící bezpečnostní prvky na problémových komunikacích
   • velký úkol spatřujeme v důslednější komunikaci strážníků s občany, (tzv. komunitní systém), kdy každá určitá ulice či několik ulic má svého strážníka, který komunikuje s občany, drobnými živnostníky a podnikateli v dané oblasti.
   • budeme prosazovat bližší komunikace městské policie s Policií České republiky, předávání zjištěných poznatků např. o trestné činnosti atd.
   • nedílnou součástí naší práce bude spolupráce s obchodními řetězci Tesco, OBI – kdy pokud v těchto obchodech funguje ostraha a bezpečnostní manažeři, pak je nutné aby, se tito zaměstnanci pohybovali i venku po parkovištích, kde jsou občané a zákazníci často obtěžováni.
   • zintenzivníme činnost jak bezpečnostní rady, tak i činnost bezpečnostní komise při městu Kolín
   • ve spolupráci s Policií ČR budeme usilovat o eliminaci a vytlačení distributorů a konzumentů drog z Kolína, zintenzivníme kontrolu míst výskytu drogově závislých (např. Komenského park, okolí Starých lázní, okolí staré vodárny)
   • budeme prosazovat intenzivnější hlídkovou službu v okrajových zahrádkářských lokalitách, a to zejména v obdobích, kdy je zde největší riziko vloupání
   • Zřízení kontrolních bodů a následnou kontrolní činnost pro hlídky MP v nočních hodinách v problémových lokalitách (např. Rorejcova ul., Zengrova ul., Jiráskovo nám., parkoviště Tesco, Staré lázně, PALMA).
   • častější kontrola non-stop barů a heren zaměřená na dodržování provozních řádů a podávání alkoholických nápojů
   • prohloubíme spolupráci městské policie s odborem sociálních služeb (kontrola vyplácení přídavků, povinná školní docházka, kontrola městských bytů)
   • ve spolupráci s městskou policií zajistíme pořádání přednášek v oblasti bezpečnosti města pro veřejnost

   Pro seniory

   Programem „BEZPEČNÉ STÁRNUTÍ“ budeme prosazovat:

   Pořádání besed, upozorňování na všemožné triky podvodníků, zlodějíčků a rizika s tím spojená.

   Vytvoření přehledných a dobře čitelných letáků, jak se při rizikových situacích zachovat, kam se obrátit o pomoc či radu. Snažit se osvětou POSÍLIT PRÁVNÍ VĚDOMÍ SENIORŮ.

   Vypracování a zveřejnění SEZNAMU RIZIKOVÝCH MÍST V OBCI, tzn. nebezpečných míst, kde dochází k opakovaným přepadením, znásilněním, úseky častých dopravních nehod (přechodů pro chodce), narušování veřejného pořádku, vandalismu na soukromém nebo obecním majetku.

   7. ROZVOJ MĚSTA

   Chceme vytvářet podmínky pro vznik nedeformovaného a fungujícího trhu s byty ve prospěch nájemníků. Proto je nutné:

   • dokončit proces privatizace bytového fondu tak, aby pouze nezbytná část bytů zůstala ve

   vlastnictví města jakožto byty sociální, byty se speciálním určením pro zajištění služeb města apod.

   • vstřícně vůči stavebníkům se zasadíme o přípravu lokalit pro individuální výstavbu.
   • budeme se zasazovat o zlepšení životních podmínek v sídlištích vytvářením klidových zón vybavených zelení, lavičkami apod., údržbou a vybavením ploch pro rekreační sport a citlivým rozšiřováním parkovacích míst.

   Územní plánování a rozvojové zóny

   Územní plánování musí respektovat přání a potřeby občanů, ne partikulární zájmy vlivových skupin. Budeme se snažit zpříjemnit život v Kolíně, vybavíme město chybějící technickou infrastrukturou. Naším cílen je vytvořit lepší podmínky pro rozvoj podnikání a tím i zaměstnanosti.

   Chceme oslovit každého řadového občana stejně jako výkonného úředníka, aby sdíleli motivaci něco změnit, napravit, zlepšit nebo alespoň zachránit.

