Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Statutární město: Kladno (Kladno, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Jan Kruliš

Jan Kruliš

41 let

makléř

41 makléř Kladno TOP 09
2. RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

39 let

výzkumný pracovník

39 výzkumný pracovník Kladno TOP 09
3. Ing. Luděk Ransdorf

Ing. Luděk Ransdorf

38 let

technický ředitel

38 technický ředitel Kročehlavy TOP 09
4. MUDr. Petr Ullrych

MUDr. Petr Ullrych

primář gynekol.-porod.oddělení

-- primář gynekol.-porod.oddělení Švermov bezpp
5. PhDr. Ivana Hebdová

PhDr. Ivana Hebdová

57 let

OSVČ

57 OSVČ Švermov TOP 09
6. Mgr. Ivo Švajner 46 speciální pedagog Kladno TOP 09
7. Bc. Jaroslav Blažek 36 podnikatel Rozdělov TOP 09
8. Ing. Michaela Vojtová 42 náměstkyně ministra Kročehlavy bezpp
9. Ing. Jaroslav Zítek 61 projektový manažer Kladno TOP 09
10. Mgr. Tomáš Výborčík 31 advokát Kročehlavy bezpp
11. Ing. Václav Svoboda 47 vedoucí odboru Kladno TOP 09
12. Ing. Petr Bořkovec 61 programátor Švermov TOP 09
13. Ing. Zdeněk Čech 29 podnikatel Dubí TOP 09
14. Jerry Victor Hendrych -- letecký mechanik Kladno bezpp
15. David Jungmann 38 podnikatel v mediální sféře Kročehlavy TOP 09
16. Petr Boštička 43 IT technik Kročehlavy bezpp
17. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. 50 výzkumný pracovník Rozdělov bezpp
18. Petr Cais -- důchodce, podnikatel Rozdělov bezpp
19. Petr Hašek 36 podnikatel Kladno TOP 09
20. Martin Hřivna -- vedoucí střediska Kročehlavy bezpp
21. Ing. Pavel Včelák 31 plánovač výroby Kročehlavy TOP 09
22. David Řehoř 32 živnostník Kladno TOP 09
23. Lukáš Jelen 26 geodet Kladno TOP 09
24. Václav Beránek -- student Kročehlavy bezpp
25. Ing. Alena Drvotová 55 ředitelka společnosti Kročehlavy bezpp
26. Jan Ulrych 34 finanční analytik Kročehlavy bezpp
27. Zuzana Jelenová 48 invalidní důchodce Kladno TOP 09
28. Ing. Dorota Jíchová -- ekonomka Rozdělov bezpp
29. Michal Vršecký 22 student Kladno bezpp
30. Ing. Lubomír Kníže, MBA 57 jednatel poradenské společ. Dubí TOP 09
31. Mgr. Pavel Kinderman 27 analytický laborant Kladno bezpp
32. Mgr. Marcela Rabochová 51 knihovnice Kladno bezpp
33. Václav Jelen 52 stavební mistr Kladno TOP 09

Kladno – město pro život všech generací

Chceme navázat na vše dobré, co už bylo od revoluce v Kladně uděláno: přestavba středu města, revitalizace sídlišť, čistička a kanalizace Švermov, cyklostezky a mnohé další. Zajistíme rozumnou a zodpovědnou komunální politiku. Nebudeme slibovat nic nesplnitelného. Žádné megalomanské projekty - jsme spíše pro větší množství drobnějších ale reálných záměrů. Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet bez zadlužování.

Bezpečnost

Bude to jedna z našich priorit. Chceme potkávat městské policisty ne odpoledne v klidných ulicích, ale v rizikových hodinách na rizikových místech, ne jak znepříjemňují život slušným lidem, ale zločincům.

Budeme důrazně bojovat proti drogám a proti podávání alkoholu nezletilým. Zajistíme zvýšení kontrol na diskotékách i na školách. Považujeme závislost na užívání drog za důvod k nepřijetí na střední nebo vysokou školu nebo k vyloučení ze školy po dobu závislosti na drogách.

Považujeme herny za centra, kolem kterých se kumuluje zločinnost. Využijeme každé možnosti, kterou současná právní úprava magistrátu dává, ke snížení počtu heren ve městě.  Pravomoc městských úřadů v tomto směru je nedostatečná, budeme požadovat změnu legislativy.

Zvýšíme nasazení kamer na rizikových místech.

Přitvrdíme boj s kladenskými piráty silnic.

Zpřísníme přijímací řízení městských strážníků, zajistíme jejich celoživotní vzdělávání. Zavedeme „ rajonizaci“ městských strážníků, strážníci budou přiděleni do svých obvodů, které budou detailně znát. Prověříme možnost vzniku mobilních služeben městské policie a jejich nasazování na hromadné akce nebo do problémových lokalit.

Školství

Považujeme celou tuto oblast za mimořádně důležitou.

Chceme všestranně podporovat vysoké školství v Kladně, s tím souvisí i naše snaha o zlepšení dopravního spojení s hlavním městem. Považujeme za velmi přínosnou úzkou spolupráci města a výzkumných institucí při výstavbě a rozvoji vědeckých center a s tím spojený příliv odborných pracovníků.

Budeme podporovat spolupráci firem s kladenskými školami, aby absolventi odpovídali svými schopnostmi požadavkům firem.

Podpoříme veškerá opatření pro zvýšení autority učitelů základních i středních a učňovských škol. V tomto směru chceme i jednat s příslušnými institucemi a požadovat potřebné změny předpisů.  Je to nezbytný předpoklad zkvalitnění výuky. U zcela nezvladatelných dětí musí mít škola reálnou možnost vyloučení z výuky, tedy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou přeřadit dítě do speciální školy, která poskytuje s pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod výchovu a vzdělávání žákům obtížně vychovatelným.

Zvláštní pozornost chceme věnovat zkvalitnění učňovského školství.

Chceme zejména těm dětem, které mají snahu a zájem a jejichž rodiče mají snahu a zájem o lepší vzdělání svých dětí,  zajistit zařazení do základní školy místo do základní školy praktické. Tyto školy se neliší od dřívějších zvláštních škol.  Jedná se pouze o formální změnu názvu. Podpoříme pomoc těmto dětem formou dobrovolnického doučování prostřednictvím neziskových organizací.

Podpoříme prázdninové dětské tábory, zejména těch organizací, které pracují s dětmi celoročně a na dobré úrovni.

Budeme klást důraz na další vzdělávání učitelů základních škol na terciární úrovni.

Budeme usilovat o zajištění potřebné úrovně a kapacity mateřských školek a mateřských center.

Zasadíme se o maximálně výhodné podmínky pro vznik hlídaných dětských koutků na bázi soukromého podnikání.

Budeme usilovat o další rozšíření nabídky Střediska volného času, vzdělávání a služeb Labyrint.

Podpoříme využití muzeí, veřejných knihoven a technických památek Kladna v praktické výuce na školách.

Doprava

Chceme kapacitně dostatečnou dopravní infrastrukturu a obslužnost veřejnou dopravou odpovídající potřebám Kladna, jeho postavení a významu jako přirozeného centra širokého regionu.

Chceme postupovat v následujících krocích:

Zlepšení návaznosti železniční a autobusové dopravy.

Zlepšení stavu komunikací na Kladně - zejména  budování kruhových objezdů, nezanedbávání údržby, zlepšení značení komunikací a revize rozmístění dopravních značek. Na vhodných místech zklidníme dopravu použitím zpomalovacích prahů.

Vybudování dostatečného počtu stojanů pro kola v blízkosti zastávek ČD a autobusového nádraží.

Usilovat o modernizaci železnice Kladno – Praha s přihlédnutím k budoucí rychlodráze.

Příprava řešení kapacitního připojení Kladna na R6 a R7 vně obcí a bez železničních přejezdů.

Životní prostředí

Nepřipustíme ničení územních a kulturně historických hodnot stále ještě krásného kladenského okolí.

Budeme důsledně posuzovat umisťování alternativních zdrojů el. energie, aby nedocházelo k dlouhodobému nebo nenávratnému poškozování krajinného rázu okolí města.