   Před několika lety v  našem městě zahájila činnost vysoká škola (VSPSV Kolín). Přišla k nám studovat řada mladých lidí a naším velkým úkolem by mělo být získat si tuto přicházející inteligenci. Naší snahou bude, aby tito lidé zůstávali v našem městě žít a pracovat nebo podnikat a vytvářet tím nová pracovní místa pro naše spoluobčany. Abychom jejich studium podpořili, prosadíme rozšíření stávajícího bezplatného bezdrátového internetu z centra města. Myslíme, že nejen pro studenty ale i pro ostatní návštěvníky města a občany bude příjemné sedět ve své oblíbené kavárně a vyřizovat jak pracovní tak soukromé záležitosti.

   V rámci našeho projektu zlepšíme komunikaci s mladými lidmi. Jsou budoucností našeho města a nesmějí mít pocit, že jejich názory růstávají nevyslyšeny a že nikoho nezajímají. Zapojením mladých lidí do diskuze (např. zřízením „Městského parlamentu dětí a mládeže“) přispějeme k vytváření příznivější společenské atmosféry.

   Důležitou součástí společenského života jsou neziskové organizace, občanská sdružení a církve. Mimo sportu, kultury, mimoškolního vzdělávání a duchovních center se budeme snažit podporovat projekty pomoci lidem, kteří se ocitli v životní nouzi formou promyšlené grantové politiky.

   Veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané

   Tuto činnost chápeme jako pomoc v péči o obecní majetek, ale hlavně jako možnost zvýšit sebevědomí a společenskou potřebnost lidí bez práce. Každý, kdo pracuje, by měl být odměněn, třeba i jen poděkováním a uznáním jeho práce. Návaznost na vyplácení sociálních dávek bude řešena v odpovídající kapitole programu. V následujících bodech pro úplnost uvádíme pouze některé formy a příklady veřejně prospěšných prací:

   • vyčištění všech kolínských parků od náletových křovin – součástí projektu mohou být úpravy cest – dosypání písku, úpravy dřevěných plotů. Možnost využití náletů je jejich zpracování do štěpky – mulčovací kůry a tu použít na dosypání kolem stávající zeleně v Kolíně.
   • Vyčištění břehů Labe – posekání trávy a likvidace náletů
   • Úpravy cyklotrasy podél Labe v k. ú. Kolín směrem do Velkého Oseka – vyčištění stezky od prorostlé trávy, dosypání štěrkopísku, zaříznutí krajnice, případě její označení.

   Dílčí parkové úpravy v zahradách mateřských a základních škol v Kolíně – opravy pískovišť a herních prvků, úpravy zeleně a plotových latěk.

   8. FINANCE

   tato oblast je opravdu velmi specifická a každé město má své specifické problémy. Kolín je bohužel charakteristický a známý výši svého zadlužení, způsobem jeho vzniku a přístupem k jeho splácení. Jelikož ekonomické téma je nosným pilířem našeho programu je tato kapitola rozdělena do jednotlivých subkapitol.

    Zadlužení města

    Naše město je zatíženo obrovskými dluhy, které vznikly za vedení města ODS, ČSSD a Kolíňáky (SNK-ED). Jsme si vědomi, že v následujících letech bude třeba šetřit a jednotlivé investice budou pečlivě zvažovány. Není nadále možné, aby provoz města byl hrazen z prodeje majetku města.

    Abychom tento program mohli realizovat, jsou nutná tato patření:

    • Vytvořit větší finanční rezervu v rozpočtu pro případnou restrukturalizaci dluhu
    • Investice v následujících dvou letech musí být výhradně spojeny s dotacemi z fondů EU
    • Pozastavení probíhajících výběrových řízení a a probíhajících projektů na prodej majetku města, přezkoumání výhodnosti smluv
    • Revize dluhů a půjček přijatých resp. poskytnutých městem
    • Důsledně realizovat opatření, která jsou uvedena v kapitole týkající se boje s korupcí
    • Kontrola majetku města a jeho vývoje
    • Zefektivnění finančního auditu pro kontrolu čerpání a využití prostředků města (budou důsledně uplatňována opatření, jejichž potřeba z výsledků auditu vzejde)

    Hospodárnost

    V oblasti hospodaření města jsme připraveni vypsat novou veřejnou soutěž např. na:

    • Dodávku energií do všech objektů ve správě města
    • Poskytování telekomunikačních služeb