Uděláme všechno pro likvidaci stávajících a zamezení vzniku nových černých skládek. Pejskařům důrazně připomeneme, že je jejich povinností po svých psech uklízet. Využijeme maximální možnou výši postihů v rámci platných předpisů.

Rozšíříme možnosti ukládání tříděného odpadu a zajistíme jeho častější odvoz. Zvýšíme informovanost veřejnosti o legálních možnostech likvidace odpadů.

Budeme usilovat o další snižování množství prachových částic v ovzduší a o snížení hlučnosti. Jde o přímé ohrožení zdraví obyvatel.

Nepodlehneme  tlaku  investorů  k přednostní a pro ně levnější realizaci  záměrů na   tzv. „ zelené  louce“. Budeme pokračovat v revitalizaci a  naplňování  průmyslové zóny  Koněv a dalších  nevyužitých starých průmyslových zón. Nepodpoříme vznik dalších obchodních center ve středu města.

Budeme usilovat o rozšiřování městské zeleně. Prověříme možnost oddělení průmyslových zón zelenými pásy.

Budeme prosazovat  řešení,  které by  zabraňovalo  odvodu  dešťových  vod  z území  města,  podporovat vznik ploch  pro zasakování  v rámci   nové  výstavby, prosazovat opatření, která zvýší retenci vody v území.

Chceme co nejvíc zapojit veřejnost. Je potřeba, aby si lidé uvědomovali spoluzodpovědnost za životní prostředí. Chceme zlepšit ekologickou výchovu dětí.

Sociální záležitosti

Budeme podporovat péči o seniory rozšiřováním a zkvalitňováním sítě služeb v této oblasti.

Naše úsilí budeme též zaměřovat na děti, mládež a dospělé v psychosociální krizi.

Zvláštní pozornost věnujeme zdravotně handicapovaným občanům, duševně nemocným a mentálně postiženým, kde současná úroveň služeb pro tyto skupiny obyvatelstva je nedostačující. V tomto smyslu budeme usilovat i o rozšiřování chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen ve městě.

Budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi, které svojí činnost orientují do oblasti sociální problematiky.

Budeme důsledně dbát, aby nebyly zneužívány sociální dávky. V odůvodněných případech nahradíme část hotovostní platby poukázkami na jídlo. Zajistíme průběžnou kontrolu, zda dlužníci nájemného v městských bytech jsou příjemci dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení. V těchto případech zajistíme ustanovení zvláštního příjemce dávky, čili přímé zasílání na nájemné. Budeme prosazovat, aby byla v rozumné míře co nejvíce využita pro rozvoj města pracovní síla občanů, kteří dlouhodobě čerpají sociální dávky. Omezíme tím najímání externích firem a tzv. práci na černo.

Chceme se zabývat i problémem sociálního vyloučení některých občanů. Celý systém je ovšem nastaven tak špatně, že za současného stavu je na komunální úrovni velmi těžko řešitelný. Proto budeme iniciovat vytvoření racionálního integračního programu na republikové úrovni. Cílem je dát těm, kteří o to budou skutečně usilovat, reálnou šanci. A oslovit lidi dobré vůle z obou stran. Současně společnost nemůže bezradně ustupovat neomalené hrubosti. Pro ty, kteří neplatí nájem, kradou elektřinu, jezdí bez řidičáků ... prostě musí platit zákon jako pro všechny ostatní. Budeme podporovat činnost nevládních organizací, jejichž terénní pracovníci v sociálně vyloučených lokalitách v Kladně dlouhodobě a soustavně pracují.

Podnikatelské prostředí a zaměstnanost

Podpora podnikání je naší prioritou, protože je to jediný možný způsob, jak zajistit vznik nových pracovních příležitostí. Důraz klademe také na dopravní spojení s Prahou, neboť  tam tisíce Kladeňáků pracují a budou pracovat.

Zvláště chceme podporovat rozvoj malého a středního podnikání a zejména pak ty investory, kteří nabídnou pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Jsme však připraveni pomoci každému investorovi, jehož rozumný záměr přinese vznik nových pracovních míst.

Bytová politika

Podpoříme všechny iniciativy a investory, kteří by měli zájem o výstavbu bytů v Kladně. Naší plnou podporu budou mít startovací byty pro mladé rodiny. Chceme udržet rovnováhu mezi privatizací bytového fondu města a nezbytným počtem sociálních bytů.