    V rámci zvýšení hospodárnosti budeme usilovat o:

    • revizi hospodaření všech společností s majetkovým podílem města nad 50%
    • revizi smluv v oblasti poskytování služeb uzavřených v posledních čtyřech letech
    • revizi probíhajících investičních akcí
    • důslednou kontrolu stávajících nájemních smluv v oblasti nebytového hospodářství.
    • snížení zatížení na provoz města o 10 % v roce 2010 a v letech následujících
    • naše město by se mělo řádně starat o svůj majetek a udržovat ho v dobrém stavu. Největší problém v současnosti vidíme zejména v údržbě městských komunikací, chodníků, dětských hřišť a škol

    Investice

    V Kolíně existuje značný prostor pro korupci z důvodu netransparentního způsobu zadávání veřejných zakázek. Tyto problémy jsou řešeny v kapitole týkající se boje s korupcí v našem městě.

    Je třeba zdůraznit, že řada investic je pro rozvoj města nezbytná a některé je dokonce nutno uskutečnit kvůli závazkům ČR (např. kanalizace a čištění odpadních vod). Velice důležité je ovšem investice řádně plánovat a zejména odhadnout jejich dopad na budoucí hospodaření města! Dobrá investice je taková, která nezvýší nároky na městské výdaje, resp. jejichž výnos bude vyšší než vyvolané náklady. V tomto smyslu je velice důležité, aby se budoucí představitelé města chovali ke svěřeným prostředkům jako skuteční manažeři.

    Oblast dotací EU

    • v dotacích EU nehledáme spásu, projekty nebudou tvořeny pouze z důvodu, že na ně jsou dotace
    • v našem městě je potřeba vytvořit jasnou strategii (a mít vizi) alespoň na další 4 roky
    • jednotlivé projekty musí odpovídat možnostem města, a to z pohledu reálných potřeb, finančních (kofinancování) i územních
    • vytvořit místo specialisty, který by byl přímo zodpovědný za tvorbu projektů. Jeho mzda by odvíjela od výše poskytnuté dotace
    • snížit investice do projektů, které využívá pouze úzký okruh občanů ve prospěch investic, které přinesou užitek širšímu okruhu veřejnosti (komunikace, infrastruktura)

    Boj s korupcí

    Jedním ze stěžejních bodů našeho volebního programu pro město Kolín je boj s korupcí, který se stal i součástí vládního prohlášení.  V koaliční smlouvě v otázce veřejných zakázek doslova uvádí: „Veškeré údaje o veřejné zakázce musí být evidovány a archivovány v elektronické podobě tak, aby mohly být zveřejňovány na internetu, a to včetně zadávací dokumentace, způsobu hodnocení a výběru, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise". Komunální úroveň je bezesporu významnou složkou boje s korupcí, neboť negativní dopady korupce jsou zde obrovské a pro naše město toto platí dvojnásob.

    TOP 09 vyžaduje od všech lídrů kandidátek v komunálních volbách závazek, že pokud budou zvoleni do obecního zastupitelstva, zavážou se zavést níže popsaný systém informování o hospodaření obce, který významně přispěje k zprůhlednění nakládání s obecními prostředky a díky veřejné kontrole výrazně omezí prostor pro korupci.

    Na Kolínských internetových stránkách budou přehledně uvedeny údaje (např. ve formě tabulek, sestav či přehledů) s veškerými informacemi o platbách z městského rozpočtu, městem zřízených organizací (příspěvkové, rozpočtové a další organizace zřízené podle zvláštního právního předpisu) a obchodních společností, ve kterých má město Kolín rozhodující vliv (s vlastnickým podílem nad 50%), za dodávku zboží či služeb, které vůči jednomu příjemci přesáhnou v průběhu jednoho kalendářního předem stanovený limit s tím, že údaje v této tabulce budou aktualizovány alespoň 1x měsíčně. Tento krok se bude týkat kromě městského rozpočtu i všech přímo řízených organizací. Veřejná správa, a nejen v Kolíně, se potýká s fenoménem, kdy obec zřídí a řídí (zejména) obchodní společnost, která je sice vlastněna obcí, ale neřídí se zákonem o veřejných zakázkách, jejímž majetkem lze nakládat bez souhlasu zastupitelstva – stručně její hospodaření není tak transparentní jako u obecních rozpočtů.

    Uvědomujeme si, že tento krok zvýší administrativu, na druhou stranu není zas tak velký problém, aby účetní při zadávání platby vyplnil i příslušný řádek v tabulce s přehledem o platbách. Jsme přesvědčeni, že tento krok nepovede k nárůstu nákladů a práce městských úředníků nabude nového významu ve smyslu lepšího a transparentnějšího hospodaření města. Jsme přesvědčeni, že pokud tento systém lze uplatnit v jiných městech, lze ho aplikovat i pro Kolín.

    Nejúčinnější boj proti korupci je jí předcházet. Pokud se každý může dozvědět o výdajích své obce a porovnat je s běžnými cenami na trhu, prostor pro korupci se výrazně zúží, neboť tyto úplatky nebude prostě z čeho platit.

    Z hlediska zvolení správné strategie je velice důležité určení limitu, od kterého se stává prostor pro korupci významný. Jestliže vycházíme z faktu, že úplatek je vždy připočten k ceně výrobku či služby, je např. u plateb do 50 tis. Kč (tento limit uvádíme pouze jako orientační) tento prostor velmi omezen. Tím ovšem nechceme říci, že korupce ve výši 5 či 10 tis. Kč není stejně škodlivá. Z morálního hlediska je stejně zavrženíhodná, ale z hlediska fiskálního její dopady nejsou či nemusí být tak fatální pro hospodaření města. Pokud by se však zveřejňovaly všechny platby, mohl by být seznam příliš nepřehledný a jeho preventivní účinek by byl značně oslaben.

    Na první pohled by se mohlo zdát, že i plateb ve výši 50 tis. Kč bude příliš mnoho. Vezmeme-li rozpočet našeho města, nebude se ale jednat o 20 tisíc plateb ročně, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale o podstatně méně. Jednak do plateb nebudou zahrnuty veškeré mzdové a osobní výdaje jako náhrady či cestovné, které tvoří nemalou část rozpočtu, jednak řada plateb bude výrazně vyšší než minimální výše, a to v řádech miliónů či desítek miliónů. Navíc se nebudou muset zveřejňovat jednotlivé dílčí platby, ale celková agregovaná částka za celý rok, např. u položek za odvoz odpadů, za dodávku energií, za úklid, za bezpečnostní služby apod. Pokud by se ušetřilo pouhých 5% z objemu prostředků, kde lze dosáhnout úspor soutěžením, stala by se tato částka velice významným zdrojem pro další rozvoj města.

    Tím, že budou veškeré platby zveřejňovány v přehledné formě na internetu, dojde k výraznému zvýšení účinné veřejné kontroly, a to jak ze strany občanů, tak zejména soutěžitelů. Každá dodavatelská firma bude moci jednoduše zjistit přibližnou výši úhrady za obdobné zboží či služby, které sama poskytuje, a snadno tak zjistí, zda je cena reálná či zda v sobě zahrnuje „všimné“ za přidělení zakázky. Úplatek je totiž vždy zaúčtován do ceny, nikdy nejde na úkor obvyklého tržního zisku. Každý tak navíc bude mít možnost nabídnout našemu městu služby či zboží levněji, pokud to dokáže.

    Jako nejdůležitější body v boji proti korupci proto budeme prosazovat:

    • Oslovení co možná největšího počtu firem v dostatečném časovém předstihu (např. formou inzerce, elektronickou cestou)
    • Zveřejnění celého průběhu veřejného řízení zadávání zakázek včetně zadávací dokumentace, kritéria pro výběr vítěze, složení hodnotící komise a hodnocení jednotlivých členů.
    • Evidenci a archivaci všech souvisejících písemností v elektronické podobě včetně zadávací dokumentace, způsobu hodnocení a výběru, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise

    V případě Kolína bychom dále doporučili zřídit po vzoru velkých firem osobu complience - interního auditora. U firem to bývá nezávislá osoba kontrolující vnitřní chod firmy a bývá podřízena přímo představenstvu či dozorčí radě. V případě Kolína by byl interní auditor přímo podřízen starostovi a z principu by měl být členem opoziční strany.

    Tato osoba by měla přístup ke všem interním materiálům a samozřejmě by musela dodržovat obchodní tajemství. Tím, že by měl o veškerých aktivitách obce přehled člověk nezávislý na rozhodující politické moci, výrazně by se dále snížil prostor pro netransparentní obchody prostě proto, že by byla výrazně vyšší pravděpodobnost jejich odhalení.

    Prodej obecního majetku chápeme jako:

    • zdroj příjmů na investice, které zajistí další rozvoj a příjmy obce!
    • prodej pouze jinak nevyužitelného majetku, který přináší městu ekonomické ztráty
    • finanční prostředky z prodeje nesmí být použité na spotřebu
    • finanční prostředky z prodeje budou na snížení dluhu použity až v krajním případě

    9. DOPRAVA

     Jsme si vědomi katastrofálního stavu osobní a kamionové dopravy v Kolíně, který je způsoben na straně jedné vybudováním průmyslové zóny a na straně druhé nekonečným odkládáním dokončení obchvatu města.  Proto našim prioritním úkolem v oblasti dopravy bude podpora dokončení obchvatu města v co možná nejkratším termínu. Mezi další úkoly, které nás v budoucnu čekají, patří například:

     • budeme usilovat o zprůjezdnění „ starého mostu“ oboustranně pro osobní automobily
     • vyvoláme diskuzi s obyvateli a obchodníky v centru města Kolína na téma parkování

     (nemáme na mysli zadávat nové studie na parkování, ale pokusit se nalézt řešení)

     • kamionová doprava – vyvoláme jednaní s TPCA a s celní správou zda by bylo možné přesunout část jejich pracoviště přímo do TPCA, tím by se docílilo ulehčení silničnímu provozu od TPCA do ulice Polepská.
     • budeme apelovat na Správu a údržbu silnic, aby prováděla důkladnější čištění svých komunikací 1. a 2. třídy a odvoz odpadu z těchto komunikací a přilehlých prostranství
     • ve spolupráci s kolínskou nemocnicí se budeme snažit o urychlené řešení problému parkování v této lokalitě
     • podporujeme bezpečnost silničního provozu např. barevně odlišené přechody, osvětlení přechodů, umístění retarderů v v blízkosti škol, obytných zónách

     Kolínské cyklostezky

     Město Kolín má zpracovaný dokument, tzv. cyklogenerel, který by měl problematiku cyklodopravy ve městě řešit. Tento dokument však řeší pouze tranzitní dopravu cyklistů městem a je proto vhodný spíše pro turisty, kteří Kolínem jen projedou, případně se zastaví v centru města a dále zde není řešena možnost dopravy samotných Kolíňáků např. z rezidentních do komerčních či industriálních zón apod.

     Dalším problémem je fakt, že některé cyklostezky reálně existují, ale nejsou značeny, tudíž je cyklisté nemohou používat. Konkrétně se jedná o stezku podél celé Masarykovy ulice, která fyzicky existuje a vyhovuje všem parametrům, ale reálně označena je jen přibližně v jedné čtvrtině svojí délky. Cyklostezka, která fyzicky existuje podél celé Bezručovy ulice, není značena vůbec. Podobně chodník v Křičkově ulici by pro začátek stačilo pouze osadit náležitými značkami.

     Jelikož problémů týkajících se cyklodopravy je v našem městě opravdu mnoho, navrhujeme v první fázi tato řešení:

     • zapojení veřejnosti – odborné i laické
     • cyklogenerel – nutná jeho úprava pro potřeby samotných občanů Kolína
     • stezky alespoň zčásti vést turisticky atraktivními úseky – hlavně pro víkendové cyklisty
     • co možná nejefektivněji propojit stezky pro denní a víkendové cyklisty
     • instalace doprovodné infrastruktury – stojany, přístřešky, ližiny, pítka, infotabule,…
     Zahájení volební kampaně TOP 09 v Kolíně
     30. 8. 2010

     Zahájení volební kampaně TOP 09 v Kolíně

     V pondělí 30.8. 2010 – na kolínskou „Zlatou“, zahájila svou volební kampaň TOP 09 v Kolíně.

     Celý článek
     Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
     odebírejte náš
     newsletter
     TOP 09
     Děkujeme