Důslednou kontrolou zabráníme tomu, aby držitelé dekretů městských bytů  tyto byty pronajímali dál někomu jinému. To by mělo uvolnit další tolik potřebné byty.

Budeme podporovat revitalizaci starších bytů a domů alternativně k nové výstavbě.

Sport

Naše priority v této oblasti mají následující pořadí:

Podpora a rozvoj sportovního vyžití rodin. Rozšíření stezek pro inline bruslaře a cyklisty. Vybudování dětských koutků při sportovištích využívaných rodiči. Rozvoj lesoparku za areálem Sletiště v rámci outdoor aktivit (možnost venkovního fitness). Zapojení celých rodin do sportovních akcí pořádaných městem (např. zapojení malých sportů a tím i jejich propagace).

Zapojení školní mládeže všech věkových kategorií do sportovních a pohybových aktivit. Pořádat turnaje a závody za využití všech městských sportovišť (fotbal, hokej, atletika, florbal, atd.).

Podpora menších sportů. Prosazovat zvýhodnění pronájmů sportovišť (haly a venkovní sportoviště) v majetku města.

Podpora sportu na profesionální úrovni a  klubů reprezentujících Kladno na celostátní úrovni. Zapojení města do této oblasti sportovního dění  jen nepřímou formou dotací, cílenou na sportoviště vlastněná městem. Přímá dotace  možná jen do rozvoje mládežnického sportu, nikoliv pro profesionální týmy.

Zdravotnictví

Budeme usilovat o zvýšení počtu zubních lékařů.

Zasadíme se o výstavbu hospice a o rozvoj hospicové a domácí paliativní péče pro zmírnění utrpení posledních chvil života lidí nevyléčitelně nemocných v terminálním stadiu nemoci  a umožnit jim tak důstojné umírání. Chtěli bychom přitom spolupracovat též s církvemi.

Ekonomika, finance

Vypisovat  jen takové zakázky, na které jsou zdroje v jednotlivých ročních rozpočtech. Příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu udržovat v rovnováze.

Veškerá výběrová řízení provádět transparentně (uveřejnění na internetu). Zabránit „dělení“ veřejných zakázek do menších celků a tím zabránit obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Nefinancovat investiční i neinvestiční akce z vlastních zdrojů, pokud je možno získat na ně dotace z Evropských fondů, prostřednictvím ministerstev a ROP (Regionální operační program Střední Čechy)

Stejná práva, stejné povinnosti

Stejná práva, stejné povinnosti

Ruku na srdce - víme všichni, co se píše v Ústavě České republiky? Nebojte, nebudu citovat všech více než 100 článků…

Celý článek
25. 9. 2010

Relax Letecký den TOP 09 s podporou obce Velká Dobrá a Aeroklubu Kladno

Jan Kruliš, kandidát na primátora Kladna za TOP09 zve na Letecký den pořádaný dne 25.9. na letišti Velká Dobrá. Letecký den na Kladně nebyl již několik let, proto je pro nás výzvou i ctí obyvatelům Kladna tuto akci, která se vždy v minulosti setkala se značným zájmemem, ve spolupráci s partnery opět nabídnout. Pro návštěvníky jsou připravené letecké ukázky, vojenská technika, modeláři, ale i možnost účastnit se losování o let letadlem a další ceny. Aktuální informace a program Leteckého dne je k dispozici na www.JanKrulis.cz.

Celý článek
18. 9. 2010

Střelecký den a Pejskiáda s Janem Krulišem na Sletišti

Možnost vyzkoušet si střelbu z luku nebo středověké kuše a netradiční soutěž pro pejsky připravil pro obyvatele Kladna a okolí na sobotní odpoledne lídr kladenské kandidátky Jan Kruliš se svým volebním týmem. Zváni jsou všichni, kdo se budou chtít pobavit nebo třeba jenom využít příležitost na neformální rozhovor s kladenskými TOP09 kadidáty do komunálních voleb. Aktuální informace a program Střeleckého dne je k dispozici na www.JanKrulis.cz .

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme